Pagina delen

Presentatie Bestuursopdracht Economische Agenda

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 16 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Omdat de economische crisis en de heroriëntatie van bedrijven en werkgevers hebben geleid tot een vermindering van het aantal banen in Zutphen, is een herijking van het gemeentelijk economisch beleid aan de orde. Dit is een ambitie uit het collegeakkoord.

Om in deze herijking te voorzien is een bestuursopdracht opgesteld. De bestuursopdracht economische agenda gaat uit van betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven en inwoners bij het enerzijds formuleren van belangrijke economische thema's en strategieën, en anderzijds het uitvoeren van de uiteindelijke agenda.

Via een presentatie van de bestuursopdracht informeert het college het Forum over het proces van informatieverzameling en samenwerking met bovenstaande partners.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 16-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Speciaal welkom aan de heer Roelofs van bureau Buck. Hij verzorgt de presentatie. Deze forumvergadering bevat een presentatie over de Bestuursopdracht Economische Agenda. Via deze presentatie informeert het college het Forum over het proces van informatieverzameling en samenwerking met maatschappelijke partners.

College: Door een goede promotie van de stad willen wij de economische ontwikkeling en profilering van de stad versterken. Het gaat over het blijven aantrekken van toeristen, het profileren van Zutphen als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken of je te vestigen als bedrijf. Er is een actieve aansluiting gerealiseerd bij het Ondernemersfonds, het Binnenstadsmanagement, diverse ondernemersverenigingen en Parkmanagement. Het wordt zowel lokaal als regionaal opgetuigd met een duidelijke link naar Taskforce Werken.

De Economische agenda zal een dynamisch karakter krijgen. Gedurende het proces kunnen bepaalde onderwerpen minder prioriteit krijgen of juist worden toegevoegd. Vanavond een 1e presentatie aan u. Het gaat over ‘feiten en cijfers’ door de heer Roelofs. Deze informatie zal de basis vormen voor de op te stellen rapportage.

De voorzitter geeft aan dat het voor de forumleden vooral van belang is te kijken of alle onderwerpen voorkomen in deze presentatie en of de kaders voor hen toereikend zijn.

De heer Roelofs geeft de presentatie.

Het woord is nu aan het Forum.

VVD: Dank voor deze heldere presentatie. In hoeverre is de actuele (onzekere) status van de rechtbank verwerkt in dit onderzoek?

GroenLinks: We hebben het als gemeente steeds over Cleantech. Heeft u gekeken of wij veel Cleantech hebben en blinken wij daar ook in uit, of roepen we het alleen en blijkt het niet uit de cijfers? Een tweede vraag. U noemde de vrijetijdssector. Ik ben benieuwd waar die vandaan komt en waarom die zo interessant is?

ChristenUnie: Zou u een toelichting kunnen geven over de ontwikkeling van ZZP-ers? Met name in de zorg en de bouw en op veel meer terreinen. Welke invloed heeft dat op Zutphen?

Stadspartij: Ik lees in de stukken over zware bedrijvigheid en dat dat kansen biedt voor Zutphen. Terwijl het college heel erg inzet op Cleantech. Is daar een goede analyse van gemaakt?

SP: Wordt u als adviseur betrokken bij het vervolg van deze Economische Agenda en, zo ja, in welke rol?

PvdA: De zorg is een grote sector in Zutphen. Is deze sector wel of niet kansrijk voor Zutphen en wat is de beïnvloedbaarheid?

De heer Roelofs: De rechtbank zit opgenomen in de cijfers. De actuele ontwikkelingen niet. Maar ik denk wel dat het goed is om een risicoanalyse op te stellen wat de effecten zijn van het verdwijnen of krimpen van grote werkgevers.

De definitie van Cleantech is een ingewikkelde. Dus is het lastig om dit in de cijfers te verwerken. Er ligt weldegelijk een basis voor Cleantech in Zutphen. Die is niet oneindig groot. Juist Cleantech is interessant en beïnvloedbaar door de gemeente via aanbestedingen. Daarin kunnen extra impulsen gegeven worden. Naast de rol die een gemeente kan vervullen om bedrijven met elkaar te verbinden.

Voor de Vrijetijdssector geldt min of meer hetzelfde. Het aantal toeristen groeit nog steeds op de binnenlandse markt. Mensen hebben meer vrije tijd. Directe werkgelegenheidseffecten zie ik niet maar indirecte effecten in de detailhandel en de horeca natuurlijk wel.

Er zijn rond de 325 starters per jaar in Zutphen. Een deel van deze groep is ZZP-er. Daarin zijn twee categorieën te onderscheiden. De ‘noodgedwongen’ ZZP-er en de ‘vrijwilige’ ZZP-er. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Het beschikbaar maken van benodigde faciliteiten of het aanpassen (versoepelen) van planologische beperkingen.

De zware bedrijvigheid lijkt haaks te staan op Cleantech. Aan de andere kant valt met Cleantech in deze branche veel te bereiken. In de vorm van afvalverwerking, recycling en opslag valt iets te doen. De Mars is een van de weinige bedrijventerrein in de regio met zware bedrijvigheid.

Wij worden geacht de bouwstenen te leveren voor de economische agenda. Daarnaast worden we betrokken bij interne gesprekken om te sparren over bepaalde onderwerpen binnen die agenda. Daar kunnen wij onze ervaring inbrengen die we bij andere gemeente hebben opgedaan. Daarnaast wil de gemeente extern met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan de slag. Om te inventariseren waar mogelijkheden en behoeften zijn. Daarin kunnen wij een rol spelen als onafhankelijk gespreksleider.

VVD: De rechtbank is in het huidige rapport meegenomen. Wij zijn het met u eens dat de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt veel aandacht behoeft. Maar daarnaast moeten we ook kijken naar de realiteit en de wankele positie van de rechtbank. Het is daarbij verstandig om rekening te houden met een scenario zonder rechtbank in Zutphen. Ondanks dat we ons tot het uiterste zullen inzetten om de rechtbank te behouden. Juist omdat er geluiden klinken dat de hogere overheden (rijk en provincie) ons willen ondersteunen met onze economische ontwikkeling bij het eventueel wegvallen van de rechtbank. Dus bij het opstellen van de economische agenda zou hier nadrukkelijk aandacht voor moeten zijn.

D66: Het ambitieniveau is erg hoog. Dat siert u. Maar ik maak me wel zorgen over de haalbaarheid. U wilt het toerisme positief beïnvloeden. Maar we zien een omgekeerde beweging. Het toerisme neemt juist af. Hoe concreet kunt u aangeven om dat proces te vormgeven en beïnvloeden? Zo heb ik meer van dit soort vragen. Ook met betrekking tot Cleantech.

BewustZW: Blij met de aandacht voor dit onderwerp en de integrale aanpak. Keuzes maken is helder formuleren. We zijn ook blij met de aandacht om dingen samen te doen, met bewoners, instellingen en bedrijven. Ik ben wel benieuwd hoe dat vorm krijgt. Mijn advies is om tijdens de gesprekken boven water te krijgen waarom bedrijven hier gevestigd zijn. Wat trekt ze om zich hier te vestigen of te blijven?

We hebben eerder ook een onderzoek laten doen door Gerard Marlet over de Toekomstvisie. Een van zijn belangrijkste conclusies was een ander soort denken. In het verleden volgde wonen het werk. Mensen gingen wonen in de buurt waar ze werkten. Tegenwoordig is het andersom. Dat zou ik graag terug willen zien in Zutphen. Een mooie en aantrekkelijke woonomgeving als stimulans voor de werkgelegenheid. Ook schijnt er een positief verband te zijn tussen de werkgelegenheid en het aantal historische gebouwen in de binnenstad. Dus de binnenstad zou een plek moeten krijgen als motor van de economie.

PvdA: De werkgelegenheid is echt een van de grootste uitdagingen voor het college. Hoeveel banen willen we concreet? Ik vind het wel jammer dat we de presentatie niet van te voren hebben ontvangen. Dan hadden we ons iets beter voor kunnen bereiden op het cijfermatige deel. Een deel van de presentatie ging over de cultuur binnen de gemeente. Kan dat anders, en zo ja, hoe? Zitten de Zutphense regels ons in de weg of moeten ze anders worden toegepast? ‘Regelluw’ is een moderne kreet. Ik zou dit graag verwoord willen zien in de ambitie van het college.

