Pagina delen

Presentatie Actieplan leegstand

Inhoud

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft de ambitie een actieplan voor Leegstand in Zutphen te maken. De eerste stap is om het Forum in deze ambitie mee te nemen door een presentatie te geven over hoe het actieplan vorm kan krijgen. Aandacht wordt besteed aan de problemen van Leegstand, de oplossingsrichtingen en de verantwoordelijken.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 30-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het College.

Het college geeft aan dat zij samen met initiatiefnemers uit de binnenstad, en met de binnenstadmanager een actieplan aan het voorbereiden is om leegstand in onder andere de binnenstad te voorkomen. Een onderdeel daarvan is het in kaart brengen van locaties waar sprake is van leegstand.

Het college verzoekt de raadsleden om mee te denken om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Namens het college geeft de heer Post een presentatie over hoe een actieplan vorm kan krijgen.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

GroenLinks vraagt de partijen om zich in dit forum te focussen op enerzijds de binnenstad en daarnaast op de rol van de overheid.

VVD geeft aan dat zij een verduidelijking wil over het actieplan.

PvdA wil zich in dit forum niet beperken maar zich wel focussen op de binnenstad.

De voorzitter stelt voor om in eerst een vragenrondje te doen waarin voornamelijk algemene vragen worden gesteld. Daarna kan er gefocust worden.

PvdA geeft aan dat het bestaande woningcontingent bij dit onderzoek betrokken moet worden. Eigenaren zouden bij leegstand van hun bedrijfspand er bijvoorbeeld woningen moeten kunnen maken.

De Stadspartij wil weten waar dat percentage van 7,2 % leegstand in Zutphen vandaan komt. Daarnaast vraagt zij zich af of leegstand wel een probleem is.

CDA vindt het belangrijk dat in het omvangrijke onderzoek om tot een actieplan te komen, duidelijkheid moet komen waar ondernemers zich op kunnen oriënteren.

Burgerbelang vindt dat de problematiek rondom leegstaande panden in de binnenstad al in een vroegere fase hadden moeten worden aangepakt. Immers er is alle veel langer een (landelijke) trend gaande over leegstaande panden in onder andere binnensteden.

VVD wil dat er meer gefocust moet worden op de leegstand op de Mars, wat voor Zutphen een zeer belangrijk industriegebied is. Zij is ook benieuwd naar de leegstandsvisie waarin wordt aangegeven wat we aan die leegstand van panden zouden kunnen gaan doen. In de presentatie wordt gesproken over een lab. Wie zitten daar in?

D66 geeft aan dat het belang van de woonfunctie die de binnenstad ook heeft, te weinig aandacht krijgt. Als er in de binnenstad meer woonruimte vrijkomt kan dat ook weer benut worden en voorkomt verdere leegstand.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat ondernemers in de binnenstad zeer tevreden zijn met het resultaat van de vele herinrichtingswerkzaamheden in het openbaar gebied van de binnenstad. De binnenstad knapt er zodanig van op dat er nieuwe ondernemers zijn zich er graag willen vestigen. Dit en onder andere de werkzaamheden van de binnenstadmanager die bemiddeld in de vraag naar winkelruimte en het aanbod, zorgt ervoor dat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het college geeft aan dat met de overzichtskaart de huidige functies van de binnenstad zoals wonen, winkels, horeca goed in beeld worden gebracht. Door het overzicht dat je je ermee krijgt, kan invulling worden gegeven aan de vragen of de diverse functies wel op de goede plek zitten of dat ze verplaatst moeten worden.

De gemeente wil er met de middenstanders en de binnenstadmanager, die veel kennis heeft over tal van facetten in de binnenstad, mee aan het werk.

Het college benadrukt dat er een soort regietafel komt waar onder andere met de makelaars en de binnenstadmanager de vraag naar en het aanbod van panden met elkaar worden afgestemd.

Het gaat nu vooral over de binnenstad. Echter daarna wil het college dezelfde werkwijze op de Mars gaan toepassen om daar ook de leegstand verder tegen te gaan.

Er wordt door het college met de Provincie overlegt om het wooncontingent ook in de binnenstad te kunnen toepassen zodat daar ook extra woonruimte kan worden gecreëerd. Er zal dan een versoepeling in het wooncontingent moeten komen waardoor leegstaande winkelpanden ook een woonfunctie kunnen krijgen.

Het percentage van 7,2 % is afkomstig van het feit dat er 28 winkels leegstaan op een totaal van 400.

Het college benadrukt dat het actieplan vooral een groeidocument is.

 

Burgerbelang wil een duidelijk beeld krijgen wat het tijdspad is wat nog doorlopen moet worden.

Het college geeft aan dat zij over een half jaar in beeld wil hebben wat er aan maatregelen moet gebeuren om de leegstand van panden tegen te gaan. Het actieplan is daar een hulpmiddel voor.

Burgerbelang vraagt zich af of er meer mensen en middelen nodig zijn voor het opstellen van een goed actieplan

Als reactie benadrukt het college dat er via de bijstandsnotitie al 2 fte extra beschikbaar wordt gesteld. Deze 2 fte wordt vooral ook gebruikt om via acquisitie bedrijven aan te trekken.

VVD wil nog weten wie er nu in het lab zitting gaan nemen.

Het college geeft aan het lab een soort denktank is waar onder andere creatieve burgers zitting hebben die een proces ingang moeten zetten om oplossingen te kunnen creëren. Er is animo onder de bevolking om daarin deel te nemen.

GroenLinks vindt dat de overheid het probleem van de leegstand niet te veel naar zich toe moet trekken. Door het gebruik van niet flexibele bestemmingsplannen die regelmatig verouderd zijn, is zij er zelfs deels de oorzaak van.

De gemeente moet vooral laagdrempelig toegankelijk zijn voor ideeën en initiatieven van derden zodat deze gemakkelijker kunnen worden meegenomen in het actieplan.

Het lab moet door de gemeente zodanig gefaciliteerd worden dat de ideeën en initiatieven die er uit voortkomen ook een vervolg kunnen krijgen.

Burgerbelang vindt dat er vooral gekeken moet worden wat er wel kan en eventueel anders moet. Ook het wijzigen van regels behoort tot de mogelijkheden als dat het proces tegen leegstand bevorderd.

Het CDA geeft aan dat enkele ondernemers aan ambtenaren een pluim hebben gegeven omdat die, ondanks de aanwezigheid van stagnerende bestemmingsplannen, toch binnen de bestaande regeling mogelijkheden hebben gevonden om gebieden toch de gewenste herontwikkeling te kunnen geven.

Het afronden van het actieplan en het vaststellen ervan, valt binnen de bevoegdheden van het College. Zij vraagt zich af welke rol de Raad voor haar hier in ziet.

 

De voorzitter constateert dat de Raad er in een vervolgfase nog verder over dit onderwerp wil discussiëren.

Het college zal het actieplan verder uitwerken en de voortgang in januari of februari met de Raad in een forum verder bespreken.

GroenLinks wil niet meer nota’s maar vooral goede inhoudelijke gesprekken hierover.

Burgerbelang stelt voor dat dat de Raad meegenomen wordt in het gehele proces.

 

De voorzitter stelt vast dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze presentatie en sluit de vergadering.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in Forum van 15 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft de ambitie een actieplan voor Leegstand in Zutphen te maken. De eerste stap in dit proces is om het Forum in deze ambitie mee te nemen door een presentatie te geven over hoe het actieplan vorm kan krijgen. Aandacht wordt besteed aan de problemen van Leegstand, de oplossingsrichtingen en de verantwoordelijken.

Op 30 november 2015 is in het Forum van gedachten gewisseld over het onderwerp leegstand. Dat gebeurde aan de hand van een presentatie. Aan het eind van de behandeling is geconcludeerd dat er behoefte is aan een vervolgpresentatie.In deze vervolgpresentatie zal met name worden ingegaan op:

  1. Probleemstelling
  2. Rol overheid
  3. Focus op gebieden
  4. Instrumenten
  5. Planning
  6. Wonen en leegstand

De presentatie die op 30 november jl. is gehouden in het Forum is (aan het eind) toegevoegd aan de nieuwe presentatie. Aangezien er geen voorstel voorligt, kent de bijeenkomst een informatief karakter. Er zal geen politiek debat worden gevoerd.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 15-02-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college

Het college aan dat presentatie over het actieplan leegstand in het forum overleg van november de aanleiding is om in een vervolg forum hierover verder op in te gaan. Dit forum heeft dan ook een informatief karakter.

