Pagina delen

Presentatie Beheerplan Asielzoekerscentrum Voorsterallee

Inhoud

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 13 maart 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie gegeven over het Beheerplan Asielzoekerscentrum Voorsterallee.

De presentatie moet nog worden aangeleverd.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-03-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Presentatie Beheerplan Asielzoekerscentrum Voorsterallee”.

Burgerbelang: Maakt een punt van orde: "Ik vind het jammer  dat de presentatie niet op de website heeft gestaan."

Voorzitter: Ik geef het woord aan de wethouder voor een toelichting en om aan te geven wie de presentatie gaat houden.

College: Wij hebben eind januari het beheerplan behandeld. Om onduidelijke redenen is deze nog niet bij u terecht gekomen. Daarom delen we hem graag nu uit. Ze worden bij het verslag gevoegd. Het beheerplan is een gevolg van de risicoanalyse die is uitgevoerd door de omgeving van het AZC met buro Beke. Daar is het Beheerplan het resultaat van geworden en daar ben ik heel trots op.

Er is een bestuursovereenkomst opgesteld tussen het COA en de gemeente. In die overeenkomst is opgenomen dat er een Omwonendenoverleg zou worden ingesteld. Het Omwonendenoverleg is een adviesorgaan. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zowel aan het college als aan het COA. Daarnaast heeft het Omwonendenoverleg een aantal taken. Eén daarvan is het opstellen van een risicoanalyse. Dat is inmiddels gebeurd. Een tweede taak is een nul-meting en een 1-meting naar de leefbaarheid en veiligheid. De 1-meting wordt binnenkort opgeleverd. Een derde taak is het opstellen van een Beheerplan voor het omgevingsbeleid. In de risicoanalyse is geadviseerd om een Beheergroep in te stellen. Kees Meijer is voorzitter van deze Beheergroep. Hij zal iets vertellen over de totstandkoming van deze Beheergroep. Daarna zal de Beheergroep zelf de presentatie geven.

Nu volgt de presentatie door wijkregisseur Kees Meijer en de bewoners Jan Blaricom en Fred Goetze.

Voorzitter: Ik geef graag de gelegenheid aan u allen om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

GroenLinks: Hoe vaak komt de Beheergroep bij elkaar? Wat zijn de positieve ervaringen en contacten? Welke contacten zijn er tussen de bewoners van het AZC en de omwonenden?

VVD: Hoe is het nu met de ongerustheid die op voorhand gevreesd werd? We hebben geluiden gekregen over diefstal bij de Spar aan het Stationsplein. Het is goed dat deze overlast op deze manier aangepakt wordt.

ChristenUnie: De verwachting die zijn gewekt zijn volledig uitgekomen. Ondanks misschien wat klachten rond het voetbal is er ook veel samen gevoetbald afgelopen zomer. Kan dat straks ook op het terrein van COA? Dat buurtbewoners met de AZC-bewoners voetballen op het terrein van COA.

Jeroen Peeters (COA): Het liefst zie ik dat ze inderdaad samen voetballen. Mensen uit de buurt zijn van harte welkom. Bezoek moet zich wel aan de bezoekregeling houden. Bezoek moet zich legitimeren en een naam opgeven bij wie ze op bezoek gaan. Wellicht dat we daar maatwerk op moeten leveren. Mij is er alles aan gelegen om dit mogelijk te maken.

Fred Goetze: De ongerustheid was er in het begin. Maar nu eigenlijk niet meer. Tuurlijk is er meer aanleiding om je ongerust te kunnen maken omdat het drukker is geworden op sommige plekken of routes. Maar dat is zeker niet de algemene teneur. Sterker, er zijn ook hele leuke en goede contacten.

Kees Meijer: De taakstelling voor de Beheergroep beperkt zich tot het gebied rondom het AZC. De Spar en de binnenstad valt daarbuiten. Want anders moet er ook een andere risico-inventarisatie plaats moeten vinden.

GroenLinks: Mijn vraag aan de VVD is waar deze suggestie vandaan komt?

VVD: Er is een appgroep van de ondernemers in de binnenstad. Als er wat gebeurd dan wordt dat doorgegeven. En er was wat ongerustheid vanuit deze hoek. Het is geen veroordeling.

College: Een kleine aanvulling. Er is enige tijd sprake geweest van onrust onder de ondernemers in de binnenstad. Wij hebben toen intern besproken of het nodig is een aanvullende risico-analyse uit te voeren richting binnenstad. In overleg met de politie is toen besloten om dat niet te doen. Wel hebben we afgesproken om toegang tot het doen van meldingen aan de politie te verlagen. En er zijn afspraken gemaakt met de binnenstadsmanager die met enige regelmaat aanschuift bij het omwonendenoverleg. Er is dus weldegelijk op deze problematiek ingespeeld.

Kees Meijer: Er zijn ook maatschappelijke initiatieven gekomen naar aanleiding van de komst van het AZC. Bijvoorbeeld Buddy to buddy. En de Zutphense Overlegtafel speelt daarin een centrale rol. Als er initiatieven komen vanuit de bevolking dat ze contact zoeken met de Zutphense Overlegtafel. Daar krijgen ze advies door wie of welke instantie de initiatieven het best ondersteund kunnen worden of dat mensen gewoon lekker zelf aan de slag kunnen. Want dat laatste gebeurt ook. En dat is misschien wel het mooist.

D66: Blij met het positieve resultaat. Een beheermaatregel heeft soms ook effect buiten het AZC. Is het dan een formeel besluit van het college?

PvdA: Alles gaat heel goed. Maar is er nog iets wat beter kan?

CDA: Een tijdje geleden bleek dat er overlast was in de stad van asielzoekers van wie bleek dat de asielprocedure vrij uitzichtloos was. Wordt daar specifiek op gestuurd om deze personen versneld uit de procedure te krijgen richting terugkeer?

Jeroen Peeters (COA): Klopt. Als mensen zich melden in Nederland hebben ze recht op opvang. Ook als ze worden afgewezen. Eind 2016 heeft deze groep voor meer dan gemiddelde overlast gezorgd. Samen met de gemeente is toen besloten om een Veiligheidsoverleg te starten. Daar was ook het OM bij aangesloten. Doel was om die overlastveroorzakers in kaart te brengen. Uiteindelijk is er een lijst overgebleven die we hebben ingediend bij de IND om versneld te behandelen. Dat is gelukt.

College: Als er een besluit valt dan is dat een besluit van de Beheergroep. Niet van de gemeente en niet van het COA. En het mooie is ook dat u het heeft aangedurfd om deze groep die verantwoordelijkheid te geven. En het werkt!

Kees Meijer: De voorzitter van het Omwonendenoverleg is aanwezig, mevrouw Lodewijks. Ik wil haar graag de gelegenheid geven om de vraag van de PvdA te beantwoorden.

Mevrouw Lodewijks: Er zijn natuurlijk andere culturen in onze wijk gekomen. En deze mensen hebben andere gewoonten. En we moeten er gewoon aan wennen dat mensen uit de wat warmere landen hun kinderen veel langer laten opblijven ’s avonds. Half 12 is geen uitzondering.
Zorgen zijn er wel op twee terreinen. De verkeersveiligheid. Het komt voor dat er mensen midden op straat lopen. Vooral in het donker is dat heel gevaarlijk. We hebben daarom ook gevraagd om een 2e smiley (snelheidsmeter).

College: Ik kan u het blijde nieuws melden dat de smiley is besteld!

Mevrouw Lodewijks: We zijn eigenlijk heel tevreden. Vooraf was er veel commotie maar die is weg. We zijn heel blij dat de risico-inventarisatie die is uitgevoerd. We zijn ook blij met de heer Peeters van het COA die altijd bereidwillig is naar ons te luisteren. Er zijn altijd mensen die blijven mopperen. Maar over het algemeen vinden mensen het wel prima. We hopen dat het zo blijft.

Kees Meijer: Ik kom heel veel actieve bewoners tegen in mijn functie maar de betrokkenheid van deze bewoners stijgt boven alles uit. Als ik zie wat ze voor elkaar hebben gekregen dan ben ik daar best wel trots op!

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de forumvergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in