Pagina delen

Presentatie ontwikkelingen rond voortgang integratie Het Plein en Delta

Inhoud

De presentatie is als bijlage toegevoegd.

Behandeld in Forum van 15 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum wordt geïnformeerd over de voortgang van het lopende integratietraject van Het Plein en Delta en over de benoeming van een nieuwe interim directeur. Ook zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met de nieuwe interim directeur, dhr. Noppen.

Op 29 februari 2016 zal een bespreking plaatsvinden van de mogelijke opdracht aan Het Plein voor 2017. Ook zal dan een rapport met aanbevelingen van dhr. Noppen beschikbaar zijn gekomen. Dat rapport dient op 10 februari 2016 eerst nog te worden besproken in het AB en DB van Het Plein en daarna ook in het college nog te worden behandeld.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-02-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en A.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen en M.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp en R.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voorzitter geeft het woord aan het college.

2. Introductie

College: Na een motie vanuit de raad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de organisatie van het Plein. Er waren vragen over effectiviteit en hoe de organisatie beter te sturen. Van belang dat de raad een sturende en controlerende rol heeft.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met dhr. Kooistra (vorige directeur) naar aanleiding van een verschil van inzicht over de te volgen weg. Dit liep niet soepel en de integratie van het Plein en Delta lag even stil. Dit is besproken in het Algemeen Bestuur 10-2-2016.

3. Presentatie dhr. Noppen

De heer C. H. Noppen stelt zich voor en geeft een presentatie over de aanpak van het lopende integratietraject van het Plein en Delta. De presentatie is te vinden bij dit verslag.

4. Vragen forum

VVD: Bedankt voor de heldere uitleg. Kan spreker iets zeggen over het behoud van identiteit van de bestaande organisaties in de nieuwe organisatie?

Dhr. Noppen:

 1. Het wordt technisch opgelost. Uitgangspunt is het kunnen optrekken aan de sterke aspecten van beide partijen. Er is sprake van een reorganisatie met definiëring van prestatie-indicatoren.
 2. Kenmerken voor Delta is spontaniteit en ondernemerschap, dit zal van invloed zijn op het Plein. De mentaliteit is goed. Een tegenstelling tussen een dominante en minder dominante partij zal in de praktijk meevallen.

Burgerbelang:

 1. Hoe is het gesteld met de attitude onder de medewerkers? 
 2. Is er sprake van onrust onder het personeel?
 3. Is gesproken met raadsleden?

Dhr. Noppen:

 1. Van belang is wat de raad het Plein graag ziet doen.
 2. Het is in de organisatie duidelijk dat er wat moet gebeuren. De ongerustheid is daarmee niet weggenomen. Wel is er gerustheid op het feit dàt er wat gaat gebeuren.
 3. Er is gesproken met raadsleden.

D66: Waarom is er geen memo verstuurd met cijfers over instroom en uitstroom naar de raad van Zutphen en wel naar de raad van Lochem?  

College: er is vooral sprake van trendanalyses voor Lochem, deze cijfers hebben voor de gemeente Zutphen minder relevantie. Prestatie-indicatoren zijn wel gewenst. De informatievoorziening naar de raad over dit onderwerp moet beter.

ChristenUnie: Het blijft een lastig dossier, goed dat er weer indicatoren komen. Vraagt over de bron van het verschil van inzicht. Wat maakt dat de koers weer anders wordt?

BewustZW: De tijdigheid van de informatievoorziening is van belang.

ChristenUnie: De focus van de vraag lag op wat de insteek van de raad is.

Dhr. Noppen: het gaat om integratie en transformatie. Het is een complex dossier, maar heel ingewikkeld is het niet. Het Plein wordt aangepakt, getallen worden aangeleverd.

GroenLinks: Wat kan ook anders? Wat is de termijn van aanpak?

Dhr. Noppen: Wat merkbaar anders wordt is de klantbenadering en dat wordt vooral na de zomer merkbaar.

BewustZW: Is de jaarrekening van het Plein snel beschikbaar?

Dhr. Noppen: Deze zal snel beschikbaar zijn.

ChristenUnie: Hoe krijgen we het gevoel van grip op de ontwikkelingen?

Dhr. Noppen: Ik kan toezeggen dat u op korte termijn merkt dat er wat verandert.

SP:

 1. Komt er één contactpersoon per uitkeringsgerechtigden of per bezoek?
 2. Hoe wilt u de uitstroom bevorderen wanneer er geen werkgelegenheid is?
 3. Hoe viel het vertrek van de oude directeur binnen de organisatie?

Dhr. Noppen:

 1. Er zal 1 gezicht per cliënt zijn.
 2. Het is daarom van belang om banen te creëren. Wat het Plein kan doen is goed faciliteren en zorgen dat klanten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.
 3. Er bestaat binnen de organisatie veel adhesie voor een aanpassing van de werkwijze.

PvdA: Hoe ziet u de bureaucratie binnen de organisatie? Wordt de gelijkwaardigheid tussen klant en Pleinmedewerker verbeterd?

Dhr. Noppen: Uitgangspunt is om de klant netjes te bejegenen, diens rechten te respecteren en tegelijkertijd wet- en regelgeving te handhaven. We zullen open zijn in ons handelen, transparantie is van belang. Het grondbeginsel is dat we allen medemens zijn.

CDA: Het CDA is tevreden met het geschetste beleid en aanpak.

Burgerbelang: Wil graag zien dat in de uitstroom een zichtbare verbeterslag te zien moet zijn in aanvulling op de klantcontactverbetering.

D66: Wat is de rol van het Volkshuis? Het Plein is de juridisch opvolger van Delta, dat bestuur wordt ontmanteld, maar de nevenbesturen van instellingen zoals dat van het Volkshuis blijven nodig. Hoe is dat geregeld?

College: de businesscase van het Volkshuis wordt binnenkort gepresenteerd.

5. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20:58uur de vergadering.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in