Pagina delen

Presentatie Inkoop Jeugd en Wmo

Inhoud

Tijdens de behandeling van de raadsvergadering over de kaders voor de opdracht voor de actualisatie van het Beleidsplan Jeugd is toegezegd om voorlopig eens per twee maanden een informatief forum te houden over onderwerpen die verband houden met transformatie. Met als eerste onderwerp de inkoop van jeugdhulpvoorzieningen. Deze inkoop doen wij samen met de Wmo in de regio Midden IJssel Oost Veluwe. Op dit moment wordt gewerkt aan voorstellen om de raamovereenkomst te optimaliseren.

Binnen dit thema komt ook het onderwerp budgetplafonds aan de orde. Dit is één van de maatregelen om het financiële tekort in het sociaal domein terug te dringen. Om dit per 1-1-2021 in te kunnen voeren moet het college voor 1 oktober 2020 een besluit nemen en een aankondiging richting zorgaanbieders doen.

Het programma van het Forum is als volgt:

  • Toelichting regionale inkoop en doorontwikkeling raamovereenkomst (toelichting zorgregio MIJOV)
  • Vragen Forum
  • Voorstel budgetplafonds (toelichting gemeente Zutphen)
  • Vragen Forum

Meer informatie is te vinden op de website www.zorgregiomijov.nl

De presentaties zijn op donderdag 3 september op de website geplaatst.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 september 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-09-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDJ Lok
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen over de presentatie inzake de inkoop van zorg regio Zutphen die zojuist is gegeven door Rita Otter, programmamanager Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe.

D66 wil weten of er een nieuw contract komt of dat er door gegaan wordt met het huidige contract. Tevens vraagt zij zich af wat er tegen veel aanbieders is als deze gewoon aan de gewenste kwaliteit voldoen. Hoe gaan andere gemeenten hier mee om ?

BewustZW vraagt zich af hoe de inkoop van producten beter ingekaderd kan worden zodat er straks beter op gestuurd kan worden. Bijvoorbeeld via een productbenadering waar aangeven wordt hoeveel per product er aanbesteed mag worden. Van belang is dat kleine ondernemers een kans krijgen om binnen dit project te groeien. Tevens zijn kleine ondernemers goedkoper door minder overhead aldus BewustZW.

VVD wil weten of er nagedacht is over een maximaal aantal zorgaanbieders. Indien er gekort wordt op de lijst met aanbieders wordt daarbij dan wel geselecteerd op goede en minder goede zorgaanbieders ? De partij wil weten wat de invloed is van het aantal aanbieders op de kosten besparing.    

PvdA wil weten hoeveel extra handelingskosten er mee gepaard gaan wanneer extra zorgaanbieders ingezet worden. De 8 genoemde maatregelen zijn best veel vindt de partij. Met welke maatregel begin je en van welke verwacht je veel.

Burgerbelang wil weten of er ook sprake is van een dubbele bezetting en of de voorgestelde organisatie structuur ook bij andere gemeenten wordt toegepast. Tevens wil de partij weten of de inzet van eerstelijns zorg ook een toegevoegd waarde heeft op de totale kwaliteit van de zorg.

SP wil een strakkere afbakening tussen Jeugdhulp en WMO en wil ook weten wat daar de uitzonderingen op zijn.

KiesLokaal ZW vraagt zich af hoe de zorg over de regio wordt verdeeld met een zo groot aanbod van zorgaanbieders. Zijn ouders verplicht om via toewijzing de toegang tot een zorgaanbieder te krijgen of hebben zij daar nog een vrije keuze in. Is het ook goed duidelijk wat de kosten zijn als de artsen doorverwijzen naar specialisten en tot hoever mag daar wettelijk mee worden doorgegaan.

CDA merkt op dat in de overeenkomst tussen de 8 gemeenten niets staat over de kwaliteit van de te verstrekken zorg. Zijn daar afspraken over gemaakt ?

GroenLinks wil weten waarom het genoemde strategisch partnerschap tot lagere kosten leidt. Tevens vraagt de partij zich af hoe er een selectie kan plaatsvinden om meer preventie gerichte zorg aan te kunnen bieden.

De Stadspartij wil weten hoe het zit bij de afbakening Jeugd en WMO. De zorg wordt ingekocht door de regio maar wie krijgt nu wel/ niet toegang tot bijvoorbeeld de jeugdzorg. Moet de raad daar nog aparte kaders voor opstellen ?

De voorzitter geeft het woord aan Rita Otter die namens het college de gestelde vragen zal beantwoorden.

Het college geeft aan dat de Zorgregio in principe niets bepaalt maar dat dit door 8 gemeentelijke colleges en raden zelf wordt gedaan. De Zorgregio faciliteert feitelijk alleen het proces en de gemeenten bepalen zelf of ze iets wel of niet willen doen.

De raamovereenkomst is inmiddels met 2 jaar verlengd omdat er feitelijk geen tijd meer was om goede nieuwe contracten aan te gaan. De 2 jaar tijd geeft nu ruimte om een aantal maatregelen uit te zoeken en om eventueel opnieuw in te kunnen kopen. Uit de evaluatie blijkt dat we ingehaald zijn door de tekorten en dat de transformatie niet snel gaat als er niet hard aan getrokken wordt.

Het college geeft aan dat het werken met minder aanbieders vaak leidt tot een betere kans op samenwerking met partijen om de transformatie vorm te geven. De strategische partners kunnen zowel grote als kleine partijen zijn die zich samen met de gemeente er van bewust zijn dat het budget beperkt is maar ook dat zij daartegen wel de juiste zorg kunnen aanbieden.

Het inkaderen van producten kan eventueel per gemeente worden besproken en wordt niet voorgeschreven. Voorgesteld wordt om in de zorgregio zoveel samen op te trekken. Echter maatwerk per gemeente moet mogelijk blijven.  

Het college beaamt dat 550 aanbieders aan de hoge kant is, echter het optimale aantal moet nog worden uitgezocht.

Een zorgaanbieder moet voldoen aan een 40-tal punten wil ze in aanmerking komen voor een contract. Hoe meer aanbieders hoe meer administratieve- en toezicht kosten. Echter om aan de samenleving kwalitatief goede zorg te kunnen blijven geven, zijn meer specialisten nodig.

Het voorkomen van dubbele inzet wordt via het raamcontract geregeld. Als er specialistische zorg nodig is dan moet dat kunnen worden geregeld. Echter bij bijvoorbeeld zorg binnen een gezin is het altijd wenselijk dat er één aanspreekpunt is en zo min mogelijk hulpverleners.

De gemeenten gaan er zelf over om eventueel preventieve zorgvoorziening in te zetten in plaat van maatgevende zorg. De mate daarvan is mede afhankelijk van het beschikbare budget.

Het afbakenen van de toegang tot de zorg in Jeugdhulp of WMO wordt door de gemeente zelf bepaald. De zorgverleners zullen hiertoe voorstellen doen echter het is aan de afzonderlijke gemeenten hoe ze daar invulling aan willen geven.

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen over de presentatie inzake de budgetplafonds Jeugdhulp / WMO door Ria Meijerink.

De Stadspartij wil weten hoe het volume aan werk en de geleverde kwaliteit gecontroleerd wordt.

De ChristenUnie vraagt zich af of een budgetplafond juridisch houdbaar is. Tevens wil zij weten wat er gedaan wordt bij declaraties van meerwerk waardoor de kosten overschreden worden.

VVD vraagt zich af op welk terrein binnen de zorg het effect van een budgetplafond merkbaar zal zijn.    

BewustZW maakt zich zorgen over toekomstige budget overschrijdingen en wil daar strengere controle op.

D66 vraagt zich af er bij koerswijzigingen waardoor het budgetplafond gewijzigd wordt, nog juridische problemen te verwachten zijn. De partij wil ook weten of er ook naar de landelijke ervaring wordt gekeken bij de inzet van budgetplafonds.

KieslokaalZutphen merkt op dat diverse gemeenten de zorg anders bekostigen met meer controle. Waarom kijkt Zutphen daar niet naar?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de presentatie inzake de budgetplafonds Jeugdhulp / WMO

Het college merkt op dat de vragen veel over geld en gehanteerde prijzen gaan. Echter grip en sturing op de processen en vooral ook de te leveren zorgkwaliteit vindt zij minstens zo belangrijk.

Het college beaamt dat de continue bewaking van de kosten belangrijk is. Eventueel is een versterking bij de controle daarop van belang. Door de juiste afstemming onderling hierop kunnen er op termijn eventueel afspraken binnen de samenwerking worden gemaakt

Er wordt steeds naar het totaal effect op de kwaliteit van de ingezette zorg gekeken. Per kwartaal wordt daarbij nagegaan of er sprake is van een budgetoverschrijding. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kan er tijdig worden ingegrepen.

Het college meldt dat binnen het raamcontract mogelijk is om structurele wijziging door te voeren bij bijvoorbeeld kosten overschrijdingen. Of dat tot juridische procedures zal leiden is niet bekend.

Een contractverlenging zoals nu het geval is, heeft geen financiële consequenties.

Een combi van een vaste prijs met een vaste productie is lastig in de zorg te hanteren aldus het college. Hulpverlening is immers altijd maatwerk. Wel wordt binnen het contract getracht om bepaalde handeling te standaardiseren zodat de kosten er van gemakkelijker per zorgaanbieder vergeleken kunnen worden.

Het college vermeldt dat diverse gemeenten ook met budgetplafonds werken. Het is echter lastig om deze met elkaar te vergelijken. De ervaringen per gemeente worden zeker mee genomen.

De voorzitter concludeert uit de reacties van het forum dat het huidige proces op dit moment voldoende besproken is. Over enkele maanden zal er wederom een presentatie over de voortgang worden gehouden.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in