Nadat er een presentatie is gegeven over de voortgang op dit onderwerp, geeft de voorzitter het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

D66 geeft aan dat er met andere partijen samenwerking gezocht moet worden voor het bedenken van creatieve oplossingen waarbij er veel ruimte moet zijn voor allerlei initiatieven. In Arnhem is er bijvoorbeeld het project “Ruimtekoers”. Dit is een festival waarin leegstaande panden met neon worden verlicht en waarin allerlei activiteiten worden ontplooit om de aandacht op die panden te vestigen.

D66 is benieuwd hoe de samenwerkende partijen in Zutphen hebben gereageerd op het actieplan. Daarnaast wil zij weten hoe het college tegenover deregulering, het ruimte geven aan andere creatieve initiatieven, staat.

Stadspartij maakt zich zorgen over de leegstand van panden wat al enkele jaren gaande is. Zij vraagt zich af waarom we zo afwachtend zijn. De partij wil weten welke afspraken er nu met betrokken partijen zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de eigenaren van de leegstaande panden in de binnenstad.

SP wijst op de motie; onderzoek naar jongerenhuisvesting in de binnenstad. In hoeverre hangt dat samen met de mogelijkheid om in leegstaande panden te kunnen gaan wonen. Is daar ook naar gekeken ?

CDA heeft een aantal eigenaren van leegstaande panden gesproken en merkt op dat deze nog maar weinig interesse hebben om deze panden te verhuren en tegen welke prijs ze het willen verkopen.

CDA vraagt zich af welke mogelijk de gemeente heeft om aan de leegstand iets te kunnen doen.

PvdA geeft aan dat functies in het centrum moeten kunnen veranderen zodat een leegstaande werkpand een woonfunctie zou kunnen krijgen. De partij vraagt zich af wat deze functiewijzigingen tegen houdt. Zijn dat de regels of geld ? Daarnaast is de leegstand op de Mars van een andere orde. Dit heeft meer te maken heeft met werkgelegenheid en wat meer aansluit op de economische agenda. PvdA vraagt zich af wat daar aan gedaan worden

ChristenUnie wil weten in hoeverre de Provincie bereid is het woningbouwcontingent aan te passen. Daarnaast stel zij voor leegstaande panden op de Mars te gebruiken voor het Cleantech initiatief in onze gemeente.

Burgerbelang stelt voor dat Citymarketing zich gaat inzetten om succesvolle winkelformules naar de binnenstad te trekken. Tevens wil zij strengere regelgeving, zodat de druk op onwillige pandeigenaren te verhogen door winkelpanden die al 2 jaar leegstaan een woonfunctie te geven.

GroenLinks ziet niets in het na 2 jaar vervallen van de winkelfunctie in een woonfunctie omdat er dan gaten in het winkelaanbod van de binnenstad ontstaan.

Burgerbelang nuanceert haar idee door aan te geven dat de winkelfuncties uiteraard niet in de Beukerstraat zullen vervallen maar bijvoorbeeld wel in de aanloopstraten die toch al deels een woonfunctie hebben.

BewustZW stelt voor om flexibeler om te gaan met bestaande bestemmingen en in gesprek te gaan met pandeigenaren waarbij landelijke ideeën die vaak zeer creatief zijn, zoals omzet afhankelijke huren, worden ingebracht. Worden met die landelijke ideeën ook besproken met de pandeigenaren ?

D66 stelt dat de beleving in de multifunctionele centra zoals de binnenstad centraal moet staan, anders komen bezoekers niet. Tijdelijke bestemmingen kunnen daar een mooie invulling aangeven. Flexibilisering van de regelgeving kan daarbij ook helpen.

VVD vindt het niet wenselijk dat er in de binnenstad op de begane grond meer woonfuncties komen. Zij is ook benieuwd of er al iets met het lap wordt gedaan. VVD vraagt zich af wat de doelen zijn van het actieplan leegstand en wat het college nu eigenlijk met het plan wil.

