Pagina delen

Presentatie businesscase onderzoek mogelijkheden fusie Plein en Delta

Inhoud

Het collegevoorstel, het bijbehorende memo en de presentatie zijn als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het Presidium is afgesproken dat in een gezamenlijke vergadering met de gemeente Lochem, zowel de Zutphense als de Lochemse raad wordt geïnformeerd over de bedachte businesscase om te komen tot een gefuseerde organisatie van Het Plein en Delta.

Vanuit zowel Het Plein als de Delta is de wens geuit om de samenwerking te intensiveren, om daarmee beter het hoofd te kunnen bieden aan taken zoals voortkomend uit de Participatiewet en taken voortkomend uit de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeente. De toenemende financiële druk op gemeentelijke budgetten in het sociale domein speelt daarbij ook een rol.

Aandacht is er daarnaast voor de governance van die nieuwe organisatie, zodat de raad kaders kan stellen en controleren, bestuurders proactief kunnen sturen en de verbonden partij de ruimte krijgt op het behalen van uitvoeringsresultaten.

Tenslotte zal geïnformeerd worden over opdrachten en het beoogde vervolgtraject.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-03-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Namens het college van de gemeente Lochem was dhr. J. Kottelenberg aanwezig.

Namens de raad van de gemeente Lochem waren aanwezig:

T. Pompe (D66)

J. van Borrendam (GroenLinks)

R. Ammerlaan (CDA)

E. Haverkort (VVD)

R. Otemann (PvdA)

R. Blauw (Gemeentebelangen)

De presentatie namens de colleges van Lochem en Zutphen werd verzorgd door K. Louwes (Berenschot).

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder heet hij de afgevaardigde van het college van Lochem en de aanwezige Lochemse raadsleden welkom. Hij licht kort de noodzaak van het voorliggende stuk toe. Vervolgens stelt hij de vergadervolgorde vast. Allereerst zal wethouder Kottelenberg het woord krijgen om de presentatie te introduceren. Vervolgens volgt de eigenlijke presentatie door mevrouw Louwes. Nadien krijgen alle fracties de gelegenheid om vragen te stellen. Er kunnen maximaal drie vragen per fractie worden gesteld omdat met zestien aanwezige fracties (tien Zutphense en 6 Lochemse fracties ) de tijd te kort zou zijn. Het verzoek is om alleen vragen te stellen die direct betrekking hebben op de presentatie. Een meer politiek debat volgt in een later stadium.

Het college van Lochem geeft aan dat de nieuwe participatiewet de hoofdreden is om tot fusie over te gaan. Dit is echter een complex verhaal. Bij Delta zijn vijf gemeenten betrokken en bij het Plein twee. Om de fusie goed vorm te kunnen geven zijn een tweetal vragen bij Berenschot neergelegd:

- Hoe moet het organisatiemodel van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) er uit komen te zien?

- Hoe moet de governance van de nieuwe GR vorm krijgen?

De belangen van Lochem en Zutphen komen vrijwel overeen. Bij Delta zijn echter ook nog de gemeenten Voorst,Brummen en Steenderen betrokken. Dit maakt de vorming van een nieuwe GR complex. Om niet in de problemen te komen zal de vorming van de nieuwe GR vermoedelijk pas op 1 januari 2017 vorm krijgen in plaats van op 1 januari 2016. Het college van Lochem refereert aan de te snelle totstandkoming van het Plein. men wil absoluut de werknemersbelangen niet in het schaden. Daarnaast moet ook de aansturing op orde zijn.

Vervolgens krijgt mevrouw. Louwes het woord om namens beide colleges de presentatie te houden (De presentatie is ingevoegd in de bijlage).

Na afloop van de presentatie roept de voorzitter nogmaals op om alleen vragen te stellen over de presentatie en het aantal te beperken tot drie per fractie.

