Pagina delen

Presentatie definitief ontwerp Stadsdiagonaal

Inhoud

De presentatie is als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 februari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De Stadsdiagonaal omvat Basseroord, een deel van de Nieuwstad (tussen Lokenstraat en Overwelving), de Overwelving en de Pelikaanstraat. Vanaf de Kostverlorentunnel vormen deze gebieden een fietsverbinding via de Oude Wand en de Bornhovestraat. De provincie Gelderland stelt geld beschikbaar om deze gebieden te verbeteren. Dit moet de stad een economische impuls geven. Voorwaarde is dat de herinrichting voor 1 januari 2016 is afgerond. De presentatie wordt gegeven door bureau SAB.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-02-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen welkom

Hierna geeft zij het woord aan het college voor een korte inleiding.

Het college geeft aan  dat er veel aan het definitieve ontwerp is voorafgegaan. Al in 2007 was het plan Brasseroord door het stedebouwkundigburo Kandahar gelanceerd en behandeld door de raad. Door slechte economische omstandigheden heeft dat project destijds geen doorgang kunnen vinden.

In 2013 is het plan Basseroord weer opgepakt en in 2014 hebben diverse ondernemers middels  nieuwe initiatieven nieuwe ideeën uitgewerkt wat geresulteerd heeft in het huidige plan. De Provincie ondersteund het gemeentelijk initiatief om het gebied Brasseroord te verbeteren door gelden beschikbaar te stellen. Dit moet de stad een economische impuls geven. Voorwaarde is dat de herinrichting voor 1 januari 2016 is afgerond.

De Stadsdiagonaal omvat Basseroord, een deel van de Nieuwstad (tussen Lokenstraat en Overwelving), de Overwelving en de Pelikaanstraat. Vanaf de Kostverlorentunnel vormen deze gebieden een fietsverbinding via de Oude Wand en de Bornhovestraat.

De presentatie wordt gegeven door bureau SAB.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen over de presentatie.

CDA geeft aan dat zij het een goed doordacht plan vindt. De verbinding tussen de straten is een mooi ontworpen.

Zij vraagt zich echter af of het natuursteen bij slecht weer niet spekglad wordt.

Tevens wil zij weten hoe het met de afwatering zit.

SAB geeft aan dat het natuursteensoort  betreft met een ruw oppervlak. Deze krijgt voornamelijk een goot functie in het ontwerp. Daar waar het in het loopgedeelte wordt gebruikt kan het opgeruwd worden.

In het ontwerp is de afwatering zo geregeld dat deze vanuit de panden richting de afvoergoten loopt.

Omdat er veel fietsers over de diagonaal van en naar het station fietsen vraagt D66 zich af of deze

bij bijvoorbeeld de Overwelving wel  kunnen zien waar de diagonaal loopt.

Voor de routewijzing komt er een logo die de route moet verduidelijken aldus SAB

Het valt GroenLinks op dat er in het ontwerp veel aandacht is besteed aan het fietsparkeren.  Komen er in andere delen van de stad nu ook meer van dergelijke fietsstallingen, vraagt zij zich af ?

Tevens wil zij weten of er in dit plan een toename is van het aantal fietsparkeer plekken.

SAB geeft aan dat het aantal fietstallingen in de diagonaal gelijk blijft aan de huidige fietsparkeerplekken.

Het college verduidelijkt dat er elders in de stad ook knelpunten zijn mbt de fietsstallingen. De situatie bij Talamini op de Houtmarkt wordt als voorbeeld genoemd. Echter dit zijn onderwerpen die buiten het project stadsdiagonaal vallen.

Stadspartij wil meer informatie over de manier van verlichting van de gehele stadsdiagonaal.

SAB verduidelijkt dat er 2 soorten verlichtingen in de diagonaal komen:

Er komt een primaire verlichting die uitsluitend bedoeld is voor helder zicht ter bevordering van de (verkeers) veiligheid.

Daarnaast komt er ondersteunende verlichting  ter verfraaiing van de diagonaal en voor het  creëren van eenheid in het ontwerp.

PvdA complimenteert alle betrokkenen die ervoor gezorgd hebben dat er zo’n mooi plan is bedacht. Zij maakt zich echter wel zorgen over het feit dat delen van stadsdiagonaal ook als racebaan wordt gebruikt. Hoe kun je dat voorkomen ?

SAB heeft in de route een aantal snelheid remmende plekken ingebouwd zoals pleinen en afslagen. Daarnaast is er door het gebruik van verschillende bestratingsmaterialen een onderscheid tussen het fiets- en voetpad gecreeërd.

VVD bedankt alle betrokkenen voor het mooie ontwerp. Zij wil nog weten of het zijstraatje tussen de Brasseroord en de Stationsstraat in het project zit. Tevens wil zijn weten of er op Brasseroord nu meer of minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

SAB verduidelijkt dat het zijstraat niet in het plan is meegenomen omdat de bestrating daar goed is. Op Brasseroord worden 5 parkeerplaatsen verwijderd om zodoende een echt plein te realiseren  van een hoge kwaliteit. Er blijven 80 parkeerplaatsen over.

D66 vindt het een mooi plan en bedankt alle betrokken daarvoor. Zij vindt de onderdelen in het plan waarin de beleving centraal staat van belang. Als voorbeeld noemt zij het waterbassin op de Overwelving.

Burgerbelang vraagt zich af of er door het lichtplan, Brasseroord geen aantrekking heeft op jongeren waardoor het een soort hangplek wordt.

In het ontwerp wordt daar rekening mee gehouden aldus SAB.

GroenLinks meent zich te kunnen herinneren dat er van het pand tegenover de Kostverloren een stuk verwijderd wordt zodat de diagonaal recht voor de fietstunnel uitkomt.

SAB verduidelijkt dat bij het ontwerp van het plan uitgegaan is van de huidige bebouwing.

De voorzitter vraagt of het college nog een laatste woord wenst te hebben.

Het college geeft aan dat alle 7 pandeigenaren van Brasseroord tevreden zijn met het plan. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door het plan heeft er zelfs toe geleid dat enkele van hen overweegt om ook hun panden op te knappen.

SP vraagt zich af of het aantal parkeervergunningshouders gelijk blijft. Dit wordt door het college bevestigd. 

Tevens wil zij weten of de parkeersituatie op de Oude Wand hetzelfde blijft. SAB verduidelijkt dat de Oude Wand niet bij het project hoort waardoor de situatie daar niet veranderd.

Tenslotte hoopt het college dat de ondernemers, door de kwaliteitsslag die Brasseroord ondergaat, zij daar ook blijven en dat het plan mogelijk ook nieuwe ondernemers aantrekt om zich op Brasseroord te vestigen. Daar staan immers nog enkele panden leeg.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in