Pagina delen

Overnemen van aanbevelingen uit Rekenkameronderzoek 'Financieel perspectief Zutphen'

Het presidium stelt voor :

De aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek ‘Financieel perspectief Zutphen’, zoals hieronder opgesomd, over te nemen:

Toepassing actuele Nota Financieel Beleid

 1. Zorg voor vaststelling van een nieuwe nota Financieel Beleid, passend bij actuele omstandigheden van Zutphen, inclusief doorontwikkeling van het risicomanagement.
 2. Verzoek het college met een voorstel te komen voor een goede positionering van de control-functie39 in de organisatie, opdat uitvoering van de nota Financieel Beleid plaatsvindt. Dit betekent ook dat het college meer werk moet maken van financiële analyses, met goede samenwerking tussen beleid en control.
 3. Zorg voor monitoring van toepassing van de nota Financieel Beleid bij besluitvorming (kaderstelling en controle taken). Dit kan bijvoorbeeld door de auditcommissie te verzoeken om jaarlijks bij de behandeling van de Jaarrekening te rapporteren over toepassing in het betreffende boekjaar.

Afspraken bij ‘taakuitvoering op afstand’

 1. Verzoek het college toepassing te geven aan de door de raad overgenomen principes uit het rkc-onderzoek “taakuitvoering op afstand” (zie ook raadsbesluit 28/5/18), waaronder versterking van de informatiepositie van de raad. Dit gaat om vertaling van aanbevelingen in een afgesproken plan van aanpak en om uitvoering van de principes in praktijk

Organisatie van p&c cyclus met informatievoorziening

 1. Zorg voor een goede inrichting van de p&c cyclus, met een logische planning en duidelijkheid over het doel van documenten. Stel daarvoor ook vast welke informatiebehoefte er op welk moment bestaat. De p&c cyclus moet zodanig uitvoering krijgen, dat de raad haar kaderstellende en controlerende taak naar behoren kan uitvoeren.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Naar aanleiding van een verzoek van de raad (via amendement ‘Budget voor feitenrelaas veranderend financieel perspectief') heeft de Rekenkamercommissie Zutphen het onderzoek 'Financieel perspectief Zutphen' uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is door de Rekenkamer toegezonden aan de raad en het is de bedoeling dat het gelijktijdig met dit raadsvoorstel wordt gepresenteerd door de RKC in het Forum.

Beoogd effect

De onderzoeksdoelstelling van de RKC is om als raad tijdig inzicht te verkrijgen in de actuele financiële situatie, zodat de raad kan beschikken over optimale sturingsmogelijkheden.

Argumenten

Door besluitvorming kunnen de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek doorwerking krijgen in de praktijk.

Risico’s

-

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bij de bespreking in het Forum van 3 december 2018 is aangegeven dat het rekenkameronderzoek in twee stappen wordt uitgevoerd:

 1. Tijdslijn financiële informatie en informatievoorziening naar de gemeenteraad
  • Wanneer en op welke wijze zijn belangrijke cijfers gecommuniceerd aan de raad?
 2. Verdiepingsslag naar oorzaken – casus/cases
  • Wat zijn achterliggende oorzaken, binnen de gemeente Zutphen, van de slechte financiële situatie?
  • Waardoor voelde de raad zich in 2018 overvallen door de financiële situatie?

De RKC is momenteel bezig met het concreet invullen van stap 2 en baseert zich daarbij mede op de informatie die is verkregen in stap 1.

Kanttekeningen

Door de RKC wordt momenteel bekeken of het uitgestelde onderzoek 'jeugd', een plaats kan krijgen in stap 2 van het onderzoek.

Rapportage/evaluatie

De RKC heeft de raad gerapporteerd door toezending van het onderzoeksrapport uit stap 1.

Bij uitvoering van stap 2 wordt de raad geïnformeerd over onderzoeksopzet van de verdiepingsslag naar de oorzaken.

Financiën

Zoals vooraf is aangegeven heeft de RKC voor stap 1 regulier onderzoeksbudget uit 2018 en 2019 ingezet.
De RKC heeft bij aanvang al aangegeven dat voor uitvoering van stap 2 wellicht extra budget zal worden gevraagd, ten behoeve van het inhuren van extra expertise en ten behoeve van de snelheid van uitvoering.
Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven over het al dan niet benodigd zijn van extra budget. Wanneer extra budget nodig is zal hiertoe op korte termijn alsnog een verzoek aan de raad worden gestuurd.

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

Zie stuk E03 op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 mei 2019 voor het onderzoeksrapport.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0034

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 16 april 2019 met nummerb e s l u i t :

De aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek ‘Financieel perspectief Zutphen’, zoals hieronder opgesomd, over te nemen:

Toepassing actuele Nota Financieel Beleid

 1. Zorg voor vaststelling van een nieuwe nota Financieel Beleid, passend bij actuele omstandigheden van Zutphen, inclusief doorontwikkeling van het risicomanagement.
 2. Verzoek het college met een voorstel te komen voor een goede positionering van de control-functie39 in de organisatie, opdat uitvoering van de nota Financieel Beleid plaatsvindt. Dit betekent ook dat het college meer werk moet maken van financiële analyses, met goede samenwerking tussen beleid en control.
 3. Zorg voor monitoring van toepassing van de nota Financieel Beleid bij besluitvorming (kaderstelling en controle taken). Dit kan bijvoorbeeld door de auditcommissie te verzoeken om jaarlijks bij de behandeling van de Jaarrekening te rapporteren over toepassing in het betreffende boekjaar.

Afspraken bij ‘taakuitvoering op afstand’

 1. Verzoek het college toepassing te geven aan de door de raad overgenomen principes uit het rkc-onderzoek “taakuitvoering op afstand” (zie ook raadsbesluit 28/5/18), waaronder versterking van de informatiepositie van de raad. Dit gaat om vertaling van aanbevelingen in een afgesproken plan van aanpak en om uitvoering van de principes in praktijk

Organisatie van p&c cyclus met informatievoorziening

 1. Zorg voor een goede inrichting van de p&c cyclus, met een logische planning en duidelijkheid over het doel van documenten. Stel daarvoor ook vast welke informatiebehoefte er op welk moment bestaat. De p&c cyclus moet zodanig uitvoering krijgen, dat de raad haar kaderstellende en controlerende taak naar behoren kan uitvoeren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe dat de vergadering uit twee delen bestaat. Het eerste deel betreft de bespreking van het Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezig commissieleden. Het tweede deel betreft de behandeling van het voorstel “Overnemen van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen”. In het presidium is afgesproken dat dit onderwerp als bespreekstuk geagendeerd wordt voor behandeling in de raadsvergadering van 20 mei.

Zie voor het verslag van beide onderwerpen het verslag bij de vergadering "Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen".

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 6 mei 2019 Naar boven

Datum 06-05-2019 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters