Pagina delen

Presentatie Oprichting regionaal werkbedrijf

Inhoud

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden en daarmee een actieve bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De uitvoering van deze wet is belegd bij gemeenten. Omdat gemeenten deze taak niet alleen kunnen uitvoeren is samenwerking nodig, met werkgevers, de sociaal werkvoorzieningsbedrijven, UWV, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen.

Op 27 maart 2015 wordt in dit kader in de Regio Stedenvierkant  (14 gemeenten) een samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf getekend.

Het college presenteert in het Forum een toelichting op de taak van het werkbedrijf en relateert dit aan andere ontwikkelingen.

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat enkele aan dit onderwerp gerelateerde stukken op de lijst ter inzage liggende stukken voor het Forum staan en dat vanuit de Cliëntenraad Het Plein een brief is binnengekomen die op de lijst van ingekomen stukken staat (brief E03).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan wat de doelstelling is van het regionale werkbedrijf. Het zijn niet alleen maar overheden die daarin samenwerken, maar ook veel andere partners. De samenwerking daarin gaat goed.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over het regionale werkbedrijf. De presentatie is als bijlage opgenomen. In aanvulling op de sheets wordt aangegeven dat er vooral branchegericht gewerkt zal worden. Er is al een gezamenlijke belronde geweest om bij werkgevers te inventariseren of er werk- en stageplekken zijn. Dat heeft het teamgevoel versterkt. Zutphen houdt zich niet strikt aan haar grondgebied, maar kijkt verder: we gaan ook de mogelijkheden voor werk en bemiddeling in Brummen, Voorst en Bronckhorst meenemen. Daarnaast is er aandacht voor sociaal ondernemen. Als laatste wordt er een oproep gedaan voor ambassadeurs.

De voorzitter geeft de forumleden de ruimte voor het stellen van vragen.

VVD: wij bevelen de brief aan van de cliëntenraad. Hoe ligt de verhouding tussen Het Plein en de cliëntenraad?

PvdA: wie zijn er nu al ambassadeur? Hoe is de samenwerking met de praktijkschool?

D66: hoe is het gesteld met vraag en aanbod in de regio? Is daar overleg over?

Stadspartij: heldere presentatie. Ook wij hebben een vraag over de cliëntenraad. Komen er ook vragen om werk uit de regio?

GroenLinks: Mooi, die passie voor het onderwerp. Zitten de bonus en jobcoaching in het basispakket? Worden ook de bijzondere situaties erbij betrokken?

CDA: Mooie presentatie. Hoe is de communicatie naar de doelgroep? Hoe is de ondersteuning op de werkvloer?

ChristenUnie: Goed verhaal. Wat is in getallen de ambitie van het regionale werkbedrijf in de regio Zutphen?

SP: Positieve presentatie. Wordt het straks beter voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan het college om antwoord te geven op de vragen.

College: op dit moment zijn er vijf ambassadeurs. Op de site ZutphenScoort.nl is meer te lezen over het samen meer kansen creëren voor kwetsbare doelgroepen. Op die site kun je je ook aanmelden als supporter. Ook stageplekken worden meegenomen.

Er is goed contact met de praktijkschool. Die school is zelf ook erg actief met het zoeken naar werkplekken.

De mobiliteitsbonus is een apart instrument, dat valt niet onder het regionaal werkbedrijf. Aangesloten wordt bij het sectorplan bouw.

Jobcoaching wordt ingezet voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken. We werken met accountmanagers en relatiebeheerders.

Wat betreft vraag en aanbod in de regio: er is uitwisseling met andere regio’s. We werken toe naar één groot vacaturesysteem. Bedrijven kunnen ook zelf vacatures (werk) aanbieden. Het regionaal werkbedrijf is echter vooral bedoeld voor mensen die niet op eigen kracht werk kunnen vinden.

Het is moeilijk om nu aan te geven welke aantallen we met het regionale werkbedrijf in de regio Zutphen gaan halen. Dat komt later (zeker voor de zomer).

We willen de communicatie naar de doelgroep zelf zo lokaal mogelijk houden.

De verwachting is dat de situatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt straks (als het regionaal werkbedrijf in werking is) beter wordt.

De voorzitter nodigt de heer Derksen, voorzitter van het dagelijks bestuur van de cliëntenraad van Het Plein, uit om aan tafel plaats te nemen. Zij vraagt hem de positie toe te lichten van de cliëntenraad. De heer Derksen geeft aan dat er anderhalf jaar hard gewerkt is en dat hij noeste pogingen heeft ondernomen om (als adviseur) namens de cliëntenraad in het bestuur van het regionaal werkbedrijf te komen. Dat is echter niet gelukt. Hij rekent op steun van het college. Hij bevestigt wat net gezegd is door het college: dat het voor de doelgroep een betere situatie kan worden als het werkbedrijf in werking is.

VVD: waarom zit de cliëntenraad niet in het bestuur?

Het college antwoordt dat we een krachtige cliëntenraad nodig hebben. De cliëntenraad heeft de afgelopen tijd een emanciperende rol vervuld in de richting van andere raden. Dat is toe te juichen. De cliëntenraad hoeft niet in het bestuur, maar krijgt de functie van luis in de pels. Dat hebben we nodig de komende tijd.

Stadspartij: wil het college zich sterk maken om deze functie van luis in de pels ook in andere regio’s te bewerkstelligen?

College: antwoordt bevestigend en geeft aan trots te zijn op de cliëntenraad.

De heer Derksen geeft aan dat de cliëntenraad en de gemeente samen optrekken.

De voorzitter rondt de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in