Pagina delen

Presentatie aansluiting rondweg (N345) op de Oude IJsselbrug

Inhoud

Het college zal een presentatie verzorgen.

Vooruitlopend daarop is al een memo beschikbaar dat als bijlage is opgenomen.

Behandeld in Forum van 9 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de afgelopen periode is overleg gevoerd met de Provincie en het Rijk over de verbinding tussen de nieuw aan te leggen rondweg om De Hoven en de Oude IJsselbrug. Het college heeft recentelijk besloten om af te zien van de zogenaamde 'doortrekking' en de ontsluiting van de rondweg via de Kanonsdijk te laten lopen. Dit collegebesluit en de achterliggende motivatie en stukken zal het college presenteren. Besluitvorming door de raad is voorzien bij de behandeling van de structuurvisie in januari 2014.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens stelt hij de vergaderorde vast. Er zijn 6 insprekers. Deze krijgen op volgorde van aanmelding het woord. Na iedere inspreker is er voor de raad de mogelijkheid om vragen te stellen. Vervolgens wordt de presentatie gehouden en na afloop is er de mogelijkheid tot vragenstellen aan het College.

De voorzitter geeft het woord aan de eerste inspreker, de heer Gort (inspreekreactie bijgevoegd).

Stadsbelang wil weten of de wijziging in de noordelijke variant de inspreker verrast heeft. De heer Gort geeft aan: dat hij zich heel goed voor kan stellen dat het voor mensen uit de wijk als een grote en onplezierige verrassing kwam en dat dat niet kan worden bestempeld als  ontwikkelen in samenspraak” met inwoners en belanghebbenden, wat dit college toch zegt te willen doen.

De volgende inspreker is de heer Hedzer van der Kamp( inspreekreactie bijgevoegd).

Stadsbelang vraagt aan de inspreker aan welke verkeersmaatregelen hij denkt om de verkeerstromen beter te reguleren.

De heer Hedzer van der Kamp zegt dat hij denkt aan ondermeer een knip in de weg naar Voorst. Doel is het zo gelijkmatig verdelen van de verkeersdruk. Verkeersbeperkende maatregelen moten pas na aanleg va de rondweg worden gerealiseerd zodat de daadwerkelijke effecten van de rondweg bekend zullen zijn.

De VVD vraag aan het College om te reageren op het verzoek van de inspreker om fasegewijs aan het werk te gaan om tot een betere verkeersdoorstroming te komen.

De derde spreker die het woord krijgt is de heer Ogink (inspreekreactie bijgevoegd).

De PvdA vraagt wat de heer Ogink precies bedoelt met de buurt gaat op slot.

De heer Ogink geeft aan dat een noordelijke variant van de rondweg alle toekomstige uitbreidingen zou blokkeren. Er moet niet gerommeld worden met het concept van de wijk.

De betrouwbaarheid van onze stad in het maken van afspraken staat op het spel. Inspreker roept het college en de raad op om heel krachtig, anders dan tot nu toe, stelling te nemen en deze noordvariant, die haaks staat op het concept van de wijk, als ongeloofwaardig en onacceptabel te bestempelen en alle deelacties in dit kader tot nader orde stop te zetten.

Burgerbelang vraagt of de heer Ogink bereid is bij de Raad van State te procederen. Deze vraag wordt met ja beantwoord.

Stadsbelang vraagt of de heer Ogink alle argumenten aan de Raad wil laten toekomen. Tevens wil Stadsbelang weten of de heer Ogink concrete voorbeelden van schade heeft. De heer Ogink geeft aan dat bewoners die ingetekend hebben op nieuwbouw met de noordvariant een heel andere wijk krijgen dan hen destijds is voorgespiegeld.

De voorzitter geeft de volgende inspreker het woord; mevrouw Schneider (inspreekreactie bijgevoegd).

De PvdA vraagt naar aanleiding van het betoog aan het College of men wil kijken naar het voorstel tot aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen en het gebruik van geluidsabsorberend asfalt.

Stadsbelang refereert aan het door inspreekster genoemde nachtrustprobleem en vraagt wat de verkeersoverlast nu al voor haar betekent.

Mevrouw Schneider geeft aan dat er zelfs met dubbele beglazing sprake is van overlast van met name vrachtwagens. Daarnaast is er een gevoel van onveiligheid door de snelheid van het verkeer. Inspreekster pleit voor stil asfalt en snelheidsbeperking.

De volgende inspreker die het woord krijgt is de heer Derks die spreekt namens de Wijkraad van de Hoven (inspreekreactie bijgevoegd).

Stadsbelang vraagt hoe inspreker het draagvlak voor de noordvariant ziet en vraagt of de wijkraad zich serieus genomen en gehoord voelt door het college. Het antwoord van de heer Derks is dat hij niemand in de Hoven kent die vóór de noordvariant is en dat de Wijkraad zich zeker serieus genomen voelt maar dat nog moet blijken of men ook daadwerkelijk gehoord is. Dat zal pas blijken als de zuidelijke variant er ligt.

De VVD vraagt of er op de vergadering van 2 september j.l. de gelegenheid is geweest om vragen te stellen. De heer Derks geeft aan dit niet te kunnen zeggen daar hij zelf in verband met andere verplichtingen niet aanwezig is geweest.

De laatste inspreker is de heer Bennink (inspreekreactie bijgevoegd.)

De VVD vraagt na afloop van zijn inspreekreactie of hij wel op 2 september aanwezig is geweest en of toen de vraag is gesteld of de aansluiting van de rondweg via de Cortenoeverseweg kan worden gerealiseerd.

De heer Bennink antwoord dat die vraag al in een eerdere bijeenkomst was gesteld.

De VVD wil de vraag bij deze bij het College neerleggen.

Stadsbelang vraagt hoe de heer Bennink de opkomst op 2 september heeft ervaren.

De heer Bennink antwoordt dat dat alleen de bewoners van de Kanonsdijk waren uitgenodigd. De wethouder is verzocht om alle verdere voorbereidingen voor de rondweg te staken en terug te gaan naar de provincie en zonodig maatregelen te nemen om uitsluitend voor de zuidvariant te gaan. Dus er was unanieme steun voor de zuidvariant.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de presentatie.

Omwille van de tijd verzoekt de voorzitter het college om de gestelde vragen niet nu maar schriftelijk voorafgaand aan de volgende Forumvergaderdatum te beantwoorden.

Burgerbelang spreekt de vrees uit dat  gezien het tijdspad College en Raad elkaar zullen missen in de besluitvorming rondom de structuurvisie.  Kan hier wat aan worden gedaan?

Het college geeft aan dat het college voorstander is van de zuidelijke variant en dat dit reeds lang bekend is bij de Provincie.

De voorzitter schorst de vergadering.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in Forum van 23 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Nadat in het Forum van 9 september 2013 de insprekers die zich voor dit onderwerp hadden aangemeld het woord hadden gevoerd en de presentatie was gegeven resteerde onvoldoende tijd om de bespreking af te ronden. Omdat niet alle vragen konden worden gesteld en beantwoord staat het stuk nu voor een vervolgbespreking weer op de agenda.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering en geeft een korte samenvatting van het voorafgaande. Vervolgens krijgt het college het woord ter beantwoording van de twee weken geleden gestelde vragen.

Het college gaf aan dat het schriftelijk beantwoorden van de vragen niet meer gelukt is.

Over het aansluiten van de rondweg op de Oude IJsselbrug merkt het college op dat noch de Wijkraad noch de raad hierover positief was en dat het college hier daarom ook vanaf ziet. De vragen handelden met name over de noordelijke variant waarbij de bedoeling was dat het college zich bij de Provincie blijft inzetten voor de zuidelijke variant. Het college benadrukt met klem dat het college dit al gedaan heeft en blijft doen.

Op de vraag waarom de doortrekking langs het spoor uit beeld is geraakt antwoord het ollege dat deze uit beeld is verdwenen omdat de westvariant uit beeld raakte. Inmiddels is de westvariant  als alternatief weer in beeld, al heeft het college een voorkeur voor de zuidvariant.

Het idee van de heer Ogink om samen te kijken naar de te nemen stappen wordt door het college onderschreven. Ieder kan wat doen vanuit zijn eigen rol.

Het idee voor een flexibele tijdsplanning waarbij eerst de rondweg wordt aangelegd en dan pas maatregelen worden genomen om verkeersmaatregelen te nemen, wordt niet geheel onderschreven. Er moet van te voren al nagedacht zijn over maatregelen.

Met betrekking tot de financiering meldt het college  dat de  financiering van de aanpassingen van de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk in de businesscase is inbegrepen.

Het idee om de 50 km grens op te schuiven  is zeker de moeite waard, evenals het idee om geluidsarm asfalt aan te brengen. Het gaat echter wel om een provinciale weg waar de gemeente geen zeggenschap over heeft.

Het voorstel om alle ontwikkelingen op slot te zetten wijst het college van de hand. Ze hecht aan een goede relatie met de provincie en het rijk en dus moet de dialoog op gang blijven. Het  college benadrukt echter zich in te blijven zetten voor de zuidvariant.

Een negende punt dat niet in de vergadering aan bod is geweest is de vraag of de Crisis en Herstelwet van toepassing is: Ja, deze is van toepassing. Bezwaar kan alleen worden gemaakt als er ook een zienswijze ligt.

Voor wat betreft de aansluiting van de rondweg op de rotonde meldt het college dat de provincie hier nu onderzoek naar doet.

De voorzitter biedt nu het Forum de mogelijkheden om nog vragen te stellen aan het college.

De fractie van de SP vraagt of het college meer druk kan uitoefenen. De invloed van de gemeente Brummen lijkt groter terwijl Zutphen meer inwoners heeft.

De fractie van de Stadspartij wil weten of het college weet wanneer het onderzoek naar de aansluiting op de Cortenoeverse brug is afgerond?

Het fractie van het CDA wil weten of er overleg is met de gemeente Brummen over de keuze voor een noord of een zuidvariant. Daarnaast heeft het college aangegeven te gaan kijken naar maatregelen voor de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk. Hoe wil het college dit gaan doen?

De fractie van GroenLinks vraag of men zich nu vastlegt op 1 variant. In hoeverre kan rekening worden gehouden met de wensen en zorgen van bewoners?

De fractie van Stadsbelang geeft aan de reacties van de bewoners van groot belang te achten. Is het college op de hoogte van de reacties van de bewoners op de MER richting provincie en van het aantal reacties?

Daarnaast  leest de fractie van Stadsbelang een bericht over een intentieverklaring tussen Zutphen en Brummen over de rondweg om De Hoven voor uit een Stentor uit 2002. De rondweg zou o.m. langs de Windheuvelweg gesitueerd worden. 

Wat is de status van het (idee) onderzoek door de provincie om een aansluiting te realiseren op de Cortenoeverse rotonde en van de westvariant?

Wordt er in de structuurvisie voorgesorteerd op de noordelijke variant wat betreft te nemen verkeersmaatregelen in De Hoven?

Wat is de status van het idee om een aansluiting te realiseren op de Cortenoeverse rotonde?

Wordt er voorgesorteerd op te nemen maatregelen?

De fractie van D66 merkt op dat in het oostelijke plan de aansluiting op de rotonde in het plan zat. Later is deze van tafel verdwenen.
In hoeverre kan de ruimtelijke reservering  voor problemen zorgen?

De fractie van de ChristenUnie merkt op dat  in de gemeente Brummen, precies in het gebied waar de rondweg moet komen te liggen, een pannenkoekenhuis  staat gepland. Daarnaast geeft de fractie van de ChristenUnie aan het vervelend te vinden het collegebesluit eerder uit de krant te hebben vernomen dan dat de raad geïnformeerd was.

De fractie van Burgerbelang vraagt of er sprake is geweest van vooringenomenheid van de provincie voor de noordelijke variant. Er ligt op enige afstand van het spoor een enorme geluidswal. Wat waren de kosten hiervan?

De fractie van de PvdA is benieuwd naar het tijdspad voor de zienswijze.

Voor wat betreft het stillere asfalt en het opschuiven van de 50 km grens geeft de fractie van de PvdA aan dat dit laatste vaak makkelijk te realiseren is. Kan het college zich hiervoor inzetten?

De fractie van de VVD bedankt het college voor haar inspanningen bij de provincie. Laten we eerst de rondweg aanleggen en dan kijken naar de verkeersverdeling tusse4n de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan de vragen per fractie te beantwoorden.

Op de vraag van de fractie van de SP geeft het college aan veel druk uit te oefenen op de provincie. De grond waarop de rondweg zou moeten komen is echter voor het grootste deel van de gemeente Brummen  en de Provincie betaalt. Het college heeft echter intensief contact met de provincie. Alleen deze week heeft het college al drie keer contact gehad met de gedeputeerde.

Op de vraag van de fractie van de fractie van de Stadspartij verklaart het College dat het niet duidelijk is wanneer de verkenning klaar is. Dit zal worden nagevraagd en de Raad zal schriftelijk worden geïnformeerd.

Het college geeft aan dat er tussen de gemeente Brummen en Zutphen veel overleg is, maar dat beide gemeenten wat dit onderwerop betreft niet op 1 lijn zitten.

