Pagina delen

Presentatie Legesverordening

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit de fracties van CU (André Oldenkamp) en BewustZW (Tim Marks) is het verzoek gekomen om in het Forum een presentatie te houden over de kosten van RO-procedures. De presentatie vindt plaats aan de hand van een casus over een ondernemer die een aanpassing wil doen om de toegankelijkheid en kwaliteit van zijn winkel te vergroten maar die stuit op hoge proceskosten.

De initiatiefnemers van BewustZW en CU verzoeken de fracties om naar aanleiding van de presentatie een informatief gesprek te voeren over de situatie en over de vraag hoe ondernemers op dit gebied beter kunnen worden gefaciliteerd.

Indien fracties naar aanleiding van de bespreking een aanpassing wensen van het bestaande beleid kan daarvoor een motie of initiatiefvoorstel worden ingediend.

Raadsadviseur:

Datum 18-01-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat een presentatie Legesverordening. Vanuit de fracties BewustZW en ChristenUnie is het verzoek gekomen een presentatie te houden over de kosten van de RO-procedures. RO staat voor Ruimtelijke Ordening. De presentatie vindt plaats aan de hand van een casus van een ondernemer. Het gesprek gaat niet specifiek over deze ondernemer, maar met deze casus wordt zichtbaar waar je als aanvrager tegen aan loopt. En wat de effecten kunnen zijn in de praktijk. Na de presentatie gaan we in gesprek over dit onderwerp. Wat vinden we van uitvoeringskosten versus de proceskosten? En hoe kunnen we de ondernemer beter faciliteren? Het woord is eerst aan de wethouder.

College: Leges zijn de kosten die de gemeente in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag en de eventuele afgifte ervan. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van de bouwsom. Gemiddeld is dat ongeveer 2% van de bouwkosten. Het verschilt per gemeente.

BewustZW geeft de presentatie.

College: Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om ambtelijk uit te laten leggen hoe de proceskosten zijn.

Ambtelijke ondersteuning: Voorafgaand aan een aanvraag van een bouwvergunning is er vaak een vooradvies. Dit vooradvies kost € 56,70. Dit bedrag wordt verrekend op het moment dat er daadwerkelijk een aanvraag wordt ingediend. Indien het bestemmingsplan aangepast moet worden kost dat minimaal € 3.152,-. Een uitgebreide omgevingsvergunning kost € 5.302,50. Als de vergunning feitelijk wordt verleend komen er bouwleges bij. Deze legeskosten bedragen 2,27%. Deze bedragen komen uit de Legesverordening 2016. In deze casus waren de bouwkosten € 220.000,-. Daarnaast kunnen er onderzoeken verplicht zijn. Deze onderzoeken moeten ook door de initiatiefnemer bekostigd worden.

VVD: Dekken deze proceskosten het gehele plan of moeten deze kosten enkel gemaakt worden om die kleine overkapping te kunnen realiseren?

ChristenUnie: Ik heb contact gehad met de betreffende ondernemer. Hij geeft aan niet het hele bouwplan te realiseren maar slecht het kleine stukje en het is maar zeer de vraag of hij het grote bouwplan gaat realiseren. Op dat moment komt hij op proceskosten die ruim € 6.000,- bedragen. Komt dit nou vaak voor of is dit een grote uitzondering?

GroenLinks: Als het kleine plannetje inderdaad € 6.000,- kost dan vind ik dat onevenredig duur. Maar als de proceskosten het grote plan dekken, en dat schijnt zo te zijn, dan vind ik het wel proportioneel.

Ambtelijke ondersteuning: Er lopen twee dingen door elkaar. Het vooradvies is uitgebracht over het totale plan. Daar zijn ook de proces kosten op gebaseerd. Als de initiatiefnemer daarna besluit het gefaseerd uit te voeren dan kan dat. En dan krijg je een ander plaatje. Wellicht kun je vergunningsvrij bouwen. Op het moment dat die vraag komt dan wordt daar naar gekeken. Maar die vraag hebben we in dit geval niet gehad. Het is dus ook niet fair om op basis van deze casus deze conclusies te trekken.

VVD: Gelden er voor dit specifieke stuk Warnsveld nog bijzondere restricties ten aanzien van de bouwmogelijkheden, anders dan het bestemmingsplan?

Ambtelijke ondersteuning: Nee, het bestemmingsplan is bepalend.

ChristenUnie: Los van of de bedragen kloppen wil ik de principiële vraag stellen. Wat doen we als de proceskosten niet in verhouding staan met de bouwkosten en wat doen we daarmee in de Legesverordening?

GroenLinks: Wat zouden de proceskosten zijn geweest als de ondernemer direct met het ‘eenvoudige’ plan naar de gemeente zou zijn gestapt? Zouden de proceskosten dan nog steeds € 6.000,- zijn geweest?

Ambtelijke ondersteuning: Waarschijnlijk niet maar dat hangt af van de situatie. Daarom hebben we ook het instrument ‘vooradvies’. Dan kunnen ook eventueel alternatieven bekeken worden die minder duur zijn, zoals vergunningsvrij bouwen. Het is niet eenvoudig op voorhand hier iets over te zeggen.

De voorzitter stelt voor om de vergadering te beëindigen omdat er verschillende interpretaties van de casus zijn. In overleg met de initiatiefnemers van de presentatie wordt besloten op een later moment verder te praten over de bouwleges in de Legesverordening. Daarbij is het belangrijk ter voorbereiding op de volgende keer te inventariseren hoe de proceskosten zich verhouden tot de bouwkosten en of het vaak voorkomt dat er hoge proceskosten zijn bij lage bouwkosten. Als de initiatiefnemers met een nieuw stuk komen over dit onderwerp, zal voor dat stuk een nieuwe behandeling worden ingepland. Dit maakt dat de behandeling van het voorliggende stuk hier stopt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in