Stadspartij: Ik vind de conclusies eigenlijk schrikbarend. ‘Het imago van een ingeslapen stad’, ‘beperkte capaciteit relatiebeheer’, ‘weinig proactieve inzet economie’ en een ‘kwetsbare economische structuur’. Ik zie een grote uitdaging voor het college. Wat nodig is, is een goed businessplan. Dat mis ik nog. Hebben we in beeld welke bedrijvigheid we naar Zutphen willen halen? Zijn die bedrijfsprofielen klaar? Hoe gaan we die acquisitie doen en wie gaat dat doen? Wanneer gaan we aan de slag? Gaan we dat uitbesteden? Wij hebben heel veel vragen.

GroenLinks: Ik wil daar graag op reageren. Volgens mij wordt ons nu juist gevraag om die kaders te stellen waar het college mee verder kan. De verder uitwerking daarvan met nog starten. Wat vindt u, als Stadspartij, zelf belangrijke kaders?

Stadspartij: Metde ontwikkeling van bedrijventerrein De Mars zijn we al jaren bezig. Wat hebben we de afgelopen jaren daarin gedaan? We hadden toch mogen verwachten dat het college al een soort van Plan van Aanpak had liggen? Dat is iets wat ik mis.

De voorzitter geeft aan dat we in de fase zitten van het formuleren van een agenda. Het inhoudelijke vervolg gaat zeker nog komen.

CDA: Deze agenda is heel belangrijk om te bepalen waar we met de stad naar toe gaan. Ik herken een heleboel dingen van een paar jaar geleden. Toen werd gesproken over de Olympische Ringen. Wat heeft Zutphen nodig om vooruit te komen? Dit is een beetje een herhaling. We moeten heel duidelijk richting bepalen.

De voorzitter: Waar zou u naar toe willen dan?

CDA: Ik wil naar een dynamische stad. Met bedrijvigheid. De richting moeten we in gezamenlijkheid bepalen.

ChristenUnie: Ik zie twee speerpunten. Cleantech is er een waar je als gemeente relatief veel invloed op kan uitoefenen. Als tweede de Vrijetijdseconomie. Zorg is lastig te sturen waarbij we moeten zien vast te houden wat we hebben. Maar de kansen die langs komen moeten we onmiddellijk pakken. We kunnen het ons niet veroorloven om kansen te laten lopen.

SP: Een belangrijke uitdaging is de omvangrijke onderkant van de arbeidsmarkt. Verderop in de presentatie wordt gesproken over het stimuleren van de participatie van niet werkenden. Daarin wordt al een duidelijk keuze gemaakt. Er wordt blijkbaar niet uitgegaan van een materiele oplossing. Ik vind dat een verkeerde oplossing. Als er meer banen komen hoeft er niet zo veel aandacht uit te gaan naar de participatie van niet werkenden.

De voorzitter geeft aan dat we hier nog niet over uitgepraat zijn. Ik stel voor dat we inhoudelijk verder praten als er een completer stuk ligt waarin de inhoud van deze forumvergadering verwerkt is.

College: Dat is een juiste weergave. Dit is een 1e presentatie. De tijd is te kort om overal antwoord op te geven. Een paar dingen wil ik noemen.

Het ambitieniveau is hoog. Gelukkig wel. We willen de lat hoog leggen. De haalbaarheid moet uiteraard blijken. Er zit een duidelijke link met Taskforce Werken.

De 10 gemeenten in de achterhoek genereerden in de vrijetijdssector een omzet van 320 miljoen in 2014. Zutphen heeft een aandeel van ca. 10%. Dat is 32 miljoen in Zutphen verdeeld over ongeveer 1 miljoen bezoeker. Gemiddeld dus een besteding van 32 euro per bezoeker. Het is lastig om het bestedingsbedrag per bezoeker omhoog te krijgen. Onze ambitie is om het aantal toeristen te verhogen naar bijvoorbeeld 1,2 miljoen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in