Pagina delen

Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. kennis te nemen van het besluit van het college om de economische eigendom van de ondergrondse afvalcontainers over te dragen aan Circulus-Berkel N.V.;
  2. de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2015.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In november 2003 heeft de raad krediet van 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de overschakeling van bovengrondse naar ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad en bij hoogbouw. Later heeft de raad nogmaals € 175.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn in het totaal circa 125 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De kapitaal- en onderhoudskosten zijn in de begroting en afvalstoffenheffing verwerkt. Daarnaast zijn er in de loop van de tijd containers bijgeplaatst. De investeringskosten daarvan zijn nagenoeg allemaal opgevangen binnen de exploitatie van de desbetreffende woningbouwplannen en ten gevolge daarvan niet verwerkt in de afvalstoffenheffing. De onderhoudskosten zijn daarin wel meegenomen. De overige inzamelmiddelen (minicontainers en zwarte kratje) worden geheel gefinancierd door Circulus-Berkel. De kosten daarvan worden via de dienstverleningsovereenkomst aan de gemeente doorberekend en verwerkt in de afvalstoffenheffing. Veel ondergrondse containers zijn nu aan vervanging toe.  Vandaar dat wij nu besloten hebben de economische eigendom ervan over te dragen aan Circulus-Berkel B.V.. Voor de argumenten voor deze eigendomsoverdracht verwijzen wij u naar het ter inzage gelegde stukken.

 

Beoogd effect

De financiële consequenties van de overdracht van de ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V. te verwerken in de begroting.

 

Argumenten

1.1 Door de overdracht komt er een groot bedrag binnen, dat  niet is geraamd

Voor de overdracht betaalt Circulus-Berkel B.V. een bedrag van € 288.424. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.

1.2 Door de overdracht dient de boekwaarde ineens te worden afgeschreven

Door overdracht van de eigendom moet de boekwaarde van € 370.755 ineens worden afgeschreven. In de begroting 2015 is hiervoor al € 161.955 gereserveerd. Het restant van € 208.800 kan worden gedekt uit de opbrengst. Het resterende bedrag van € 79.624 kan worden toegevoegd aan de reserve regionale vuilverwerking.

1.3  De exploitatiekosten 2015 dienen op andere wijze te worden verwerkt in de begroting

Aan Circulus-Berkel BV wordt een vast bedrag per container betaald voor onderhoud en kapitaallasten,  deze laatste inclusief toekomstige vervanging. Het te betalen bedrag is op basis van 160 containers € 330.818 per jaar.  Hierbij zijn er afzonderlijke vergoedingen voor glascontainers (12 stuks) en overige containers (148 stuks). Hiervoor is in de begroting reeds € 140.800 opgenomen. Het restant van € 190.018 kan ten laste worden gebracht van de Reserve regionale vuilverwerking. Dit is slechts eenmalig, aangezien met ingang van 2016 de nieuwe werkwijze direct in de begroting zal worden verwerkt. De huurkosten komen nagenoeg overeen met de som van de huidige onderhoudskosten en kapitaallasten. Het verschil is zo gering dat deze wijziging geen of nauwelijks gevolg zal hebben voor de afvalstoffenheffing.

Financiën

Zie bijgevoegde begrotingswijziging.

 

Stukken die ter inzage liggen

Collegebesluit.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0029

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 februari 2015 met nummer 53436b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging 2015-10 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en M.G.S. Siemes
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de gasten uit Brummen.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

College:

a. Het communicatieplan komt twee weken later dan aangekondigd, omdat er deze week nog gesprekken plaatsvinden met wijkbewoners. Het plan komt voor het forum ter inzage op 7 april.

b. Morgenavond is er in de Hanzehof een gratis voorstelling over armoedebeleid. Iedereen is van harte welkom.

c. De opbrengst van de reclamebelasting op industrieterreinen blijkt tegen te vallen. Naar de oorzaak daarvan wordt nu onderzoek gepleegd. Het college zal op 7 april nader informatie verstrekken.

4. Aankondiging moties en amendementen

--

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 9 maart 2015

--

b. Toezeggingenlijst Raad 9 maart 2015

Stadspartij: Wanneer komt het college met informatie op toezegging 2014-13?

College: voor 7 april 2015.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018

GroenLinks: Er wordt wederom gekort. De efficiencyslag is al gemaakt. Is een verder terugdringen van de uitgaven wel mogelijk nu de GGD een belangrijke taak is toegedicht in het kader van preventie?

PvdA: Hoe is het gesteld met de managementslaag; wordt voldaan aan de Balkenende-norm?

College: Het klopt dat er al eerder een bezuiniging is doorgevoerd. De raad heeft echter besloten nog eens 5% te korten. Dat is in de zienswijze verwoord. De GGD heeft al aangegeven dat bezuinigingen niet meer in efficiency of management gevonden kunnen worden. De GGD houdt zich aan de Balkenende-norm. Daarom vraagt het college nu om voorstellen van de GGD. Wanneer die vraag beantwoord is, kunnen we bezien wat wenselijk is. Overigens is het ook mogelijk al voordat het antwoord van de GGD komt intern met de raad te bespreken wat de betekenis van de GGD voor de gemeente is.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.

SP: Er moeten al veel containers worden vervangen. Is dat niet snel en moet de gemeente die vervanging betalen? Zijn er gevolgen voor de afvalstoffenheffing? Waar eindigt de verschuiving van verantwoordelijkheden?

College: Of het snel is dat containers aan vervanging toe zijn, kan het college niet zeggen. De kosten komen ten laste van Circulus-Berkel B.V. De gevolgen voor de afvalstoffenheffing zijn nihil. Feitelijk is er van verschuiving van verantwoordelijkheden nauwelijks sprake. De praktijk is tot op heden dat Circulus-Berkel B.V. aangeeft dat onderhoud of vervanging nodig is en dat werk ook uitvoert, maar pas na instemming van de gemeente. Door het nu helemaal bij Circulus-Berkel B.V. neer te leggen werkt het efficiënter.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)

Geen opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015

--

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 maart 2015

SP:

05: Nieuwsbrief AZC: Zijn er nog veel reactie binnengekomen?

10: Memo ter afdoening van toezegging Forum 2014-06 “verordening paracommercie sportverenigingen: Ziet graag dat ook andere verenigingen, zoals scouting erbij betrokken worden.

College:

05: Het is het college nu niet bekend. Suggestie de vraag per mail rechtstreeks te stellen aan portefeuillehouder.

10: Ook scouting zal erbij betrokken worden.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 09-02-2015

b. Forumverslag 12-02-2015

Verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend