Pagina delen

Presentatie actualisatie Welstandsnota

Inhoud

Zie de bijlage voor de onderliggende stukken en de presentatie.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 18 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op dit moment bestaan er nog Welstandnota's voor Zutphen en Warnsveld apart. Het is de bedoeling om te komen tot een nota die voor de hele gemeente geldt. Zo'n Welstandsnota wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Eerst dienen er echter richtinggevende keuzes te worden gemaakt. Daartoe heeft het Gelders Genootschap een keuzenotitie gemaakt voor bespreking in het Forum. Het Gelders Genootschap zal deze notitie zelf presenteren.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 18-11-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter, biedt namens de griffie, excuses aan dat de keuzenotitie niet beschikbaar was voor de raadsleden daar deze niet op de site stond.

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder. Deze geeft een korte inleiding en dat het aan de hand van de presentatie toch mogelijk is om van gedachte te wisselen. Tevens speelt de kerntakendiscussie hier een rol in en dit is de aftrap om voor wat betreft de welstandsnota keuzes te maken. De keuzenotitie is overlegd met architecten en andere betrokkenen en het doel is nu om hier verder mee te komen. Vanaf nu is het informatief daarna zal deze nota de wijken (burgerparticipatie) ingestuurd worden. Reacties zullen betrokken worden in de nieuwe welstandsnota en deze zal in februari/maart 2014 in het Forum aangeboden worden.

De voorzitter dankt de wethouder voor de nadere informatie en geeft het woord aan de heer Bogie van het Gelders Genoodschap (zie presentatie).

De voorzitter bedankt de heer Bogie voor de heldere presentatie en start de vragenronde die door de heer Bogie beantwoordt worden.

D66; Aparte projecten, wat belangrijk is is de kwaliteit van de openbare ruimte.
Antwoord; dit is een van de meest essentiële punten en raken ook de ruimtelijke kwaliteit. Context openbare ruimte is een uitgangspunt.

ChristenUnie; wat bedoelt men met voorbeelden van bouw en aanhangsels die gebouwd gaan worden?
Antwoord; het werkt beter met beelden. Heel veel is al vergunningsvrij. Is het niet vergunningsvrij dan gaat het om grotere kleine bouwwerken. Door beelden kan de toetsing beter uitgevoerd worden en hiermee help je de burger.

Burgerbelang; minder regelgeving en efficiëntie verbetering is hier een bedrag zichtbaar?
Antwoord; dit is nog niet in kaart gebracht en hangt af van de keuzes.
Burgerbelang; wat voor bezuinigingsdoel ligt hier?
College; er is 1 fte formatie bezuiniging gerealiseerd.
Burgerbelang; wil graag een korte reactie over gemeenten met proefgebieden die 1 à 2 jaar binnen een gemeente lopen.
Antwoord; de gemeente Montferland heeft een proefgebied vastgelegd. Het is een idee om dit te doen en het niet meteen definitief te maken.

PvdA; duurzaamheid en energetisch renoveren hoe is de toepassing (streng t/m los)? Concreet is er ook nagedacht over duurzaamheid in het oude centrum?
Antwoord; er zijn veel welstandsnota’s waar dit in terug komt o.a. in de binnenstad, maar het is een goed punt waar extra aandacht aan moet worden gegeven.
PvdA; Energie besparing en uiterlijkheid gaan niet altijd samen.
Antwoord; dat klopt, daar zit een spanningsveld.

VVD; rol van de gemeente en locale inbreng is toch wel belangrijk is die voldoende gewaarborgd?
College; er is alles aan gedaan om de burger er zoveel mogelijk bij te betrekken o.a. door middel van de brainstormsessie en de wijkavonden. Er zijn 5 avonden gepland en de eerste start in december.

VVD: zijn de inwendige en achterkant (binnenin een gebouw) van gevels beschermd?
Antwoord; dit heeft betrekking op de bescherming van monumenten via het aanwijzingsbesluit. Het is geen onderdeel van de welstandsnota.

