Pagina delen

Presentatie Marketingplan stichting Zutphen Promotie

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Presentatie van het marketingplan van de Stichting Zutphen Promotie. Raadsleden en het College worden zo in de gelegenheid gesteld daarover in gesprek te gaan.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
A. Jensen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: heet de aanwezigen welkom. Met instemming van de forumleden geeft hij eerst het woord aan de portefeuillehouder, gevolgd door een presentatie door SZP. Hierna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

College: is content dat presentatie gegeven kan worden. SZP is in het college regelmatig onderwerp van bespreking. Het meegezonden collegevoorstel is echter per abuis toegevoegd aan de stukken. Over het hierin genoemde bedrag vindt nog nadere gedachtevorming plaats, maar het college overweegt een subsidie voor 2016 toe te kennen van in totaal € 210k omdat het veel vertrouwen heeft in SZP en het marketingplan.

Er volgt een presentatie.

SP: voorafgaand plan had nog onduidelijkheden in zich maar het voorliggend marketingplan met presentatie geeft vertrouwen.

CDA: prima presentatie en duidelijke lijn in het marketingplan. Goed dat wordt uitgegaan van storytelling om er beleving bij te krijgen. Hoe pakken we het aan, wat zijn onze doelgroepen, wat hebben we in huis, hoe kunnen we dat zo maximaal mogelijk etaleren en hebben we daarvoor nodig zijn goede uitgangspunten om Zutphen op de kaart te zetten.

GroenLinks: het marketingplan geeft de ambitie weer die Zutphen verdient. U geeft aan dat TIP nog meer moet worden vormgegeven; kunt u dat toelichten?

Stadspartij: is blij met voorliggend plan. Maar als het uitgangspunt € 200k subsidie is, kun je minder doen en minder dan gepland uitvoeren. Waar ligt dan voor SZP prioriteit? Waarom is kleiner budget niet als uitgangspunt genomen? Overigens wordt de focus op jongeren in dit plan gemist. Graag aandacht hiervoor.

D66: het plan heeft mooie, hoge ambities. Maar kun je dit waarmaken met de subsidie van de gemeente? Zijn er al andere middelen voor 2016?

Bewust Zutphen: ziet enthousiaste, bevlogen mensen die een vliegwiel op gang brengen. Dat geeft vertrouwen.

Lijst van Vliet: Zutphen-Warnsveld is een prettige omgeving om in te wonen en te recreëren. Wel is er een tekort aan werkgevers. Veel lage inkomens en uitkeringen. Zutphen zou zich beter en uitbundiger moeten presenteren. Veel mensen weten niet wat de historische binnenstad Zutphen en ommeland te bieden heeft. Een verbetering zou zijn (de evenementen van) Zutphen meer in de schijnwerpers te zetten en de evenementen beter te verdelen door het jaar heen. Ook het openstellen van meer nu gesloten kelders zou het toerisme kunnen doen toenemen evenals het beter uitnutten van de bevaarbaarheid van de Berkel. Kijk ook eens naar andere steden: hoe pakken zij het aan? Dit zijn enkele aanbevelingen. Kortom, de partij ondersteunt het voorstel van harte.

PvdA: enthousiasme is de beste verkoper: dank daarvoor. Spreker zag dat op Facebook berichten gepost van “jammer, mij hebben ze niet gevraagd”. Dus blijf communiceren! Dat nu de Hanzesteden weer als promotie wordt opgepakt is PvdA content mee.

VVD: een verfrissend, ambitieus plan. SZP werkt nu een jaar lang hard aan iets wat decennia lang te weinig aandacht heeft gehad. Daarom is het niet fair om te kijken wat je binnen dat jaar gerealiseerd hebt. Kijkend naar wat er allemaal wordt geadresseerd rijst de vraag of daar niet wat meer focus in zou moeten? Met name in de eerste paar jaar: wees realistisch in wat je met elkaar kunt opbouwen. En is het SZP duidelijk waar en met wie ze op voort kan bouwen? Als we willen houden en behouden wat er is dan kan het niet alleen gaan om werkgelegenheid maar dan moet het ook gaan over pareltjes van initiatieven, evenementen, ondernemers die Zutphen ‘smaak’ geven. Met hen moet contact zijn. In het plan staat hierover weinig.

Burgerbelang: was sceptisch begin dit jaar maar dit is positief gekeerd. In de SWOT wordt als bedreiging de veranderende wet- en regelgeving genoemd/vergunningverlening genoemd. Om dit dit op korte termijn te willen slechten moet er kort op de bal gespeeld worden. Dit zou hoge prioriteit moeten hebben. In de budgetconsequenties op pagina 39 wordt gesproken over opties beter en best; belangrijk is het gewoon goed te doen! Tevens graag aanvullende informatie over wie nu welk deel gaat betalen. Spreker ziet graag dat de komende periode er wordt geïnvesteerd en inzicht komt in een aantal meetbare zaken zoals bijv. bezoekersaantallen. Niet zozeer om cijfers te vergaren maar om zicht te krijgen op waar de inspanningen toe hebben geleid. Er zijn heel veel ambities; wie gaat die kar eigenlijk trekken? Wat is het vervolg van dit plan; speelt de raad een rol in de besluitvorming?
Tot slot de oproep om het bord “Beste binnenstad 2006” te verwijderen.

College: Via het forum aan de raad wordt goedkeuring voor de subsidie 2016 gevraagd. Het marketingplan zelf wordt niet ter besluitvorming voorgelegd.

SZP: allereerst hartelijk dank voor het vertrouwen. Blij dat ambities herkend worden en de mening dat een stad verkopen met ambitie moet, gedeeld wordt. Aangaande de financiering: het plan beschrijft 3 scenario’s. We houden vast aan het basisscenario, mede ook omdat we niet willen overvragen en vinden dat SZP zich moet bewijzen. Met het basisplan van € 350k kan het plan zodanig worden uitgevoerd dat er gesproken kan worden van citymarketing.
TIP draait nu op basis van veel vrijwilligers; dat kan en moet nog een slag professioneler. De website en het ontwikkelen van nieuwe arrangementen zijn daar een belangrijk onderdelen van. Plan is om de formatie verder in te vullen voor continuïteit. Met jongeren wil SZP zeker nog in gesprek net als met andere creatievelingen in Zutphen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de promotie. De uitnodiging blijft staan aan eenieder die dat wil om mee te denken, schouder aan schouder.
SZP gaat een 0-meting doen om het effect van alle inspanning in beeld te krijgen. Wederom beste binnenstad van Nederland worden is een ambitie en is ook zeker mogelijk met alle pareltjes die Zutphen herbergt.

VVD: informeert of SZP echt in contact is de partijen/mensen/initiatiefnemers die op dit moment Zutphen smaakt geven. Zij zouden SZP kunnen versterken.

SZP: er zijn veel gesprekken gevoerd en ondernemersplatformen zijn geïnterviewd. We zijn in contact met veel van hen en blijven hen uitnodigen om te participeren.

Burgerbelang: is er al zicht op welke partijen hebben toegezegd c.q. voornemens zijn een bijdrage te doen aan SZP?

SZP: de toezegging van het college (februari) is € 110k en nog een € 50k van twee andere partijen. Vooralsnog dus minder dan benodigd. Op termijn wil SZP ook in gesprek met de provincie en met andere fondsen. Dat vraagt nog een inspanning maar dat is een uitdaging waarvoor de stichting staat.

D66: bij het aangaan van een subsidierelatie met elkaar is het van belang te weten wat de gemeente hiervoor terug kan verwachten. Als we aan de gevraagde € 350k komen dan weten we wat we kunnen verwachten, maar wat als u het niet haalt? Komt u dan terug met bijgestelde doelstellingen?

SZP: ja, dan komen wij terug bij het college.

Stadspartij: Waar gaat u zich op richten als er geen gewenst budget van € 350k komt?

SZP: wij zullen ons dan met name richten op het verder professionaliseren van TIP. Dat zullen we dan ook verder concretiseren zodat u weet waar u ja tegen zegt.

GroenLinks: wat maakt dat wij niet goed terug kunnen lezen dat u alle stakeholders en initiatieven in kaart heeft, dat u weet wat er allemaal is en hoe daar dan een goed plan voor opgesteld kan worden?

SZP: Het plan dat er ligt is o.a. een resultaat van veel interviews en stakeholderbijeenkomsten. Daarnaast heeft een marketingbureau uitgebreid alle onderzoeken die er lagen bestudeerd. Er vinden dagelijks gesprekken plaats met (evenementen)organisaties die in Zutphen actief zijn. Dit is een organisch plan en geeft een richting aan die nog verder zal worden uitgewerkt. Dit zal nooit klaar zijn zoals vraag en aanbod altijd in beweging zal zijn. Hoe scherper de positionering in het marketingplan, hoe scherper en onderscheidender je Zutphen positioneert. SZP houdt de deur voor eenieder open om mee te denken. Dat is een hele klus en daarvoor heb je formatie nodig van mensen die daartoe in staat zijn en er substantieel tijd in kunnen investeren. Dat is het voornemen voor 2016.

PvdA: bedrijven laten participeren is een lastige klus. Kan de bedrijvencontactfunctionaris hierin een bijdrage leveren?

College: zoals u weet is de Economische Agenda in voorbereiding. Een onderdeel daarvan is SZP. We zijn er allemaal op uit om bestaande bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven binnen te halen. Dat zal een samenwerking zijn tussen de Economische agenda en de SZP. Dit is een stukje ontzorging van de gemeente.

PvdA: alle evenementen die worden georganiseerd zijn vergund en dus bekend bij de gemeente. Het versterken van de samenwerking tussen de afdeling en SZP kan helpen.

SZP: er ligt een voorstel vanuit de stichting om het evenementenbeleid verder te professionaliseren samen met de gemeente Zutphen.

College: bestuurlijk is de gemeente aangesloten bij SZP.

Voorzitter: dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in