Pagina delen

Presentatie onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2014

Inhoud

Het onderzoek en de presentatie zijn als bijlage opgenomen.

Behandeld in Forum van 18 mei 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum wordt door het college geïnformeerd over de wijze waarop inwoners van Zutphen de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente beleven. Dit onderzoek, uitgevoerd in november 2014 onder 933 inwoners van 18 jaar of ouder, stipt per wijk verschillende grote thema's aan. Te weten:

  1. Het niveau van voorzieningen (bv. waardering openbare ruimte en voorzieningen voor jongeren);
  2. De problemen in de buurt (bv. verloedering, verkeersoverlast, dreiging)
  3. Leefbaarheidsaspecten (bv. beoordeling en verwachtingen voor de buurt)
  4. Veiligheidsaspecten (veiligheidsgevoel en handhaving)

Eerder werd eenzelfde onderzoek in 2009 voor Zutphen uitgevoerd. Derhalve is in dit onderzoek de vergelijking met de situatie vijf jaar geleden getrokken. Anders dan in 2009 is in dit onderzoek, omwille van de kosten, alleen naar de vier thema's op wijkniveau in plaats van buurtniveau gekeken.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-05-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college

Omdat de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid op vakantie is zal wethouder Pennings het college vertegenwoordigen.

Het college geeft aan dat ze het jammer vindt dat de memo naar aanleiding van het onderzoek vandaag pas is toegevoegd. Echter de presentatie is volgens haar duidelijk genoeg.

De presentatie wordt gegeven door de heer Remmelt Bos, van het team Kennis en Veiligheid van de gemeente Deventer.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

D66 valt het op dat in de reactie van het College op de memo geen aandacht aan het onderdeel spelen en ontspanning wordt besteed. Daarnaast vraagt D66 zich af wat er moet gebeuren met de overlast aan hondenpoep en het gevoel van onveiligheid, wat er blijkbaar heerst.

PvdA noemt de problemen rondom hondenpoep, de wijkteams en de handhaving en constateert dat dat feitelijk nog niet zo goed gaan. Hoe gaat het college die verbeteren. PvdA is content met de kengetallen maar maakt zich zorgen over de Hoven. Ze is blij met de verbeterde situatie in Noordveen en het Waterkwartier wat mede komt door de actieve wijkteams.

VVD vindt dat er sprake is van redelijk positieve kentallen. De problemen rondom de hondenpoep viel haar op en de VVD zegt het opmerkelijk te vinden dat de situatie in de Hoven minder is terwijl daar de cohesie hoog is. Hoe steekt Zutphen af met landelijk vergelijkbare steden ? Hoe wordt er met het veiligheidsgevoel omgegaan en hoe wordt dat overlegd met de politie?

Ze is tevreden met het feit dat het onderzoek wordt meegenomen door de pers . Daarnaast wil de VVD weten wat het college met deze presentatie gaat doen.

Burgerbelang wil weten hoe het komt dat het gevoel rondom veiligheid en leefbaarheid in de Hoven zo negatief is. Zij vraagt zich af of er al niet met kleine ingrepen snelle resultaten te behalen valt. Het zogenaamde laag hangende fruit. De voorzieningen nivo in de Hoven baart haar zorgen mede omdat er volgens Burgerbelang daar niet veel veranderd is de laatste jaren.

SP geeft aan dat de rapporten altijd een momentopname zijn waardoor de resultaten wisselvallig kunnen zijn. SP vindt het belangrijk dat er sociale wijkteams zijn die door het laagdrempelig karakter vooral veel in contact zijn met de bewoners. Jammer vindt SP dat het politiebureau dicht is waardoor het gevoel van onveiligheid toeneemt en mensen meer verzuimen om hun burgerplicht te doen.

Er is volgens de SP last van hondenpoep wat mede komt doordat de veegmachine is wegbezuinigd. waardoor we nu deze gevolgen van overlast gepresenteerd krijgen.

Burgers geven aan dat het beleid van de gemeente is om niets te doen waardoor mede de groenstroken verrommelen en rommel trekt dan weer rommel aan. Echter als de pers er lucht van krijgt kan er ineens wel het één en ander bij de gemeente.

CDA vindt dat de Hoven nog het stiefkindje is. Kunnen de wijkteams daar niet meer aandacht aan besteden ? Het CDA wil ook weten of er al tekenen zijn over het voorkomen van jihadisme in Zutphen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat dit onderzoek ook in de toekomst weer wordt worden gedaan. Dat Noordveen als een prettige wijk wordt ervaren komt doordat daar veel is verbeterd o.a door de nieuwe verkeerssituatie. Van die successen kunnen andere wijken leren. Tevens moet worden gekeken of er door kleine ingrepen als snel verbeteringen in de wijk kunnen worden gerealiseerd.

Er moet volgens GroenLinks minder worden bezuinigd op het beheer van de openbare ruimte. Door meer mensen op straat en het uitdelen van meer boetes zal het gevoel van veiligheid toenemen. GroenLinks vraagt zich af vermogensdelicten alleen gebaseerd is op gevoel of dat het gebaseerd is op feiten.

De Stadspartij geeft aan dat dit onderzoek een belevingsonderzoek betreft, dus wat er nu leeft bij de burgers in de stad. Zij wil weten wat er met het onderzoek gaat gebeuren.

Daarnaast vraagt de Stadspartij zich af dat als het imago van de gemeente al niet geweldig is hoe is dan het imago van de Raad en het College . Tenslotte relativeert de Stadspartij door aan te geven dat er in Zutphen feitelijk weinig echte problemen zijn in vergelijking met andere steden.

De voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het college bedankt de Raad voor de complimenten die het onderzoeksbureau heeft gekregen voor haar rapport.

Het idee van het laag hangende fruit vindt het college een mooie suggestie en gaat na of het mogelijk is met kleine ingrepen snelle resultaten te halen.

Het college geeft aan dat de situatie in de Hoven een probleem is. Er is daar echter nu een wijkontwikkelingsplan waarvan de verwachtingen is dat de bewoners daar een goed gevoel bij krijgen. Er zijn al projecten gaande waaronder stadslandbouw met bewoners en leerlingen waardoor er meer samenhang in de wijk ontstaat.We zijn in opbouw aldus het college.

De hondenpoep is altijd een probleem echter het is volgens het college toch niet zo heftig. Een directe oplossing ervoor is er niet, mogelijk heeft de Raad daarvoor suggesties.

Het leren van de successen in andere wijken is belangrijk. De cohesie in de Hoven is groot echter hoe zet je dat uit naar andere wijken. Wel is het zo dat in deze succesvolle wijken al vroeg wijkteams actief waren.

De vergelijking met andere gemeenten is niet 1:1 mogelijk. De trends zijn wel te zien. Er is echter gekozen om alleen een vergelijking met de vorige periode 5 jaar geleden te maken.

Het college bedankt de SP voor de adviezen die zij geeft. Sommige dingen zijn wel te realiseren. anderen zijn lastig. Er is echter voor een andere benadering van het groen gekozen. Het college zal de opmerkingen van SP ter harte nemen.

De SP maakt zich zorgen over het zwerfafval waardoor er alleen maar meer afval ontstaat. Zij wil graag dat de zuigmachine terugkomt.

Het college geeft aan dat zij dit zal terugkoppelen echter er is in de kerntakendiscussie echter wel besloten om dit apparaat weg te bezuinigen. Feit is dat het gedrag van de bewoners hierin moet veranderen. Zij moeten gewoon zelf de poep die zij veroorzaken opruimen.

De politie geeft namens het college antwoord op de vragen van de Raad over het onveiligheids-gevoel .

Er is vooral sprake van een daling van inbraken mede veroorzaakt doordat er diverse aanhoudingen zijn verricht . Ten opzichte van 2014 is er dit jaar al sprake van een daling van 70 % aan inbraken. Het is echter ook een landelijke trend. De huizen zijn nu ook beter beveiligd t.o.v. voorgaande jaren.

Het onveiligheidsgevoel wordt uitgedrukt de cijfers maar heeft zeker ook te maken met de directe beïnvloeding van burgers door zaken van buitenaf zoals de politieke ontwikkelingen elders in de wereld. Maar ook met zaken in de nabije omgeving zoals verlichting, vervuiling, uitzicht waardoor verloedering van de omgeving ontstaat wat ook een onveilig gevoel geeft.

In Zutphen is er geen kennis over het voorkomen van jihad gangers. Er wordt landelijk wel geïnvesteerd in voorlichting.

Het College geeft aan dat mede met dit rapport wordt bepaald hoe de besteding gaat van de beschikbare middelen die gemeente elk jaar heeft. De monitoringgegevens uit het rapport zijn van belang om inzicht te krijgen in o.a. de bekendheid van sociale wijkteams en over hoe er naar toezicht en handhaving wordt gekeken. Deze informatie kan dan worden gebruikt om nieuw beleid te kunnen maken over genoemde onderwerpen. De onderzoeksgegevens zijn ook input voor het integraal veiligheidsplan wat eens in de 4 jaar wordt opgesteld.

Het valt het college op dat veel problemen in de buurt door mensen zelf in de buurt worden veroorzaakt. Het gedrag van de mensen in de wijk speelt een belangrijke rol .

CDA vindt het gevaarlijk om de handhaving alleen bij burgers neer te leggen.

Het college geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om elkaar op het gedrag aan te spreken . Het voornemen is om aan de hand van wijkregisseur in overleg met actieve wijkbewonersgroepen dit probleem aan de orde te stellen.

Het college geeft aan dat de wijkregisseurs gebruik maken van dit rapport bij de uitkering van de leefbaarheidsbudgetten. Bewonersgroepen gebruiken die financiële middelen om activiteiten die de sociale cohesie bevorderen te ondersteunen. Hierbij is het echter ook van belang dat wijkbewoners zelf ook de hand uit de mouw steken.

D66; wil graag nog antwoord op haar vragen over het imago van de gemeente en of er meer natuurspeelplaatsen komen voor jongeren.

Het college geeft aan dat er memo komt over natuurlijk spelen. Het imago van de gemeente daar werken we steeds aan. Echter een directe oplossing daarvoor is niet zo te geven.

Burgerbelang geeft aan dat de Hoven het stiefkindje is. Bij de presentatie van het wijkontwikkelingsplan enkel maanden geleden bleek dat er maar 3 ton beschikbaar was voor de Hoven wat weinig is gezien de budgetten in andere wijken. De vraag is of het beschikbare budget voor de Hoven wel toereikend is.

Het college geeft aan dat er eerst moeten worden gekeken wat er met die 3 ton kan worden gedaan. En daarna de resultaten afwachten. Het College geeft aan dat er inmiddels al goede verbeteringen in de Hoven komen zijn zoals de nieuwe rondweg en daarlangs een park in de Teuge

Het CDA vraagt wat er gebeurd met burgerinitiatieven. Kan dit op meer plekken van de grond komen of worden ondersteund ?

Het college geeft aan dat er zeker op meer plekken van de grond komen en er is ook budget beschikbaar voor.

Na de constatering dat er geen aanvullende vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in