Pagina delen

Presentatie inkoop Jeugd en WMO via raamcontracten

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 3 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college zal het Forum via een presentatie informeren over:

  1. de wijze waarop het inkoopproces voor Jeugd en WMO is verlopen;
  2. welke contracten er zijn gesloten en met welke aanbieders;
  3. wat dit betekent voor de continuiteit van zorg;
  4. wat dit betekent voor vernieuwing en transformatie van de zorg.

Inkoop- een aanbestedingsbeleid vaststellen is een bevoegdheid van de raad.
Het inkopen van de betreffende soorten zorg zelf is een privaatrechtelijke handeling en dus de bevoegdheid van het college (art 160 lid 1 onder e Gemeentewet.).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 03-11-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Middels deze bijeenkomst zal het college vanavond het forum via een presentatie informeren over de wijze hoe het inkoopproces voor de individuele voorziening Jeugd en WMO is verlopen. Inkoop en het aanbestedingsbeleid vaststellen is de bevoegdheid van de Raad. Het inkopen van de zorg is een bevoegdheid van het college. 

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan dat het de bevoegdheid van de gemeente is om de inkoopvoorzieningen Jeugd en WMO te verzorgen. Door veel gesprekken te voeren met de betrokken partijen zorgt het college ervoor op de hoogte te blijven over de wijze hoe de inkoop georganiseerd wordt en vooral ook wat dit betekend voor de betrokken clienten. Naast het verstrekken van informatie heeft deze bijeenkomst als doel om eventueel ook om het inkoopproces bij te sturen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Lurvink en de heer Noordam voor een tweetal presentaties over het onderwerp.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen of het starten van een discussie.

De Stadspartij vindt dat het inkoopproces goed verloopt. Zij vraagt zich af of de aanbieders die betrokken zijn geweest bij inkoopproces  WMO dezelfde zijn als die inschrijven voor de inkoop voor de individuele voorziening Jeugd nu.

Het college geeft aan dat er nu bij de inkoop voor de jeugd weinig nieuwe aanbieders zijn.

De Stadpartij attendeert op de acceptatie plicht die clienten hebben na het verkrijgen van een aanbieding (artikel 5).  Betekend dit dat als een client een aanbieding krijgt die niet passend is, deze toch moet accepteren?

Het college geeft aan dat de client een passende aanbieding krijgt nadat er een intakegesprek met de client is geweest. Als het alsnog niet de gewenste aanbieding is kan deze alsnog geweigerd worden.

De SP hoopt dat de aanbieders de clienten dus danige ruime keuzemogelijkheden krijgen dat er altijd een passende keus voor hen te maken valt.

De Stadspartij geeft aan dat het verstrekken van budgetplafonds per aanbieder impliceert dat er verschillen in de budgetten per aanbieder ontstaan.

Het college geeft aan dat budgetplafonds reserveringen zijn. Het is geen garantie dat die budgetten ook werkelijk het plafond bereiken en dus op zijn. Mocht blijken dat de budgetten alsnog over schreden worden dan zal dit tijdig aangegeven moeten worden zodat er bij gestuurd kan worden. De clienten moet altijd de juiste zorg krijgen. 

D66 vraagt zich af of het voorkomen kan worden dat er sprake is van tariefsverschillen in  de overgangsperiode en de tijd er na.

Het college deelt deze zorg en geeft aan dat de wijziging in de tarieven agv de raamovereenkomst geleidelijk en trapsgewijs zal gaan.

GroenLinks wil graag weten of er leerpunten uit het doorlopen transitieproces zijn gekomen.

Het college benadrukt dat de kleine aanbieders nog zoekende zijn in deze nieuwe vorm van inkoop. Door het intensieve overleg met de dienstverleners is de relatie tussen de partijen verder opgebouwd hetgeen ten goede komt aan kwaliteit van de jeugdzorg.

GroenLinks vraagt zich af of alle bouwstenen voor de raamovereenkomst al aanwezig zijn.

Het college geeft aan dat alle kennis nu aanwezig is om de raamovereenkomst af te ronden.

GroenLinks geeft aan dat er veel grote zorgaanbieders zijn er maar weinig kleine. Hoe wordt dat naar de aanbiedende  partijen gecommuniceerd?

Het college is er zich van bewust dat de kleine aanbieders maar een klein deel van de omzet uitmaken. Dit wordt aan alle bekende  zorgaanbieders gedeeld. Door hier meer bekendheid aan te geven bestaat er de mogelijkheid dat meerder kleine partijen zoals ZZPérs zich alsnog aanbieden. Aanhaken kan ook op een later tijdstip.

GroenLinks merkt op dat de intensieve communicatie zeker ook gebruikt kan worden om de samenwerking tussen de zorgaanbieders te bevorderen.

Het college deelt tevens de mening van Groen Links dat de codering van de begeleiding een taak is van de zorgverzekeraar.

Het CDA vraagt zich af of er ook vernieuwende zorgaanbieders zich hebben aangemeld.

Het college beaamt dat. Naast andere nieuwe partijen hebben de huidige zorgaanbieders ook aandacht voor vernieuwing in hun zorgpakket. De meeste partijen staan open voor vernieuwingen.

Het CDA vraagt of er voldoende gecommuniceerd is met de aanbieders over deze methode van zorginkoop.

Het college geeft aan dat de communicatie altijd beter kan. Zij verwacht ook dat door de mond op mond reclame tussen geïnteresseerde  partijen het nodige bij hen bekend is geworden.

De VVD merkt op dat de aanbieder ook zelf op zoek kan gaan naar informatie over het inkoopproces.

Het CDA wil weten hoe het nu verder gaat met de transformatie.

Het college merkt op dat er nog zorgen zijn over de grote verschillen in de tarieven van de aanbieders. Dit mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit in de jeugdzorg. Zij beschouwd dit als een risicofactor en wil de kwaliteit in de verleende zorg nauwlettend gaan volgen.

De ChristenUnie merkt op dat er een gat zit tussen het beschikbare gemeentelijk zorgbudget en de gewenste aanbod aan jeugdzorg zorg.

Het college beaamt dat en heeft de zorgaanbieders hierop geattendeerd. De aanbieders hebben aangegeven dat voor hen ook de kwaliteit van de zorg op de eerste plaats komt. Het college zal de kwaliteit blijven monitoren en de raad hierover tussentijds informeren.

De ChristenUnie vraagt zich af of het beschikbare budget wel  toereikend is als er geen volume en produktie afspraken worden gemaakt.

Het college geeft aan dat mocht er door een grotere zorgvraag een tekort in de financiën ontstaan, de Raad hierover tijdig zal worden ingelicht. In die situatie kan de Raad worden gevraagd of zij meer financiële middelen aan de Jeugdzorg wil besteden. Ook zal er gekeken worden naar alternatieven.

De ChristenUnie vraagt hoe om wordt gegaan met de verschillen tussen de hoveel grote en kleine aanbieders.

Het college geeft aan dat de tarieven gelijk zijn. Uit de praktijk zal blijken welke keuzes de cliënten zullen gaan maken. Als de kleinere aanbieders het beter doen kan het zijn dat er meerdere van dergelijke kleine aanbieders zullen komen.

Het SP heeft geen opmerkingen.

Burgerbelang stelt de vraag hoe het zit met de keuze vrijheid van cliënten.

Het college geeft aan dat de client zelf kan kiezen met welke zorgaanbieder men verder wil.

Doordat de tijd beperkt is kan het college de nog openstaande vragen niet beantwoorden. Deze vragen worden via een memo aan het Forum beantwoord.

De voorzitter dankt alle aanwezigen, concludeert dat het stuk voldoende besproken isen sluit de vergadering.

Openstaande vragen

Burgerbelang:

Er wordt gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren. Hoe zit dat nu met de toezicht op de geleverde kwaliteit.

Er hebben 5 grote aanbieders niet ingeschreven. Waarom is dat?

Is er een instelling van een budgetplafond?

Hoe werkt de zorgmarkt in deze?

VVD:

De partij is zeer te spreken over deze wijze van zorg inkoop. Zij geeft aan dat de kleine zorgaanbieder zeer tevreden zijn over de wijze hoe Zutphen de inkoop van jeugdzorg gestalte geeft.

Zijn er aanbieders gewijzigd?

Is er gekeken naar de breedte in het aanbod van zorgaanbieders?

PVDA:

Wat verandert er voor de cliënt?

Hoe gaan de zorgaanbieders om als er tekorten ontstaan in het beschikbare zorgbudget?

D66:

Hoe zit het met het met het budgetplafond voor grote zorgaanbieders?

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in