Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering

Onderwerp Presentatie Bedrijfsplan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering

Onderwerp Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering
Portefeuillehouder O.W. Bosch
Inlichtingen bij B. Ikink BV/IA
06-51984364 b.ikink@zutphen.nl

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Presentatie Bedrijfsplan Tribuut Belastingsamenwerking forum 7 april 2015

Forum van 7 april 2015


Toelichting griffie:
In het kader van de bezuinigingstaakstellingen is onderzocht op welke gebieden regionale samenwerking tot kostenbesparingen kunnen leiden. Op het gebied van belastinguitvoering is samen met bureau SMQ een businesscase opgesteld voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen die mogelijkheden voor een aanzienlijke kostenbesparing in beeld bracht. Vervolgens heeft nadere uitwerking in een bedrijfsplan plaatsgevonden en daarin wordt voorgesteld de belastinguitvoering onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling (GR). De plannen worden nu gepresenteerd aan het Forum, waarna in een volgend forum aan de hand van een raadsvoorstel de raad zal worden gevraagd om instemming te verlenen aan het toetreden tot deze GR en voor de opstartkosten een krediet beschikbaar te stellen.
Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 07-04-2015
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Presentatie
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: T.U. Post

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Portefeuillehouder(s): O Bosch
Ondersteuners: Y. Schutte, K.G. Kamphuis
Pers: nee
Publiek: 15 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze geeft het woord aan het college. Het college geeft aan dat de gemeentelijke samenwerking goed past in het Zutphen 2025-traject. Over twee weken (op 20 april dus) komt dit onderwerp weer in het forum ter sprake en op 18 mei kan de raad er vervolgens een besluit over nemen.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de voorgenomen samenwerking. Uitgelegd wordt waarom voor de naam Tribuut is gekozen. Eén van de doelen van de gemeenschappelijke regeling is kostenbesparing. Voor Zutphen levert het een besparing van € 600.000,- op. Anders dan op de sheets staat, wordt de nieuwe organisatie geen gemeenschappelijk orgaan, maar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Er zullen vijf gemeenten aan deelnemen.

De voorzitter geeft het woord aan het college en deze bedankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie.

D66: Wij vinden dat de raad laat is geïnformeerd over dit plan.Waarom gaat de nieuwe organisatie zich in Epe vestigen?

PvdA: Wij staan welwillend tegenover dit voorstel. Waar wordt € 600.000,- bespaard? Hoeveel ruimte blijft er voor gemeentelijke autonomie? Komt er op termijn belastinginning op landelijk niveau?

VVD: Wij willen graag het bedrijfsplan en de opzet van de gemeenschappelijke regeling zien. We zijn verder benieuwd hoe bestuurders straks verantwoording afleggen aan hun raden. En hoe zal de verhouding zijn tussen raad en college?

BurgerBelang: Mooi dat er samenwerking komt. Ook wij willen weten waar de kostenbesparing in zit. Hoe moet de raad straks met deze gemeenschappelijke regeling omgaan? En wat betekent dit voor andere gemeenten?

SP: Wij maken ons zorgen om de klantvriendelijkheid. Blijft er straks wel een loket waar mensen met vragen heen kunnen? Kan er nog contant betaald worden? Er is een investering van € 1.150.000,- nodig. Waar gaat dat geld heen?

CU: Heldere presentatie. Zijn er ontwikkelingskosten? Hoe is het opdrachtgeverschap en eigenaarschap geregeld? Hoe staat het met de risico’s? Waarom is de gemeente Brummen afgehaakt?

CDA: Wij staan positief tegenover de gemeentelijke samenwerking. Is er echter rekening gehouden met frictiekosten? ICT-projecten worden uiteindelijk vaak duurder dan ze zijn voorzien.

GroenLinks: In beginsel zijn wij voor samenwerking. We willen wel meer inzicht in de inschatting van de risico’s. Kunnen we voortaan misschien vaker samenwerken met deze vijf gemeenten?

Stadspartij: Wij zijn voorstander van Tribuut. Welke belastingen kunnen in de toekomst ook onder deze regeling vallen? Hoe gaan we om met bezwaren tegen een opgelegde heffing?

