Pagina delen

Overnemen conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek invoering Omgevingswet 2016-2021

Het presidium stelt voor :

 

 1. Kennis te nemen van het rapport Invoering van de Omgevingswet 2016-2021;
 2. De conclusies van het onderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over te nemen;
 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen 1, 2 en 4 uit het rapport op te pakken;
 4. Het college te verzoeken om ten aanzien van aanbeveling 3 en 6 in gesprek te gaan met de raad;
 5. Het college te verzoeken met een concrete tijdsplanning te komen ten behoeve van tijdige opvolging van de aanbevelingen 1, 2 en 4 en tijdige bespreking met de raad van de aanbevelingen 3 en 6 ter voorkoming van risico's;
 6. Ten aanzien van aanbeveling 5 het fenomeen raadswerkgroep nader te laten onderzoeken als instrument van de raad.

 

 

Inhoud

Inleiding / aanleiding

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de invoering van de Omgevingswet in Zutphen.
Voor het onderzoek is het najaar 2015 als startmoment aangehouden omdat toen landelijk gestart werd met informatievergaring rondom de invoering van deze nieuwe wet. Het eindpunt van het onderzoek is 1 mei 2021.
Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de gemeente zich heeft voorbereid en zich de komende tijd nog verder voorbereidt op de invoering van de Omgevingswet.

De doelstelling is uitgewerkt in twee hoofdvragen:
1. In hoeverre heeft de gemeente Zutphen zich tot nu adequaat voorbereid op de invoering van de Omgevingswet?
2. Wat is hierin de rol van de gemeenteraad?
De hoofdvragen zijn uitgewerkt in een aantal deelvragen.

Conclusies onderzoek hoofdvraag 1
1.1 De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de twee centrale beleidsdocumenten ter voorbereiding op de Omgevingswet, het Koersdocument uit 2017 en het Programmaplan uit 2018, wel te behalen doelen bevatten, maar geen ambities op basis van normen en waarden. Er worden geen SMART doelstellingen aangegeven en burgerparticipatie is niet nader omschreven. Het is niet duidelijk wat Zutphen met de Omgevingswet in het algemeen en met burgerparticipatie in het bijzonder wil bereiken, waarom, wanneer en op welke wijze dit concreet wordt vertaald.

1.2 De ambtelijke organisatie heeft ervaring opgedaan met pilots burgerparticipatie. De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat dit niet heeft geresulteerd in evaluaties en leerpunten.

1.3 De voortgang van het voorbereidingstraject wordt niet zodanig met de raad gedeeld dat zij kan beoordelen of de gemeente op schema ligt met de voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet.
Ten aanzien van de bijbehorende financiële en ambtelijke inspanningen constateert de rekenkamercommissie dat de raad niet voldoende is geïnformeerd over de verdeling en de toereikendheid van beschikbaar gesteld budget. Het is hiermee ook onzeker of de financiële middelen toereikend zijn.

Conclusies onderzoek hoofdvraag 2

2.1 De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de raad globaal is geïnformeerd over de voortgang van de voorbereiding op invoering van de Omgevingswet. De globale informatie bevatte geen tijdlijn.

2.2 De raad van Zutphen heeft zich tot nu toe niet uitgesproken over kaders die aan het college kunnen worden meegegeven over de reikwijdte en invulling van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Deze zijn:
- Bepaling ambitie, strategie, aanpak en financiën
- Omgevingsvisie
- Omgevingsplan landelijk gebied

2.3 Uw raad heeft het college geen adviezen meegegeven over:
- Procedure vergunning aanvragen
- Aanpassing legesmodel, mandaatregelingen, verordening planschade
- Instelling gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.
Voor deze kerninstrumenten is het vereist dat het college u deze voorlegt.

Op voorhand zijn nu geen keuzes gemaakt op grond van afgewogen kaders (breed of smal) en waarvan de consequenties van uitvoerbaarheid in beeld konden worden gebracht. Nu wordt dit alles in een laat stadium duidelijk.

Aanbevelingen onderzoek
Om hiervoor genoemde punten te verbeteren, heeft de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen gedaan.

Ad.hoofdvraag 1
1. Maak financiële risico's inzichtelijk en bekend, zowel inzake de Omgevingswet als in het algemeen;
2. Versterk de structurele ambtelijke capaciteit voor de invoering van de Omgevingswet;
3. Bepaal kaders voor burgerparticipatie.

Ad hoofdvraag 2
4. Faciliteer de gemeenteraad in de kaderstellende en controlerende rol onder de Omgevingswet;
5. Bepaal de rol en functioneren van toekomstige raadswerkgroepen;
6. Bepaal de rolinvulling als gemeenteraad.

 

Beoogd effect

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de invoering van de Omgevingswet in Zutphen. Door conform het voorstel te besluiten worden de conclusies uit het rapport onderschreven en wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die de rekenkamercommissie heeft gedaan. Ook wordt de uitvoering van de aanbevelingen gemonitord en wordt de raad hierover geïnformeerd.
Met de inzichten van dit onderzoek wil de rekenkamercommissie bijdragen aan de kaderstellende en controlerende taak van de raad.

Argumenten

1. De conclusies vormen de basis voor de aanbevelingen

De conclusies en aanbevelingen zijn uitvloeisel van grondig onderzoek. Door de conclusies van het rapport te onderschrijven spreekt u als raad uit dat u zich hierin kunt vinden. De conclusies vormen de basis voor de aanbevelingen.

Kanttekeningen

1. Borging van de uitvoering van de aanbevelingen
De rekenkamercommissie heeft aanbevelingen gedaan om de adequate voorbereiding op de uitvoering van de Omgevingswet te vergroten.
Dit betreft financiële risico's bij de voorbereiding op en uitvoering van de Omgevingswet en risico's van niet tijdige invoering. Het is van belang dat uw raad hier tjidig van op de hoogte wordt gesteld.

2. Toepassing ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor
Het rapport is voor ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor aangeboden. Het resultaat van het ambtelijk hoor en wederhoor heeft geleid tot enkele aanpassingen in de tekst. De bestuurlijke reactie alsook het nawoord zijn opgenomen in het rapport dat nu voorligt.

Communicatie / Vervolgtraject / Uitvoering

Het rapport van de rekenkamercommissie wordt geplaatst op de website van de gemeente Zutphen.

Rapportage / evaluatie

De rekenkamercommissie is voornemens de opvolging van aanbevelingen van elk onderzoek na verloop van tijd na te gaan. De bevindingen worden aan college en raad gepresenteerd.

Financiën

De kosten van het onderzoek zijn betaald uit het budget van de rekenkamercommissie.

Bijlage

Het rapport Onderzoek Rekenkamercommissie gemeente Zutphen Invoering van de Omgevingswet 2016-2021.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0108

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 13 oktober 2021 met nummer


De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het presidium van 2021 met nummer;

b e s l u i t

 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport naar de invoering van de Omgevingswet;
 2. De conclusies van het onderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over te nemen;
 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen 1, 2 en 4 uit het rapport op te pakken;
 4. Het college te verzoeken ten aanzien van aanbeveling 3 en 6 in gesprek te gaan met de raad;
 5. Het college te verzoeken met een concrete tijdsplanning te komen ten behoeve van tijdige opvolging van de aanbevelingen 1, 2 en 4 en tijdige bespreking met de raad van de aanbevelingen 3 en 6 ter voorkoming van risico's;
 6. Ten aanzien van aanbeveling 5 het fenomeen raadswerkgroep nader te laten onderzoeken als instrument van de raad.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op:

 

 

De voorzitter,                                                                                          de griffier,

 

 


b e s l u i t :

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P Van der Hammen
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM. Roerdink
D66Y.J.A. ten Holder
VVD
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

 

Zie videotulen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 11 november 2021 (19:30 - 21:30) Naar boven

Datum 11-11-2021 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie