Pagina delen

Presentatie Fietsparkeren

Inhoud

De presentatie wordt op de vergaderavond door GroenLinks getoond en zal daarna als bijlage worden toegevoegd.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 16 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Voor de zomer is GroenLinks samen met de Fietsersbond een onderzoek gestart naar het fietsparkeren in Zutphen.
Het parkeren van fietsen in de binnenstad kan naar idee van GroenLinks beter, waarbij bewoner, bezoeker en ondernemer allemaal tevreden zijn.

De resultaten van het onderzoek worden door GroenLinks in het forum gepresenteerd, waarna in een onderling gesprek mogelijke vervolgstappen kunnen worden ingebracht en besproken.

Na de forumvergadering wordt de presentatie beschikbaar gesteld.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 16-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat zij blij is met initiatieven vanuit de fracties in het algemeen en met initiatief van de GroenLinks fractie.

GroenLinks geeft de presentatie over het parkeren van fietsen in de binnenstad.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

D66 wil weten of er ook naar het overdekt parkeren van fietsen is gekeken?

GroenLinks geeft aan dat ze in dit kader heeft gekeken naar leegstaande panden alleen zij kan dat niet faciliteren.

BewustZW onderstreept nogmaals het belang van een goed bereikbare binnenstad ook voor fietsers. Zij vraagt zich af of situaties met overvolle fietsenstalling zoals bij restaurant de Gracht ook elders in de stad gaat gebeuren als daar dergelijk fietsstallingen worden gerealiseerd. Gestalde fietsen trekken immers ook weer andere fietsen aan.

Het valt BewustZW op dat ook personeel van de winkels hun fietsen naast de panden zetten waardoor daar overlast kan ontstaan. Daar zouden de winkeliers beter op moeten gaan letten.

Tevens wil BewustZW weten hoe de gemeente om gaat met de met veiligheid rondom de fietsenstallingen en ze vraagt zich af of daar ook goed wordt gehandhaafd.

GroenLinks verwacht dat door het creëren van meerdere kleine fietsenstallingen, er minder overlast ontstaat van fietsen die her en der geparkeerd staan. Ze wil op zoek naar meerdere plekken waar fietsen bij elkaar gestald kunnen worden zodat er uiteindelijk voldoende plekken verspreid over de stad gerealiseerd zijn.

Lijst van Vliet stelt voor de om de fietsrekken nabij restaurant de Gracht bij de Boompjeswal naar achteren te verplaatsen en daarbij wat groenstroken die toch al verwaarloosd zijn, te verwijderen.

PvdA vindt het een goed initiatief om via geordend fietsparkeren de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. PvdA kaart de situatie bij het station aan. Daar staan regelmatig veel fietsen verkeerd geparkeerd terwijl er daar ook een ruime fietsenstalling is. Ook rondom de scholen is het vaak een chaos met gestalde fietsen waardoor doorgaande routes niet meer toegankelijk zijn. Zij vraagt zich af of daar door de gemeente wel voldoende gehandhaafd wordt.

Omdat de openbare ruimte in de binnenstad op dit moment wordt gereconstrueerd is dat het goede moment om meerdere fietsenstallingen te creëren. Wordt daar rekening mee gehouden vraagt de PvdA zich af.

PvdA wil tevens graag weten hoe de kosten zich verhouden als er een parkeerplaats voor auto’s wordt opgeofferd voor acht tot tien enkele fietsplekken.

GroenLinks geeft aan dat zij geen idee heeft in over de kosten van het realiseren van een fietsenstalling

De heer Feith, binnenstadmanager geeft aan dat bij de herinrichtingswerkzaamheden in de binnenstad wel degelijk rekening wordt gehouden met meerdere fietsenstallingen. Echter ook daarna zal er behoefte blijven zijn aan meerdere parkeer plekken voor fietsen.

VVD vraagt of er alleen een fietsprobleem is in de buurt van de horecagelegenheden en hoe die dan op te lossen zijn. Daarnaast vraagt zij zich af of het nu alleen gaat om het plaatsen van meerdere fietsenstallingen.

VVD is benieuwd wat het college van de komende motie vindt en of ze daar geld voor beschikbaar wil stellen.

VVD oppert tevens om mobiele fietsenstallingen aan te schaffen die dan bij evenementen geplaatst kunnen worden.

GroenLinks is blij met het feit dat de fracties meedenken om de goede bereikbaarheid van de binnenstad te blijven behouden. Het initiatief van de VVD is daar een mooi voorbeeld van.

GroenLinks geeft aan dat de piekmomenten vooral op zaterdagen zijn en dan vooral op de Markt en de Beukerstraat. De overlast is dus niet alleen bij de eetgelegenheden.

Burgerbelang geeft aan dat er een gedragsverandering bij de fietsers en de burgers moet komen. Zij vraagt zich af hoe dat wordt gezien.

De binnenstadmanager geeft aan dat er door studenten van de universiteit Nijmegen een onderzoek wordt gedaan naar het gedrag van fietsers. Doel daarbij is om na te gaan hoe je het gedrag van deze doelgroep kunt beïnvloeden zodat zij ook zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de fietsenstallingen die er zijn.

Stadspartij geeft aan dat rond het station een fiets maar een half uur geparkeerd mag worden en dat er daar strak op gehandhaafd wordt. De ondernemers daar zijn niet blij met dit optreden. Hoe gaat het College daar mee om.

CDA geeft aan dat veiligheid uitgelegd kan worden als veilig verkeer waarop gehandhaafd kan worden maar ziet het ook als een gevoel van veiligheid. Het CDA interpreteert veiligheid vooral als zijnde een veilig gevoel.

BewustZW geeft aan dat veiligheid in brede zin moet worden gezien.

CDA geeft aan benieuwd te zijn hoe het college het geode plan gaat zien en gaat interpreteren.

ChristenUnie is benieuwd naar het vervolg van de nog in te dienen motie en komende forums hierover.

SP heeft geen verdere opmerkingen.

Lijst van Vliet ziet oplossingen voor extra fietsenstallingen in de omgeving van het oude postkantoor, de Overwelving en de Rozengracht.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

Het college vindt het mooi dat er vanuit de partijen ideeën worden aangedragen over hoe we de overlast van het her en der parkeren van fietsen moeten aanpakken. Er komen bij de herinrichting van de binnenstad meerdere nietjes, echter het is het college duidelijk dat dat niet genoeg is. Het college geeft echter aan dat het aantal autoparkeerplaatsen ook onder druk staan. Het worden er al minder door de herinrichting van de Groenmarkt waardoor het college niet staat te springen om nog meer parkeerplaatsen op te heffen.

Het probleem met wild parkeren door fietsers behoudt echter wel de aandacht van het college.

Het idee van een mobiele fietsenstalling is een mooie en neemt het college mee. Dat er op het Stationsplein wordt gehandhaafd is duidelijk en moet ook. De fietsen daar horen immers in de grote fietskelder ter plaatse.

Het gevoel van onveiligheid is een beleving die bij ieder anders is. De één vindt een plek onveilig en de ander niet. Als voorbeeld wordt de fietsenstalling op het pleintje bij Schepping genoemd. Het is altijd lastig om bij een verschillende beleving een optimale oplossing te verzinnen aldus het college.

Het college weet dat er problemen met parkeren van fietsen zijn rondom scholen. Bij het Isendoorn gaat het echter goed en bij Baudartius en het Stedelijk gaat de stalling wat minder.

Het heeft volgens het college voor als ook te maken met het gedrag van de mensen. De meeste willen de fietsen zo dicht mogelijk bij de winkels plaatsen of zelfs mogelijk steeds meenemen. Van belang is dat het gedrag van mensen wordt gewijzigd.

GroenLinks geeft aan dat studenten onderzoek gaan doen naar het gedrag van mensen.

Het college geeft aan dat zij met belangstelling uitkijkt naar de resultaten van het onderzoek van de studenten naar het gedrag van de fietsers. Daarnaast geeft zij aan dat 300 fietsenstallingen bijkomen in de auto parkeergarage op de Noorderhaven.

ChristenUnie vraagt zich af hoe het tijdspad er nu uitziet. Hoe gaan we nu verder?

GroenLinks geeft aan dat er motie ingediend wordt. Deze zal in een forum behandeld.

Lijst van Vliet wil nog graag een antwoord op haar vraag over de optie van extra fietsenstallingen rondom de Overwelving.

Het college neemt de optie voor extra fietsenstalling rondom de Overwelving mee echter geeft wel aan dat de ruimte in de binnenstad beperkt en dat er veel zaken spelen die daar ook de ruimte nodig hebben. Zij gaat zeker ook het onderzoek van de studenten afwachten en kijkt ook naar de resultaten die de komende forums over dit onderwerp opleveren. Tevens zullen er naar de financiële middelen gezocht moeten worden om de nieuwe kosten te kunnen dekken.

Eind 2016 zal de parkeergarage met de 300 fietsplekken klaar zijn en dan zal ook naar het effect daarvan op de overlast van fietsen in de binnenstad meegenomen worden.

Het college belooft dat dit thema de aandacht van haar zal houden.

GroenLinks bedankt ieder voor zijn inbreng en staat zeker open voor meerdere suggesties omtrent dit onderwerp. Van belang blijft dat er meerdere fietsenstallingen in de stad nodig zijn.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze presentatie wordt de vergadering afgesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in