Pagina delen

Overlopende budgetten van 2021 naar 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De overlopende budgetten van 2021 naar 2022 over te hevelen.
  2. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-20).

Inhoud

Inleiding

De raad heeft op 8 november 2021 de Begroting 2022 vastgesteld. Aan het eind van het jaar 2021 en tijdens het opstellen van de Jaarrekening 2021 is gebleken dat van een aantal in het jaar 2021 beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in het jaar 2022 vervolgd. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking ook is aangegeven.

Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2022 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in het jaar 2022 is een raadsbesluit nodig.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2022 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2022.
In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). Door deze begrotingstechnische overheveling komen restantbudgetten beschikbaar en kunnen de werkzaamheden in 2022 worden vervolgd/ afgerond.
Voor de diverse programma’s gaat het om onderstaande budgetten:

Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 (pdf)

Kanttekeningen

Indien van toepassing, zijn de kanttekeningen in de betreffende voorstellen opgenomen die ten grondslag lagen aan de diverse budgetten.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor het saldo van de begroting 2022 geen budgettaire consequenties. Het gaat om het financieel verwerken van restantbudgetten van eerder genomen besluiten waarbij de dekking al is geregeld (via reserves) of om budgetten waarbij de dekking (ontvangen subsidies) wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Begrotingswijziging 2022-20 overlopende budgetten van 2021 naar 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0048

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 mei 2022 met nummer 337060


gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. De overlopende budgetten van 2021 naar 2022 over te hevelen.
  2. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-20).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2022 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
B.M. Duizer