Pagina delen

Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit oktober 2014

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 6 oktober 2014 Naar boven

Toelichting griffie

'Zutphen Vooruit' is de doorontwikkeling van 'Nieuw-Zutphen'. Er zijn vier speerpunten benoemd: 1. Basis op orde 2. Leiderschap en Strategische personeelsplanning 3. Intergemeentelijke samenwerking 4. Veranderende rol van de gemeente in de samenleving. Periodiek wordt de actuele stand van zaken gepresenteerd.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 06-10-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPF. van Vliet
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is in gesprek met elkaar te gaan over het onderwerp. De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan nog maar net begonnen te zijn maar dat het goed te zien is dat de organisatie al het nodige heeft bijgedragen aan de 5 deelprogramma’s van Zutphen vooruit. Het college stapt eigenlijk op een rijdende trein. De hele organisatie doet mee en iedereen wil iets betekenen binnen het proces van verandering. Het college merkt ook dat de wereld om ons heen aan het veranderen is en daar moeten wij op inspelen. We moeten als organisatie ook zaken aan anderen kunnen en durven overlaten. Tijdens een rondgang door de gemeente de afgelopen weken heeft het college gezien dat er al veel organisaties zelf al bezig zijn met het organiseren van activiteiten. Dit moeten we als gemeente natuurlijk stimuleren. De raad krijgt ook een andere rol. Raad moet een rol gaan zoeken. Raad moet meer naar initiatief groepen/organisaties toe gaan om te vragen hoe het gaat en of wij als gemeente wat kunnen betekenen.

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris de heer Jansen. De veranderende samenleving vergt veel van ons als organisatie, zoals meer creativiteit van de medewerkers, meer digitaal en transparanter werken. We moeten ook steeds meer doen voor minder geld en middelen. We zijn klaar met het in beeld brengen van de basis en de randvoorwaarden en nu gaan we stappen zetten. Van de medewerkers worden meer competenties en vaardigheden verwacht. Dit doen we door strategische personeelsplanning. Voor nu hebben we gezegd geen gedwongen ontslagen maar wel gedwongen mobiliteit. We inventariseren welke talenten een medewerker heeft. Er zit veel potentie in de organisatie die we nu niet aanwenden. We moeten oefenen met de nieuwe rollen die we krijgen, maar ook doen we een beroep op burgers met kennis van zaken. De zogenaamde profi-burgers. In Zutphen zijn genoeg van deze burgers die ook nog eens willen meedoen. Zie als voorbeeld het project Helbergen. Ook als voorbeeld het wijkontwikkelingsplan De Hoven waar de wijkraad zelf het initiatief heeft genomen. Het betreft hier meer overheidsparicipatie dan burgerparticipatie. We moeten als gemeente gebruik maken van de potentie van die samenleving in zich heeft.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Schutte voor het geven van een korte presentatie over het onderwerp.

De voorzitter vraagt aan mevrouw Schutte om aan te geven wanneer er begonnen is met het project Zutphen vooruit.

Mevrouw Schutte geeft aan dat dit in april/mei 2013 is geweest.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties tot het stellen van vragen of het starten van een discussie.

Stadspartij begrijpt dat het een enorme opgave is en wenst het college veel succes en sterkte bij de uitvoering ervan. De Stadspartij maakt zich wel zorgen bij activiteit/project 2 van het deelprogramma Basis op orde. Wat wordt er bedoeld met “Deze onderdelen staan op oranje door niet beïnvloedbare externe factoren”?

Mevrouw Schutte geeft aan dat dit wel aan haar is uitgelegd maar dit nu even niet paraad heeft. Ze zegt toe dit uit te zoeken en de raad te laten weten.

PvdA geeft aan het een goed verhaal te vinden met veel algemeenheden. Zijn er ook knelpunten te noemen.

De secretaris geeft aan dat de bezuinigingen, de nieuwe rolinvulling en de transitie van het sociaal domein knelpunten zijn. Onvoorspelbaarheid is ook een knelpunt met als voorbeeld de komst van het AZC. Dit soort projecten breken in op de planning en vragen veel extra inzet de medewerkers.

PvdA vraagt de secretaris of hij wel optimistisch is over de afloop.

Secretaris is optimistisch over de commitment en de gedrevenheid van de medewerkers. Wel is het nodig los te komen uit de comfortzone en in beweging te komen.

Het college vult aan dat er voorkomen moet worden dat we de organisatie gaan bevriezen voor een aantal jaren. Er moet een goede doorloop blijven bestaan. Jongeren moeten aan bod kunnen komen. Dit kan een knelpunt worden als we hier niet mee doen.

Het CDA wil graag weten hoe het staat met het ziekteverzuim.

De secretaris geeft aan dat het ziekteverzuim trendmatig daalt. Zutphen heeft een historie om met het ziekteverzuim altijd 1 tot 1 ½ % boven het landelijke gemiddelde te zitten. Nu is er een dalende trend te zien en zitten we gelijk aan het landelijk gemiddelde van middelgrote steden. Via sociale plannen en bonden moeten we dit goed regelen.

VVD geeft aan dat de tussenevaluatie bijna lijkt op een eindevaluatie alles staat op groen. VVD wil graag en punt toevoegen en wil ook weten hoe we dit gaan bespreken. 60% van de begroting besteden we uit. Dit betreft allemaal inkoop en aanbesteding en daar heb je dus als gemeente dagelijks mee te maken.  Ook de raad moet zich gaan beraden over de maatschappelijke doelen. Hoe gaan we als raad om met die opdrachtgevers rol? Vallen er straks gaten in het beleid? Hoe gaan we met elkaar om in deze veranderende samenleving? Graag wil de VVD hierover in discussie gaan.

D66 wil hier op aanvullen dat het dan belangrijk is een overzicht te hebben van alle samenwerkingsverbanden. Is die er en zo ja waar is die te vinden?

De voorzitter geeft aan dat er in het presidium ook gesproken is over inkoop en aanbesteding.

GroenLinks geeft aan dat er op 30 oktober een informele workshop zal zijn over inkoop en aanbesteding.

De secretaris geeft aan dat de opmerking van de VVD terecht is en dat er straks 50 tot 60% van de begroting door andere partijen wordt uitgegeven. Het college gaat hierover met de raad in gesprek op basis van de nota van de verbonden partijen en de rol van de raad als controlerende partij. Vragen als democratische legitimatie en hebben we nog wel grip op de situatie moeten zeker besproken worden. Daarnaast gaan we steeds meer in ketens werken en is het de vraag hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan gaan waarmaken. Vertaald naar de organisatie vraagt dit ook allemaal nieuwe competenties van de medewerkers. Minder project begeleiden maar meer proces begeleiden. Dit vraagt iets wezenlijk anders van de medewerker en organisatie.

Mevrouw Schutte geeft aan dat er een overzicht bestaat met daarop alle samenwerkingsverbanden. Mevrouw Schutte zegt toe dit aan de raad te sturen.

GroenLinks wordt blij van de woorden van het college, meer samen en meer sociaal. GroenLinks is benieuwd hoe de andere partijen denken over de veranderende rol van de raad.

D66 geeft aan als partij een Route66 te hebben waarin een stelsel van afspraken zitten. Één van de afspraken is eens in de 2 weken contact te zoeken met de wijken en de burgers om zo op te hoogte te blijven van wat er speelt in de samenleving.

GroenLinks geeft aan dit ook te doen maar vraagt de partijen om meer ervaringen met elkaar te delen en zo makkelijker in gesprek te komen over de rol van de raad in de samenleving.

Mevrouw Schutte geeft als voorbeeld aan dat we als gemeente een aantal burgers hebben uitgenodigd om eens samen met de gemeente in gesprek te gaan en te spiegelen. Puur om van te leren en niet naar aanleiding van projecten. Zo komen we te weten hoe we ons verhouden ten opzichten van elkaar.

Volgens het CDA ligt er nog al wat aan kaders. Hoe controleer je die nu zonder te controleren te worden.  Het CDA ziet een spanningsveld ontstaan tussen effectief middelen uitgeven maar niet te controlerend te zijn en partijen belemmeren in hun vrijheid.

De Stadspartij geeft aan dat het lastig is om initiatieven of wilde ideeën die niet stroken met de kader,s bij ambtenaren kwijt te kunnen en vraagt om meer bereidheid om mee te werken of te denken. Al is het alleen maar een doorverwijzing.

De secretaris geeft aan dat dit klopt. Dit vraagt ook lef van een medewerker, buiten de gebaande paden denken, maar bestuurlijk moet hiervoor ook ruimte gegeven worden. De organisatie is nu wat moeilijk toegankelijk maar dit moet wel veranderen. De makelaarsfunctie kan ook beter.

Het onderwerp is voldoende besproken en de voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in