Pagina delen

Presentatie in forum over het nieuwe grondstoffenplan Zutphen 2021-2025

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 12 april 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 12-04-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPM de de Ridder
PvdAH.W. Hissink
Burgerbelang
D66P Van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Slot van Circulus-Berkel. 

De presentatie geeft een terugblik waar de gemeente staat. Dit geeft input voor een nieuw plan.

De ambities voor de komende jaren zijn uitgesproken door het College, waarbij afval grondstof wordt. Er zijn een aantal kaders meegegeven.

Daarna neemt collega Samuel Stollman presenteert daarna landelijke en regionale ontwikkelingen in de rest van Nederland. We kunnen leren van andere gemeentes, en het is goed om te zien wat de koplopers op dit gebied doen.

De voorzitter dankt de heer Stollman en geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De PvdA wil weten of de kosten van afval nu lager worden, na afschaffing van het kratje. De VVD vraagt of de stijgende kosten, waar gaan deze over? Zijn het de kosten van de gemeente? Dit gaat nl. om een perverse prikkel.

Het CDA ziet een focus op de hoeveelheid afval, terwijl de waarde op de grondstof ligt. We zouden ook de focus kunnen leggen op het verhogen van de hoeveelheid grondstoffen.

D66 vraagt waar Zutphen achterloopt bij bijvoorbeeld Deventer. De SP wil weten wanneer al het restafval gescheiden wordt als plastic, komt dit dan als 100% scheiding terug. Verbranden van afval is reden van gestegen inkomen, is de lage olieprijs hier een oorzaak van.

De ChristenUnie vraagt of de cijfers zowel publiek als private markt betreft en hoe het zit met de afvalscheiding bij de verbrandingsovens.

KiesLokaal vraagt af wat er aan de bron kan gebeuren. Kunnen we zorgen dat er restafval niet meer gekocht kan worden?

GroenLinks vraagt of de ambitie van geen verdere kostenverhoging, we zijn bij de 2e presentatie dat het alleen bij een afvalvrije situatie het geval is. 

De Stadspartij wijst op het gevaar van afvaltoerisme tussen wijken. D66 had begrepen dat er nog een forum over het onderwerp volgt. 

BewustZW: De cijfers zijn absoluut, maar niet in doelgroepen. Liggen hier kansen?

De heer Stollman geeft de volgende antwoorden:

- het afschaffen van het zwarte kratje is een van de opties. De kosten zullen op een andere plek terugkomen. Het is een van de scenarios. Het college geeft aan dat de verwerkingskosten niet dalen, maar de winst zit in de reductie van het aantal bewegingen om het op te halen.

- De jaarlijkse indexering: er zijn een aantal ontwikkelingen als bijv. PMD afbouw en daling papierprijs geweest, welke kostenverhogend werken. 

- De perverse prikkel: minder afval leidt tot niet tot hogere kosten bij de verwerker. 

- Focus op de waarde is inderdaad correct, zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen.

- Verschil t.o.v. Deventer: zij scheiden overal GFT. Er is een lagere frequentie voor het ophalen van restafval.

-  Gerecycled materiaal is minder voordelig, maar hoe meer wij massa hebben, hoe meer invloed we hebben op de markt.

- Publieke en private markt zijn meegenomen. Het scheiden bij ovens, dit gebeurt bij sommige verwerkers in de vorm van de nascheiding. Dit doet Zutphen niet.

- Preventie: dit onderschrijven wij. Reparatie en kringloop zijn belangrijk, evenals voedselverspilling.

- Autonome kosten zijn altijd van invloed, dus of de kosten omlaag gaan is afhankelijk van diverse zaken.

- Het kan naar doelgroepen worden gedifferentieerd. We rijden door groepen heen. We zien differentiatie in communicatie per wijk bij andere gemeentes.

Het CDA wil weten hoe de bedrijfsvoering is geregeld: het is steeds breder, worden deze uit de heffing betaald?

De ChristenUnie: er is weinig recycling mogelijk, blijkt uit het tv prgramma de Afvalman. Daar werd het gesproken over een hoge mate van afkeuring. Stollman: Dit is niet correct, wij verwerken alles binnen de normen. Kunststof wat wij inzamelen is van goede kwaliteit. Bedrijfsvoering wordt niet uit de heffing betaald. Het is een doelheffing.

We gaan door naar de reactie van het College. Zij dankt de forumleden voor de inbreng. Dit wordt gebruikt voor de aanscherping van het plan. We gaan het liefst dit op wijkniveau doen.

Er resteert nog tijd voor opmerkingen over de verdere afhandeling. 

De voorzitter geeft de raadsleden gelegenheid voor aanvullende vragen: SP wil weten of beter scheiden er ook toe kan leiden dat we meer bij PMD gaan gooien? De heer Stollman: Nee, minder goed scheiden leidt tot afkeur. We blijven hierbij binnen de marges, en dan wordt het best het restafval opgeteld.

Mevrouw Slot geeft de vervolgstappen aan, deze is te zien in pagina 17 van de presentatie. Na de beeldvormende vergadering, nemen we de feedback mee voor het vervolg.

De SP geeft aan dat zij graag nog een debat wil over het onderwerp waarbij de standpunten van de fracties naar voren komen. Het CDA wil graag in de volgende bijeenkomst inzicht in de afvalstromen en hoe zij tot stand komen.

De voorzitter zal richting het presidium het verzoek doen om het onderwerp te agenderen. Hierna sluit deze vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in