Pagina delen

Presentatie bestuursopdracht Sociaal aanbesteden

Inhoud

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 13 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft op 20 november 2012 een besluit genomen over sociaal aanbesteden. Doel is om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt meer kans te bieden op de arbeidsmarkt. De gemeente wil hier 5% van de loonsom voor inzetten. Het Plein heeft de opdracht gekregen een plan van aanpak op te stellen. In de presentatie worden de te ondernemen activiteiten, rollen en planning aangegeven. Het doen van aanbestedingen is een bevoegdheid van het college op grond van artikel 160 Gemeentewet.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 13-01-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijD.G. Derlagen
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnie
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Medegedeeld wordt dat de portefeuillehouder eerst even bij een andere forumvergadering aanwezig moet zijn en later komt. Wethouder de Jonge neemt even waar.

Mevrouw van Veldhuisen verzorgt een presentatie en daarna wordt door mevrouw Derksen van het Plein nog een mondelinge toelichting gegeven.

Stadsbelang constateert dat er bij de kanttekeningen in het collegevoorstel staat dat er mogelijk nog sprake is van weerstand. Kan het college hier iets meer duidelijkheid over geven? Verder wil de partij van het college weten of er sprake is van verdringing van reguliere banen en of het college daar zicht op heeft.

GroenLinks zegt blij te zijn met de heldere presentatie en dat het de goede kant op gaat. De partij is benieuwd naar de fijnmazigheid van het netwerk van de werkgevers en of de spelregels regiede worden toegepast of dat er ook rekening kan worden gehouden met wensen van de ondernemers.

Het CDA wil weten of in de dagelijkse praktijk al tegen zaken wordt aangelopen en of er ook sprake is van armoedeval bij betrokkenen.

De Stadpartij wil ook meer weten over de mogelijk weerstand in de organisatie. Verder wil de partij weten waarom het project van buurtservice is mislukt en hoe gaat dat nu verder? Ook wil de partij weten wat het uiteindelijk oplevert voor de gemeente.

De SP zegt dat het een vraag had in verband met de subsidies, maar tijdens de presentatie het antwoord al is gegeven. Het  is een helder en duidelijk verhaal. Ga je ten aanzien van schoonmaak niet vissen in een te grotwe vijver en wat heeft dat voor gevolgen?

De VVD dankt het college voor de presentatie. Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In dit verband wil de partij weten of alleen mensen die hoog op de laddder staan in aanmerking komen of ook lager geplaatsten. Ook wil de partij weten wanneer we tevreden zijn over behaalde resultaten. Om hoeveel mensen gaat het? Welke instrumenten horen bij dit beleid?

De PvdA zegt blij te zijn met deze eerste stap.  Dit zou een vervolg kunnen krijgen bij het vestigingsbeleid. Komt dit in de toekomst nog aan de orde? Verder wil de partij weten of de gemeente zelf ook het percentage van 5% haalt en of ook aanvullende eisen gesteld gaan worden aan bestaande leveranciers? Hoe is de controle geregeld en is het sociaal aanbesteden ook van  toepassing verklaard voor de projecten als zwembad en broederenklooster?

Burgerbelang zegt dat de meeste vragen al zijn gesteld. De partij wil graag weten waar wordt gestart op de prestatieladder en hoe het zit met de weerstand en of daar al iets aan gedaan wordt.

D66 zegt dat de bestuursopdracht helder is en vraagt nog aandacht voor de samenwerking tussen werkgevers. Ook het meten van de resultaten is voor  de parij belangrijk en vraagt hoe we gaan meten.

Het college zegt dat de weerstand binnen de organisatie verschillend is. De ervaring die nu bij stadbedrijven is opgedaan heeft geholpen de weerstand in ieder geval daar te verminderen. Het college accepteert het argument weerstand bij de uitvoering van het beleid niet.

Stadsbelang interrumpeert met de vraag waar in de organisatie de weerstand nu zit.

Het college zegt dat die informatie niet relevant is en dat er ook geen specifieke weerstand is van een afdeling. Er kan verdringing op de arbeidsmarkt ontstaan door dit beleid maar de minder kansrijken krijgen nu wel een meer gelijkwaardige kans. Er zijn contacten met verschillende werkgevers en gebleken is dat het ontzorgen een belangrijk punt is om werkgevers mee te krijgen.  Armoedeval kan in specifieke situaties ook voorkomen maar er zijn ook mogelijkheden tot inkomensondersteuning. Armoedeval is geen argument om te weigeren. Bij de uitvoering van dit beleid zal er altijd een spanningsveld zijn.

De VVD vraagt hoe we dan omgaan met de amoedeval.

De voorzitter vraagt wie de VVD bedoeld met we.

De VVD zegt met we de gemeenteraad te bedoelen.

Het college zegt dat in het kader van het sociaal aanbesteden er slechts in weinig gevallen sprake zal zijn van armoedeval. Bij de uitvoering van de WWB komt dit natuurlijk vaker voor. Het college maakt bij de uitvoering van dit beleid geen groot punt  van de armoedeval en er kan in voorkomende situaties een specifieke oplossing gevonden worden.

De stadspatij herhaalt de vraag over hoe het zit met de postbezorging en de schoonmaak en waarom het niet is gelukt bij de buurtservice.

Het college zegt dat de buurtservice om continuïteit  heeft gevraagd, die kan niet worden geboden. Over de kosten reductie heeft het college op dit moment geen informatie voor het forum.

Mevrouw Lurvink zegt dat er ten aanzien van schoonmaak en postbezorging geen alleen recht bestaat voor de onderneming die voort is gekomen uit de SW. Het zijn gewone ondernemingen en zullen in de toekomst moeten concurreren. Er gaat binnenkort daarover ook een memo naar het college.

Het college zegt dat de vraag van de SP over de huishoudelijkhulp in het kader van de WMO ook zorgen baart.  Daar is al een enorme druk op de werkgelegenheid en daar is geen sprake meer van baangaranties. Op de vraag van de VVD zegt het college dat degene die op eigen kracht werk kunnen vinden geen extra ondersteuning nodig hebben. Het beleid dat nu in de bestuursopdracht is opgenomen is bedoeld voor de mensen met een grote achterstand op werk. Wanneer we tevreden zijn zit natuurlijk in aantallen en geld maar het is ook meer. We zullen daar ervaring mee moeten opdoen. Het college stelt voor in de toekomst (eind van dit jaar bv) een terugkoppeling naar de raad wenselijk is en dan ook meer concreet ingegaan kan worden op bereikte resultaten en effecten. Ten aanzien van het doortrekken van het beleid naar het vestigingsklimaat  zegt het college dat het beleid goed past bij Zutphen en goed gebruikt kan worden bij de werving en promotie. In dit verband is er binnenkort ook een gesprek met de nieuwe binnenstadsmanager. Het college weet niet of de gemeente zelf de 5% al haalt. Dat kan bij de rapportage ook worden meegenomen. De PSO certificering van de gemeente geeft wel een voorbeeldfunctie. Het zal lastig blijken bestaande leveranciers te verplichten tot de nieuwe beleid. In gesprekken zal het zeker aan de orde komen, maar er kan niets worden afgedwongen. Bij het project zwembad zijn de voorwaarden gesteld en heeft de ondernemer ze moeten accepteren. Ten aanzien van de samenwerking met ondernemers zijn er al goede voorbeelden (Intel)

Ten aanzien van punten waar in de dagelijkse praktijk tegenaan wordt gelopen geeft mevrouw Derksen en paar voorbeelden. Je moet in kunnen spelen op de situatie en creatief met de situatie om kunnen gaan. Er zijn verschillende aanbestedingen gestart. Binnenkort worden de resultaten zichtbaar.

Het college zegt dat de PSO cerficering van bedrijven ook goed werkt en stimuleert omdat het uitgedragen worden naar andere bedrijven.

Op de vraag hoe omgegaan wordt met projecten zegt mevrouw Derksen dat voor medewerkers die op projectbasis zijn geplaatst er nadien een beter beeld kan worden gevormd van de talenten en daardoor betere toekomst mogelijkheden ontstaan.

De voorzitter concludeert dat de vragen zijn beantwoord en de bestuursopdracht voldoende is bespoken. De fracties  die eind dit jaar het beleid willen evalueren en graag willen weten wat de resultaten zijn kunnen dit via het presidum op de agenda laten plaatsen.
Met dank voor alle inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in