Over de aanpassingen aan de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk wordt nog nagedacht. Een keuze zal worden gemaakt na overleg met de bewoners. Daarnaast zal worden gekeken naar het effect als de weg er daadwerkelijk ligt. Er zal overleg met de Wijkraad plaatsvinden. Het college wil echter niet alles op voorhand dichttimmeren. Er ligt immers nog geen besluit. Op voorhand voorselecteren is niet de bedoeling. De zuidvariant heeft zowel bij het college als de bevolking de voorkeur. Zowel in de noord- als in de zuidvariant zal sprake zijn van een zachte knip. Er wordt wel al gekeken naar de mogelijke verkeerseffecten; men wil niet voorsorteren op een ongewilde variant.

Stadsbelang vraagt of bij het beoordelen van de mogelijke verkeerseffecten ook rekening wordt gehouden met het feit dat woningen aan de Weg naar Voorst i.t.t. de woningen aan de Kanonsdijk op overheidskosten volledig geïsoleerd zijn tegen geluidsoverlast?

De fractie van de Stadspartij vraagt hoe bindend de onderzoekstoezeggingen zijn.

Het college geeft aan dat het onderzoek naar de westvariant niet gegarandeerd is en dat het college wat betreft de studie naar de zuidvariant stevige druk uitoefent.

De fractie van GroenLinks vraagt of noord-zuid in beton zijn gegoten. In de MER staat dat alle varianten beter zijn dan de noordelijke.

Het college geeft aan dat als Brummen de noordvariant wil en Zutphen de zuidelijke variant, we niet bij elkaar komen. Wel ligt er de toezegging dat de aansluiting zo zuidelijk mogelijk komt hetgeen als een positief punt wordt beschouwd. Het doel blijft echte de realisatie van de zuidelijke variant.

Op de vraag van de fractie van Stadsbelang antwoordt het college dat er 210 reacties zijn geweest waarvan er 200 voor de zuidelijke variant zijn. Er is kritiek op onvoldoende toepassing van het draagkrachtbeginsel door de provincie. De opvatting van de bewoners is niet meegenomen.

Stadsbelang merkt op dat de bewonersreacties nog meer punten bevatte de gemeente betreffende, zoals de gehele Hoven verkeersluw en geen toename van verkeer op de Oude Kanonsdijk. Het college geeft aan hiervan op de hoogte te zijn.

Op de vraag van de fractie van D66 antwoordt het college dat de rondweg in eerste instantie niet eens doorging. De ruimtelijke reservering die ineens om de hoek kwam kijken zal binnen enkele jaren wel van tafel zijn. Een bypass van de rivier is met het Deltaprogramma niet meer noodzakelijk.

Op de vragen van de fractie van de ChristenUnie antwoordt het college dat het pannenkoekenhuis al langer in beeld is als de rondweg. Ook bij een zuidvariant zou de aansluiting niet daar plaatshebben.

Op de vraag van de fractie van Burgerbelang over vooringenomenheid bij realisatie van de geluidswal antwoordt het college dat haar hiervan niets bekend is. Het college komt hierop schriftelijk terug.

Op de vragen van de fractie van de PvdA antwoordt het college dat er straks twee trajecten lopen nl de structuurvisie en het inpassingsplan. Bij de structuurvisie kan een zienswijze worden gegeven.  Dan kan bij het inpassingplan bezwaar worden aangetekend.

Het opschuiven van de 50 km grens kan als de provincie dat wil.

Op de vragen van de fractie van de VVD geeft het college aan deze reeds bij de beantwoording van de overige vragen meegenomen te hebben.

De voorzitter geeft het woord aan de fractie van de ChristenUnie. De vraag over het vernemen van de voorkeur van het college uit de krant is nog niet beantwoord.

Het college antwoordt dat elke dinsdag het collegeoverleg is en woensdagmorgen altijd het persmoment.  Dan kan zoiets donderdags al in de krant staan.

De fractie van de PvdA vraagt om dan in ieder geval eerst de Raad een mail te sturen.

Het college geeft aan dit normaal te doen maar dat dit nu echter is misgegaan.

De fractie van Burgerbelang wil weten wat de raad kan doen om samen de zuidvariant in de structuurvisie te krijgen.

Het college geeft aan dat de unanimiteit een grote steun in de rug is.

De fractie van Stadsbelang geeft aan geen antwoord te hebben gekregen op de status van de intentieverklaring uit 2002, is deze ontbonden of nietig verklaard? Daarnaast geeft ze aan dat de ruimtelijke reservering van tafel moet en dat deze nu onmogelijk door de provincie als argument tegen de zuidelijke variant gebruikt kan worden.

Het college antwoordt dat de intentieverklaring uit 2002 allang uit beeld is. Tevens geeft het college aan zich hard te maken voor het verdwijnen van de ruimtelijke reservering.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad