Pagina delen

Presentatie over armoede en schuldenbeleid

Inhoud

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 19 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Vooruitlopend op de actualisatie van het 'Armoede- en schuldenbeleid' heeft het college verzocht om de raad door middel van een presentatie in het Forum te informeren over scenario's omtrent dit beleid.

Het Forum start met de presentatie waarna vervolgens gelegenheid is voor de Forumleden om verduidelijkende vragen te stellen over hetgeen is gepresenteerd. Er is geen ruimte voor (politiek) debat. Dit zal worden gevoerd op het moment dat de geactualiseerde beleidsnota is geagendeerd voor bespreking.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat het vanavond een informerend forum is.

College: Ons armoedebeleid is goed, maar er is meer focus nodig. We hebben de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met organisaties en met mensen die in armoede leven. Er is een meer activerend beleid nodig. Veel kinderen leven in armoede. Daarom hebben we acht focuspunten genoemd voor ons beleid.

De ambtelijke ondersteuning geeft door middel van een presentatie meer informatie over deze acht focuspunten.

Lijst Van Vliet begint met een verklaring voor te lezen. Het is schrikken dat zoveel mensen in Zutphen in armoede leven……

De voorzitter onderbreekt hem en geeft aan dat vanavond uitsluitend informatieve vragen gesteld kunnen worden.

PvdA: Wij hebben twee vragen:

  1. Over huisuitzettingen van gezinnen: is het mogelijk dat er geen gezinnen uit hun huis gezet worden?
  2. De regelingen worden weinig benut. Kan de vindbaarheid daarvan misschien verbeterd worden door bv. met één loket te werken?

College:

  1. Bij het structureel maken van de pilot Vroegsignalering huurschulden gaan we in gesprek met de woningcorporaties over het voorkomen van uitzetten van gezinnen.
  2. Verbindkracht gaat een website maken, waardoor de organisaties die bij armoede betrokken zijn beter vindbaar zijn. Ik wil niet nu te snel naar één loket toe werken.

VVD: Wij willen meer aandacht voor coaching. Is het beleid voor kinderen ook tegelijkertijd gericht op hun ouders?

College: Dat klopt.

VVD: Is het juist dat het nieuwe beleid een verschuiving is van financiën naar beleving? En zijn daar meer mensen (fte) voor nodig?

College: Wat betreft de eerste vraag: dat klopt. En de tweede vraag: ook dat is juist. Er zijn meer mensen (fte) nodig om dit beleid uit te voeren.

D66: Wordt het Nationaal laboratorium “Schuldhulpverlening anders!” bij het nieuwe beleid betrokken? En geldt het ophogen van de inkomensgrens in zijn algemeenheid of slechts voor bepaalde groepen mensen?

College: Op beide vragen is het antwoord “ja”.

D66: In Apeldoorn is een goede pilot over onderwijs.

College: Dat kijken we na.

GroenLinks: Wij hebben diverse opmerkingen/vragen:

-          Wij willen graag een concretere schets van de meedoenregeling.

-          Wat houdt “duurzame gebruiksgoederen” in?

-          In de presentatie wordt gesproken over “nader onderzoek”. Wat houdt dat in?

-          Ook werd “maatwerk” genoemd. Moet het kind niet de norm zijn?

College:

-          Wij vinden het prima om te focussen op het kind; dat wordt de norm.

-          Voor duurzame gebruiksgoederen is er de meedoenregeling. Via een website kunnen meer mensen en organisaties van die goederen gebruik maken en/of een vergoeding krijgen daarvoor.

-          Voor bijzondere bijstand zullen we een modus moeten zoeken.

D66: Ik wil nog graag antwoord op mijn vraag.

College: We gaan nakijken wat de Apeldoornse pilot over goed onderwijs inhoudt. Het optrekken van de inkomensgrens geldt voor iedereen.

Burgerbelang: Wij hebben diverse vragen:

-          Wie attendeert de doelgroep op de regelingen?

-          De Klijnsmaregeling is toch alleen in natura?

-          Hoe zit het in Zutphen met de jongvolwassenen?

College: Die jongvolwassenen zitten in het onderwijs.

Stadspartij: Wij hebben twee vragen:

  1. Dia 8, over de vrije bestedingen: zijn die inclusief of exclusief?
  2. Dia 9, over bereik: wat houdt dat in?

College: Daar gaan we naar kijken. Wat betreft die vrije bestedingen: je ziet wat mensen tekort komen. Daarbij baseren we ons op Nibud-normen.

ChristenUnie: Mag je ook bijverdienen in de bijstand? Heeft u inzicht in het aantal mensen dat opnieuw schulden krijgt (nadat ze er eerst vanaf waren)?