Burgerbelang benadrukt dat de pandeigenaren niet zitten te wachten op flexibilisering van de bestemming zoals tijdelijke winkels, pop up winkels, belevingswinkels etc. die passen in de huidige bestemming. De pandeigenaren willen geen flexibele contracten of huren en zullen daar niet aan meewerken. Als we dat wel willen zullen we strenger moeten worden richting die eigenaren. Burgerbelang merkt op dat de combi woon-werk bestemmingen iets kan zijn in de binnenstad.

De voorztter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college merkt op dat er een goede samenwerking is met de binnenstadmanager die volop contacten heeft met de winkelketens, pandeigenaren, verhuurders, ondernemers uit de regio en met de makelaars. Er wordt gezamenlijk opgetreden om gebieden te ontwikkelen. Succesvolle voorbeelden zijn de herontwikkeling van de Spittaalstraat en de Laarstraat. Dat de verbetering in kwaliteit op verschillende plekken in de binnenstad niet helemaal goed loopt, ligt buiten de invloed van de gemeente. We zitten nog aan het begin van de leegstandsnotitie waarin de vragen die nu leven meegenomen worden aldus het college.

Stadspartij vraagt zich af of er al met makelaars is gesproken ?

Het college geeft aan dat er veelvuldig met makelaars wordt gesproken

Het college neemt de ervaring van het Arnhemse project Ruimtekoers mee bij het opstellen van de notitie. Misschien past dat hier ook.

Het college zegt toe dat als er voorstellen komen over andere creatieve initiatieven (deregulering) bij de invulling van de functie van de binnenstad, deze zeker meegenomen worden.

De PvdA vraagt zich af wat er gebeurd als er een ondernemer de functie van een pand wil wijzigen van winkel naar een woonfunctie. Wat doet de gemeente dan ? Dit omdat een wijziging van invloed is op het beschikbare wooncontingent. Wiens probleem is dat dan ?

Het college geeft aan dat de gemeente daar een belangrijke rol in heeft, echter kijkt het dan per geval wat er mogelijk is.

Het college geeft aan dat er aan de motie; jongerenhuisvesting in leegstaande panden, invulling wordt gegeven. Half maart wordt er op deze motie ingegaan. De kans is groot dat er een aantal panden zijn die hiervoor geschikt zijn.

Het college beaamd dat het soms lastig is om eigenaren van leegstaande panden in beweging te krijgen hun panden te verbeteren en zodoende aantrekkelijk te maken voor de verhuur. Het college geeft overigens wel aan dat het met de leegstand in de binnenstad nogal meevalt.

De vernieuwing van de openbare ruimte in de Nieuwstad laat volgens het college een positief effect laat zien op de kwaliteit van de aanliggende panden.

Het college zegt dat er zeker een koppeling is tussen de economische agenda en het bedrijventerrein de mars. Er zijn op de Mars diverse initiatieven om leegstaande bedrijfspanden gevuld te krijgen. De ontwikkeling in het gebied de Noorderhaven is daarbij een positieve impuls.

Het college geeft het woord aan de binnenstadmanager voor een korte toelichting.

De manager geeft aan dat de echte problemen over leegstand niet in de binnenstad zitten echter daarbuiten.

GroenLinks vraagt zich af of er naast de binnenstadmanager niet ook een marsmanager en manager voor het winkelcentrum Leesten moet komen om daar de problemen aan te pakken.

De binnenstadmanager beaamt dit echter geeft aan dat het voor de bijvoorbeeld de Mars het moeilijk is om daar functies te wijzigen waarmee de markt kan worden uitgedaagd, zonder daarbij de binnenstad te benadelen.

Debinnenstadmanager wijst de politiek op haar rol om de bestemmingsplannen te kunnen wijzigen indien die als kwellend worden ervaren en gewenste ontwikkelingen tegenhouden. Zoals woon-, werk- en zorgfuncties in een gebied.

De Stadspartij wil graag door de binnenstadmanager geïnformeerd worden over gebieden waar ondernemers zitten die worden belemmerd door knellende bestemmingsplannen.

De binnenstadmanager wil hier zeker op een later moment op terugkomen.

