Pagina delen

Presentatie ontwikkelingen en toekomstvisie vliegveld Teuge

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 11 april 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De Luchthaven Teuge heeft een Toekomstvisie opgesteld. De directie van de Luchthaven heeft verzocht om een toelichting te geven aan de raad over de ontwikkelingen en de toekomstvisie van de Luchthaven in de vorm van een presentatie. Het Presidium heeft ingestemd met dit verzoek en het onderwerp geagendeerd voor het Forum.  

De Toekomstvisie wordt gepresenteerd in max. 20 minuten waarna aansluitend gelegenheid is voor de woordvoerders om aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 11-04-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
A. Koster - de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw De Groot geeft vanavond een presentatie aan de forumleden over de toekomstvisie van vliegveld Teuge. Na de presentatie kunnen de forumleden vragen stellen. Eerst geeft de voorzitter het woord aan het college.

Het College is ruim een maand geleden geïnformeerd over de toekomstvisie en heeft het presidium gevraagd om de raad via een forumbijeenkomst te informeren. De gemeente Zutphen is aandeelhouder (samen met de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst) en heeft al ruim 80 jaar een samenwerkingsverband met Teuge.

Mevrouw M.H. de Groot (directeur vliegveld Teuge) geeft een inleiding op de presentatie. Zij is de laatste maanden bij de 4 aandeelhouders geweest om informatie te geven over Teuge. De aanleiding voor de presentatie is dat het komend jaar een luchthavenbesluit moet worden genomen door de provincie Gelderland. De presentatie (bijlage) geeft inzicht in de ambities en de te ontwikkelen toekomstvisie van Teuge. Uiteindelijk moet de visie leiden tot het nemen van een nieuw luchthavenbesluit in 2016 door de provincie Gelderland.

De voorzitter geeft de forumleden de gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66: Hoe ziet het luchthavenbesluit eruit en hoe beïnvloedt deze het businessplan?

De Groot: We hebben de provincie gevraagd om een één op één omzetting van het luchthavenbesluit. Dat betekent dat we niet meer en niet minder milieuruimte willen. Uiteraard moet de provincie hierover een besluit nemen. We hebben bovendien aangeboden om de hinder-beperkende maatregelen te implementeren om te zorgen dat we de overlast zoveel mogelijk beperken. Overigens zijn de ‘milieuruimte’ en de ‘marktvraag’ twee verschillende aspecten. Het businessplan is meer van de markt.

PvdA: Gaat het wel goed met Teuge?

De Groot:In mei 2016 presenteren we de jaarcijfers over 2015 en leggen we verantwoording af aan de aandeelhouders. Het gaat goed, waarbij het inperken van hinder wel een uitdaging is. Financieel gezien hebben we een moeilijke periode achter de rug. In 2018 verwachten we zwarte cijfers. We zien ook kansen in de verbinding met vliegveld Lelystad.

PvdA: Dus rode cijfers?

De Groot: In mei wordt dit zichtbaar.

D66 vraagt het college om de cijfers bekend te maken.

College: We zullen de cijfers eerst in het college bespreken en daarna doorsluizen naar de raad.

VVD ziet grote kansen in relatie met Cleantech en vraagt of de presentatie op de website kan worden geplaatst.

Voorzitter: De presentatie wordt samen met het verslag op de website geplaatst.

VVD: We zijn benieuwd naar de financiële risico’s.

De Groot: Ten opzichte van 2014 is het aantal vluchten met 25% afgenomen. Dit betekent echter geen omzetdaling van 25%. Sommige nieuwe ontwikkelingen kosten tijd. Maar er is vertrouwen.

Burgerbelang: Zutphen heeft een minderheidsbelang. Hoe gaat de gemeente Apeldoorn (54% aandeelhouder) ermee om?

De Groot: Het is lastig om te zeggen hoe de gemeente Apeldoorn erover denkt.

College: We moeten deze vraag aan Apeldoorn stellen. Zutphen is samen met Voorst klein aandeelhouder. Als aandeelhouder volgen we de visie van vliegveld Teuge.

Burgerbelang: Als we uitvoerig overleg hebben, dan kennen we de visie van Apeldoorn toch wel?

College: Apeldoorn heeft arrangementen bijvoorbeeld met Het Loo. Apeldoorn ziet het als een economisch verhaal. Vooralsnog wordt alles voor 100% door de aandeelhouders ondersteund.

SP: Dank voor de presentatie. Geen vragen.

ChristenUnie: Hoeveel landingsbanen zijn er?

De Groot: Er is één landingsbaan van 1200 meter en een zweefvliegstrip. De windrichting bepaalt mede de aanvliegroute. Vliegers moeten zich houden aan procedures waarin bijvoorbeeld ook de aanvlieghoogte is geregeld.

CDA: Wanneer kunnen we het eerste elektrische vliegtuig op Teuge verwachten?

De Groot: De inspectie moet het nog goedkeuren. We proberen het de komende 2 jaar te regelen.

Stadspartij: We zijn sinds 80 jaar aandeelhouder zonder economische binding. Hoe kunnen we die binding veranderen? Denk ook aan Cleantech.

De Groot: We hebben hierover gesproken. Op het gebied van toerisme zijn er mogelijkheden. Apeldoorn wil dit ook.

Stadspartij: Ik bedoel niet zozeer toerisme, maar economische kansen.

De Groot: Deze zijn er zeker op het gebied van innovatie.

D66: Klopt mijn veronderstelling dat elektrische vliegtuigen minder geluid maken en minder vervuilend zijn?

De Groot: Dat klopt.

D66: Niet meer en niet minder. Wat betekent dit in relatie met vliegveld Lelystad?

De Groot: “Niet meer en niet minder” heeft betrekking op de milieuruimte. Overigens is er nog ruimte.

Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn. Daarna bedankt hij mevrouw De Groot voor de presentatie en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in