Pagina delen

Presentatie actualisatie handhavingsbeleid

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 oktober 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Het handhavingsbeleid is vastgesteld in 2004. Bij de actualisatie wordt de huidige stand van zaken toegelicht en wordt vooral ingegaan op handhaving Kinderopvang, en de risicomodule, die hulpmiddel is bij prioritering binnen het handhavingsbeleid.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-10-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDH.B. Demoed
GroenLinksC. Oosterhoff
D66C.A. Lammers
Burgerbelang
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte toelichting over dit forum. Daarna geeft ze gelijk het woord aan de heer Van der Woud voor het geven van de presentatie.

De heer Klaas van der Woud geeft de presentatie.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties. Gezien de tijd mag elke fractie één vraag stellen.

GroenLinks: Er wordt aangegeven dat er wordt bezuinigd op de handhaving door meer digitale middelen in te zetten. GL wil meer zekerheid of dit wel of niet gaat lukken?

CDA: Handhaving begint bij preventie dan voorlichting en dan de sanctie. In dit handhavingsbeleid gaat het voornamelijk over de sanctie. Wat doet u aan preventie?

Stadspartij: Veel burgers ondervinden overlast van pizzabezorgers op brommers die door de straten van Zutphen razen. Is daar voldoende aandacht voor?

SP: Heeft de gemeente verzocht handhavend op te treden tegen het gebruik van mosquito’s tegen hangjongeren bij de AlbertHein aan de Polsbroek. Wat wordt hier aangedaan?

VVD: Heeft geen vragen.

PvdA: Handhaving is altijd het sluitstuk. PvdA mist accent op bevordering van de naleving. Samen naar een oplossing zoeken. Zelf evaluatie door middel van bijvoorbeeld enquêtes. PvdA mist het betrekken van de ondernemers en samen oplossen.

ChristenUnie: In de presentatie zijn percentages van de prioritering aangegeven. CU vraagt zich af of deze ook terug te zien zijn in de resultaten?

D66: Hoe staat het met het drugsbeleid bij scholen?

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college merkt op dat er veel vragen gaan over de praktijk en weinig over de presentatie.

Bezuiniging is een bestuurlijk aspect. Het college is altijd uiterst terughoudend geweest over bezuinigingen op de handhaving. Dit had twee redenen:

-  De stadswachten zijn ontzien om sociale redenen

-  Het toezichtsbeleid is ontzien omdat we eerder meer dan minder handhaving nodig hebben

We hebben last van het feit dat er meer handhavingstaken op ons afkomen maar de capaciteit hetzelfde blijft.

Er zal komende tijd meer aandacht zijn voor jeugd en jongeren. Voor het horecabeleid komt een extra forum.

Interruptie van de SP: Is het mogelijk om een deel van de kosten op horeca handhaving te verhalen via het opleggen van boetes?

Het college geeft aan dat dit niet kan.

PvdA vraagt of het extra forum over de horeca ook over de jeugd in de horeca gelegenheden gaat?

Het college geeft aan dat dit niet het geval is.

Het college geeft aan dat het drugsbeleid een vrij strak gedoogbeleid kent en met name gericht is op coffeeshops. Er bevindt zich één coffeeshop in de buurt van een school. Deze gaat pas na vijf uur open. De rest van de coffeeshops liggen op voldoende afstand van de scholen.

CDA vraagt of het gedoogbeleid ook leidt tot minder overlast?

Het college geeft aan dat het drugsbeleid leidt tot minder overlast, van de andere onderwerpen is dit lastig te beantwoorden. Er zijn protocollen waar precies in staat wat de sancties zijn.

Dat dit handhavingsbeleid vooral gaat over sancties dat klopt. Het is ook de bedoeling dat dit het sluitstuk is en dit moet ook duidelijk zijn. Voorafgaand aan de sanctie is al heel wat voorwerk verricht.

De voorzitter geeft aan dat het tijd is maar nog niet alle vragen zijn beantwoordt en vraagt de fracties wat ze willen. Er wordt voorgesteld om bij het vaststellen van de handhavingsnota in een volgend forum één uur in te plannen. Verder wordt afgesproken dat de antwoorden van onbeantwoorde vragen worden toegevoegd aan het verslag. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in