Hij geeft een voorbeeld van een overlegmomenten met de vastgoedeigenaren op allerlei plaatsen in de stad, waar de binnenstadmanager de schakel is tussen de gemeente en de pandeigenaren en vastgelopen locaties in samenwerking met de partijen probeert los te trekken. Hij attendeert de raad er op dat zij aan zet zijn om hierbij kwellende bestaande bestemmingsplannen te flexibiliseren en te verruimen zodat er in een gebied meer mogelijk kan worden.

Volgens de binnenstadmanager is een leegstandsverordening een doelmatig middel omdat het tot een wederkerend gesprek tussen de gemeente en de eigenaar verplicht. Tijdens deze gesprekken moet de eigenaar aantonen wat hij heeft gedaan om de invulling van zijn pand te verbeteren en daarnaast moet de gemeente aan tonen wat het heeft gedaan om deze verbetering te ondersteunen.

D66 vraagt welke stok er achter de deur nodig om het besef bij eigenaren te krijgen om samen te werken en zodoende de stad aantrekkelijk te houden.

De binnenstadmanager geeft aan dat besef er wel degelijk is. Er wordt samengewerkt via bijvoorbeeld de vereniging cultureel onroerend goed (VCOZ). Door samenwerking probeert men de gezamenlijke belangen te behartigen. Echter de besluitvorming binnen dergelijke samenwerkingsverbanden wordt regelmatig gefrustreerd doordat eigenaren niet willen of vaak niet bij het overleg zijn. Bij deze clubs is collectiviteit belangrijk bij het nemen van besluiten anders komt het niet van de grond. Iedereen moet op elkaar kunnen rekenen dus ook op de gemeente.

PvdA vraagt zich af wanneer een bestemmingplan knelt.

De binnenstadmanager geeft aan dat een bestemmingsplan kan knellen als er bijvoorbeeld een publieke functie wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld als een pand wordt verbouwd waarbij boven woningen komen en op de begane grond een een horeca- of zorgfunctie wordt gerealiseerd.

GroenLinks vraagt zich af of er wel voldoende ambtelijke capaciteit is om dit proces snel af te kunnen ronden.

CDA maakt zich zorgen over de hoogte van de reclamebelasting waardoor het opstarten eenmansbedrijven in de binnenstad bemoeilijkt wordt. Ze vraagt zich af of dat bekend is en of daar wel naar wordt gekeken.

GroenLinks geeft aan dat de reclame belasting niet dusdanig hoog is dat er daardoor ondernemers in problemen komen. Door deze collectieve bijdrage worden de kosten voor het maken van reclame zelfs laag gehouden.

Het college zegt dat er ambtelijk capaciteit genoeg is. In de bijstelling notitie welke gekoppeld is aan de economische agenda, zijn fte beschikbaar gesteld. De nota leegstand valt onder de economische agenda.

De reclame belasting is mede afhankelijk van de reclame uiting die een ondernemer heeft. Tevens is er de kleine ondernemers regeling die de ondernemer ook ondersteund. Het college heeft uiteraard begrip voor de moeilijkheden die ondernemers in hun bedrijfsvoering hebben, echter hecht veel waarde aan de collectiviteit die gepaard gaat met het innen van de belasting.

ChristenUnie geeft aan dat er een algemene visie over de gemeente zou moeten worden gemaakt waarin keuzes worden gemaakt over waar we ons in de toekomst op gaan richten. Zoals op groen, op scholing en. Zij vraagt zich af of er binnen Zutphen gewerkt wordt aan een dergelijke algemene visie zowel in de binnenstad als daarbuiten.

Het college geeft aan dat de parels van de stad Zutphen steeds beter worden belicht.

Voor de Provincie zijn de waarde creaties zoals wonen, werk, food en zorg in de binnenstad . Deze moeten beter uit genut worden wat het college ook zeker gaat doen.

Het is echter niet alleen de binnenstad waar de aandacht op gevestigd moet blijven. Ook buiten de kern van de stad zijn er ondernemers die het lastig hebben en die de nodige aandacht van het bestuur van Zutphen vragen. Denk bijvoorbeeld aan de winkels in Leesten.

GroenLinks vraagt zich af of het infocentrum in Leesten niet verplaatst kan worden naar het winkelcentrum in Leesten.

Het college noemt dit een goed voorstel en zal het meenemen.

De voorzitter stelt vast dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze presentatie en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad