Pagina delen

Presentatie Herijking speerpunt binnenstad 2022 en uitvoeringsplan 2018

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 mei 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In 2016 heeft de gemeenteraad speerpunten geformuleerd om het sociaaleconomisch profiel van de gemeente Zutphen te versterken. Eén van de speerpunten is "Investeren in de binnenstad." De afgelopen twee jaar zijn via de actielijnen "Gastvrijheid," "Cultuur en erfgoed" en "Poorten van de stad" resultaten geboekt.

Op basis van een analyse van trends, ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen periode, presenteert het college nu een herijking van het speerpunt "Investeren in de binnenstad." Deze herijking, waartoe het college op 20 maart 2018 heeft besloten, is tot stand gekomen in overleg met ondernemers en bewoners. De ambitie is om voor 2022 de aantrekkelijkste binnenstad van Nederland te zijn.

Raads- en forumleden kunnen bij deze gelegenheid kennisnemen van de presentatie over de actualisering van het speerpunt binnenstad en de ontwikkelingen in de actielijnen en het college desgewenst suggesties en aandachtspunten meegeven voor het vervolgproces.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
L. Luesink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de presentatie van de Herijking speerpunt binnenstad 2022 en uitvoeringsplan 2018.

Zij geeft het woord aan Laura van der Poel voor de actuele stand van zaken. 2 jaar geleden is het traject gestart. Het speerpunt Binnenstad is een van de doelen die we willen bereiken . Een aantal zaken hebben daarbij aandacht gevraagd:
-    De structurele basis voor partnerschap met Binnenstadsmanagement en Zutphen Promotie.
Samen werken aan sfeer, graffiti verwijderen, het optreden op plekken die aandacht kunnen gebruiken, faciliteren dat panden goed worden onderhouden en opgesteld. Cultuurhistorische ontmoetingsruimte vergroten.

De presentatie van de Herijking speerpunt binnenstad 2022bevat een overzicht van de actuele trends die impact hebben voor de binnenstad. Een 8-tal thema’s zijn relevant om op in te zoomen.
In alle onderzoeken zien we belang van aangaan partnerschap met bewoners en ondernemers om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te kunnen bevorderen. Het onderscheidend vermogen is bepalend voor je aantrekkelijkheid.

Het centrale doel is om Zutphen in de top 10 van aantrekkelijke binnensteden krijgen in 2022. We hebben 3 actielijnen daarbij onderscheiden:
1. Gastvrijheid
2. Historische en duurzame Hanzestad
3. Poorten van de stad

We proberen met onze partners afspraken te maken over deze onderwerpen. Dit zijn opgaven die er al waren. Aandachtspunt is het fiets parkeren dat soms een probleem vormt en zorgen voor een binnenstad waar je prettig kunt vertoeven.
Actielijn 2 heette in verleden Cultuur en erfgoed, maar er zijn nog aantal kenmerken die Zutphen authenticiteit bieden en dat zit in de kleinschaligheid en de ligging aan het water. De cursus Zutphenkunde loopt als een trein en de kennisdeling gaat heel erg goed. Dit willen we uitbreiden met erfgoed en duurzaamheid.  We werken nauw samen met hoge scholen en universiteiten.
De poorten van de stad zijn bepalend voor de bereikbaar. Dat betekent ook samenwerken met anderen. Dat zijn de opgaven. Van belang is ook de verbinding met andere speerpunten.

Er zijn 4 centrale onderwerpen:

1. (Identiteit) Water en beleving;

2. Transformatie van de binnenstad;

3. Benutten erfgoed en ambacht;

4. Mobiliteit.

De voorzitter geeft de raadsleden per onderwerp de gelegenheid om vragen te stellen of kanttekeningen te plaatsen.

Bij onderdeel 1:

De PvdA verwijst naar het eerdere Blauw Boek voor de verbinding tussen de Vispoortgracht en andere grachten om deze weer bevaarbaar te maken.

De Stadspartij ziet samenhang tussen water en groen in de stad. Bijvoorbeeld mogelijkheden voor meer vijvers. Dit ter koeling van de stad.

Van der Poel voegt toe dat aan het onderwerp wordt gewerkt, om de impact te bepalen. Samen met Waterschap zijn er projectmatig aan gewerkt.

Bij onderdeel 2:

Van der Poel geeft aan dat dit ontwikkelingen zijn als het teruglopen van aantal vierkante meters winkeloppervlakte en groei van de horeca.

De VVD: De vraag is straks, gezien het overschot aan vierkante meters winkelruimte, hoe we de binnenstad straks gaan inrichten. Dit heeft gevolgen voor het wonen, en wat er wel en niet kan. Bij het wonen: dilemma is het evenwicht tussen evenementen en woongenot. Hier moeten we rekening mee houden.  Hier wordt verschillend over gedacht. De identiteit hoort bij onze identiteit; het is de reden waarom Zutphen een succesvolle handelsstad is geworden.

Burgerbelang is benieuwd of de Horecavisie aansluit op deze ontwikkelingen.

De PvdA wijst op belang op vroegtijdig burgers informeren over ontwikkelingen op gebied van horeca. Met name verwachtingsmanagement bij uitbreiding van horeca.

De heer Feith, binnenstadsmanager reageert hierop. Bij evenementen houden we zeker rekening mee met de identiteit van de stad. Op dit moment werken we met een 'event academy' die ervoor moet zorgen dat bijv. omwonenden worden betrokken en Zutphen wordt uitgedragen. Ook ondernemers denken in leefbaarheidsbegrippen. 

De Stadspartij wil graag weten wat voor een soort evenementen we gaan organiseren in de stad. Zij wil een duidelijke keuze, die past bij de identiteit.

Feith antwoord dat hieraan wordt gewerkt, dus dat evenementen moeten passen bij Zutphen. Zij die niet aan voldoen, worden niet gesteund. Bijv. een Radio 538 evenement op Gravenhof zal bijvoorbeeld minder passen dan een Winterfair.

D66 zegt over het teveel aan winkeloppervlakte. Er komen veel nog onbekende boetiekbedrijven die ook naar Zutphen komen. Wat betreft de specifieke doelgroep: jeugd, horen we vaak het geluid dat er weinig te beleven is in Zutphen is voor hen. Dus hiermee zal ook rekening moeten worden gehouden.

Feith ziet meerdere dingen: dat er nl. bepaalde bedrijven die zich voorheen alleen in een stad met 100.000 + zouden vestigen, dat nu ook in Zutphen doen, bijv. Rituals. De sfeer en kwaliteit passen erg goed bij de stad. De andere ontwikkeling is dat we steeds meer een toeristische stad die andersoortige winkels met zich meebrengt, zoals concept stores. Meer traditionele winkels, bijv. herenmode, profiteren minder van toeristische ontwikkelingen. Het hebben van een winkel is uit de gratie geraakt. Jeugd moeten we gaan enthousiasmeren voor het starten van een winkel. De stad moeten we klaar maken voor een jongere generatie.

De ChristenUnie vraagt zich af, op grond van persoonlijke ervaringen, hoe we jongeren wel kunnen overtuigen om kinderen om terug te komen in Zutphen.

Feith geeft aan dat we toch een trek zien vanuit de Randstad naar steden als Zutphen door vestigingsklimaat, veiligheid en bejegening. Dit heeft ook te maken met landelijk beleid voor spreiding van toerisme.

Het CDA wil weten hoe we eigen inwoners stimuleren om deel te nemen aan activiteiten.

Volgens Feith is de inwoner de economisch meest interessante. We moeten deze veel meer betrekken bijv. ook bij onderwerpen als mobiliteit.

De VVD is van mening dat winkels in aanloopstraten een interessant onderwerp is om nog een keer te bespreken in relatie tot de binnenstad.

Volgens  Feith is dit een lastige. Het gaat hierbij soms ook om functieverandering, bijv. ook het veranderen naar een woonbestemming. Soms denkt een ondernemer dat een winkel in de binnenstad duur is, maar vergeet het businessmodel dat uiteindelijk gunstiger is. Met een benchmark meting van huurprijzen willen we pandeigenaren ook duidelijk maken dat niet iedere vierkante meterprijs gevraagd kan worden.

Het CDA brengt een nuance aan. Zutphen is relatief klein en dus een afstand naar een aanloopstraat is gemakkelijk te doen.

De VVD geeft aan dat dit wel een rol speelt, mensen winkelen meestal in een gebied met veel winkels dicht bij elkaar.

De voorzitter vraagt of er over het onderwerp mobiliteit vragen, opmerkingen of dilemma's zijn. 

De PvdA vraagt aandacht voor het gebruik door ouderen met beperkte mobiliteit.

D66 wil graag een pro-actief beleid bij plaatsing van E-Palen (voor laden van een elektrische auto).

De Stadspartij vraagt om een goed geordend loopgebied. Dit om problemen met het stallen van fietsen te voorkomen.

Het CDA vult aan op de specifieke behoefte bij e-bikes: voorkomen van diefstal van de kostbare accu's en faciliteiten voor het opladen hiervan.

GroenLinks doet de suggestie om leegstaande panden tijdelijk te gebruiken voor het stallen van fietsen.

D66 ziet laadpalen als een promotiepunt voor Zutphen, in context van het parkeerbeleid. Stadspartij ziet daarvan voorbeelden in bijv. Arnhem.

Het CDA vindt ook leeftijdsbestendigheid een belangrijk punt bij mobiliteit.

De voorzitter stelt voor om naar laatste punt te gaan: het benutten van erfgoed en ambacht en vraagt reacties hierover.

De ChristenUnie vraagt of het museum ook activiteiten buiten het museum heeft voorzien om meer bezoekers te trekken voor Zutphen. Is daarover nagedacht?

Haafkens geeft aan dat het museum dit ontwikkelt. Zij zijn nog in overgangsfase. Er zijn reeds kleinere tentoonstellingen gepland in de Burgerzaal. Op termijn volgen grotere tentoonstellingen. Er zijn ontwikkelingen om zich te ontwikkelen tot kwalitatief hoogwaardig evenementencentrum.

De heer Schuitemaker (van VVV Zutphen): De VVV gaat volgend jaar verbouwen, en wordt meer een inspiratiecentrum. Klantbeleving komt meer centraal te staan. Waar nagedacht wordt om ook hier stukken van het museum te laten zien.

De ChristenUnie vraagt hoe de raad op de hoogte blijft van de voortgang.

Feith geeft aan dat hier o.a. een nieuwsbrief is.

Het College voegt eraan toe dat gemeente eigen kanalen heeft om de raadsleden te informeren. Het komt aan de orde bij de bestuursrapportages.

D66 wil van College weten wat positie van Poort van Zuid is. Wordt dit apart gehouden?

Het College ontkent dit, de aankoop is in een ander forum behandeld. Gezien de subsidieproblematiek zal het op deelgebieden worden afgehandeld.

De voorzitter sluit hierna de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in