Pagina delen

Presentatie en bespreekstuk op weg naar de Voorjaarsnota 2015

Inhoud

De presentaties zijn als bijlage toegevoegd.

Het bespreekstuk met de ambities van het college is als bijlage opgenomen.

Behandeld in Forum van 8 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De presentatie en het bespreekstuk van deze forumvergadering zijn een voorbereiding op het Voorjaarsgesprek 2015, dat wordt gehouden op 19 juni 2015. Wat voorheen bekend stond als de Voorjaarsnota wordt dit jaar vervangen door het Voorjaarsgesprek. In die nieuwe vorm gaan de raad, het college, maatschappelijke organisaties en inwoners met elkaar de discussie aan over de beleidskeuzes voor de komende jaren in Zutphen.

In het forum van 8 juni 2015 is het woord eerst aan het college. Als verantwoordelijke voor het bestuur van de gemeente, presenteert het college twee onderdelen:

  1. De beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2015 (bestuursrapportage).
  2. De ambities van het college (afgezet tegen het collegeprogramma) en de voorliggende beleidskeuzes die discussie door de raad behoeven. Aan deze presentatie ligt een bespreekstuk ten grondslag. Na de collegevergadering van 2 juni 2015 wordt deze op de website geplaatst.

Raads- en forumleden zitten tijdens de twee presentaties in een theateropstelling. Omdat de discussie over de inhoud van de presentaties tijdens het Voorjaarsgesprek op 19 juni 2015 plaatsvindt, is er op 8 juni 2015 alleen de gelegenheid om verduidelijkende vragen aan het college te stellen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 08-06-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De avond is gesplitst in twee onderdelen, namelijk eerst een presentatie over de Burap en daarna een presentatie ter voorbereiding van het voorjaarsgesprek op 19 juni a.s. De inhoudelijke discussie vindt dan plaats. Vanavond is het de bedoeling daar waar nodig slechts verhelderende vragen aan het college te stellen.

Presentatie 1e Burap

Het college licht door middel van bijgevoegde presentatie de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de eerste vier maanden van 2015 toe. De tweede Burap zal in oktober verschijnen en begin 2016 de derde, in casu de jaarrekening 2015.

De Christen Unie vraagt of de bijsturing, zoals die in de presentatie is verwoord, wat concreter gemaakt kan worden.

Het college antwoordt dat dit bij de tweede Burap duidelijker zal zijn. Voor 2015 leidt de bijsturing tot resultaat binnen de door de raad gestelde kaders.

Presentatie ambities college en voorliggende beleidskeuzes

Het college zegt dat het voorjaarsgesprek op 19 juni niet zozeer gaat over financiën, maar over het maken van politieke keuzes. Daarvoor is dialoog nodig. Dat betekent met elkaar discussiëren en naar elkaar luisteren om zo tot de juiste politieke keuzes te komen. Ondanks de reeds bestaande kaders, zoals het collegeakkoord, zullen keuzes gemaakt moeten worden. Aan de raad zal worden gevraagd hoe zij tegen de door het college aangevoerde dilemma’s aankijkt: zijn het wel alle dilemma’s, zijn het de juiste? Door middel van bijgevoegde presentatie inclusief de daaraan gekoppelde filmpjes en het tevens bijgevoegde Bespreekstuk voor voorjaarsgesprek, licht het college dit nader toe.

Burgerbelang merkt op dat er wel veel vraagstukken zijn. Hoe kan de raad komen tot een goede selectie van bijvoorbeeld belemmeringen om mee te doen. Dat zal nodig zijn om tot een effectieve bestrijding van die belemmeringen te komen.

Het college meent dat het moet kunnen. Zo heeft Zwolle expliciet keuzes gemaakt voor werk. Zwolle is klein begonnen; later hebben veel bedrijven aangehaakt. Dat heeft zeer effectief gewerkt. Het college spoort de raad aan goed na te denken hoe het in Zutphen zou kunnen. Ook het college zoekt nog naar een goede vorm en ziet uit naar de discussies op 19 juni.

Het CDA complimenteert het college met de heldere presentaties.

De voorzitter wijst erop dat is afgesproken dat de fractievoorzitters uiterlijk 17 juni onderwerpen (titel van concept-moties) doorgeeft aan de griffie, zodat die evenredig over de verschillende subgroepen kunnen worden verdeeld. Vervolgens sluit hij de vergadering om 20.30 uur.

Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

undefined

Het bespreekstuk heeft deel uitgemaakt van de discussie, maar behoeft geen besluitvorming.
Geen amendementen ingediend