Pagina delen

Presentatie definitief ontwerp Park Helbergen

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 1 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Na de verhuizing van voetbalclub FC Zutphen naar 't Meijerink is een drietal moties ingediend met ideeën over een (tijdelijke) invulling van het voormalig sportveldencomplex Helbergen.

In een speciaal interactief traject geven inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm aan de toekomst van Helbergen. (Potentiële nieuwe) omwonenden en andere betrokkenen is daarbij advies gevraagd en zij hebben meegedacht over een nieuwe invulling van dit gebied. Ook de door raadsleden ingediende moties zijn in dit interactieve proces betrokken.

De uitkomsten van dit proces worden nu gepresenteerd in het Forum.

N.B.
De presentatie staat samen met de drie betreffende moties geagendeerd in dezelfde vergadering.
Wanneer de presentatie geen aanleiding geeft voor ongewenste ontwikkelingen kunnen de moties later deze avond worden ingetrokken in de raadsvergadering. Ze zijn daartoe al op de concept agenda opgenomen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft eerst het woord aan het college. Daarna krijgen de partijen de gelegenheid om vragen en/of opmerkingen te maken.

De voorzitter geeft aan dat er al veel stappen zijn gezet in het project Park Helbergen. Grofweg omvat deze forumvergadering twee delen. Deel een omvat eerst de presentatie van het Definitief Ontwerp (DO) Park Helbergen en vervolgens kunnen partijen verhelderende vragen stellen. Het tweede deel van deze forumvergadering worden de drie moties die met project Park Helbergen samenhangen behandeld. De inschatting is dat alle drie de moties vanavond door de Raad kunnen worden behandeld in die zin dat ze kunnen worden ingetrokken.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het project omvat enerzijds het DO voor het noordelijk deel en het park voor Park Helbergen en anderzijds de tijdelijke invulling tot eind 2021 van het zuidelijk deel van het voormalig sportcomplex Helbergen. Het DO is een gedetailleerd plan wat in samenspraak met bewoners tot stand is gekomen. Chantal Hofman zal het DO Park Helbergen aan de hand van een presentatie nader toelichten. Tevens zullen er drie moties die met dit onderwerp samenhangen worden behandeld. Het is fijn dat deze moties al op de raadsagenda geagendeerd zijn om ze in te laten trekken.

Chantal Hofman geeft een presentatie over het DO Park Helbergen. Hiervoor wordt verwezen naar bijgevoegde bijlage.

Als de presentatie is gedaan vraagt de voorzitter of het college hieraan iets toe te voegen heeft. Dat is niet het geval. De voorzitter geeft de partijen het woord om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen.

Burgerbelang vraagt zich af of er een inventarisatie is geweest naar de behoefte voor de ontwikkeling van Park Helbergen, dit in relatie tot andere woningbouwplannen die stageneren, zoals De Mars en Leesten-Oost.

VVD vindt het een goed plan, het is mooi gedetailleerd. Wel vraagt de partij zich af waar de opbrengsten genoemd in het betreffende collegevoorstel vandaan komen. Tevens vraagt de partij zich af of de 7 initiatiefnemers die de zuidelijk gelegen gronden van het voormalig sportcomplex Helbergen tijdelijk mogen gebruiken het gebruik geheel om niet hebben gekregen. Is er helemaal geen financiële tegenprestatie overeengekomen?

PVDA vindt het een mooi plan. Wel maken ook zij zich zorgen over de stagnatie van de woningbouwprojecten Leesten-Oost en Noorderhaven. Zij vragen zich af of bij de ontwikkeling van het DO Park Helbergen rekening is gehouden met het feit dat de herontwikkeling van het voormalig sportcomplex in een woonwijk van voor de crisis in de woningbouw dateert. Met ander woorden, is met de crisis in de woningbouw rekening gehouden bij het opstellen van het DO Park Helbergen.

D66 geeft complimenten over de totstandkoming van het DO Park Helbergen. Deze is volgens de motie die destijds door de Raad is gedaan tot stand gekomen. Destijds was het idee om dit project welstandsvrij te ontwikkelen. Het is leuk om te horen dat juist de bewoners dit niet willen. Verder sluit de partij zich aan bij de vragen die de VVD over dit project heeft gesteld.

Stadspartij geeft ook complimenten over dit project, vooral de groene invulling in het DO Park Helbergen. Het is uniek en mooi dat dit project door middel van een participatieproces tot stand is gekomen. Wel heeft de partij vanuit de samenleving meegekregen dat burgers minder inspraak hadden dan zijzelf vooraf hadden gedacht. In het participatieproces is niet alles vlekkeloos verlopen, dit is een leermoment voor een volgend project wat in participatie met de samenleving tot stand komt. Heeft het college ideeën over leerpunten uit het participatieproces van het project Park Helbergen? Verder vraagt de partij zich af hoe het zit met de zogenoemde groene doorgang in het project op het moment dat de uitgifte van de kavels gaat lopen.

GroenLinks is erg enthousiast over het DO Park Helbergen: het DO verwoord helemaal de partij. Het participatieproces is een mooi proces geweest, alhoewel het niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Als advies wordt meegegeven om de samenleving meer te laten zien wat er achter de schermen gebeurd. Hoe wordt dit participatieproces geëvalueerd? Dit is belangrijk omdat projecten tot stand laten komen in participatie de toekomst heeft.

CDA vindt het een goed plan, dit is het voorbeeld van toekomstig bestendig bouwen. De verkoop van de woningen wordt positief ingezien.

ChristenUnie sluit zich aan bij het standpunt van het CDA. Wel vragen zij om een evaluatie van dit participatieproject.

SP kan zich vinden in de plannen. Wel wordt verzocht om bewoners echte inspraak te geven en geen schijninspraak. Verder wordt er verzocht om de jeugd een speelplek te geven. Het college wordt gevraagd om een veilige ontsluiting van de nieuwe wijk, te meer omdat de Laan naar Eme een drukke straat is. Tevens wordt verzocht om voor de nabij gelegen Vrije School goede en veilige parkeerplaatsen te realiseren, liefst aan de zijn van de (minder drukke) Bronsbergenweg. Verder wordt gevraagd rekening te houden met de zogenoemde Groene Long.

De voorzitter geeft het woord weer aan het college om te reageren op hetgeen door de partijen is gezegd.

Het college dankt de partijen voor de gegeven complimenten. Het project is een mooi voorbeeld van hoe een project in participatie tot stand is gekomen. Dat we uit de evaluatie lering moeten trekken is goed, dat moeten we zeker doen. Het is goed om te evalueren om het een volgende keer beter te doen.

Terugkomend op de vraag van Burgerbelang over duidelijkheid over de stagnatie van de woningbouwprojecten Leesten-Oost en Noorderhaven in relatie tot het project Helbergen, het volgende. Helbergen is een mooie binnenstedelijke locatie waarover de mensen heel enthousiast zijn. Er is veel belangstelling voor dit project. Bovendien worden er maar 25 woningen gebouwd.

Ambtelijk wordt aangegeven dat Park Helbergen een toplocatie is. Dat de kans op stagnatie van dit project klein is. Alle woningbouwlocaties in Zutphen worden gelet op de planning gemonitoord. Ook zijn afspraken gemaakt met de Provincie welke locaties wanneer ontwikkeld mogen worden. Of er sprake is van concurrentie is de vraag gelet op het gedifferentieerd aanbod. Park Helbergen gaat uit van grote kavels met vrijstaande, dan wel 2-onder-1 kapwoningen. In Berghege (Leesten-Oost) is rekening gehouden in de planning met de verkoop van 1 a 2 kavels per jaar.

In antwoord op de vragen van SP geeft het college aan dat ze bezig zijn om de drukke doorgaande wel Laan naar Eme veiliger te maken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de aan die weg gelegen Vrije School bezig is met een verandering in die zin dat op de locatie gelegen aan de Laan naar Eme straks alleen de bovenbouw gevestigd zal zijn. Het is de bedoeling dat de zogenoemde Groene Long behouden blijft.

De voorzitter vraagt of de SP nog vragen heeft.

SP wil nog aan hetgeen zojuist opgemerkt is toevoegen dat de kavels erg groot zijn.

Ambtelijk wordt aangegeven dat voor de start van het project er een marktconsultatie is gedaan naar de woningbehoefte. Daaruit bleek dat er behoefte is aan grote kavels.

De gestelde financiële vragen worden ambtelijk beantwoord. De partij vraagt zich af waar de opbrengsten genoemd in het betreffende collegevoorstel vandaan komen. Het plan voldoet aan de Nota Grondprijsbeleid welke door de Raad zelf is vastgesteld.

De voorzitter vraagt de VVD of haar vraag hiermee voldoende is beantwoord. De VVD vindt dat haar vraag voldoende beantwoord is.

De voorzitter geeft het woord aan de Stadspartij, die zich afvraagt hoe de toekomst van de groene doorgang in het project er uitziet.

Ambtelijk wordt aangegeven dat de groene doorgang een ecologisch park wordt. De inrichting van dit ecologische park loopt gelijktijdig op met het bouw- en woonrijp maken van de woningbouwlocaties.

Burgerbelang vraagt zich af of de kunstwerken zoals voorgesteld in het DO wel veilig zijn voor kinderen.

Het college geeft aan dat de kunstwerken zo geplaatst worden dat deze veilig voor kinderen zullen zijn.

De voorzitter vraagt de partijen of er in verband met de tijd  nog dringende vragen zijn. Er moeten namelijk ook nog drie moties tijdens deze forumvergadering worden behandeld.

CDA wil weten of de architect een duurzaam huizenmodel maakt en of dit model aan toekomstige bewoners wordt aangeboden.

Ambtelijk wordt aangegeven dat de voorbeelden van woningen in het DO door de ter zake ingestelde  adviesgroep zelf zijn aangeleverd, maar dat het de koper vrij staat om zelf een woningtupe te kiezen op voorwaarde dat het past binnen de voorwaarden van het beeldkwaliteitsplan.

CDA vraagt zicht af of potentiële kopers er geen behoefte aan hebben om te kiezen uit een boekje?

Ambtelijk wordt aangegeven dat dat kan, maar dat het niet verplicht is. Zij mogen ook met een door hun gekozen architect aan de slag en het laten bouwen.

D66 vraagt of toekomstige kopers/bewoners niet opgelegd kan worden om duurzaam en energieneutraal te bouwen.

Het college geeft aan dat we op dit punt vertrouwen in de burger moeten hebben.

De voorzitter sluit het onderwerp DO Park Helbergen af en gaat over op de hiermee samenhangende drie moties.

Als eerste de motie Helbergen. Deze is ingediend door VVD en D66, daarom krijgen deze partijen het woord om op deze motie een toelichting te geven.

D66 geeft aan de motie te willen intrekken omdat de partij blij is met het plan Park Helbergen. VVD sluit zich bij dit standpunt aan.

Als tweede wordt de motie Stadscamping aan de IJssel behandeld. Deze is ingediend door Stadspartij, PVDA en GroenLinks, daarom krijgen deze partijen het woord om op deze motie een toelichting te geven. Stadspartij wil de motie laten vervallen omdat er op die plek geen ruimte is voor een stadscamping. PVDA en GroenLinks sluiten zich bij dit standpunt aan.

Als derde wordt de motie Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen behandeld. Deze is ingediend door CDA en Burgerbelang. CDA geeft aan de motie in te willen trekken omdat het idee is ingehaald door de tijd. Ook Burgerbelang wil dat de motie van tafel wordt gehaald.

De voorzitter inventariseert een laatste vragenronde.

D66 wil in het project toch duurzaamheideisen vergelijkbaar bij  het project Leesten meegeven aan toekomstige kopers. Vraag is of dat breed wordt gedragen.

CDA kan hiermee instemmen met de kanttekening dat bewoners wel duurzaam willen bouwen maar bouwers niet. In Nederland, in tegenstelling tot in Zwitserland,  bepalen bouwers hoe er gebouwd wordt en niet de bewoners. Wanneer bewoners mogen bepalen hoe er gebouwd wordt, zullen er minder bouwfouten optreden. Naar zo een situatie moeten we toe willen gaan.

Stadspartij is voorstander van vrijheid in bouwen maar wil het duurzaam bouwen wel stimuleren.

SP kan instemmen met het standpunt van het CDA maar wel met de kanttekening dat duurzaam bouwen mogelijk en betaalbaar moet zijn.

CDA geeft aan de duurzaam bouwen mogelijk is als je het project in het kader van de Crisis en herstelwet uitvoert: dan kun je hogere eisen stellen.

Het college antwoordt dat de participanten in dit traject geen verplichte duurzaamheideisen willen opleggen aan toekomstige kopers. De kopers moeten hierin de vrijheid hebben hun eigen droomhuis te realiseren. De verwachting is, gelet op de doelgroep, dat er meer dan voldoende aandacht voor is. De Crisis en herstelwet geldt in deze voor projectmatige bouw en niet voor particulier opdrachtgeverschap.

De voorzitter dankt een ieder hartelijk en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in