College: Ja, men mag bijverdienen in de bijstand. Daarbij gelden wel maxima per maand. Wat betreft de tweede vraag: nee, daar hebben we geen zicht op.

SP: Wat vindt u van de buurtcoach?

College: Geen idee, daar gaan we naar kijken.

CDA: Worden de toekomstige regelingen voor schulddienstverlening soepeler?

College: Ja.

De voorzitter sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Forum van 30 januari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op 19 december 2016 is aan het Forum een presentatie gegeven over dit onderwerp. Aangezien er na afloop van de presentatie te weinig tijd was om vragen te stellen, heeft het Presidium op 16 januari besloten dit voorstel nogmaals te agenderen om de Forumleden de gelegenheid te geven (alsnog) vragen te kunnen stellen. Er is geen ruimte voor (politiek) debat. Dit zal worden gevoerd op het moment dat de geactualiseerde beleidsnota wordt geagendeerd voor bespreking.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 30-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Het college wordt ambtelijk ondersteund door de heer Verkuylen (Het Plein).

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat dit onderwerp door het presidium opnieuw is geagendeerd na een eerste bespreking op 19 december jl.. Aangezien op dat moment onvoldoende gelegenheid is geweest om vragen te stellen, is besloten het onderwerp opnieuw te agenderen om het Forum alsnog gelegenheid te geven vragen te kunnen stellen. Er is geen ruimte voor (politiek) debat. Dit zal worden gevoerd op het moment dat de geactualiseerde beleidsnota wordt geagendeerd voor bespreking.

GroenLinks: heeft geen vragen en is verbaasd dat het onderwerp opnieuw geagendeerd is.

CDA: 'wie goed doet goed ontmoet' wordt niet genoemd. Is het college op de hoogte van hun activiteiten en kan 'wie goed doet goed ontmoet' worden betrokken in het beleid?

College: verbindkracht (platform van organisaties met betrekking tot armoede) is ook van plan om een website in de lucht te brengen. 'Wie goed doet goed ontmoet' heeft een eigen doelgroep en het is niet wenselijk dat de gemeente daarbij gaat aansluiten en gaat communiceren via 'wie goed doet goed ontmoet'.

D66: vraagt of het Nationaal instituut voor herstructurering van schulden kan worden betrokken in de planvorming. Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het Kindpakket. Wordt binnen de begroting ook geschoven met middelen ten gunste van deze doelgroep en ten koste van inzet op andere doelgroepen? Verwijst naar de berichtgeving in de media over de hoge rentetarieven die kredietbanken hanteren en vraagt hoe de situatie in Zutphen is en of er wat kan worden gedaan aan het hanteren van dit hoge percentage.

College: af en toe worden cliënten verwezen naar de kredietbank maar in de toekomst gebeurt dat niet meer. Herfinanciering van schulden is één van de maatregelen die wordt voorgesteld in de actualisatie van beleid. Er wordt niet geschoven met middelen tussen verschillende doelgroepen mede omdat er geen sprake van doelgroepenbeleid. Er zal wel een voorstel komen voor het ophogen van de Meedoen-gelden met het doel meerdere kinderen te bereiken.

VVD: benoemt dat de beeldvorming van jongeren verschilt van die van ouderen met betrekking tot bijvoorbeeld werk. Een goede thuissituatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van die beeldvorming.

College: neemt het mee dat als in het beleid op het kind wordt gericht er ook wordt gekeken naar het gezin.

Stadspartij: vraagt een toelichting op de begrippen 'exclusief gemeente' en 'inclusief gemeente' op dia 8 en op de op dia 9 genoemde percentages die zijn bereikt. Hoe wordt ingezet op het percentage huishoudens dat nog niet is bereikt?

College: in de actualisatie van beleid zal worden ingegaan op het vergroten van het bereik van de regelingen en op communicatie over de regelingen. Dia 8 geeft aan wat verschillende types huishoudens per maand tekort komen op basis van Nibud cijfers. Onder 'exclusief gemeente' staat het bedrag zonder dat gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke regelingen. Als gebruik kan worden gemaakt van gemeentelijke regelingen wordt het tekort kleiner en dat staat vermeld onder 'inclusief gemeente'. De cijfers op dia 9 geven het bereik van de regelingen aan afgemeten tegen het aantal huishoudens in Zutphen op minimaniveau (tot 110% van bijstandsniveau).

D66: vraagt hoe het zit met de studietoelage voor jongeren die niet kunnen bijverdienen vanwege een beperking?

College: in 2016 heeft 1 persoon gebruik gemaakt van de studietoelage. In relatie tot andere gemeenten is die toelage vrij laag. Er komt een voorstel over het verbreden van de toegang tot de regeling en het verhogen van de toelage.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit het Forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad