Pagina delen

Presentatie algemeen beleidskader sociaal domein

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 27 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De afgelopen maanden is door de Programma-organisatie Decentralisaties sociaal domein Zutphen/Lochem gewerkt aan de totstandkoming van het algemeen beleidskader. Hierbij zijn veel organisaties, instellingen en cliëntenorganisaties betrokken maar ook gemeenteraadsleden tijdens diverse informele bijeenkomsten. De presentatie geeft een beeld van het resultaat daarvan en moet beschouwd worden als een aanloop richting besluitvorming in de raden van Zutphen en Lochem.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 27-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.
In het Technisch Blok komt vanavond de programmabegroting van  het Sociaal Domein oordeelsvormend aan de orde. Hier in dit forum wordt een presentatie over het beleidskader van het Sociaal Domein gegeven. Dit beleidskader wordt apart behandeld en kent zijn eigen besluit.

De VVD was in de veronderstelling dat ook de begroting in dit forum aan de orde zou komen. Dit is niet het geval.

Er is 1 inspreker, dhr. Hans Derksen van de Cliëntenraad Het Plein.
Het betoog van dhr. Derksen is aan dit verslag toegevoegd.
Een aantal fracties hebben hierover een vraag of opmerking:
De VVD is van mening dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen participatie en de participatiewet.
Het CDA informeert  naar de ideeën die er zijn om de inspraak beter te regelen.
Dhr. Derksen legt uit dat de inspraak via de Cliëntenraad goed verloopt, er zijn geen klachten. Misschien zijn er mogelijkheden om inspraak voor de burger te creëren op regionaal niveau, samen met de steden Deventer, Apeldoorn en Harderwijk.
De ChristenUnie vraagt naar een andere manier van inspraak.
Dhr. Derksen geeft aan dat het moeilijk is om mensen op te trommelen. Het is nu wettelijk geregeld in de participatiewet.
GroenLinks vindt dat de cliënten recht hebben op werk en op dagbesteding en vraagt of de cliëntenraad wil toelichten waarom zij onlangs uit het platformondersteuning zijn gestapt.
Dhr. Derksen geeft aan dat dit op diverse plekken is toegelicht en wil hier nu niet dieper op ingaan.


Het college geeft een korte inleiding op de presentatie.
Het Algemene Beleidskader Sociaal Domein is uitgewerkt voor de 3 transities (invoering Participatiewet, verbreding van de Wmo en de jeugdzorg) en wordt vanuit 3 rollen, burgers, gemeente en professionals,  verteld.
Het beleidskader is een totaal verhaal van 9 kaders die door de raad vastgesteld wordt.
De maatschappelijke, financiële en politieke risico’s komen niet in de presentatie maar wel in het beleidskader aan de orde.
Het is belangrijk dat een  uitvoeringsagenda wordt vastgesteld zodat duidelijk is waar besluiten genomen moeten worden.
Vanwege de redelijk gecompliceerde materie, is het van belang dat de algemene beleidskaders door deze raad worden vastgesteld. Dan kan de planning van 2014 gehaald kan worden.
De inspraakprocedure loopt op dit moment nog. De reacties worden verwerkt en de raad wordt op 10 februari daarover tijdens de behandeling van het voorstel over de 9 kaders geïnformeerd.

Vervolgens presenteert de ambtelijke ondersteuning namens het college het algemeen beleidskader.
De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om, omwille van de tijd, eerst 1 vraag te stellen.

D66 merkt op dat het een zorgvuldig overwogen kader is waarin alles gerealiseerd gaat worden. De fractie zou meer willen weten over de ideeën m.b.t. kader 2 (preventie en vroegsignalering)
Het college geeft aan dat het nog verder uitgewerkt moet worden. De consultatiebureaus zouden bv. nog beter en slimmer aan kunnen haken op de professionelen in het veld en jeugdtrainers van sportverenigingen zouden goed geïnformeerd moeten worden waar ze terecht kunnen voor hulp.
Dit wordt samen met professionals en vrijwilligers verder  uitgewerkt.
De ChristenUnie vraagt of bij de preventie ook gekeken wordt naar mantelzorgers die overbelast raken.
Volgens het college gaat het er ook om, dat  mantelzorgers tijdig ontlast worden.

De ChristenUnie merkt op dat de gemeente digitaal of  telefonisch te benaderen is. Niet alle burgers zijn in staat om dit digitaal te doen.
Het college legt uit dat omdat niet iedereen digitale mogelijkheden heeft, het telefonisch contact mogelijk blijft. Ook kan men door de servicebalie in het Warnshuus verder geholpen worden.

Burgerbelang vraagt hoe groot het aandeel van kader 2 is t.o.v. het geheel.
Het college heeft de ambitie om het aandeel groter te maken, maar daarvoor zijn in een vroeger stadium meer middelen nodig om later aan de achterkant te kunnen bezuinigen. Deze ontwikkeling zal daarom geleidelijk gaan.

De VVD vindt dat het beleidskader helder en kernachtig is gepresenteerd. De fractie is echter van mening dat de criteria die gehanteerd worden voor kader 9 (inkoop) niet erg helder zijn.
Er ligt nog een motie over aankoopcriteria.
Het college vindt het goed om naar de inkoopcriteria te kijken maar vindt het van belang dat niet voor alle inkoop dezelfde criteria gelden. Burgers en professionals zou je waar mogelijk daarin meer vrijheid aan moeten bieden.
GroenLinks merkt op dat er ook nog een motie ligt om ruimte te bieden aan nieuwe aanbieders. De VVD geeft aan dat die motie al is aangenomen.
Het college legt uit dat professionals, nieuwe kleine aanbieders kunnen zijn, als ze maar op de hulpvraag aansluiten. Deels kunnen we dit zelf bepalen en deels wordt het regionaal of lokaal geregeld omdat dit voordeliger is.
De ChristenUnie wil weten of de aanbestedingscriteria voor de inkoop voor alle aanbieders gelden en hoe vaak een aanbesteding plaatsvindt.
Dit is volgens het college niet eenduidig. De vormen van inkoop kunnen verschillen. Het is ook belangrijk om te bouwen aan een goede relatie. Het is niet de bedoeling dat om de 2 jaar alles weer op de kop moet. In de kaders is daarom niet expliciet genoemd hoe vaak en wie.

De Stadspartij wil m.b.t. kader 9 weten wie bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een PGB.
Het college antwoordt dat de gemeente daarin ook een rol krijgt. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor PGB’s blijven. De gemeente zal daarom aanbieders stimuleren om in beeld te blijven zodat mensen kunnen kiezen.

Het CDA vraagt wie, bij ontschotting, nog wat te zeggen heeft waar het geld naar toe gaat.
Het college geeft aan dat de raad bepaalt waar het geld naar toe gaat. De raad bepaalt ook jaarlijks waarde schotten staan en waar we vinden dat het belangrijk is om te ontschotten, zodat mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden zonder duurdere maatregelen. Er moet met elkaar afgesproken worden welke beslissingsruimte op dit vlak aan het college wordt gegeven.
In de strategische agenda en in de begroting moet dit opgenomen worden.
Het CDA voorziet een spanningsveld tussen de continuïteit van de zorg en het ontschotten.
De VVD vindt het belangrijk dat juist op detailniveau de ruimte gegeven wordt.
Het college merkt op dat nu vaak die ruimte er niet is. Ontschotten hoeft niet te leiden tot minder continuïteit in de zorg omdat niet alles voor 5 tot 10 jaar dichtgetimmerd wordt. Er moet een balans komen tussen duurzame relaties en voldoende flexibiliteit om ontwikkelingen te kunnen volgen.
Er gaan dingen veranderen , deze beweging is nodig om het financieel te kunnen behappen.

GroenLinks wil weten hoe mensen met psychologische problemen via het CJG in aanmerking komen voor 2e lijns zorg.
Volgens het college hebben mensen met een verstandelijke beperking of met een sociale problematiek diverse ingangen; de wijkteams waar ook MEE-mensen onderdeel van uitmaken, Delta en Het Plein die gaan samenwerken en bij de huisartsen komen praktijkondersteuners in de GGZ
Daaromheen blijven andere ingangen mogelijk.

De Stadspartij merkt op dat de expertise m.b.t. de daginstellingen verdwijnt. Hoe wordt dit gemis ingevuld?
Het college vindt dagbesteding met een goede begeleiding heel belangrijk, deze expertise komt daarom terug in een nieuwe structuur en moet zo dicht mogelijk bij de mensen komen te staan. De structuur moet nog verder uitgewerkt worden.

De VVD geeft aan dat in een Forum met wethouder Willeumier gevraagd is om duidelijkheid over de positionering van het  CJG,  CJG 4k en het OZC . VVD dringt aan op die duidelijkheid vóórdat de Forum behandeling van de 9 beleidskaders plaats vind.
Het college zal op korte termijn de beschikking hebben over deze informatie.

De voorzitter concludeert dat de tijd te kort is voor dit belangrijke onderwerp. Het komt nog wel oordeelsvormend aan de orde. Voor deze oordeelsvormende vergadering zal ruim de tijd, nl. 2 uur, gereserveerd  moeten worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

De voorzitter opent de vergadering.
In het Technisch Blok komt vanavond de programmabegroting van  het Sociaal Domein oordeelsvormend aan de orde. Hier in dit forum wordt een presentatie over het beleidskader van het Sociaal Domein gegeven. Dit beleidskader wordt apart behandeld en kent zijn eigen besluit.

De VVD was in de veronderstelling dat ook de begroting in dit forum aan de orde zou komen. Dit is niet het geval.

Er is 1 inspreker, dhr. Hans Derksen van de Cliëntenraad Het Plein.
Het betoog van dhr. Derksen is aan dit verslag toegevoegd.
Een aantal fracties hebben hierover een vraag of opmerking:
De VVD is van mening dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen participatie en de participatiewet.
Het CDA informeert  naar de ideeën die er zijn om de inspraak beter te regelen.
Dhr. Derksen legt uit dat de inspraak via de Cliëntenraad goed verloopt, er zijn geen klachten. Misschien zijn er mogelijkheden om inspraak voor de burger te creëren op regionaal niveau, samen met de steden Deventer, Apeldoorn en Harderwijk.
De ChristenUnie vraagt naar een andere manier van inspraak.
Dhr. Derksen geeft aan dat het moeilijk is om mensen op te trommelen. Het is nu wettelijk geregeld in de participatiewet.
GroenLinks vindt dat de cliënten recht hebben op werk en op dagbesteding en vraagt of de cliëntenraad wil toelichten waarom zij onlangs uit het platformondersteuning zijn gestapt.
Dhr. Derksen geeft aan dat dit op diverse plekken is toegelicht en wil hier nu niet dieper op ingaan.


Het college geeft een korte inleiding op de presentatie.
Het Algemene Beleidskader Sociaal Domein is uitgewerkt voor de 3 transities (invoering Participatiewet, verbreding van de Wmo en de jeugdzorg) en wordt vanuit 3 rollen, burgers, gemeente en professionals,  verteld.
Het beleidskader is een totaal verhaal van 9 kaders die door de raad vastgesteld wordt.
De maatschappelijke, financiële en politieke risico’s komen niet in de presentatie maar wel in het beleidskader aan de orde.
Het is belangrijk dat een  uitvoeringsagenda wordt vastgesteld zodat duidelijk is waar besluiten genomen moeten worden.
Vanwege de redelijk gecompliceerde materie, is het van belang dat de algemene beleidskaders door deze raad worden vastgesteld. Dan kan de planning van 2014 gehaald kan worden.
De inspraakprocedure loopt op dit moment nog. De reacties worden verwerkt en de raad wordt op 10 februari daarover tijdens de behandeling van het voorstel over de 9 kaders geïnformeerd.

Vervolgens presenteert de ambtelijke ondersteuning namens het college het algemeen beleidskader.
De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om, omwille van de tijd, eerst 1 vraag te stellen.

D66 merkt op dat het een zorgvuldig overwogen kader is waarin alles gerealiseerd gaat worden. De fractie zou meer willen weten over de ideeën m.b.t. kader 2 (preventie en vroegsignalering)
Het college geeft aan dat het nog verder uitgewerkt moet worden. De consultatiebureaus zouden bv. nog beter en slimmer aan kunnen haken op de professionelen in het veld en jeugdtrainers van sportverenigingen zouden goed geïnformeerd moeten worden waar ze terecht kunnen voor hulp.
Dit wordt samen met professionals en vrijwilligers verder  uitgewerkt.
De ChristenUnie vraagt of bij de preventie ook gekeken wordt naar mantelzorgers die overbelast raken.
Volgens het college gaat het er ook om, dat  mantelzorgers tijdig ontlast worden.

De ChristenUnie merkt op dat de gemeente digitaal of  telefonisch te benaderen is. Niet alle burgers zijn in staat om dit digitaal te doen.
Het college legt uit dat omdat niet iedereen digitale mogelijkheden heeft, het telefonisch contact mogelijk blijft. Ook kan men door de servicebalie in het Warnshuus verder geholpen worden.

Burgerbelang vraagt hoe groot het aandeel van kader 2 is t.o.v. het geheel.
Het college heeft de ambitie om het aandeel groter te maken, maar daarvoor zijn in een vroeger stadium meer middelen nodig om later aan de achterkant te kunnen bezuinigen. Deze ontwikkeling zal daarom geleidelijk gaan.

De VVD vindt dat het beleidskader helder en kernachtig is gepresenteerd. De fractie is echter van mening dat de criteria die gehanteerd worden voor kader 9 (inkoop) niet erg helder zijn.
Er ligt nog een motie over aankoopcriteria.
Het college vindt het goed om naar de inkoopcriteria te kijken maar vindt het van belang dat niet voor alle inkoop dezelfde criteria gelden. Burgers en professionals zou je waar mogelijk daarin meer vrijheid aan moeten bieden.
GroenLinks merkt op dat er ook nog een motie ligt om ruimte te bieden aan nieuwe aanbieders. De VVD geeft aan dat die motie al is aangenomen.
Het college legt uit dat professionals, nieuwe kleine aanbieders kunnen zijn, als ze maar op de hulpvraag aansluiten. Deels kunnen we dit zelf bepalen en deels wordt het regionaal of lokaal geregeld omdat dit voordeliger is.
De ChristenUnie wil weten of de aanbestedingscriteria voor de inkoop voor alle aanbieders gelden en hoe vaak een aanbesteding plaatsvindt.
Dit is volgens het college niet eenduidig. De vormen van inkoop kunnen verschillen. Het is ook belangrijk om te bouwen aan een goede relatie. Het is niet de bedoeling dat om de 2 jaar alles weer op de kop moet. In de kaders is daarom niet expliciet genoemd hoe vaak en wie.

De Stadspartij wil m.b.t. kader 9 weten wie bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een PGB.
Het college antwoordt dat de gemeente daarin ook een rol krijgt. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor PGB’s blijven. De gemeente zal daarom aanbieders stimuleren om in beeld te blijven zodat mensen kunnen kiezen.

Het CDA vraagt wie, bij ontschotting, nog wat te zeggen heeft waar het geld naar toe gaat.
Het college geeft aan dat de raad bepaalt waar het geld naar toe gaat. De raad bepaalt ook jaarlijks waarde schotten staan en waar we vinden dat het belangrijk is om te ontschotten, zodat mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden zonder duurdere maatregelen. Er moet met elkaar afgesproken worden welke beslissingsruimte op dit vlak aan het college wordt gegeven.
In de strategische agenda en in de begroting moet dit opgenomen worden.
Het CDA voorziet een spanningsveld tussen de continuïteit van de zorg en het ontschotten.
De VVD vindt het belangrijk dat juist op detailniveau de ruimte gegeven wordt.
Het college merkt op dat nu vaak die ruimte er niet is. Ontschotten hoeft niet te leiden tot minder continuïteit in de zorg omdat niet alles voor 5 tot 10 jaar dichtgetimmerd wordt. Er moet een balans komen tussen duurzame relaties en voldoende flexibiliteit om ontwikkelingen te kunnen volgen.
Er gaan dingen veranderen , deze beweging is nodig om het financieel te kunnen behappen.

GroenLinks wil weten hoe mensen met psychologische problemen via het CJG in aanmerking komen voor 2e lijns zorg.
Volgens het college hebben mensen met een verstandelijke beperking of met een sociale problematiek diverse ingangen; de wijkteams waar ook MEE-mensen onderdeel van uitmaken, Delta en Het Plein die gaan samenwerken en bij de huisartsen komen praktijkondersteuners in de GGZ
Daaromheen blijven andere ingangen mogelijk.

De Stadspartij merkt op dat de expertise m.b.t. de daginstellingen verdwijnt. Hoe wordt dit gemis ingevuld?
Het college vindt dagbesteding met een goede begeleiding heel belangrijk, deze expertise komt daarom terug in een nieuwe structuur en moet zo dicht mogelijk bij de mensen komen te staan. De structuur moet nog verder uitgewerkt worden.

De VVD geeft aan dat in een Forum met wethouder Willeumier gevraagd is om duidelijkheid over de positionering van het  CJG,  CJG 4k en het OZC . VVD dringt aan op die duidelijkheid vóórdat de Forum behandeling van de 9 beleidskaders plaats vind.
Het college zal op korte termijn de beschikking hebben over deze informatie.

De voorzitter concludeert dat de tijd te kort is voor dit belangrijke onderwerp. Het onderwerp komt nog wel oordeelsvormend aan de orde. Voor deze oordeelsvormende vergadering zal ruim de tijd, nl. 2 uur, gereserveerd  moeten worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in