Pagina delen

Presentatie over de in het kader van de decentralisaties gewijzigde taken en werkwijze van het Centrum voor jeugd en gezin

Inhoud

De presentatie is als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de presentatie wordt een toelichting gegeven op taken en werkwijze van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de doorontwikkeling daarvan. Het CJG is, naast het Plein en de gebiedsgerichte sociale teams, één van de drie toegangspoorten naar ondersteuning in het sociale domein in Zutphen. Het is de hoofdtoegang voor individuele jeugdhulpvoorzieningen. Vanuit het CJG wordt ook vrijwillige hulp aan huis ingezet. Daarnaast blijft het CJG de taken op het preventieve vlak uitvoeren. De presentatie wordt gegeven door Joke Westdijk, coördinator van het CJG.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft eerste het woord aan het college.

College: het is van belang om op dit moment  na te gaan hoever het  staat  met de ontwikkeling van het CJG. Tevens zal getracht worden om inzicht te krijgen in de verdere toekomstige ontwikkeling ervan.

Door mevrouw Westdijk van het Centrum voor jeugd en gezin, wordt een presentatie over de doorontwikkeling van het CJG gegeven.

De voorzitter geeft  het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

Stadspartij: Het CJG heeft veel werk toegeschoven gekregen vanwege de nieuwe verdeling van taken. Kunnen zij dat aan? Hoe verloopt de budgetbewaking bij  het CJG nu de werkzaamheden veel complexer zijn geworden?

D66: Hoe is de samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs geregeld? Is de privacy van de  betrokken personen en gezinnen binnen het CJG gewaarborgd? Is er al een gemeenschappelijk visie tussen jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg geformuleerd?

Groenlinks: Het CJG heeft preventieve taken. Wordt er in dat kader veel samengewerkt met de GGD die preventie als één van de hoofdtaken heeft?

Bij de indicatiestelling van cliënten zal er overlegd worden met de partners in de specialistische zorg zoals psychiatrie en Tactus. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat is de kwaliteit in het aanbod van de dashboard zoals die in de presentatie wordt genoemd.

PvdA: Er worden spreekuren op scholen gehouden. Wordt daar veel gebruik van gemaakt ? Komt er na deze presentatie  over een half jaar wederom een toelichting over de voortgang?

Zijn er al knelpunten geconstateerd

Is er in het kader van vroeg signalering een rol voor de sportclubs?

CDA: Is er in het kader van vroeg signalering/ preventie een samenwerking met andere maatschappelijke partners? Vinden jullie elkaar daarin?

Er zijn gezinnen waar al jeugdhulp is ,echter die door de wijziging van werken binnen het CJG anders gaat verlopen. Doet de CJG ook de keukentafelgesprekken met deze gezinnen en hoe gaat dat dan?

Waarom wil de CJG naar een nadere organisatievorm?

VVD: Wordt er ook daad werkelijk kennis gevraagd bij de kernpartners zoals het OZC Onderwijs zorg centrum?

Taken en doelen zijn al duidelijk naar voren gekomen in deze verkenningsfase echter het kost tijd om de transformatie te kunnen realiseren. Is er op dit moment wel genoeg kennis en capaciteit om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe taken die het CJG heeft?

Christen Unie: Is er al een beeld van de problemen waar tegen aangelopen wordt als het gaat om de zorg over de cliënten? Waar zitten de spannende dingen waar we aandacht voor moet hebben. Kan er al bijgestuurd worden?

In 2014-2015 gaat de jeugdzorg weer geheel over naar de gemeente. De mogelijkheid bestaat dan om hernieuwde contracten  met de zorgverleners af te sluiten. Dit biedt weer kansen voor de zorgverzekeraars die daar mogelijk dankbaar gebruik van zullen maken. Wordt dat door het college ook zo gezien en wordt daar met de verzekeraars al over gesproken?

Burgerbelang: Het doel is een betere zorg met minderkosten. In hoeverre is het monitoringsyteem daarvoor al gereed. Zijn alle posities en functies al ingevuld om de organisatie zodoende goed vorm te kunnen geven? Wat houdt gekanteld werken in?

SP: Het komt voor dat het CJG voor niets op cliënten wordt afgestuurd waarvoor zij geen specialistische hulp kan bieden. Hoe kan dit worden voorkomen?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

College: Vanaf begin januari zijn ook meteen de aanvragen van het CJZ opgepakt die er nog van het vorig jaar lagen. Die snelle en constructieve werkwijze heeft als gevolg dat burgers al sneller de weg naar het CJG weten te vinden.

De inhoudelijk beschikking worden door gedragsdeskundigen het CJG gedaan en de (financiële) afhandeling er van gebeurd door het Plein.

De samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs waaronder de 16/18-23 jarigen, behoeft nog de nodige aandacht. Het lastige daarbij is dat de zutphense scholieren ook elders op het middelbaar onderwijs zitten wat het volgen van de leerlingen lastig maakt. Er is daarover contact met de leerplichtambtenaren en ROC coördinatoren echter  dat moet nog beter vorm aan gegeven worden.

De privacy is geregeld via de infobox wat is alleen toegankelijk voor de gedragsdeskundigen afkomstig van buro jeugdzorg en de coördinator van het CJG. Deze informatie kan niet zo maar naar buiten komen.

