Pagina delen

Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte

Inhoud

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 12 maart 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In oktober 2016 heeft de raad de 'Cultuuragenda 2016 - De kunst van samen vernieuwen' vastgesteld.
Deze Cultuuragenda roept de samenleving op om met Kunst, Cultuur en erfgoed aan de slag te gaan.

Kunstenaar Willem Leopold heeft hieraan gehoor gegeven en op verzoek van enkele fracties zal hij in 10 minuten een presentatie geven van zijn idee voor een kunstwerk bij de Noorderhaven. Na de presentatie zal hij plaatsnemen aan tafel om deel te nemen aan het vervolg van de vergadering.
Ook de Erfgoed adviesraad zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering.

Het college zal vervolgens in 10 minuten het Forum bijpraten over de voortgang van de uitvoering van de Cultuuragenda en wil weten hoe vanuit de raad wordt aangekeken tegen het voornemen om een regeling op dit gebied op te stellen.
Op de bedachte elementen die in deze regeling een plek moeten krijgen kan worden gereageerd en uiteraard kunnen ook aanvullende kaders worden meegegeven.

Het college schetst verder ook een beeld van:

  • welke initiatieven zijn langsgekomen;
  • welke dillemma's zijn ondervonden bij de uitvoering;
  • welke regelingen er la zijn en hoe worden deze gecommuniceerd;
  • hoe wordt omgegaan met initiatieven die worden voorgelegd, wie gaat waar over;
  • de uitwerking van een cultuurambtenaar in plaats van een cultuurmakelaar;

Vervolgens zullen in een open gesprek de ervaringen worden besproken en kunnen mogelijke verbeterpunten worden benoemd.

N.B.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om vanuit de raad een inhoudelijk oordeel te geven over het gepresenteerde kunstwerk.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

Aanwezig:

Stadspartij: Boersbroek

GL: Putker

CDA: Brunsveld

CU: Klein Bennink

SP: N. Muller

BB: Verschure

VVD: Siebelink

PvdA: Heitling

D66: Brouwer

 

Verslag:

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan dhr. Leopold.

Dhr. Leopold presenteert zijn initiatief voor een kunstwerk bij de Noorderhaven. Zijn presentatie is bij de vergaderstukken terug te vinden.

De voorzitter geeft het college de gelegenheid om een toelichting te geven op kunst in de openbare ruimte.

Het college geeft aan dat er in de afgelopen periode een aantal initiatieven zijn geweest. Hierbij worden met name genoemd het beeld van Ida Gerhardt en het beeld van de badende dame. Het college geeft aan dat er op dit moment geen heldere richtlijnen zijn voor het beoordelen van initiatieven voor kunst in de openbare ruimte. In de cultuuragenda is wel opgeroepen om met initiatieven te komen.

GroenLinks: Kijkt uit naar een goede visie van de gemeente op kunst in de openbare ruimte. Kunst in de openbare ruimte is een goede toevoeging. Het is nu lastig om initiatieven te beoordelen. Eerst moeten randvoorwaarden geformuleerd worden. Misschien kan er ook aangehaakt worden bij onderwerpen uit het focustraject als CleanTech of duurzaamheid. Een andere suggestie is om prijsvragen uit te schrijven waarbij de burgers kunnen kiezen. Voor de financiering kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld de 1% regeling. Dat kan soms de angel uit discussies over de kosten halen.

D66: De Erfgoed Adviesraad adviseert uitbreiding van deze adviesraad met een deskundige op het gebied van kunst. Wat gaat het college met dit advies doen?

PvdA: Vindt dat er goed moet worden nagedacht hoe hier uitvoering aan te geven. Moet dat een uitbreiding van de adviesraad zijn, of misschien juist via open discussies in de stad?

VVD: Voordat een besluit wordt genomen moet er duidelijkheid komen over hoe hierover gecommuniceerd wordt, wie gaat bepalen of een kunstwerk er komt en wat het budget is. Er zijn nu teveel onzekerheden, er moeten eerst kaders gesteld worden en daarna moet worden bekeken hoe dit vorm te geven. Wordt de conclusie van de erfgoedadviesraad ook in de visie van het college betrokken?

SP: Er moet worden nagedacht hoe kunst beter uitgelegd kan worden. Pas met het verhaal eromheen gaat kunst daadwerkelijk leven. Verder moeten we ons realiseren dat alles dat mensen maken kunst is; ook als het niet door iedereen gewaardeerd wordt. De SP geeft verder mee dat bij kunst ook nagedacht moet worden over het verhaal van Zutphen.

Burgerbelang: Kunst betekent voor iedereen iets anders. Burgers moeten hier rechtstreeks bij betrokken worden. De vraag is hoe we dat gaan doen. Verder benoemt de fractie dat zorgvuldig moet worden omgegaan met bepaalde plekken, bijvoorbeeld het plein bij de Broederenkerk.

CDA: Denk ook na over functionele kunst. Een voorbeeld hiervan is de verlichting in de Marstunnel. Door combinaties te maken kunnen de kosten ook in verhouding blijven.

Het college is blij dat kunst in de openbare ruimte breed gedragen wordt en dat het ook wat mag kosten. Het college zegt toe voor de zomer met een conceptvisie hierover te komen die in het forum kan worden besproken. De ideeën die in dit forum zijn meegegeven worden hierin meegenomen. Het gesprek zal vervolgens onder meer moeten gaan over hoe we de samenleving hierbij betrekken. Het advies van de erfgoedadviesraad wordt ook in de visie meegenomen, maar dat zegt nog niet dat de voorgestelde lijn gevolgd wordt. Het verhaal van Zutphen wordt op verschillende manieren al voor het voetlicht gebracht. Er wordt veel gedaan aan de promotie van Zutphen. Dit hoeft niet altijd een criterium voor kunst te zijn. Andere invalshoeken kunnen verrassende ideeën opleveren.

Het CDA vraagt aan dhr. Leopold hoe hij de discussie heeft ervaren.

Dhr. Leopold geeft aan in verwarring te zijn. Hij is blij dat er dingen gaan gebeuren. Hij heeft hier veel moeite voor moeten doen. Over de realisering van zijn initiatief is er nog veel onduidelijk over eventuele kosten en budgetten. Hij heeft hierover wel contact gehad met projectontwikkelaar Heijmans en die is positief. De inschatting is dat het wel realiseerbaar is, maar deze gaat pas echt rekenen als er een besluit is genomen. Er is dus eerst behoefte aan duidelijkheid. Als de raad de kosten gedeeltelijk op zich wil nemen, ziet dhr. Leopold nog wel mogelijkheden voor aanvullende financiering via crowdfunding of sponsoring.

De Stadspartij dankt dhr. Leopold voor het initiatief en wenst het college succes met de uitwerking.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in