Pagina delen

Plan van aanpak 'Plein op Orde'

Behandeld in Forum van 10 oktober 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op 26 september 2016 heeft het AB van Het Plein het plan van aanpak 'Het Plein op Orde' vastgesteld en aangeboden aan de colleges van B&W van Zutphen en Lochem. Het college heeft vlak voor het zomerreces aangekondigd de raad te informeren over het plan van aanpak.

Het vaststellen van het plan van aanpak is geen bevoegdheid van de raad. Raadsleden hebben de gelegenheid om in gesprek te gaan met het college over het plan van aanpak en hierover wensen en bedenkingen mee te geven aan het college.

Aan het eind van het Forum zal aan de portefeuillehouder worden gevraagd wat zij mee terugneemt naar het college.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 10-10-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. M├╝ller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Eerst geeft zij het woord aan de inspreker, de heer H. Derksen, voorzitter van de cliëntenraad van Het Plein.

 

Inbreng inspreker en inleiding van het College

De inspreker: Het is een goed plan van aanpak, maar in het verleden is gebleken dat het grootste probleem is plannen ten uitvoer te brengen. Daarom vraagt hij het forum hoe de raad erop zal toezien dat het plan snel en goed wordt uitgevoerd. De volledige bijdrage van de cliëntenraad is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

College: Met dit plan van aanpak wordt de toezegging gestand gedaan die het college heeft gedaan toen de raad een paar maanden geleden geld beschikbaar heeft gesteld om het functioneren van Het Plein te verbeteren. In het plan van aanpak staat de cliënt centraal en er wordt meegedacht met de werkgevers. Voor een goede uitvoering van het plan van aanpak zijn drie cruciale voorwaarden van belang:

1. Het Plein moet de cliënten kennen;

2. Medewerkers moeten voldoende opgeleid zijn om het werk goed uit te kunnen voeren;

3. De bedrijfsvoering moet op orde zijn.

Om de vorderingen van de verbeteringen goed te kunnen volgen heeft het bestuur van Het Plein gevraagd om regelmatige evaluaties in een zogenaamd stoplichtenmodel. Daarbij wordt met de kleuren groen, geel en rood aangegeven hoe het met de verschillende onderwerpen staat. De rapportages zullen via de P&C-cyclus worden uitgebracht.

 

Debat

BewustZW: Op grond waarvan denkt het college dat de inspreker zijn opmerkingen over de uitvoering van het plan van aanpak heeft gemaakt?

VVD: Het plan van aanpak spreekt veel over “er dient”; op weinig plekken staat er: “er is al”. Dat is spijtig te moeten constateren, omdat Het Plein toch al enige jaren bezig is. Veel mensen zijn al zelfredzaam. Het is dan ook veel te ruim geformuleerd als in het plan van aanpak staat vermeld dat de zelfredzaamheid moet worden vergroot. De raad heeft het beleid al vastgesteld; als deze kaders aangepast moeten worden hoort de fractie dat graag. In tegenstelling tot hetgeen in het plan van aanpak staat, moet de bereidheid van de medewerkers tot cultuurverandering er al op 1 januari a.s. zijn, niet pas medio 2017. Als de bereidheid ontbreekt is er voor die medewerker geen plaats in de organisatie.

SP: Het plan van aanpak stemt de fractie niet gelukkig. De centrale vraag van het plan van aanpak is “hoe krijgen we mensen uit de uitkering weer aan het werk”. De vraag zou moeten zijn: “hoe zorgen we voor een menswaardig bestaan, gezien de individuele situatie”. Er zijn vele schrijnende voorbeelden van mensen die wel willen werken, maar daarvoor door het systeem worden gestraft en daardoor in feite geen toekomst hebben. Dat stimuleert niet.

Burgerbelang: Het Plein kan de wetgeving niet wijzigen.

SP: Het Plein moet de instroom niet beperken. Het is een negentiende-eeuwse gedachte dat werkloosheid afhankelijk is van het individu.

PvdA: Gaat het over bijstandsbeleid of over het beter functioneren van Het Plein?

SP: Ik herhaal dat de vraag zou moeten zijn hoe cliënten ondanks hun situatie een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dan hoeft het accent niet te liggen op maandrapportages etc.

Christen Unie: De fractie is in grote lijnen blij met het plan van aanpak. Aan het plan van aanpak zou een duidelijke probleemsbeschrijving toegevoegd moeten worden. Dan is in één document alles terug te vinden. Hij begrijpt de zorg van de cliëntenraad. Nagedacht zou moeten worden over de wijze van controle en tijdige signalering. Dat ligt bij een gemeenschappelijke regeling ten gevolge van de wettelijke regeling voor de raad problematisch. Tenslotte zou in het plan van aanpak ook aandacht moeten zijn voor verbinding met andere maatschappelijke organisaties waarmee samengewerkt zou kunnen worden, bijvoorbeeld met de bibliotheek.

CDA: Het is een ambitieus plan, maar hoe kan de raad een vinger aan de pols houden? Hoe realistisch is het plan van aanpak, te meer omdat er sprake moet zijn van een cultuuromslag. Is scholing van medewerkers daarbij voldoende? Kunnen de vacatures bij bedrijfsvoering tijdig worden opgevuld. De fractie mist de borging van samenwerking met andere partners, zoals op het gebied van schuldsanering. Hoe goed is Het Plein op de hoogte van de sociale kaart van Zutphen?

Stadspartij: Wij zijn blij met het plan van aanpak. Er zijn wel een paar aandachtspunten. De op pagina 8 genoemde stromen 1 tot en met 3 wordt al snel gekoppeld aan handhavingsbeleid. Het is de vraag of dat wel het juiste accent is. De crux van het plan van aanpak is een cultuuromslag. Hoe dat te bereiken is niet nader ingevuld. Zijn er resultaten bekend van de zogenaamde “gildetechniek”? Wat gaat Het Plein doen aan de vele wisselingen van contactpersonen? Hoe verhoudt de visievorming over Het Plein zich met het plan van aanpak?

D66: Goed dat het plan van aanpak er nu is. Energie zou moeten worden gericht op de kwaliteit van de uitvoering, dus het primaire proces. Secundaire processen door ondersteunende diensten hoeven niet per se zelf te worden uitgevoerd; dat kan ook gedaan worden in samenwerking met gemeenten. Wie garandeert dat er niet weer extra geld nodig is?

PvdA: Het plan van aanpak geeft aan dat er veranderingen gaande zijn; acties zijn in tijd uitgezet. Dat is positief. De nadruk ligt terecht op die zaken waar het aan schort. Arbeidstoeleiding is een van de kerntaken die ook past binnen de speerpunten van de strategische agenda. Het is terecht geen juichend verhaal. Het is goed dat de hulpvraag van de cliënt centraal staat, dat er één toegang komt in plaats van drie en dat de organisatielast wordt verminderd. De gerichtheid op werkgevers is terecht. Het is van belang de vinger aan de pols te houden, los van de P&C cyclus. De raad moet tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang; daarvoor een moment afspreken.

GroenLinks: De fractie herkent veel in het plan van aanpak. Een cultuuromslag bewerkstelligen is echter het moeilijkste wat er is. Monitoring is belangrijk, maar niet alleen de cijfers: het maatschappelijk rendement is van belang.

Burgerbelang: Wij staan achter het ambitieuze plan. De monitoring kan problemen opleveren; het kan de uitvoering van het beleid ook in de weg staan. De monitoring zou daarom tot drie essentiële zaken beperkt moeten worden die te bepalen en te berekenen zijn. Niettemin geeft het plan van aanpak vertrouwen.

Christen Unie: Het gaat niet alleen om de cijfers.

Burgerbelang: Het gaat inderdaad niet alleen om cijfers, maar ook minder kwantificeerbare zaken als klanttevredenheid.

SP: Hoe denkt Burgerbelang over het vaststellen van niet kwantificeerbare doelen?

Burgerbelang: Als alleen het terugdringen van het aantal uitkeringen ten doel wordt gesteld, kan dat verkeerd uitpakken. Dat is echter niet de strekking van het plan van aanpak.

College: Er is een herijking nodig van de visie op de uitvoering van de Participatiewet. Daar gaat dit plan van aanpak echter niet over. Het plan van aanpak is geschreven op basis van de aan Het Plein opgedragen uitvoerende taken. In de inleiding is wel een aantal suggesties te lezen over deze visie en de discussie die de SP daarin naar voren brengt is interessant, maar Het Plein heeft niet de opdracht tot het maken van een dergelijke visie. In het plan van aanpak worden de huidige problemen onderkend; dat is een begin van de oplossing. De invulling van de rol van de diverse toezichthouders wordt steeds duidelijker, maar dat valt niet binnen de opdracht van Het Plein. Dat zou ook afleiden van het werk dat nu door Het Plein moet worden gedaan. Hierover wil het college wel spreken in het kader van de ontwikkeling van de visie.

Er worden momenteel al verbeteringen doorgevoerd. Zo worden jongeren al voortdurend door dezelfde contactpersoon begeleid. Nu wordt in kaart gebracht hoe alle medewerkers bereid zijn mee te gaan in het veranderingsproces. Het college verwacht dat dit positief zal uitvallen, omdat het plan van aanpak door de teams zelf is opgesteld. Secundaire taken worden voor een deel uitgevoerd door de gemeente Zutphen. Er wordt hard aan gewerkt om die processen goed op orde te krijgen. Het Plein heeft wel de HRM-taak in eigen gelederen belegd. Back-office en administratie moeten goed op orde zijn. Het is de vraag of de gemeente dat zelf blijft uitvoeren of dat dat regionaal moet worden opgelost.

D66: Waarom wordt daar niet meteen op ingezet?

College: Het plan van aanpak is het antwoord van Het Plein op de huidige taken; een stap naar regionale samenwerking ligt meer op het terrein van de gemeenten.

Christen Unie: Is het niet zinvol de vergadering nu te schorsen om over deze onderwerpen in een volgend forum nader te spreken?

College: De regionale samenwerking kan worden betrokken bij de visie ontwikkeling omtrent de Participatiewet. Nu is de uitvoering van de taak die Het Plein heeft van belang. Daarbij is een vertraging ten gevolge van het schorsen van de vergadering niet gewenst.

VVD: Het is van belang meteen met uitvoering van het plan van aanpak te beginnen. Daarnaast moet de discussie over visie op de Participatiewet worden voorbereid.

SP: Er moeten nu inderdaad dingen gebeuren die in het plan van aanpak staan, maar voorziet het college geen problemen als er over een jaar weer een nieuwe visie wordt opgesteld?

College: Een nieuwe visie kan effect hebben op Het Plein, maar zaken waarin nu wordt geïnvesteerd zullen noodzakelijk blijven. Er is dus geen sprake van kapitaalvernietiging. Overigens zal het plan van aanpak uitgevoerd moeten worden binnen het beschikbare budget; daarvoor zal niet meer geld vrijgemaakt worden.

 

Conclusie en sluiting

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in