Pagina delen

Presentatie concept gedoogbeleid Bronsbergen

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 2 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Ter uitvoering van de door de raad op 1 juli 2013 aangenomen motie 'Gedoogbesluit Park Bronsbergen' heeft het college gewerkt aan een dergelijk beleid. Het College wil het Forum nu informeren over het opgestelde concept gedoogbeleid, waarna het al dan niet aangepast voor inspraak ter inzage zal worden gelegd en uiteindelijk wordt vastgesteld. Omdat handhaving een bevoegdheid van het college (c.q. de burgemeester) is dient het beleid -inclusief gedogen- terzake ook door dat bestuursorgaan te worden vastgesteld. Vanwege de politieke uitspraken van de raad op dit gebied wordt de raad voorafgaand aan de vaststelling geconsulteerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-12-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onderwerp van dit Forum is een presentatie over het concept gedoogbeleid Bronsbergen. Het beleid is opgesteld ter uitvoering van de door de raad op 1 juli 2013 aangenomen motie ‘Gedoogbesluit Park Bronsbergen’.

De Forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het College.

Het College geeft aan dat het doel van de presentatie vanavond is om het Forum te informeren over het concept gedoogbeleid voor Bronsbergen. Middels deze presentatie wil het College toetsen of het beleid in lijn ligt met de motie van de raad. Het vaststellen van het gedoogbeleid is een bevoegdheid van het College. Een andere optie is dat het gedoogbeleid wordt vastgesteld door de raad. Dit is voor het College het moment om te ‘proeven’ wat het Forum belangrijk vindt. Het College vindt dit belangrijk omdat het over een politiek gevoelig besluit gaat. Het op 1 januari 2014 vastgesteld hebben van het gedoogbeleid lukt niet helemaal. Om toch tijd te winnen lopen de presentatie vanavond en de ter inzage legging parallel.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning voor het geven van de presentatie. De presentatie is bijgevoegd.

De Forumvoorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen aan het College. De Forumvoorzitter verzoekt de Forumleden zich in eerste instantie te beperken tot maximaal twee vragen.

De PvdA dankt het College voor de heldere presentatie. De PvdA heeft begrepen dat de motie uit ging van gedogen op pand terwijl het concept gedoogbeleid uitgaat van gedogen op persoon. De PvdA vraagt wat dit precies inhoudt? Verder constateert de PvdA dat er geen garantie is dat bewoners een gedoogbeschikking gaan aanvragen. Heeft het College zicht op wat de Vereniging van Eigenaars hierin kan betekenen?

Burgerbelang ziet twee beleidsregels en vraagt zich af hoe deze twee beleidsregels zich tot elkaar verhouden? Ten tweede vraagt Burgerbelang wat de provincie vindt van de voorgestelde dubbelregistratie in de BAG. Is er geen risico dat deze woningen alsnog worden meegeteld met het woningbouwcontingent?

ChristenUnie vraagt zich af of het voorgestelde gedoogbeleid handhaving makkelijker maakt. De ChristenUnie wijst daarbij op de handhaving op illegale bouwwerken op het park. Verder is de ChristenUnie benieuwd naar de consequenties vanuit het Rijk en de provincie op het gedoogbeleid.

D66 vraagt of het eindpunt herbestemmen is of iets anders? Verder vraagt D66 wat de minimale looptijd is van een bestemmingsplan.

GroenLinks vraagt zich af wat de provincie vindt van de voorgestelde constructie. Waarom is de provincie niet om advies gevraagd voordat het concept gedoogbeleid ter inzage werd gelegd? Door het verouderde bestemmingsplan mist de gemeente al € 30.000,- aan leges. Wat gaat dit beleid de gemeente nog meer kosten?

De vragen van het CDA zijn reeds gesteld.

De Stadspartij vraagt wie in de toekomst de kosten van een eventuele herinrichting van het gebied moet betalen?

De SP constateert dat de regeling tijdelijke bewoning is ingetrokken. Met dit voorstel is deze regeling eigenlijk weer terug. Klopt dit?

De VVD dankt het College voor de duidelijke stukken en de heldere presentatie. De VVD is blij dat we op dit punt zijn gekomen. Helaas is het park niet herbestemd maar desondanks is de VVD blij met deze stappen. De VVD wil weten wat onder dit beleid onder handhaven wordt verstaan en wat wordt bedoeld met snelheid in de besluitvorming. Waar zit deze snelheid in.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de PvdA aan dat er gedoogd wordt op persoon in plaats van op pand vanwege de wettelijke regeling die persoonsgebonden is. Door de gedoogbeschikking ook persoonsgebonden te houden blijft de gemeente dichterbij het oorspronkelijke doel en dichterbij de wet. Ook maakt dit dat het totaalbeeld mogelijk beter inzichtelijk is.

Het College heeft gesproken met de Vereniging van Eigenaars om ervoor te zorgen dat de beschikking door bewoners ook wordt aangevraagd. De VVE heeft zijn bereidheid uitgesproken.

GroenLinks vraagt of de gemeente gaat handhaven als er geen gedoogbeschikking wordt aanvraagt?

Het College geeft aan dat het voorstel niet uitgaat van handhaving op dit punt. Ook niet als er geen gedoogbeschikking wordt aangevraagd. Voor wat betreft de illegale bebouwing wordt er wel gehandhaafd. Maar dat staat hier deels los van.

Het College geeft in antwoord op de vraag van Burgerbelang aan dat er twee regelingen zijn. Eén regeling is voor die bewoners die vóór 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning woonden. Zij kunnen een omgevingsvergunning aanvragen zonder termijn van vijf jaar. Het gedogen stopt dat pas bij verkoop van de woning of bij overlijden. De andere regeling is bedoeld voor bewoners die na 31 oktober 2013 in hun recreatiewoning zijn gaan wonen. Daarvoor geldt de gedoogbeschikking voor de periode van vijf jaar.

Burgerbelang vraagt of voor bewoners die er al voor 2003 er woonden een permanente vergunning wordt gegeven?

Het College geeft aan dat dit correct is.

Het College geeft in antwoord op diverse vragen van het Forum aan dat het concept gedoogbeleid ter inzage wordt gelegd en dat ook aan de provincie wordt gevraagd om hierop te reageren. Daaruit moet blijken wat de provincie vindt van deze constructie. Formeel is het ook geen bevoegdheid van de provincie. Grootste risico is dat de provincie toch vindt dat de woningen moeten worden meegenomen in het woningbouwcontingent. Daarom is ook de dubbelregistratie van belang. Hiermee kan de gemeente aantonen dat er feitelijk niets is veranderd.

De ChristenUnie vraagt of de invloed van de provincie is beperkt tot de woningbouw of dat de invloed van de provincie breder is. Kan de provincie ook aangeven dat het beleid niet doorgevoerd kan worden?

Het College geeft aan dat de provincie een reactie kan geven. Bij eventuele consequenties van een eventuele reactie van de provincie komt het College bij de raad terug om deze consequenties te bespreken.

GroenLinks vraagt of het College de mogelijkheid tot dubbelregistratie ook wordt voorgelegd aan de provincie?

Het College geeft aan dat niet (nog) niet is gebeurd. De provincie kan reageren op het concept beleid.

Burgerbelang vraagt of er voorbeelden bekend zijn van andere gemeenten die werken met dubbelregistratie.

Het College kent geen andere voorbeelden. De tip komt uit het handboek van het Kadaster.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de VVD aan dat het uitgangspunt is om het zo eenvoudig mogelijk te maken door te stoppen met handhaving. Daarom ook gedogen.

Het College geeft aan dat het de verwachting is dat het Rijk dit beleid als een lokale aangelegenheid ziet. Er is een risico dat de gemeente op de vingers wordt getikt. Eventuele consequenties hiervan worden door het College met de raad besproken.

Het College geeft in antwoord op de vraag van D66 aan dat het eindpunt herbestemmen onzeker is. Een motie daarover is ook niet in stemming gebracht. Het voorgestelde gedoogbeleid gaat over de komende vijf jaar. Daarna moet verder worden gekeken, wel met het oogpunt op herbestemmen.

Het College geeft in antwoord op de vraag van GroenLinks aan dat de kosten voor het opstellen en uitvoeren van het beleid zijn gedekt. Verder zijn er aan dit beleid geen kosten verbonden.

De PvdA vraagt of het klopt dat het niet kunnen heffen van leges ook geldt voor alle bedrijven in de buurt?

Het College geeft aan dat dit alleen geldt voor de recreatiewoningen op park Bronsbergen.

Burgerbelang vraagt of er niet onder een ander post om een vergoeding kan worden gevraagd?

Het College geeft aan dat daarvoor geen grond is en dat dit ook niet wordt voorgesteld.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de Stadspartij aan dat de kosten bij daadwerkelijke legalisatie door herbestemmen nu niet aan de orde zijn. In de toekomst moet naar deze kosten worden gekeken. Uitgangspunt wel is dat deze kosten voor de eigenaren van de recreatiewoningen zijn maar dit is nu niet aan de orde.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de VVD aan dat de versnelling zit in het vaststellen van het beleid. De procedure om het beleid vast te stellen door het College is sneller dan vaststellen van het beleid door de raad.

GroenLinks constateert dat het oude beleid moet worden ingetrokken voordat er nieuw beleid van kracht wordt. Klopt dit?

Het College geeft aan dat dit apart en parallel kan lopen. Overigens gaat de versnelling feitelijk om één maand.

D66 geeft aan dat één vraag van D66 nog niet beantwoord is. Is het opstellen van een bestemmingsplan voor minder dan 10 jaar ook mogelijk?

Het College geeft aan dat dit kan.

D66 doet de suggestie om een bestemmingsplan van vijf jaar op te stellen zodat het wel mogelijk is om leges te heffen.

Het College geeft aan dat bij een bestemmingsplan van vijf jaar je ook te maken krijgt met overgangsrecht en eventuele handhaving die daaruit voortvloeit. Herbestemmen is nu niet de weg die gekozen is.

Burgerbelang geeft aan dat de evaluatie pas over vijf jaar in de raad is. Burgerbelang zou het wel fijn vinden dat er tussentijds een terugkoppeling komt. Vooral als er iets mogelijk is.

Het College geeft aan dat bij eventuele mogelijkheden, ook binnen de termijn van vijf jaar, het College terugkomt bij de raad om hierover te praten.

GroenLinks geeft aan dat volgens provinciaal beleid de helft van de recreatiewoningen bewoont moet zijn wil de provincie meewerken aan herbestemming.

De VVD constateert dat GroenLinks zich verschuild achter de provincie. De VVD is benieuwd wat de mening van het College op dit punt is.

GroenLinks geeft aan slechts de vraag te stellen of het gedoogbeleid niet op voorhand in strijd is met hogere bepalingen.

Het College geeft aan dat het nu niet gaat over herbestemmen maar over gedogen. Mede door de gedoogbeschikkingen ontstaat er een zo goed mogelijk beeld over de bewoning van het park.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het geven van een korte laatste reactie op het concept gedoogbeleid Bronsbergen.

De PvdA is blij met het stuk. Dit geeft duidelijkheid aan de bewoners. De PvdA hoopt op herbestemming in de toekomst.

Burgerbelang sluit zich hierbij aan. Het vaststellen van het beleid kan aan het College worden overgelaten om de snelheid er in te houden.

De ChristenUnie is benieuwd naar de reactie van de provincie en het Rijk en is bij voorbaat positief over het gedoogbeleid.

D66 geeft aan af te wachten.

GroenLinks geeft aan niet achter het gedoogbeleid te staan.

Het CDA is blij met het voorstel en wil dat het beleid door het College wordt vastgesteld.

De Stadspartij geeft aan nooit voorstander te zijn geweest van park Bronsbergen maar is wel blij dat er nu een oplossing komt.

De SP is blij met de duidelijkheid maar had liever een volledige legalisering gezien.

De VVD is blij met het voorstel van het College. De volledigheid van het beleid stemt de VVD tot tevredenheid. De vraag of het beleid vastgesteld kan worden door de raad of door het College wil de VVD meenemen naar de fractie.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in