D66: Als de CJG niet bereikbaar is wordt de cliënt automatisch doorverboden met het gemeentehuis waar soms te directe confronterende vragen worden gesteld voor de terugbel notitie. Dit kan als niet prettig worden ervaren  Kan dat niet anders? Het college gaat deze opmerking zeker ter harte nemen.

College: De GGD is een hele belangrijke partner waarmee intensief wordt samengewerkt op het gebied van preventie. Zij zitten in hetzelfde gebouw.

Groenlinks: Is er voldoende overleg met de specialistische psychiatrische zorgpartners? Het college geeft aan dat er intensief wordt samen gewerkt in het Jeugdzorg Plus team waarin zowel Tactus, GGnet als ook Dimence hun specialisme inbrengen.

College: De kwaliteitscontrole van de zorgverleners via de dashboard is regionaal geregeld.

De aanwezigheid op de scholen wordt heel laagdrempelig gehouden. Hierdoor wordt er gemakkelijk contact met de scholieren gelegd wat effectief werkt. Met de leerkrachten wordt ook veelvuldig overlegd. Mochten er leerlingen zijn waarbij meer zorgaandacht wordt gevraagd wordt er wordt er terug gekoppeld naar de zorgteams. In elke wijk is wel een school waar sprake is van dergelijke inloopspreekuren.

Er zijn contacten met sportverenigingen in het kader  van vroeg signalering. Echter die relaties zullen intensiever moeten worden.

De gesprekken met cliënten over de  jeugdhulp worden zowel bij de cliënten thuis, de keukentafel gesprekken als op het CJG gevoerd.

De samenwerking met het OZC waar zeer veel kennis en ervaring aanwezig  is, is er zeker. Er is binnen het OZC, het CJG, Perspectief en de Jeugdbescherming Gelderland het initiatief gelanceerd  om een gezamenlijke scholing op te pakken waarbij ieder kijkt wat zij daarvoor in huis heeft. Er wordt daarbij tussen de organisaties met een gesloten beurs gewerkt.

Het CJG is adequaat genoeg om haar taken op te pakken. Het is echter wel erg druk waardoor wel steeds de  juiste prioriteiten gesteld moeten worden. De bemensing is echter goed, er zitten voldoende mensen op de juiste plekken. Er is voorzien in wat er nu nodig is.

Er is op dit moment nog geen duidelijk beeld over wat er nu zo vlak na de start niet goed gaat. Van belang is vooral dat er geen mensen buiten het zicht van de jeugdzorg raken.

De indicatie van de zorg is niet altijd goed gegaan. Dit mede omdat CJG afhankelijk is van de informatie die afkomstig is van de zorgaanbiederswelke  niet altijd klopt. Zo kregen mensen  nog een brief van het CJG terwijl deze al een tijd geen zorg meer nodig had.

Er is budget beschikbaar om zowel de kwaliteit als de financiën rondom de  jeugdzorg te monitoren. Het CJG coördineert de jeugdzorg en het Plein doet de backoffice. Dit wordt weer terug gekoppeld met zowel het CJG als de gemeente voor eventuele bijsturing. Eind maart / begin april wordt de eerste( financiële) tussenrapportage verwacht. Nog niet duidelijk is hoe het monitoringssysteem eruit komt te zien.

D66: CJG kijkt wat de hulpvraag is en het Plein zet daar een financieel plaatje tegenover. Hoe gaat dat in de praktijk?

College: Het CJG past het beleid toe en kijkt daarbinnen wat nodig is voor een gezin waarbij de kwaliteit voorop staat. Natuurlijk wordt er naar kosten effectiviteit gekeken echter de kwaliteit van de zorg staat voorop. Als uit de rapportage in april blijkt dat het te duur wordt zal in overleg met de raad nagegaan worden welke keuzes er gemaakt moeten worden willen de kosten binnen de perken blijven. Wel is het zo dat financiën niet alleen een rol spelen bij het maken van de keuzes.

De kwaliteit van het aanbod van de zorgaanbieders geeft een wisselend beeld. Het is echter nog niet duidelijk is wat er aan diensten nodig is omdat daar de tijd nog tekort voor is.

Voorgesteld wordt om met de presentatie over de voortgang te wachten. De bestaande  raadswerkgroep zal eerst nagaan wat zij echt belangrijk vindt waarbij sociaal domein breed wordt gekeken. Als er vervolgens behoeft is aan een presentatie is kan daarover gesproken worden.

Bij jeugdzorg ligt er een dilemma tussen het toepassen van een lichtere zorg en waarbij de veiligheid van kinderen wel steeds in het oog moet worden gehouden. Daar zit een spanningsveld.  Wanneer moet er wel of geen zware speciale hulp worden ingeschakeld. Worden er daarbij niet belangrijkere zaken over het hoofd gezien. Belangrijk is om de praktijk ervaring met elkaar te evalueren.

Het CJG is echter nog niet overvallen door spannende zaken. Alles is tot nu toe middels goed overleg opgelost.

Burgerbelang: Training gekanteld werken, wat is dat? Het college geeft aan dat dat een nieuwe manier van werken is waarbij gekeken wordt naar algemene oplossingen en wat mensen kunnen waarna dat in een zorgplan wordt vastgelegd. Door genoemde gezamenlijke scholingsplan van de betrokken instanties met elk de inbreng van gespecialiseerde kennis, wordt het gekanteld werk vorm gegeven.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in