Pagina delen

Presentatie Nadere onderbouwing benodigdheid impuls 6,5 fte formatieuitbreiding uit de Strategische Agenda

Inhoud

De presentatie is nog niet beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 16 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Naar aanleiding van de door de raad bij de behandeling van de Strategische Agenda 2016 geuite wens informeert het college het Forum via een presentatie over de daarin voorgestelde benodigdheid van een impuls van 6,5 fte formatieuitbreiding.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 16-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
P. Houtsma
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter memoreert de aanleiding tot het onderwerp van deze forumvergadering. Bij de raadsbehandeling van de Strategische Agenda 2016 op 2 november j.l. heeft het college toegezegd met een nadere onderbouwing te komen voor de formatie impuls van 6,5 fte. inclusief de 'fondsen' waar dekking gezocht kan worden.

Het college gaat kort in op de historie van de besluitvorming over de formatiebezuinigingen. De taakstelling van 54 fte. (17% van de totale formatie) en € 600.000 bezuinigingen op de formatie is voor 35 fte. gerealiseerd. De overige 19 fte en de € 600.000 worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd. De eerste personele bezuinigingen hebben zich met name op het taakgerichte werk gericht. De laatste 19 fte kunnen naar verwachting via natuurlijk verloop worden gerealiseerd. De formatie impuls is nodig om zowel in te spelen op de veranderende vraag naar (type) personele capaciteit als om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met de ambities uit het collegeakkoord.

Voor wat betreft de toelichting door de heer Janssen op de presentatie kan kortheidshalve worden verwezen naar de bij het verslag gevoegde presentatie. Voorstel is om in 2016 incidentele dekking voor de formatie impuls te zoeken via de precario heffing. Vanaf 2017 worden voorstellen voorbereid om tot structurele dekking te komen via budgetten in het fysieke domein. Er is dus sprake van een beoogde verschuiving van in te zetten middelen vanuit het fysieke naar het sociale domein.

De fractie van de Stadspartij geeft aan geen antwoord te hebben gekregen op de eerdere toezegging van het college om structurele dekking aan te geven voor de formatie impuls. De wethouder geeft in feite hetzelfde antwoord als tijdens de behandeling van de Strategische Agenda.

Het college licht toe dat de denkrichting is de verschuiving van budgetten vanuit het fysieke domein naar het sociale domein. Begin volgend jaar komt het college met een meer concrete invulling vanuit de eerdere denkrichting.

Het college licht toe dat in een eerste exercitie binnen het college is vastgesteld dat de gemeente ca. € 13 mln. budget heeft voor de onderhoudslasten in het fysieke domein. Voor structurele dekking voor de formatie impuls is € 450.000 benodigd. Kijkend naar onderhoudsnormen staat veiligheid als ondergrens bij het niveau van onderhoud. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van burgerparticipatie bij bijvoorbeeld het groenonderhoud.

De fractie van de Stadspartij geeft aan veel belang te hechten aan het hebben en houden van groenoppervlakte mede gelet op biodiversiteit. Zij zien momenteel nog geen concrete structurele dekking voor de formatie impuls.

De fractie van de VVD is voorstander van het vervolgtraject richting begin volgend jaar voor de concrete invulling van de structurele dekking. Zij heeft er vertrouwen in, mede gelet op de omvang van de benodigde middelen, dat een zorgvuldig traject en een inhoudelijke oplossing kan worden gevonden. De formatie impuls is nodig om als hefboom te dienen voor het realiseren van grotere transities in de toekomst.

De fracties van de PvdA en van de ChristenUnie geven aan benieuwd te zijn naar de onderbouwing van het aantal van 6,5 fte.

Het college licht toe dat dit gebaseerd is op een analyse van de beschikbare en noodzakelijke kennis binnen de eigen organisatie die tijdelijk dan wel structureel nodig is om met de toekomstige uitdagingen en ambities om te gaan. Uiteraard blijft het een raming maar deze zijn wel conservatief geraamd.

Het college stelt voor om periodiek de raad te informeren over de wijze waarop de formatie impuls zijn plaats krijgt in de nieuwe gemeentelijke organisatie. Hij geeft wel aan dat afgesproken is dat de raad niet op fte's stuurt maar op loonsom.

De fractie van het CDA kan zich vinden in de toelichting in de presentatie met incidentele dekking voor 2016 en deels 2017. De heffingen van de precariorechten en de binnenkomende middelen daarvan zijn wel erg belangrijk in deze discussie.

Het college geeft aan dat de precarioheffingen 30 november zullen worden verstuurd. 

De fractie van GroenLinks doet de suggestie om bij de invulling van de structurele dekking vanuit de budgetten in het fysieke domein ook te denken aan grotere en dus betere en simpeler te onderhouden openbare gebieden.

Het college vult nog aan dat ook op De Mars groengebieden zijn opgenomen.

De voorzitter concludeert dat de presentatie geen verdere behandeling vergt en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.     

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in