Pagina delen

Presentatie nieuw speelruimtebeleid

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 2 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het memo 'Natuurlijk spelen - ruimte voor spelen' wordt aandacht besteed aan de visie op speelruimte in al zijn facetten; bedoeld voor initiatiefnemers, burger-participanten en de gemeentelijke organisatie.

Het forum wordt geïnformeerd over het in het memo geschetste richtinggevende streefbeeld.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 02-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt een presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid. Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: De ruimte voor spelen wordt anders ingevuld, meer in samenwerking met de samenleving. Het gaat hier niet om een bezuinigingsopdracht, maar om meer kwaliteit in het spelen in de openbare ruimte te brengen.

Mevrouw E. Cranen geeft een presentatie over het voorgestelde beleid.

De voorzitter geeft de fracties tussendoor op een aantal momenten de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: In de binnenstad is weinig speelruimte. Is hier aandacht voor, ook gelet op het beleid wonen boven winkels.

College: Dit kan worden ingepast, maar er is in de binnenstad weinig ruimte. Overigens ligt er nu geen concreet plan voor met aantallen en locaties van speelplekken.

VVD: de Oude Bornhof is geopperd als locatie.

College: Laat de bewoners vooral de wijkregisseur betrekken. Dat zou een mooi resultaat kunnen opleveren.

SP: Gaat het nu ook over het opheffen van formele speelplekken? Dat kan tot negatieve reacties van buurtbewoners leiden.

College: Het inrichten van speelplekken willen we samen met de buurt oppakken. De wijkregisseurs hebben hier ook een rol in. Het is niet zo dat er vanuit het stadhuis ineens besluiten komen over het opheffen van plekken.

Stadspartij: Worden er ook professionals betrokken bij de oprichting van de speelplaatsen?

College: Er zijn altijd mensen nodig bij de inrichting van de speelplekken.

Burgerbelang: Wat is precies een multifunctionele inzet van de ruimte?

College: Dat zit in het vervolg van de presentatie.

PvdA: Het is een aandachtspunt om de echte omwonenden te betrekken en niet belangstellenden uit een verdere omgeving. Wat betreft subsidies; betekent dit dat de gemeente de aanvraag voor bijvoorbeeld Jantje Beton gaat indienen? Tenslotte de opmerking dat speelplek 35 op de kaart aandacht behoeft.

De voorzitter geeft aan dat er een extra half uur gepland kan worden als de beschikbare tijd onvoldoende blijkt te zijn.

Mevrouw E. Cranen gaat verder met de presentatie.

SP: Als het gaat om het inschakelen van professionals zijn het de kinderen die de daadwerkelijke professionals zijn. Is de aanpassing bij Laan 40-45 in samenwerking gegaan.

College: Er is echt aandacht voor de kinderen, voor de verschillende doelgroepen. De situatie bij de Laan 40-45 is zo niet paraat.

CDA: Zijn de foto’s in het beleidsstuk representatief?

College: Nee, deze zijn puur inspirerend bedoelt. Bedoeling is dat er creatief met de inrichting aan de slag wordt gegaan. Samen gaan we kijken of en wat je wilt veranderen aan een speelplek.

GroenLinks: Er wordt veel gesproken over interne budgets, hoe is dat af te stemmen?

Mevrouw E. Cranen: De verschillende disciplines zitten bij elkaar. Afstemmen is goed mogelijk. Het gaat er om met elkaar in brede zin naar ontwikkelingen te kijken en de inrichting van speelplaatsen bespreekbaar te maken.

VVD: Is nog wel duidelijk waar het geld dan precies vandaan komt? Hoe kan de raad haar controlerende taak uitvoeren?

Mevrouw E. Cranen: De onderhoudsbudgets worden goed bewaakt. Het mag niet ten koste gaan van de functionaliteit van de weg. Uitgangspunt is het slim inzetten van middelen.

ChristenUnie: Komen er speelplekken op De Mars of de IJsselkade?

College: Juist op nieuwe locaties kan de gezamenlijke aanpak vorm krijgen.

PvdA: Aan de ene kant liggen er cijfers terwijl aan de andere kant juist de gezamenlijke ontwikkeling vooropstaat. Dat lijkt een contradictie.

Is er bij de nieuwbouw bij Sutfene voorzien in speelplekken.

College: Over specifieke locaties zijn nu de antwoorden nu niet paraat. Duidelijk is wel dat het beleid elke vijf jaar geüpdatet moet worden in verband met demografische veranderingen.

Er zijn nu veel speelplekken in het slop geraakt. Als we bijvoorbeeld van 10 oude drie mooie nieuwe kunnen maken is er winst te behalen.

De genoemde getallen kunnen inderdaad variabel zijn.

VVD: Wordt de communicatie goed begeleid. Ouderen hebben veelal geen internet. Ouder en kinderen zijn niet de enige doelgroep.

College: Er is veel aandacht voor communicatie. Niet alleen internet, maar ook wijkkrantjes en huis-aan-huis brieven.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat het onderwerp nu voldoende besproken is.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in