Pagina delen

Presentatie Opdracht nieuwe organisatie Plein en Delta

Inhoud

Zie de bijlagen voor de presentatie en het memo.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Als vervolg op de presentatie in de gezamenlijke Forumvergadering met de raadsleden uit de gemeente Lochem van 23 maart 2015 presenteert het college een nieuwe stand van zaken rond het bedrijfsplan en de governance opdracht voor de samenvoeging van Het Plein en De Delta.
In de presentatie zal ook worden duidelijkheid worden gegeven over het vervolgproces en de voor de raad bedachte rol daarin.

Ruim voor de forumvergadering zullen de presentatie en een informatief memo beschikbaar komen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-06-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
Stadspartij
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering geeft het woord aan het College

Het college geeft eerste een toelichting op een oude openstaande vraag van de VVD hoe omgegaan wordt met het bedrag van1,5 miljoen euro van niet inneembare vorderingen. Dit bedrag neemt al af door scherper te kijken naar waar men recht op heeft. Het bedrag kan nog verder naar beneden echter voorkomen moet worden dat mensen onder de armoede grens komen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het geven van een presentatie die mede door mw. Louwes van Berenschot wordt gegeven

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen

GroenLinks is benieuwd hoe de toekomst van de GR het Plein er uitziet.

Het CDA vindt het instellen van de bestuurscommissie werkgevers een goed idee. Deze groep heb je immers hard nodig voor het creëren van arbeidsplaatsen. Zij wil meegeven dat het goed communiceren met de doelgroep van groot belang is . Er moet steeds duidelijkheid over de voorgang kunnen worden gegeven.

SP is ook benieuwd naar de doorkijk en vindt de communicatie met de betrokkenen ook belangrijk

D’66 vindt de rol van de raad in het beslisproces beperkt. Daarnaast vraagt zij zich af wat de invloed van de betrokken gemeente op het proces is. Zij zijn immers alleen afnemers en niet zoals Zutphen en Lochem die feitelijk de eigenaren zijn.

PvdA wil weten hoe het proces van verschuiving nu precies gaat lopen. Immers een deel van de mensen van Delta gaan naar het Plein en een deel gaat naar de gemeente.

VVD vindt het een duidelijk verhaal en heeft vooralsnog geen vragen

Burgerbelang heeft geen vragen

De voorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen

Het heeft de voorkeur van het College dat er een bestuurscommissie werkgevers is die adviseert aan het dagelijks bestuur. Hetzelfde geldt voor een bestuurscommissie van gemeenten die een dienstverlening constructie aangaan. Dit is in de ontwikkeling van het GR Plein een volgende stap.

Het college is benieuwd hoe de raad de rol van de cliëntenparticipatie ziet en hoe deze ingebed zou kunnen worden.

VVD merkt op dat het college bij de raad advies vraagt op de vraag of de herontwikkeling ook op een andere kan worden gedaan dan nu gebeurd.

Het college geeft aan dat er al veel over gesproken. Bijvoorbeeld om de cliëntenraad zitting te laten nemen in het bestuur van GR het Plein. Dit heeft echter niet de voorkeur omdat de cliëntenraad onafhankelijk moet blijven. Er moet echter goed nagedacht worden welke stemmen er in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn, willen er steeds een goed advies naar het dagelijks bestuur gegeven kunnen worden.

VVD geeft aan dat deze operatie voorkomt uit landelijk beleid. Er zijn meerdere gemeente die voor dezelfde keuzes staan. Wordt er ook buiten de gemeente grenzen gekeken naar hoe het daar gaat ?

Het college merkt op dat het druk is in GR land en zal de suggestie om ook naar andere gemeenschappelijke regelingen in den lande te kijken zeker ter hand nemen.

Het college geeft aan dat de communicatie met de kwetsbare doelgroep belangrijk is. Ze moeten goed meegenomen worden in het proces. Er veranderd feitelijk niets dan dat ze overgaan van Delta naar het plein.

Wat van belang is de verandering van de 13 fte die boventallig worden, dit zijn mensen uit de groep beschut werk. De gemeenten moeten afzonderlijk nog een besluit nemen of zij zelf deze groep en de begeleiding daarvan willen overnemen. In het bedrijfsplan zal daar duidelijkheid over moeten komen zoals ook in de voorjaarsnota.

Het college verduidelijkt de ruimte die de raad heeft in haar kader stellende rol in het gehele herontwikkelingsproces van GR het Plein

In 2012 is er door de raad een notitie opgesteld over de doorontwikkeling van Delta. Uiteindelijk zal daarover nu beslissingen moeten worden genomen. In november 2014 is door de raad het beleidsplan participatie vastgesteld. De kaders daarin zijn de uitgangspunten van de huidige voorstellen. De governance voorstellen liggen onder de rapporten van de rekenkamercommissie en de nota verbonden partijen. Feitelijk wordt er nu uitvoering gegeven aan de opdrachten van de raad die destijds zijn gegeven.

Bij de voorstellen die in september zullen volgen, zullen de keuzes die de Raad moet maken helder verwoord worden.

De voorzitter verduidelijkt dat de omvorming van Delta feitelijk een uitvoering is van de Wet Werk en Vermogen wat destijds is ingesteld.

Het college geeft aan dat in principe de invloed van de gemeente die een dienstverlening zijn aangegaan met het Plein klein is. Echter omdat zij samenwerking met die gemeente van groot belang acht, stelt zij voor dat die gemeenten in de bestuurscommissie kunnen deelnemen zodat zij daardoor ook hun invloed op de werking van de GR het Plein kunnen uitoefenen. Dit zonder dat deze invloed doorslaggevend kan zijn. De relaties tussen de deelnemende gemeenten worden hierdoor goed gehouden als ook de betrokkenheid. Het doel is vooral een goede dienstverlening voor de S.W. groep wat immers een kwetsbare groep is.

Delta heeft alleen mensen in dienst met een SW indicatie. Een groot deel van deze groep werken bij bedrijven en dat blijft ook. Ze komen nu echter in dienst van GR het Plein.

Het college verduidelijkt dat de mensen die beschut werken feitelijk niet in het reguliere arbeidsproces meekunnen. Deze groep valt echter niet onder GR het Plein omdat daar de nadruk ligt op de participatie en ouderschap en werk. Deze groep moet wel mee kunnen in de samenleving dus daar moet iets voor georganiseerd worden. Feitelijk horen zij thuis in het domein Welzijn wat onder de gemeente valt. De verantwoordelijk voor deze mensen valt dan ook onder de gemeente en niet onder GR het Plein.

PvdA vraagt zich af hoe groot het kwantitatieve probleem is.

Het college geeft aan dat opgave van Zutphen groter is dan het landelijk gemiddelde. De verhouding in Zutphen tussen mensen met een S.W. indicatie (extern werk) en beschutwerk is 50/50 terwijl die landelijk op 70/30 ligt.

Er wordt getracht die verhouding meer richting landelijk gemiddelde te krijgen echter dat is vrij lastig omdat de groep met beschut werk in Zutphen nu eenmaal groot is.

Dit is ook benoemd in de voorjaarsnota waarin wordt aangegeven hoe deze groep van circa 200 mensen ingebed moet worden bijvoorbeeld in de wijken. Als dit niet goed gebeurd zullen de financiële opgaven ook groot zijn.

Het college komt er bij de raad op terug als duidelijk is hoe dit georganiseerd wordt.

Het college verduidelijkt dat in de arbeidsmarktregio is afgesproken om werk te maken van de Participatiewet.. Daarbij zijn 4 sub regio's opgezet met als doel maximaal resultaat te bereiken. De regio van Zutphen en Lochem is echter klein. Door samenwerking met omringende gemeente staat deze regio echter sterker in het invullen van de Participatiewet. Door opschaling van de regio zal het verwerven van alle sectorgelden en overige subsidiestromen en het opstellen van een eenduidige standpunt naar de arbeidsregio gemakkelijker gaan. Een grotere regio kan bij het invullen van de Participatiewet een grotere rol spelen.

De voorzitter vraagt zich af of de samenstelling van de subsregio’s een feit is.

Het College geeft aan dat iedere subregio is benoemd rond zijn eigen werkplein en zijn S.W. bedrijf zo zit de arbeidsregio in elkaar. Zo ook in Zutphen waarvan de gemeente voorzitter is.

Dhr. Kooistra van het GR het Plein verduidelijkt namens het College het belang dat alle betrokkenen steeds goed op de hoogte worden gehouden over de ontwikkeling van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Hetzelfde geld voor alle betrokkenen en hun aanhang die boventallig genoemd zijn.

De arbeidsmarkt regio betreft is Apeldoorn met daaronder 4 werkpleinen waaronder Lochem en Zutphen. Het is als een werkbedrijf georganiseerd met daarbij een directie die opdrachten krijgt vanuit het werkbedrijf. Daaronder hangt een werkgevers benaderingsgroep die is samengesteld uit de lokale werkgevers groepen zoals Delta en het Plein die al hebben. Met UWV wordt een gemeenschappelijk arbeidsbewerkingsplan opgesteld zoals ook in de jaarplannen is vermeld.

VVD verduidelijkt dat er een bestuurscommissie is voor werkgevers. Zij wil echter weten hoe deze werkgevers die in de bestuurscommissie zitten verder betrokken bij de opbouw van de uitvoeringsorganisatie GR het Plein ?

Dhr. Kooistra geeft aan dat de werkgevers in de praktijk worden meegenomen. Hiervoor zijn er veel informele contacten. Ze zijn echter niet betrokken bij het opstellen van het bedrijfsplan. Hun wensen worden echter meegenomen.

Het college geeft aan dat de doorontwikkeling in de samenwerking tussen de regio met betrekking tot de WMO ook verder ter hand wordt genomen. Hierbij wordt vooral ook over de grens gekeken. Er zijn in Bronckhorst bijvoorbeeld veel zorgboerderijen waarvan cliënten uit Zutphen gebruik van zouden kunnen maken. Daarnaast heeft Zutphen vast ook veel te bieden visa versa. De gemeente grenzen mogen hiervoor niet belemmerend zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken wat de meerwaarde van de samenwerking tussen de gemeenten is ten behoeve de WMO en de Participatiewet.

De voorzitter vraagt zich af of er nu sprake is van een samenwerking of een invoeging is tussen Plein en Delta.

Het college geeft aan dat er het juridisch onmogelijk is om 2 gemeenschappelijke regelingen samen te voegen. Wel is het mogelijk om een oude regeling op te heffen, de ambtenaren van beide regelingen samen te voegen en de bestaande regeling verder uit te bouwen zoals nu bij de GR het Plein het geval is.

De PvdA vindt de situatie van de 200 fte met beschut werk in Zutphen zorgelijk. Wat zijn hun kansen en wat is het risico dat deze kwetsbare groep van hot naar her wordt gestuurd.

Het college geeft aan dat deze mensen onder de CAO vallen en dat deze mensen zeker een zorg zijn want zij hebben een veilige werkomgeving nodig.

Er moeten echter nog wel mensen uit deze groep het reguliere arbeidsproces in. Delta heeft daar in het verleden al grote stappen mee gezet waardoor er alle kleinere groep is ontstaan. Er wordt echter zorgvuldig met deze groep omgegaan

Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld over hoe deze mensen aan het werk te krijgen echter er komen geen grote veranderingen voor deze kwetsbare groep. Een optie is om deze mensen in te zetten in werkzaamheden in de wijk echter dat kan al een te grote verandering zijn.

Er moeten echter wel wijzigingen komen want de huidige situatie is financieel niet houdbaar.

De voorzitter geeft een korte samenvatting; Het gaat om een duidelijke afgebakende groep, er is de wens om de mensen in hun eigen wijk te plaatsen. Ondanks de hogere kosten wordt er voor deze kwetsbare groep wordt een uitzondering gemaakt.

Het college verduidelijkt nog eens geeft aan dat de groep onder de bescherming van een CAO valt en dat het streven er is om deze mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk te plaatsen. Ze vraagt zich af of die uitdaging wel heel groot is en of dat dan wel voldoende recht doet aan aan de wensen van de mensen zelf .

Het is echter nog prematuur om hierover al uitspraken te doen. Er wordt eerst een plan van aanpak opgesteld hoe met deze groep om te gaan. Na de zomer wordt hierover doorgepraat

Het CDA vindt de gedachte goed dat de positionering van de cliëntenraad vergelijkbaar zou kunnen zijn met die van de commissie werkgevers.

GroenLinks verwacht dat het pand van Delta niet snel verkocht wordt.

Het college beaamt dat het pand niet snel verkocht wordt voor de prijs die in gedachten is. Dat blijft een aandachtspunt. Er wordt met de Provincie gepraat of er mogelijkheden zijn voor herverkaveling

GroenLinks vraagt of er nog meer tegenvallers te verwachten zijn bij de opheffing de gemeenschappelijke regeling Delta.

Het college geeft aan dat er risico’s zijn bij de verkoop van het pand. Maar belangrijker vindt zij het risico dat er mensen komen die boventallig raken. Daarnaast wordt gepraat over de verdeelsleutel waarvan sprake is bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Er moet beslissingen worden genomen over de opdeling van het eigen vermogen, de manier hoe je met de vrijkomende f.t.e. omgaat en de verwerking van de tegenvallende winsten bij de verkoop van het pand . Er kan daarover nu nog niets gezegd worden. Iedere gemeente heeft zijn eigen belang echter het vertrouwen in elkaar is echter goed zodat de verwachting is dat de betrokken gemeenten daar goed met elkaar uitkomen.

In het najaar wordt daar verder uitleg aan gegeven en kunnen er een besluiten hierover worden genomen.

De voorzitter geeft aan dat de presentatie is afgesloten met een planning. Ze vraagt aan de leden of er daarmee is voldaan aan de informatie die verwacht werd.

De Stadspartij vraagt zich af of de 130 mensen die beschutwerken uit de andere gemeenten naast de 200 uit Zutphen, ook goed terecht komen. Wordt daarbij goed samen gewerkt?

Het college geeft aan dat elke gemeente hierin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Ze merkt op dat ideeën over het aan het werk krijgen van mensen met beschut werk in andere gemeente sneller ontstaan dan in Zutphen Echter er wordt van elkaar geleerd over hoe deze mensen te helpen. Een voorbeeld is het Volkshuis waar werknemers van Delta werken. Andere gemeenten kijken nu hoe dat in de nieuwe GR het Plein verder opgepakt gaat worden.

Het college geeft aan dat zij in september terugkomt in de raad met een inleiding waarin zij nog eens zal uiteenzet welke stappen er reeds in het gehele herontwikkelingsproces.

Na de constatering dat er geen aanvullende vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in