Pagina delen

Presentatie Omgevingswet

Inhoud

De presentatie is nog niet gereed.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 juli 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In maart jl. heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet goedgekeurd. Dat betekent dat in 2019 de Omgevingswet in werking treedt. Hiermee verandert de wet- en regelgeving rond de fysieke leefomgeving ingrijpend. Verschillende wetten, waaronder de Wabo, Wro, Waterwet en Wet milieubeheer, worden vervangen door de Omgevingswet. Maar ook de instrumenten gaan veranderen: de gemeenten moeten een omgevingsvisie opstellen en één omgevingsplan, dat in plaats komt van de huidige bestemmingsplannen. Gelet op de omvang van dit proces is het belangrijk dat de gemeente nu al begint met de voorbereidingen.

Op 25 mei jl. heeft in Apeldoorn een 'Masterclass Omgevingswet' plaatsgevonden voor raadsleden uit de Stedendriehoek (zie ook activiteitenoverzicht). In navolging van die bijeenkomst heeft het presidium het college verzocht om de raad te informeren over de stand van zaken en gevolgen voor Zutphen van invoering van de wet.

Het college informeert de raad hierover in de vorm van een presentatie. Na afloop van de presentatie hebben raadsleden de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij refereert kort aan de presentatie over de Omgevingswet die op 25 mei in Apeldoorn is gehouden. Vervolgens stelt hij de behandelvolgorde vast.

Het college krijgt  het woord  de gelegenheid om de presentatie te geven. Deze wordt namens het college uitgevoerd door A. Groen (ambtelijke ondersteuning). Voorafgaand aan de presentatie geeft het college aan dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Deze zal niet eerder dan 1 januari 2019 in werking treden. Ook zou het college graag een raadswerkgroep gevormd zien om de overgang naar de nieuwe wet te begeleiden.

Na afloop van de presentatie krijgt het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De VVD wil weten of de visie op het buitengebied ook mee gaat in de straks op te stellen omgevingsvisie.

Men wil graag weten of het LTO hierbij ook aan tafel zit.

Daarnaast zou men graag een controlerende rol voor de raad weggelegd zien.

De PvdA vraagt hoe het begrip duurzaamheid zich verhoudt tot de Omgevingswet. Kan bijvoorbeeld de aanvraag voor een biomassacentrale in 8 weken?

D66 wil weten wat het voordeel voor de gemeente is als de wet geïmplementeerd wordt.

De Stadspartij wil weten wat straks de relatie tussen gemeente -en provincie gaat zijn. Men doelt ondermeer op de woningbouwcontingenten en het omzetten van een bestemming werken naar werken en wonen.

GroenLinks ondersteunt het idee van een raadswerkgroep. Daarnaast wil men weten welke experimenteerruimte er gaat zijn voor de gemeente.

Men concludeert dat de omgevingsvisie verplicht is, maar is er ook een sanctie op het niet hebben van een visie?

In de presentatie is gesproken over bestemmingsplannen met een verbrede doelstelling. Gaan we daar ook iets mee doen? Tot slot vraagt men zich af of gemeenten ook gecompenseerd worden voor de te maken kosten bij invoering van de wet.

Het CDA wil weten of het aanvragen van een vergunning straks makkelijker wordt voor de aanvrager.

De ChristenUnie vraagt of het niet wijze is om nu al met de benodigde cultuuromslag te beginnen.

De SP geeft aan geen aanvullende vragen te hebben.

De ChristenUnie is benieuwd of het herziene Masterplan voor de Mars ook teugkomt in de omgevingsvisie.

Het college krijgt de gelegenheid te reageren op de vragen en opmerkingen.

Inzake de visie voor het buitengebied is het streven om straks ook een breed omgevingsplan te maken. De plannen moeten binnen de kaders passen.

De LTO gaat straks ook betrokken worden bij de omgevingsvisie voor het buitengebied.

Voor wat betreft de controlerende rol van de raad geeft het college aan de plannen in samenspraak met de raad te willen gaan maken.

Het college wil zeker de mogelijkheden pakken om duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken.
Voor de aanvrager is straks het voordeel dat er slechts 1 loket is waar men mee te maken heeft. Voor de gemeente is het voordeel dat de gemeente voor hele gebieden kan bepalen hoe men met de ruimte wil omgaan waarbij er minder wettelijke beperkingen zijn. Alleen het woningcontigent blijft. Wel zijn er mogelijkheden om combinaties van wonen en werken te realiseren. Er zal straks veel kunnen binnen de plannen. Al blijft in sommige gevallen een vergunning noodzakelijk. OP het gebied van de horeca zal straks de regelgeving veel simpeler kunnen.

Er is straks veel experimenteerruimte. Overigens is deze er nu ook al middels de bestemmingsplannen met een verbrede visie.


Sancties op het niet hebben van een omgevingsvisie zijn nog niet bekend.

Over de cultuuromslag geeft het college aan dat er al veel elan is. In het plan van aanpak is er aandacht voor maar het moet nog handen en voeten krijgen.

De SP merkt op dat nog niet is aangegeven of de gemeente gecompenseerd wordt.

Het college geeft aan dat men niet verwacht dat dit zal gaan gebeuren.

De VVD vraagt naar het tijdspad. Als men op 1 januari 2018 al klaar is wordt er dan een jaar proefgedraaid.

Het college geeft aan dat men wil gaan proefdraaien als de gemeente alles klaar heeft.

De VVD geeft aan de raadswerkgroep een goed idee te vinden. Men vraagt nog naar de herziene visie op de Mars. Neemt men die mee?

Het college zegt dat dat kan maar niet hoeft. Een keuze voor een eigen traject en tempo kan ook.

D66 vraagt hoe de relatie met de provincie wordt vastgelegd.

Het college denkt dat het zinvol is om hier naar te kijken in de raadswerkgroep.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in