SP; alle vragen zijn inmiddels al gesteld.

Stadspartij; wachten met het stellen van de vragen.

CDA; is er uit de brainstormsessie geen uitgesproken voorkeur gekomen voor welstandsvrij bouwen?
Antwoord; de ervaring leert dat er genoeg vrij is, een uitnodiging tot innovatief bouwen.
CDA; 90 tot 95% wordt via de rayonarchitect afgehandeld, wat kan er via de ambtelijke toets verlopen?
Antwoord; de keuze is “waar leg je de knip”, kleine bouwwerken ambtelijk, context naar de welstandscommissie? Echter mag er veel vergunningvrij, hoe is de context, hoe is het afgebakend en wat komt er dan terecht bij de welstandscommissie.

GroenLinks; duurzaamheid hoe komt dit terug? Aanvragen van een vergunning die ook te maken hebben met monumenten en is het mogelijk de toetsing daarop direct mee te nemen?
Antwoord; de gemeente is druk bezig met het in elkaar vechten van commissies. Dit kan straks dus heel compact via een commissie worden afgedaan. Het traject is nu heel actueel.

Stadsbelang; deels welstandsvrij; burgers zelf verantwoordelijk voor details?
Antwoord; daar waar je vergunningvrij stelt mag de burger zelf bepalen. Als gemeente kun je sturen op trendsetters, spreekuren of loketbehandeling. Dit is een punt waar we op de wijkavonden op terug komen.

D66; welstandsvrij bouwen; wanneer je gebouwen ontwerpt met een strenge structuur is er weinig ruimte voor wijzigingen. De binnenstad is vrij strak zonder inlevering op de kwaliteit van de openbare ruimte en biedt mogelijkheden tot wisselende invulling van de begane grond en tast de kwaliteit van het pand niet aan. Het vooruit kijken, tijdens de bouw, naar meerdere mogelijkheden is belangrijk.
Antwoord; met duurzaamheidsmaatregelingen krijg je een andere rol, je kijkt naar duurzaamheid op langere termijn en hoe een pand zich ten opzichte daarvan houdt. Dit aspect moet je realiseren in de ontwikkeling van een gebied en dan dient men er op te adviseren. Dit is de rol van de gemeente en de adviseur.

Stadsbelang; worden eigenaren van panden (etalages) hierbij ook betrokken?
Antwoord; dit is een belangrijke categorie.
College; de wijkavonden worden per wijk georganiseerd en ook (wijkwinkelcentra) huurders/eigenaren zullen hierbij betrokken moeten worden. Dit hoeft niet apart maar men moet wel inbreng hebben op de informatieavonden. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de winkeliers/eigenaren van panden in de binnenstad.

GroenLinks; is er een verruiming voor duurzaamheidsmaatregelen?
Antwoord; hoeveel ruimte wil je geven en dan is duurzaamheid een belangrijk item en hier dient men specifiek naar te kijken. Dit is een gemeentelijk vraagstuk.
College; de duurzaamheid te bekijken vanuit het gemeentelijk beleid. We hebben nu een monumentenbeleid. Er ligt een spanningsveld tussen bescherming van het dakenlandschap van de binnenstad en plaatsing zonnepanelen.

CDA: welstandsvrij bouwen hoe vrij is vrij? Zijn er nog regels?
Antwoord; je heb altijd een bestemmingsplan en je hebt repressief toezicht, echter welstandsvrij bouwen is vrij. Wel is er het vangnet van de excessenregeling.

Het college concludeert dat de discussie goed gevoerd is en we de wijken in te gaan om informatie te halen en in februari/maart 2014 in het Forum terug komen op hoe we de komende 10 jaar met welstand om moeten gaan.

CU: wanneer krijgen we de keuzenota?
Het college zegt toe dat men deze zo spoedig mogelijk tot zijn/haar beschikking heeft.

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht, aanwezigheid en toelichting.

Dit onderwerp komt februari/maart 2014 terug in het Forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in