Pagina delen

Presentatie over de inpassing van het advies van de Adviesgroep van omwonenden van het asielzoekerscentrum in de bestuursovereenkomst

Inhoud

De presentatie is nog niet beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 3 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de Forumvergaderingen van 7 juli en 8 september 2014 heeft het college de raad geïnformeerd over de stappen die in het proces rond de komst van het asielzoekerscentrum (AZC) zijn en nog moeten worden gezet.

Eén van die stappen is ook het toewerken naar de met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) af te sluiten bestuursovereenkomst.

Ten behoeve van een succesvol inbeddingsproces en om zorgpunten vanuit de buurt zo goed mogelijk in beeld te krijgen is een adviesgroep van omwonenden van het AZC opgericht, welke nu een advies met 15 punten heeft opgesteld.

In een presentatie zal, uiteraard nadat insprekers de gelegenheid is gegeven om nieuwe informatie te delen, eerst maximaal 10 minuten de ruimte worden gegeven aan de adviesgroep om het proces en de 15 aangereikte punten toe te lichten Daarna zal in maximaal 25 minuten het college verduidelijken op welke wijze het met deze 15 punten wil omgaan om vervolgens ook het traject rond de afronding van de bestuursovereenkomst met het COA inzichtelijk maken.

Op basis van de uitkomsten van de forumvergadering wordt de bestuursovereenkomst afgerond en door het college vastgesteld, waarna het eindresultaat in een volgende Forumvergadering ter informatie wordt voorgelegd. Pas daarna vindt de ondertekening van de overeenkomst plaats.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 03-11-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en zet de orde van de vergadering uiteen.

Eerst krijgen de insprekers het woord. Dit zijn achtereenvolgens de heer  J. van Blarikom, de heer F. Tolman en tenslotte de heer F. Schakel. Hun bijdragen zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd.

Het college zegt het advies van de adviesgroep op 22 oktober te hebben ontvangen. Het is een zeer integer advies. Het college heeft zich over de vijftien adviespunten gebogen en zijn reactie daarop afgelopen vrijdag aan de adviescommissie meegedeeld. Op een paar punten kan het college nu niet gedetailleerd ingaan, omdat die nog onderwerp van onderhandeling met het COA zijn.

Daarna krijgen achtereenvolgens de heer H. Lodewijks en mevrouw M. Maas namens de adviesgroep van bewoners het woord. Ook hun bijdragen zijn als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

Het college deelt mee dat de meeste adviezen worden overgenomen. Het college is bereid een beheergroep in te stellen. Ook zal het een risicoanalyse en nulmeting laten uitvoeren in overleg met omwonenden en het COA, voordat het AZC in gebruik wordt genomen.

De SP meent dat de voorzieningen mede afhankelijk zijn van de omvang van het AZC. De fractie heeft graag inzicht in de vraag bij welke omvang welk voorzieningenpakket kan worden gerealiseerd.

De VVD dankt de insprekers en spreekt waardering uit voor het werk dat de adviesgroep heeft geleverd. Het is goed dat het college ingaat op de risicoanalyse. Vraag is binnen welke termijn deze wordt uitgevoerd en wat er onder valt.

De PvdA spreekt eveneens haar waardering uit over het advies van de adviesgroep. Het is de vraag waarom het college niet het advies overneemt over de samenstelling 80% gezinnen en 20% alleenstaanden, maar vasthoudt aan 50/50. De fractie hecht ook aan de risicoanalyse. Hoe worden de hoogspanningsleidingen daarin betrokken?

D66 vraagt in hoeverre er al contacten zijn gelegd met het onderwijs. Zijn er al afspraken gemaakt en zo nee waarom niet. Duidelijk is dat de insprekers veel aandacht hebben gevraagd voor een goede communicatie.

De Christen Unie vraagt binnen de risicoanalyse ook aandacht voor de bezuinigingen op het politieapparaat. Verder vraagt zij aandacht voor het ontbreken van een voetpad langs de Voorsterallee.

GroenLinks waardeert het dat bewoners hun krachten weten te bundelen. De fractie wil graag duidelijkheid over de risicoanalyse en de nulmeting. Waarom is een gefaseerde instroom van asielzoekers geen optie? Wat gaat het college doen om de communicatie te verbeteren?

Burgerbelang vraagt zich af of het aantal te huisvesten asielzoekers echt niet onderhandelbaar is; in andere gemeenten blijkt dat immers wel het geval. De informatievoorziening is niet goed; brieven van bewoners worden niet beantwoord en ook de fractie wacht nog op beantwoording van schriftelijke vragen. Op die manier kan de raad zijn werk niet goed doen. De fractie verwacht dat het college bij elk van de vijftien adviezen die de adviesgroep heeft uitgebracht aangeeft of het advies wordt opgevolgd of niet.

Fractie Jansen merkt op dat nog steeds dezelfde vragen leven als maanden geleden. Een handreiking van het college en COA richting bewoners is van wezenlijk belang. Wordt de overeenkomst al ondertekend voordat er duidelijkheid is over alle vragen en toezeggingen? Eerder is toegezegd dat COA en college eerst alles uitwerken en pas daarna keuzes maken.

De Stadspartij constateert dat de communicatie nog steeds niet goed is. De straling van de hoogspanningsleidingen is nog niet gemeten, terwijl de omgevingsvergunning al is verstrekt. Wanneer worden de brieven beantwoord?

Het CDA spreekt haar waardering uit over het werk van de adviesgroep. De is de vraag hoe het zit met fasering en het voorzieningenniveau. Wanneer gaat de beheercommissie van start?

Het college merkt op dat er nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd en dus ook nog niet verleend. Met het COA wordt nog onderhandeld over een mogelijke fasering, zoals door de adviesgroep voorgesteld. Daarover kan het college nu niet veel meedelen. Hetzelfde geldt voor de samenstelling gezinnen/alleenstaanden. Hoe groter het AZC hoe omvangrijker de voorzieningen kunnen zijn.

De SP vraagt daarin inzicht.

Burgerbelang sluit zich hierbij aan.

Het college zegt dat hierover het COA inzicht kan bieden.

De heer Pijlman zegt dat dat inzicht in een bijlage aan de overeenkomst kan worden toegevoegd. Aan het grootste deel van de adviezen kan tegemoet worden gekomen. De nulmeting en de risicoanalyse moeten tenminste drie maanden voordat het AZC opent, gereed zijn. Met de bewoners zullen de indicatoren worden besproken. In de overeenkomst zullen ook bepalingen worden opgenomen voor het geval zich een structurele overlast zal voordoen. In het uiterste geval kan dat leiden tot sluiting van het AZC. De discussiepunten met het COA spitsen zich toe op de samenstelling, de fasering en tenslotte het extra toezicht. Voor het college zijn omvang en tijdsduur van vijftien jaar geen punt van onderhandeling.

Burgerbelang vindt het vreemd nu al van 749 plaatsen in het AZC uit te gaan en pas daarna een risicoanalyse uit te voeren. Mogelijk komt daaruit immers naar voren dat er in verband met de risico’s maar 400 mensen gehuisvest mogen worden.

De heer Pijlman antwoordt dat voor een goede risicoanalyse eerst de uitgangspunten helder moeten zijn. Die zijn de basis voor de analyse. De analyse zal tijdig vóór de opening gereed zijn.

D66 vraagt zich af waarom het college geen goed overzicht geeft en waarom de aangekondigde presentatie van het college niet beschikbaar is.

De heer Pijlman antwoordt dat de onderhandelingen nog gaande zijn. Daarom is het lastig al volledig opening van zaken te geven. Zodra er overeenstemming met het COA is, wordt de raad geïnformeerd over de concept-overeenkomst. Deze zal ter consultatie aan het forum worden voorgelegd, nadat ook de adviesgroep is geïnformeerd over de resultaten van de onderhandelingen. Pas nadat de concept-overeenkomst in het forum is besproken zal het college een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst.

GroenLinks is blij met deze duidelijkheid en stelt voor het college nu de ruimte te geven.

Fractie Jansen vraagt of de overeenkomst ondertekend wordt vóór of na behandeling in het forum.

Het college antwoordt dat dit na forumbehandeling zal zijn. De raad is dan volledig geïnformeerd. Het aangaan van een overeenkomst is overigens een bevoegdheid van het college.

Burgerbelang wil graag van de andere fracties weten of het college de opdracht mee moet krijgen nog te onderhandelen over het totaal aantal asielzoekers.

Het college zegt vast te houden aan het genoemde aantal.

De PvdA vraagt zich af, gezien de bezorgdheid bij de bewoners, waarom het college daaraan zo vasthoudt. Welke argumenten heeft het college om die bezorgdheid te negeren.

Het college antwoordt dat nog onlangs een asielzoeker in de pers heeft gezegd dat een groter AZC veel beter is dan een klein vanwege het voorzieningenniveau.

De PvdA meent dat het geen beletsel is voor een fasering. De fractie verwacht geen problemen, maar begrijpt de bezorgdheid van de bewoners.

Het college vervolgt de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Aanleg van een voetpad is één van de beheermaatregelen. Met bezuinigingen op de politie wordt iedere gemeente geconfronteerd, maar er vinden nog onderhandelingen met het COA plaats over extra toezicht. Bovendien blijkt het team Zutphen uitgebreid te worden. Op korte termijn wordt de beheergroep gevormd. Daarin zullen ook bewoners zitting hebben. De beantwoording van  de schriftelijke vragen van  Burgerbelang is in voorbereiding. De antwoorden komen ruimschoots voor behandeling van de concept-overeenkomst in het forum. Op de gemeentelijke website zijn ook de meest gestelde vragen over het AZC met antwoorden te vinden. Die rubriek beslaat al vele pagina’s.

Het COA start op korte termijn het onderzoek naar de hoogspanningsleidingen. Met zowel het basis- als voortgezet onderwijs worden al gesprekken gevoerd. Er wordt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gevoeld. Het basisonderwijs zou het liefst binnen het AZC opereren; voor het voortgezet onderwijs ligt dat genuanceerder. De uitgangspunten komen in de bestuursovereenkomst.

Burgerbelang vraagt of het college toch tot heroverweging van het aantal asielzoekers bereid is.

Het college ziet geen aanleiding op het ingenomen standpunt terug te komen.

De SP vraagt wat het college heeft gedaan met het advies van Berkelpark.

De heer Pijlman antwoordt dat dit advies wordt betrokken bij de risicoanalyse.

D66 heeft nog geen antwoord gehad op de vraag over oprechte communicatie.

Het college zegt in de communicatie geheel oprecht te zijn geweest. Dat niet iedereen tevreden is, is evident. Evenals vorige week gaat het college weer in gesprek met de adviesgroep over de concept-overeenkomst.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in