D66 Zutphen

1 Is er zicht op wat de vijf gemeenten gaan doen?

2 Waarom is gekozen voor een fusie met Delta i.p.v. ontmantelen?

3 Is juridisch geen sprake van een nieuwe GR met nieuwe statuten?

D66 Lochem

4 Wordt de uitvoering van de WMO straks ook door de nieuwe GR gedaan?

5 Wat is straks de invloed van Lochem op de gang van zaken binnen de GR?

BewustZW

6 Hoe wordt er straks aangestuurd?

7 Hoe ervaren de cliënten de fusie?

PvdA Zutphen

8 Wat betekent zorgvuldig omgaan met cliënten?

9 Hoe worden de opstartkosten in de hand gehouden (met name de ICT kosten)?

10 Kan een concreet voorbeeld worden gegeven hoe de nieuwe dienstverlening verbeterd kan worden?

PvdA Lochem

11 Waarom kiezen sommige gemeente voor een inkooprelatie en Zutphen en Lochem voor een GR?

12 Blijft er beleidscapaciteit binnen het Lochemse gemeentehuis?

13 Kan de nieuwe regeling maatwerk leveren?

VVD Zutphen

14 Hoe worden de politieke doelen waargemaakt (inrichting P&C-cyclus)?

15 Houden gemeente n de vrijheid om enigszins een product te kiezen?

VVD Lochem

16 De verantwoordelijkheid blijft toch bij de raad liggen?

Het college van Lochem beantwoord hier gelijk bevestigend.

VVD Lochem

17 Wat zijn de consequenties van het uitstellen van de nieuwe GR?

18 Hoe houden we als gemeente enige keuzevrijheid?

Burgerbelang

19 De afbouw van Delta is al begonnen. Ontstaan door uitstel van de nieuwe GR geen problemen?

20 Welke alternatieven voor het voorliggende plan heeft de gemeente?

Stadspartij

21 Gaan de meedoen plekken straks ook via de nieuwe GR lopen?

22 Wat is de positie van de drie andere gemeenten in het traject?

Gemeentebelangen

23 Kunnen de cliënten tijdig ingelicht worden?

24 Hoe zit het met het subregionaal werkbedrijf? Zutphen en Lochem zitten hier in , de overige gemeenten niet.

Groen Links Zutphen

25 Is het niet logisch om delta op te heffen en het Plein uit te bouwen?

26 Wat is het risico voor Zutphen en Lochem als de andere gemeenten afhaken? Blijven zij dan zitten met de medewerkers van Delta?

27 Zijn er andere scenario's onderzocht?

Groen Links Lochem

28 Zijn de cliëntenraden van het Plein en Delta gepolst?

29 Is het financieel risico voor Zutphen en Lochem groter dan voor de andere gemeenten die alleen inkopen?

CDA Lochem

30 Neem aanvullend communicatiebudget op. Wat vinden de betrokkenen zelf? Communicatie is belangrijk.

31 De 6,5 FTE formatiereductie, gaat die gehaald worden? Bij eerdere GR's werd de beoogde reductie niet gehaald.

CDA Zutphen

32 Men vraagt om aandacht voor de communicatie. DE plannen kunnen tot onrust in de samenleving leiden.

33 Is straks wel daadwerkelijk sprake van een besparing? Het Deltapand moet nog verkocht worden en bovendien is het de vraag of de management reductie zal slagen.

ChristenUnie

34 Hoe komt men dichter bij de bedrijven om echt resultaat te boeken?

35 Waar is de menselijke maat in het hele proces. Kunnen er concrete voorbeelden gegeven worden? Nu is vooral sprake van veel Angelsaksische terminologie.

SP

36 Hoe worden de cliënten bij het proces betrokken?

37 Start alstublieft tijdig met de communicatie. Onder de Delta medewerkers bestaat nu al onrust.

38 In Hoeverre is de ondernemingsraad betrokken bij de processen?

De voorzitter verzoekt het college om in ieder geval de tien belangrijkste vragen te beantwoorden. Het restant kan dan schriftelijk worden afgehandeld. Tevens stelt hij voor om vijf minuten te schorsen om het college de beantwoording te laten voorbereiden en stelt hij voor om de vergadering met tien minuten te verlengen. Alle aanwezigen gaan akkoord en de voorzitter schorst voor vijf minuten

Het college van Zutphen begint na de schorsing met het beantwoorden van de vragen.

Men geeft aan dat de invoering van de WMO een ander verhaal was. Toen ging het om een nieuw beleidsterrein. Nu is het een organisatievraagstuk.

Het college beschouwt communicatie als belangrijk voor zoals werknemers alsmede voor cliënten en werkgevers. Met de besturen van beide bestaande GR's zal nogmaals worden gekeken naar de communicatie. Met het voornemen om pas in 2017 tot fusie over te gaan is er meer tijd om zorgvuldig te werk te gaan.

Er is inmiddels veel vertrouwen ontstaan door de samenwerking in Delta. Bronckhorst valt echter onder een andere arbeidsregio en de gemeente Voorst ziet meer in inkoop. Brummen zoekt een uitvoeringsorgaan.

Zutphen en Lochem en Brummen zouden gezamenlijk een belangrijke speler vormen op de regionale arbeidsmarkt.

GroenLinks Zutphen vraagt per interruptie waarom gemeenten toch aarzelen.

