Pagina delen

Presentatie MOED: een visie op de toekomst van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 2 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Gepresenteerd wordt een visie op de toekomst van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllen Verhoog
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
Stadspartij
VVDWillem van Stockum
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op het onderwerp. De voorzitter geeft het college het woord om het onderwerp nader toe te lichten.

Het college geeft aan dat het nu specifiek gaat over project MOED maar dat op 16 september tijdens een speciaal daarvoor bestemde avond breder op het onderwerp veiligheid wordt ingegaan. Met dit project wordt vooral vooruit gekeken maar als we terug kijken zien we grote veranderingen. Vroeger werd er gekeken naar de opkomst tijden omdat dat het enige meetbare was waar de inspectie op kon controleren. Zutphen haalde de opkomst tijden niet. Er is toen gekozen voor een samenwerking met de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Ook is gekozen voor een gemeenschappelijke brandweer IJsselstreek  samen met de gemeente Brummen en Lochem. Nu kijken we vooruit en dit heeft alles te maken met de ontwikkelingen in de samenleving en het tekort aan financiële middelen. Met project MOED willen we op regionale schaal verbeteren en veranderen.

De voorzitter geeft de heer Slot projectleider van project MOED het woord voor het geven van de presentatie. Voor de presentatie, zie de website.

Na de presentatie geeft de voorzitter de fracties de gelegenheid tot het stellen van maximaal twee vragen.

D66: Waar heeft de verhoging op blz. 64 in de tabel mee te maken? Wordt er bij de preventieve maatregelen rekening gehouden met ouderen die steeds meer zelfstandig thuis blijven wonen?

Burgerbelang heeft geen vragen.

PvdA: In de tabel op blz. 54 staat de bijdrage per gemeente. Waar komen deze kosten vandaan? Wat is de relatie tussen de inzet van het aantal brandweerlieden per oproep en de kwaliteit? Wordt dit ook geëvalueerd?

VVD: In de opleg notitie bij het collegebesluit staan richtinggevende uitspraken. Deze zijn te algemeen geformuleerd. Wat gaat het college hier concreet mee doen? Als de schaalvergroting doorgaat waar komt dan de commandant te zitten?

SP: Er zijn 56 kazernes en moeilijk vrijwilligers te vinden. De vrijwilligers krijgen ook nog eens minder betaald, dit is geen stimulans. Is dit wel houdbaar? Is er of wordt er samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de ODA?

CDA: Deelt de zorg van het college over de afstand van het bestuur met de werkvloer. Er is een gezamenlijke taakstelling, gaat deze gehaald worden met dit project? Kan de meldkamer niet meer betrokken worden in plaats van het opzetten van een informatie centrum?

GroenLinks: Als de vrijwilligers niet verplicht worden zich bezig te houden met de preventie kant wie gaat dit dan wel op zich nemen? ICT is belangrijk maar hoe gaat dit vorm krijgen en hoeveel geld is hier voor beschikbaar?

De voorzitter geeft het woord aan het college om de vragen te beantwoorden. Als het gaat om preventie wordt er straks meer naar de risico’s gekeken. De wijze van inzet van de brandweer is heel verschillend in een dunbevolkt buitengebied of in een dichtbevolkt stedelijk gebied. We kunnen niet elke post verplichten om vrijwilligers deinformatie verstrekking te laten verzorgen. Hiervoor moet dus een andere vorm voor bedacht worden. Financiën: Zutphen krijgt een hogere bijdrage uit gemeente fonds door de vele verzorgingshuizen en de monumentale binnenstad. Bij de richtinggevende uitspraken staan overzichtelijke conclusies. College is het eens met de grote lijnen maar staat nog iets steviger op bepaalde punten. Het college is terughoudend op het punt brandpreventie middels een informatie centrum. Of alle brandweerposten kunnen blijven bestaan is de vraag. Kijkend naar de toekomst is de vraag of ze allemaal nog nodig zijn. De veiligheidsregio heeft nu te maken met drie verschillende omgevingsdiensten. Samenwerking is dan lastig. Het college pleit voor een samenvoeging van omgevingsdiensten.

De heer Slot beantwoordt de volgende vragen. De vraag van D66 waar de begrote kosten vandaan komen kan niet direct beantwoord worden omdat de regio’s dit zelf hebben aangeleverd. Wel kunnen op verzoek de onderliggende stukken worden toegestuurd. Ja we gaan de gezamenlijke taakstelling halen maar dit is wel afhankelijk van de keuzes die het bestuur gaat maken. Het klopt inderdaad dat oudere mensen meer thuis blijven wonen en dat er minder vrijwilligers zijn. Een flexibele inzet is dus vereist. Of de inzet van minder brandweerlieden per oproep invloed heeft op de kwaliteit is afhankelijk van de situatie. Er zijn situaties te bedenken waar 2 of 4 man genoeg is. Dit zijn echt gesprekken die op de werkvloer gevoerd moeten gaan worden en ligt heel gevoelig. Uiteindelijk is het de uitdaging om met minder man dezelfde zorg te bieden. Waar de commandant komt te zitten na een eventuele reorganisatie kan niet gezegd worden. Het mooiste zou zijn als deze zich zou bewegen door de organisatie.

PvdA vraagt welke vormen van  voorlichting er zijn en welke effecten dit heeft.

De heer Slot geeft aan dat er tijdens de brand  via twitter wordt gecommuniceerd en dat na een brand een voorlichtingsavond wordt gegeven. Uiteindelijk is het aan de mensen zelf om een afweging te maken om te investeren in  brandpreventie.

PvdA vraagt welke mensen je dan precies bereikt.

De heer Timmermans geeft aan dat er goede resultaten zijn behaald in Zutphen met het houden van voorlichtingen na een incident. Ook wordt op markten, braderieën en scholen voorlichting gegeven.

CDA geeft aan dat er een taakstelling moet worden gehaald en dat dit afhankelijk is van keuzes. Heeft de raad hier iets over te zeggen.

De heer Slot geeft aan dat de raad geen zeggenschap heeft over de keuzes. De raad kan alleen het college advies meegeven.

SP vraagt of het ook mogelijk is EHBO’ers en BHV’ers  te betrekken bij de samenwerking op brandpreventiegebied. Daar zit ook veel kennis.

De heer Timmermans geeft aan dat er nu geen samenwerking is. EHBO’ers worden niet door de veiligheidsregio opgeleid en BHV’ers komen van het bedrijfsleven.

VVD vraagt het college wat er nu concreet van de raad wordt verwacht.

De raad kan het college meegeven wat ze vindt van de uitgangspunten in het document. Middels deze presentatie is de raad op de hoogte gebracht van de stappen die doorlopen gaan worden.

GroenLinks wil weten welke stappen er zijn en wanneer deze op de planning staan. 

De heer Slot geeft aan dat bij de begroting de raad weer wordt geïnformeerd.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in