De voorzitter geeft het woord aan het college. Namens het college beantwoordt de ambtelijke ondersteuning de vragen.

Het bedrijfsplan ligt ter inzage bij de stukken op de leeskamer.

De rollen en verhouding in deze gemeenschappelijke regeling zijn nu globaal opgesteld. In de forumvergadering van 20 april kunnen we daar nader op ingaan.

De nieuwe organisatie zal zich in Epe vestigen, omdat de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst met de samenwerking begonnen zijn. Zutphen is later aangehaakt. De drie gemeenten van het eerste uur hadden al vroeg Epe als vestigingsplek in beeld. Na een afweging van relevante factoren heeft Zutphen besloten in te stemmen met Epe als locatie.

Brummen deed aanvankelijk ook mee, maar is afgehaakt. Deze gemeente heeft de belastinginning goed voor elkaar en ziet daarom onvoldoende aanleiding om mee te doen. Ze blijft echter wel geïnteresseerd in de samenwerking.

In het bedrijfsplan staat een toelichting op de processen en de soorten belasting. Voor de standaardbelasting is het meeste schaalvoordeel te behalen; daarmee kan de gemeente Zutphen veel kosten besparen.

In de krant stond afgelopen week een ongelukkig artikel over klantvriendelijkheid. Er komt in Zutphen op bepaalde momenten een tijdelijk loket. Er wordt daarnaast ook naar andere vormen van extra dienstverlening gekeken, zoals huisbezoeken.

De vijf gemeenten die gaan samenwerken zijn andere gemeenten dan die in de ODA samenwerken.

De besparing van € 600.000,- wordt gevonden in personeel en ICT. Straks gaan minder mensen hetzelfde werk doen. Er wordt daarnaast met één computersysteem gewerkt. Zutphen bespaart relatief veel kosten, want er zal minder externe inhuur nodig zijn.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling heeft € 1,2 miljoen nodig voor ICT. Verder is er een bedrag van € 1,3 miljoen nodig om vier jaar lang 10% extra capaciteit in te zetten (om de regeling op te starten).

VVD: zijn de frictiekosten meegenomen in die 10%?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er voor het personeel in beperkte mate rekening is gehouden met frictiekosten. Er zijn reële prijzen aangehouden. Er moet nog veel gebeuren om de regeling op 1 januari 2016 te kunnen laten starten. De ontwikkelingskosten zijn meegenomen in de 10% overcapaciteit.

PvdA: Kan een gemeente afwijken?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de berekeningen gebaseerd zijn op de huidige bedrijfsvoering binnen de gemeenten.

GroenLinks: Is die extra 10% ook bedoeld om risico’s af te dekken?

De ambtelijke ondersteuning stelt dat als er ICT-problemen zijn, die extra 10% daarvoor gebruikt kan worden.

GroenLinks: Is de transformatie naar een nieuwe organisatie eerder doorgemaakt?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat veel andere gemeenten in ons land al met het computersysteem werken waarvoor nu bij Tribuut gekozen is.

GroenLinks: Hoe groot wordt de rekening als er veel tegenzit?

De ambtelijke ondersteuning licht toe dat als er per 1 januari 2016 niet met de gezamenlijke belastinginning begonnen kan worden, Zutphen dan de € 600.000,- besparing misloopt.

Stadspartij: Gaat het uitvoerende personeel van de parkeerbelasting ook mee met de nieuwe organisatie?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat niet gebeurd.

D66: Wij hadden het verstandiger gevonden als wij het bedrijfsplan eerder hadden gezien. Nogmaals geven wij aan dat wij vinden dat we als raad laat betrokken zijn bij dit proces.

De ambtelijke ondersteuning geeft toe dat het beter was geweest als het bedrijfsplan eerder beschikbaar was geweest.

College: het klopt dat wij de raad laat hebben geïnformeerd.

PvdA: Waarom betaalt Zutphen zo’n hoge bijdrage voor het pluspakket?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat Zutphen veel maatwerk heeft (diftar bijvoorbeeld) en veel specifieke, lokale kosten maakt.

De voorzitter bedankt het college en de ambtelijke ondersteuning en sluit de vergadering.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
07-04-2015Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl