Pagina delen

Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019

Het presidium stelt voor :

1. de adviespunten uit de brief van de auditcommissie over te nemen en het college op te dragen (voor zover van toepassing) te vragen daar uitvoering aan te geven en hiertoe zo spoedig mogelijk, in ieder geval voorafgaand aan de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024, een tijdpad aan de raad voor te leggen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Auditcommissie heeft haar advies uitgebracht op de Jaarstukken 2019. De commissie heeft de jaarstukken doorgelicht en haar adviespunten geformuleerd. Dit advies is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

De volgende adviespunten zijn gegeven:

 

 

Verantwoordelijk vooruitvoering

Termijn

A.1 De auditcommissie adviseert u het college te vragen om de invoering van de budgethoudersregeling te bespoedigen en met passende 'culturele' maatregelen (training en opleiding etc.) het kostenbewustzijn en de plicht tot actief informeren bij afwijkingen binnen de organisatie te versterken.

 

College van BenW

Op korte termijn,

actie 2020

A.2 De auditcommissie adviseert u de Vierde kwartaalrapportage programma Zutphen financieel gezond te betrekken bij de behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2019 in uw Raad.

 

Presidium

Direct als document bij de agendering van de jaarstukken 2019 in Forum en Raad

A.3 De auditcommissie adviseert u het college te vragen om heldere informatievoorziening en scherpe analyses ten aanzien van het achterblijven van taakstellingen in de Wmo en de jeugdzorg.

Vraag het college in de komende buraps (met daarin de voortgangsinformatie met betrekking tot de financiële gezondmaking) en in de begroting een realistisch beeld te geven van de haalbaarheid van taakstellingen in het sociaal domein in relatie tot de natuurlijke vraagontwikkeling naar zorg.

 

College van BenW

Direct 2020, in buraps en specifieke rapportages over het sociaal domein

A.4 De auditcommissie adviseert u het college te vragen wat er mogelijk is om in het Fysieke domein de investeringswerken en uitvoering van plannen realistischer te ramen en kostenverhoging van onderhoud door uitstel van werken te voorkomen.

 

College van BenW

Direct met ingang van de Programmabegroting 2021-2024

A. 5 De auditcommissie adviseert u het college te vragen naar doordachte voorstellen voor verbetering van de ICT en applicaties die efficiënter werken mogelijk maken en de weg vrij te maken voor formatie en investeringen om die plannen uit te voeren.

 

College van BenW

Voorstellen bij eerstvolgende Voorjaarsnota en Programmabegroting 2021-2024r

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijk vooruitvoering

Termijn

B.1 In algemene zin adviseert de auditcommissie in de jaarstukken een   overzichtelijke samenvatting op te nemen van de prestaties en de besteding van middelen in het verslagjaar en de financiële positie van de gemeente aan het eind van het verslagjaar. Advies is in de samenvatting ruim gebruik te maken van grafische presentaties die de Raad snel inzicht bieden.

 

College van BenW

Eerstvolgende jaarstukken 2020

B.2 De auditcommissie adviseert (gericht op de nieuwe begroting 2021-2024) te werken aan een verbetering van de doelformulering en het stelsel van beleidsindicatoren in de beleidsprogramma's.

Ook adviseert zij bij de eerstvolgende begroting (2021-2024) per programma een overzicht van beleidsnota's etc. op te nemen die als kaderstelling van de Raad op dat terrein van kracht zijn.

Het ligt op de weg van de werkgroep Financiële kaderstelling om deze verbeteringen op te pakken.

 

College van BenW

na advies werkgroep Financiële kaderstelling

Programmabegroting 2021-2024 voor zover mogellijk

B.3 De auditcommissie adviseert (gericht op de nieuwe begroting 2021-2024) te werken aan meer resultaatgerichte afspraken onder het kopje   'Onze inzet' en te bezien of en hoe het college de relatie met de programmadoelstellingen kan versterken.

Voor zover mogelijk (omdat de begroting 2020 vast ligt) zou het college in de volgende jaarstukken 2020 al meer resultaatgericht kunnen rapporteren en inzichtelijk kunnen maken wat wel en niet is uitgevoerd.

 

College BenW

Programmabegroting 2021-2024 en (voor zover mogelijk Jaarstukken 2020

B.4 De auditcommissie adviseert de verbeterpunten in de toelichting op de financiële verantwoording van de programma's bij de eerstvolgende jaarstukken (2020) door te voeren:

- toelichting op lasten en baten

- relatie leggen tussen afwijking en beleidsprestaties

- inzicht bieden of voordelen in feite uitstel van uitvoering betreffen en de (financiële) gevolgen voor latere jaren.

 

College van BenW

Jaarstukken 2020

B.5 De auditcommissie adviseert (gericht op de nieuwe begroting 2021-2024) in de paragraaf Bedrijfsvoering inzicht te bieden in de geraamde ontwikkeling van vaste formatie, inhuur van personeel en de daaraan verbonden lasten. In de volgende jaarstukken 2020 zou de gemeenteraad zo mogelijk al een overzicht van het verloop van formatie, inhuur en kosten moeten krijgen.

 

College van BenW

Programmabegroting 2021-2024

Beoogd effect

De auditcommissie doet aanbevelingen tot verbetering van de kwaliteit van verantwoordingsinformatie in de jaarstukken.

Argumenten

1.1 Overnemen adviespunten en college vragen daaraan uitvoering te geven, met uitzondering van adviespunt A2, om de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken te verbeteren.

Door het overnemen van de adviespunten uit de brief van de Auditcommissie en het college te vragen daaraan uitvoering te geven kan de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken worden verbeterd. 

Kanttekeningen

-

Bijlagen

-          Adviesbrief Auditcommissie Jaarstukken 2019 met bijlage

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0052

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 4 juni 2020 met nummerb e s l u i t :

1. de adviespunten uit de brief van de auditcommissie over te nemen en het college op te dragen (voor zover van toepassing) te vragen daar uitvoering aan te geven en hiertoe zo spoedig mogelijk, in ieder geval voorafgaand aan de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024, een tijdpad aan de raad voor te leggen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 15-06-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie voor verslag: Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen (15-06-2020)

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend