Pagina delen

Presentatie Omgevingsagenda Stedelijk netwerk Stedendriehoek

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum wordt een presentatie verzorgd over de plannen om de economie in de Stedendriehoek te versterken door in te zetten op innovatie en toepassing van 'Cleantech' oplossingen en een schone en groene leef- en werkomgeving.

Toegelicht zal worden wat de plannen inhouden, welke doelen worden nagestreefd, hoe de uitvoering zal worden opgepakt en welke partners daarbij een rol hebben.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

College: is verheugd dat we zover zijn dat de omgevingsagenda kan worden gepresenteerd. De omgevingsagenda is in de regio aan de gemeenten voorgelegd om mee in te stemmen maar niet nadat de betrokken raden zijn geconsulteerd. Het gaat om een plan voor versterking van de economie door Clean Tech toepassingen en om zo te komen tot een schone en groene leefomgeving. Er is ook veel aandacht voor innovatie. In de provincie Gelderland is een belangrijke partner gevonden. In de provinciale omgevingsvisie is de Clean Tech regio als prioritaire regio aangewezen.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over de omgevingsagenda.

College: heeft het proces van de omgevingsagenda gevolgd en ook punten ingebracht. Het college staat achter de agenda en de vliegwielprojecten. Volgend jaar kan er daadwerkelijk rekening mee worden gehouden als dit een plek krijgt in de manier van werken. Er loopt nog een andere discussie. Het Strategisch Board krijgt nu van elke gemeente € 1,- per inwoner. Om de grote ambitie te verwezenlijken ligt er de wens om dit te verdubbelen naar € 2,- per inwoner.

SP: goede presentatie en mooi plan. De vliegwielprojecten zijn nog in ontwikkeling en niet compleet. Wanneer is bekend wanneer deze definitief en uitgewerkt zijn?

Burgerbelang: de stedendriehoek wil uniek zijn in duurzaamheid. Graag hier een toelichting op. Hoe gaat de stedendriehoek zich profileren en wat betekent dit voor Zutphen?

VVD: het is een vooruitstrevend doel. Er moeten nog veel onduidelijkheden weggenomen worden. Wat gaat Zutphen merken van de omgevingsagenda en wat levert het extra bedrag van € 1,- op?

PvdA: vooral de doelstelling om te komen tot de laagste werkloosheid van Nederland spreekt de PvdA erg aan. De PvdA hoopt dat het akkoord van Beekbergen daartoe leidt. Wat is het ‘doen-element’ in het hele verhaal en maakt samenwerken het echt goedkoper?

BewustZW: goede ambities. Over de financiën: het zijn erg ambitieuze doelstellingen. Wat gaat dit wel niet kosten en hoe worden deze kosten verdeelt?

D66: sluit zich aan bij de vraag van BewustZW. Wat heeft de stedendriehoek concreet dat het bekend kan staan als Clean Tech regio en als energieneutraal. Hoe worden de ambities concreet gemaakt?

Stadspartij: In de stukken staat dat één van de Clean Tech doelstellingen is dat bedrijven onderling de samenwerking opzoeken. Een aantal samenwerkingen zouden al bestaan. Kan het college daarop een toelichting geven? Is de stedendriehoek als Clean Tech regio wel interessant voor andere regio’s?

CDA: is blij met deze agenda en sluit zich aan bij de vragen van BewustZW en D66.

College: is blij met de erkenning van de doelen Clean Tech. Een deel van de vragen leeft ook bij het college. Er wordt veel overlegd met de andere betrokken partijen en met de provincie. Deze goede afstemming is ook zeker nodig. Het Strategisch Board werkt goed. Het is uniek hoe dit gaat.

De stedendriehoek heeft geen universiteit maar kan zich toch als Clean Tech regio profileren. De regio stelt zich ook op als makelaar en wil samenwerken met andere regio’s. Het gaat ook over de betrokkenheid van bijvoorbeeld ROC’s en andere onderwijsinstellingen. Niet alleen om hogescholen en universiteiten. De bedoeling is ook om concrete stappen te zetten naar meer werkgelegenheid. Dit is meegenomen in de prioriteiten. De regio is verder uniek in de manier van aanpak om te komen tot energieneutraliteit.

De financiën worden ingepast in de voorjaarsnota en de werkplannen van volgend jaar. De verwachting is dat er heel wat projecten mogelijk zijn en dat er ook projecten zullen zijn die zichzelf terug verdienen. Ook als bijvoorbeeld de provincie hierin garant wil staan.

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen bedrijven is het Clean Tech Center waarin 11 ondernemers samenwerken op dit onderwerp. Zo zijn er meer voorbeelden.

Ambtelijke ondersteuning: de wens om concrete acties beter in beeld te brengen bij het vaststellen van de omgevingsagenda leeft ook bij de betrokken partijen. Er gebeurt op dit moment erg veel rondom Clean Tech. Veel weet de overheid maar ook niet alles, maar het gebeurt wel! De bedoeling is dat overheden iets extra’s inbrengen. De financiën zijn pas echt concreet te maken bij concrete projecten. Dit kan in de toekomst al dan niet via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de raad.

D66: hoe kan de overheid dit proces bottom up goed organiseren. De ambities zijn hoog. Moet de overheid niet duidelijke voorwaarden stellen om de ambities te halen.

VVD: wil juist af van extra regels.

D66: het stellen van voorwaarden geeft ook nieuwe kansen. De politiek moet zelf ook weten waar het naar toe wil en wat daarvoor nodig is.

VVD: ziet dit anders. Juist minder regels maakt meer mogelijk.

Stadspartij: samenwerking tussen bedrijven heeft ook te maken met ambities. Zijn er voorbeelden van bedrijven die voorop lopen en andere bedrijven meenemen om de ambities te halen?

College: neemt dit punt mee in de consultatie als idee om stimulans te geven aan de doelstellingen. Het idee is dat voorlopers andere bedrijven meenemen. Dit verdient inderdaad de aandacht.

Wenselijk gedrag zou moeten worden gestimuleerd. Maar dit betekent niet dat alles kan en mag. Zo mag de gemeente niet aanvullend aan het Bouwbesluit regels stellen. Wat wel kan is bijvoorbeeld het uitgeven van grond specifiek voor de bouw van energie neutrale woningen.

GroenLinks: de aanbesteding Zonnevelden Noordveen is daar een goed voorbeeld van. In aanvulling daarop: het zijn behoorlijk wat projecten. Wellicht zouden er een aantal geschrapt kunnen worden zodat de focus op de andere projecten kan komen te liggen. Wellicht levert dit meer op.

De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in