Pagina delen

Presentatie ontwikkelingen op het gebied van huurbeleid

Inhoud

De presentatie is toegevoegd.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Presentatie van de meest recente ontwikkelingen op woongebied, wat het effect daarvan is op de corporaties en de voorraad sociale huurwoningen en op de verhouding corporatie-gemeente.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
P. Houtsma
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft het college het woord voor een korte introductie op de presentatie. Voorafgaand aan de presentatie wijst hij op de brief van de Bewonerscommissie Zutphen die aan de aanwezigen wordt uitgereikt.

Het college licht toe dat de heer de Wilde als vervanger optreedt van mw. Hofman, directeur van woningbouwcorporatie Iedereen. Zij is door ziekte verhinderd. De presentatie heeft een duidelijk creatieve en speelse insteek maar de ervaring is dat de boodschap hiermee goed overkomt.

De heer de Wilde geeft aan dat de 3 directeuren van woningbouwcorporaties in de stedendriehoek op het gebied van het presenteren van passend toewijzen elkaar goed kunnen vervangen. Vooruitlopend op de presentatie benadrukt de heer de Wilde dat het passend toewijzen op basis van de onlangs aangenomen Woningwet per 1 januari 2016 alleen ziet op nieuwe huurders met recht op huurtoeslag. Reden voor de minister om het toewijzen te veranderen is het feit dat de huurtoeslag een (te) groot beslag legde op de begroting.  Via een amendement van de heer Monasch is er in de 2e Kamer een wijziging op het wetsvoorstel aangenomen zodat de groep mensen met een inkomen tussen 36.000 en 40.000 (afgerond) 10% van de sociale huurwoningen toegewezen kunnen krijgen.  Voor de verdere toelichting op de presentatie kan kortheidshalve worden verwezen naar de inhoud van de bij het agendapunt gevoegde presentatie.

De Stadspartij informeert of het juist is dat toewijzing plaatsvindt aan mensen die minsten 1 keer per jaar reageren op vrijkomende sociale huurwoningen. De heer de Wilde bevestigt dit.

De fractie van het CDA informeert naar de gevolgen van de lagere huuropbrengsten als gevolg van het passend toewijzen. de heer de Wilde geeft aan dat dit verschilt (financiële positie) per corporatie. Een lagere huuropbrengst van € 1,2 mln. (berekend voor zijn woningbouwcorporatie) correspondeert met een lager investeringsvermogen van 14 mln. euro. Dit heeft gevolgen voor investeringen in nieuwbouw en in investeringen in de duurzaamheid.

De fractie van de PvdA informeert naar de omvang c.q. het tekort aan sociale huurwoningen. Overigens had de fractie aanvankelijk wat moeite met de wat speelse vorm van de presentatie. De heer de Wilde geeft aan dat de slagingskans op een toewijzing voor de groep met de laagste inkomens, als gevolg van het passend toewijzen vanuit statistische berekeningen zal dalen. In de praktijk kan door een veranderend zoekgedrag en een toename van het aantal verhuizingen deze daling van het slagingspercentage nog meevallen.

Het college geeft aan dat op dit moment de kernvoorraad goedkope huurwoningen voldoende is en in de toekomst door de systematiek van passend toewijzen en het effect ervan op de huurprijs, nog zal toenemen. Op de vraag van de PvdA fractie om een reactie op de brief van de Bewonerscommissie Zutphen stelt de wethouder dat dit een aangelegenheid is tussen woningbouwcorporatie en huurders. Het college is daar in principe geen partij in.

De fractie van Groen Links informeert of de woningbouwcorporatie Iedereen de verlaging van de huuropbrengsten kan opbrengen. Is er een mogelijkheid om de raad bijvoorbeeld via een forumvergadering daarover op de hoogte te houden. het college geeft aan dat er in juli weer overleg is met de woningbouwcorporaties om dan de stand van zaken over het passend toewijzen te bespreken. De raad kan daar bijvoorbeeld in een forumvergadering over worden geïnformeerd. de heer de Wilde geeft aan dat er in het 3e kwartaal van 2016 een evaluatie zal plaatsvinden aan de hand van de criteria (zie presentatie) die worden gehanteerd bij de vernieuwde wijze van passend toewijzen.

Op de vraag van de D66-fractie antwoordt de heer de Wilde dat bij nieuwe verhuizingen het passend toewijzen uitgaat van een toename van de verhuur van goedkope woningen (60/20/20). Het bedrag van lagere huuropbrengsten van 1,2 mln. euro voor zijn corporatie is 'over de duim' berekend en is qua consequenties daarvan afhankelijk van de financiële van de afzonderlijke woningbouwcorporaties.

De fractie van de Stadspartij is positief over de huurverlaging als gevolg van het nieuwe toewijzingssysteem maar minder enthousiast over de stagnering an duurzaamheidsinvesteringen. Ook mist de fractie het doelgroepenbeleid in het nieuwe systeem met name waar het gaat over jongerenhuisvesting. De heer de Wilde licht toe dat de jongerenhuisvesting met de huurgrens tot € 406 niet in de nieuw Woningwet is opgenomen en daarmee verandert er voor deze doelgroep ten opzichte van de huidige situatie niets.

De fractie van de SP informeert naar de acties om tot grotere aantallen goedkope woningen te komen. Het college geeft aan dat er momenteel in Zutphen voldoende goedkope huurwoningen beschikbaar zijn, en dat er juist behoefte is aan betaalbare koopwoningen.

De fractie van de VVD benadrukt het handhaven van creatieve ideeën om tot meer duurzaamheid te komen. De heer de Wilde geeft aan dat de woningbouwcorporaties alert zijn en blijven op mogelijkheden tot verbetering van de duurzaamheid van de woningvoorraad. Hij benadrukt wel dat effecten op de energielasten geen extra opbrengsten voor de corporatie genereren. Zij volgen ook voorstellen van de minister op dit gebied met een energieprestatievergoeding die buiten de huur blijft.

De fractie van Burgerbelang informeert naar de eventuele gevolgen van substantiële afwijkingen ten aanzien van de prognoses. de heer de Wilde geeft aan dat er goed is gekeken naar de aannames en dat in de evaluatie de vinger aan de pols wordt gehouden.

De fractie van de Stadspartij brengt het model van huur inclusief woonlasten naar voren. De heer de Wilde licht toe dat de woningbouwcorporatie wel tot gezamenlijke inkoop van energie kan overgaan en dit ook doet maar dat het verbruik en de afrekening toch een verantwoordelijkheid is van de huurders. Uiteraard zijn ook de woningbouwcorporaties bezig met duurzaamheid en energiezuinig bouwen. Ook het verhuren van zonnepanelen is daar onderdeel van.

Het college geeft nog tot slot aan dat ook woningbouwcorporatie Iedereen bezig is met het verduurzamen van de eigen woningvoorraad.

De forumvoorzitter dankt de heer de Wilde voor zijn presentatie en alle aanwezigen voor hun inbreng. De presentatie kent op dit moment geen formeel vervolg in de raad.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in