Het college van Zutphen geeft aan dat dit deels ligt aan de eerdere opstelling van de gemeente Zutphen. De Samenwerking met Delta is inmiddels goed.

GroenLinks Zutphen vraagt per interruptie waarom Delta niet kan blijven voortbestaan als deze GR zo goed loopt.

Het college van Zutphen geeft aan dat Delta een zuiver uitvoeringsorgaan (UVO) is. Voor het Plein ligt dat anders. Nu functioneert het goed en de andere partners denken mee.

Het College van Lochem krijgt nu het woord.

Sinds 1 januari 2015 bestaat formeel de SW voorziening niet meer. De cliënten moeten nu via het plein geholpen worden.

Maatwerk blijft mogelijk. iedere gemeente kan kiezen wat men af wil nemen.

DE WMO in Lochem gaat vooralsnog niet via het Plein lopen. Een eventuele beslissing om het anders te doen loopt via de raad.

DE beleidscapaciteit in Lochem blijft. Wel zal er een nieuwe balans gezocht moeten worden. Wat kan naar de GR en wat blijft binnen de gemeentelijke organisatie.

De Cliëntenraden zijn belangrijk. Er wordt echter voor gekozen ze niet aan de bestuurstafel te zetten maar aan de voorkant.

De menselijke maat is er zeker. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. De cliënten mogen er geen hinder van ondervinden.

De ChristenUnie vraagt om een meer concreet voorbeeld.

Het college van Lochem antwoordt dat de organisatie laagdrempeliger wordt. Zo wordt de intake vereenvoudigd.

Het behalen van de politieke doelen is een van de belangrijkste punten uit de governance vraag die bij Berenschot is neergelegd. Er is tot dusverre weinig beleid aanwezig. De conclusie van de rekenkamers weegt daarom zwaar.

Namens beide colleges beantwoordt dhr. Maas de meer juridische vraagstukken.

Echte juridische alternatieven zijn er niet. Een GR met Algemeen en Dagelijks bestuur is alleen moeilijk in een GR.

De keuze om geen Raadsleden of cliënten in het bestuur te zetten is gebaseerd op het volgende:

Cliënten mogen wettelijk niet in het Algemeen Bestuur zitten mar wel in het Dagelijks Bestuur. Het is erg lastig met controleren. De keuze om geen raadsleden in de besturen te hebben is omdat het college bevoegdheden overdraagt aan de GR en het de taak van de raad is om het college te controleren. Dus vanuit een dualistisch oogpunt zou het onzuiver zijn.

Burgerbelang vraagt per interruptie hoe de positie van adviescommissies worden vastgelegd.

Het antwoord luidt dat deze juridisch niet in de regeling kan worden vastgelegd. Het is aan de colleges om op de positie van de adviescommissies toe te zien.

Op de vraag of er niet sprake is van een nieuwe GR wordt aangegeven dat het een aanpassing is van een bestaande regeling. GR's kunnen strikt genomen niet fuseren.

Voor wat betreft de kosten voor de Deltamedewerkers wordt gesteld dat hoe de GR straks ook wordt ingericht, de kosten komen voor alle vijf gemeenten. Er komen geen extra kosten voor Lochem en Zutphen.

Namens de beide colleges neemt nu mw Louwes het woord.

De ICT kosten vormen een belangrijk deel van de opstartkosten. Er wordt echter nu al veel samengewerkt. Momenteel worden al extra kosten vermeden. Straks zal er echter zeker aandacht aan besteed worden.

De 6,5 FTE bezuiniging zijn gebaseerd op het nieuwe organisatiemodel en niet op de uitvraag van de gemeenten. Overhead kan in ieder geval slimmer worden georganiseerd.

Er zal op het gebied van de meedoen plekken een intensivering plaatsvinden.

De hoeveelheid Angelsaksische terminologie is voor al te wijten dat er vooral gekeken is naar het organisatiemodel. Op dat vakgebied worden vooral Engelse termen gebruikt.

De ChristenUnie reageert dat het niet om de taal an sich gaat maar vooral om het contrast Angelsaksisch / Rijnlands model.

Mevrouw Louwes antwoordt namens de beide colleges dat er veel input is geweest van de medewerkers en ook van de inwoners van de betrokken gemeenten op het bedrijfsplan.

GroenLinks vraagt nogmaals naar de andere bestudeerde scenario's

Mevrouw Louwes antwoordt dat er alleen is gekeken naar een optie waarbij alles bij het oude blijft.

De voorzitter concludeert dat de belangrijkste vragen in ieder geval zijn beantwoord en verzoekt het college om de overige vragen schriftelijk af te doen. Vervolgens sluit hij de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in