Pagina delen

Opheffen reserves 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De reserve Uitkering AZC jeugdhulp, de reserve Taalhuis volwasseneducatie, de reserve BWS renteverschil, de reserve Pilot huisartsen, de reserve De Mars, de reserve Zutphenfonds, de reserve Suppletie zwembad en de reserve Zero emissie stadslogistiek op te heffen en het saldo van € 74.900,00 toe te voegen aan de Algemene reserve;
 2. De naam van de reserve Parkeren te wijzigen in reserve Mobiliteit en de reserve Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen te wijzigen in de reserve Investeringen vastgoed;
 3. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-18).

Inhoud

Inleiding

Reserves vormen een belangrijk onderdeel van het eigen vermogen van de gemeente. Vooruitlopend op de jaarrekening 2021 is, op verzoek van het Forum, een scan uitgevoerd op de reserves bij de 2e bestuursrapportage 2021. De uitkomsten zijn meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2021. Hierin was al aangegeven dat een goede analyse pas te maken is bij de jaarrekening 2021. Uit de analyse, die is opgesteld, bij de jaarrekening blijkt dat er een aantal reserves kunnen worden opgeheven.

Beoogd effect

Het aanhouden van reserves die passen bij de huidige opgaven van de gemeente Zutphen en het versterken van de Algemene reserve.

Argumenten

1.1 Voor de op te heffen reserves is geen bestedingsplan meer.
De voorgestelde mutaties in de reserves komen voort uit een brede heroverweging van de reservepositie. Daarbij is nagegaan of er bestemmingsreserves zijn die opgeheven kunnen worden. Na verstrijken van de afgesproken looptijd of vervallen van het concrete bestedingsdoel valt een (restant)saldo namelijk in de reserve vrij ten gunste van de algemene reserve. Als bij het verstrijken van de looptijd of het vervallen van het huidige bestedingsdoel geconstateerd wordt dat eventuele restantmiddelen langer of voor een ander bestedingsdoel nodig zijn, dan is hiervoor een nieuw raadsbesluit nodig waarbij het (nieuwe) doel, de omvang en de looptijd opnieuw worden afgewogen.

Toelichting per reserve:

 • Reserve Uitkering AZC jeugdhulp: Deze middelen zijn ingezet voor incidentele uitgaven voor de AZC jeugdhulp. In de begroting is hiervoor nu structureel budget opgenomen. Het restantbedrag van € 29.000 kan vrijvallen;
 • Reserve Taalhuis volwasseneneducatie: Het budget van € 62.500 is in 2019 niet volledig benut voor het Taalhuis volwasseneneducatie. Het restantbedrag van € 9.400 kan vrijvallen;
 • Reserve BWS renteverschil: Het bestedingsdoel is niet meer aanwezig. Deze reserve was gevormd voor de rentekosten van de startersleningen. Dit wordt nu opgevangen binnen onze begroting. Het restantbedrag van € 6.500 kan vrijvallen.
 • Reserve Pilot huisartsen: Het beschikbare bedrag voor de pilot huisartsen is ingezet. De reserve is nihil en kan worden opgeheven;
 • Reserve De Mars: De reserve was ingesteld om de kapitaallasten van het bedrijventerrein Eefde te dekken. De reserve is nihil en kan worden opgeheven;
 • Reserve Zutphenfonds: Door vertraging van het opstarten van het Zutphenfonds is deze reserve gevormd. De reserve is nihil en kan worden opgeheven;
 • Reserve Suppletie zwembad: De reserve is ingesteld om de suppletie uitkering te verstrekken aan het zwembad. Dit is betaald en de reserve is nihil. De reserve kan worden opgeheven.
 • Reserve Zero emissie stadslogistiek: Het doel van deze reserves is behaald en het restantbedrag van
  € 30.000 kan vrijvallen.

1.2 Het opheffen van een reserve is een bevoegdheid van de raad.
In artikel 189 Gemeentewet is opgenomen dat de gemeenteraad te allen tijde het doel of de bestemming kan wijzigen van een reserve. Het budgetrecht ligt namelijk bij de gemeenteraad.

1.3 Het opheffen van de reserve is opgenomen in de algemene financiële kaders en uitgangspunten.
In de algemene financiële kaders en uitgangspunten is opgenomen dat reserves waar in de afgelopen twee jaar geen dotatie of onttrekking heeft voorgedaan worden opgeheven.

2.1 De besteding is breder dan alleen parkeren.
De raad heeft in de raadsvergadering van 1 juni 2021 een motie (2021-M0019) aangenomen waarin het college wordt opgedragen middelen ter beschikking te stellen in de voorjaarsnota 2021 voor een uitvoeringsprogramma verkeersbeleid (mobiliteit). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan deze motie.

2.2 De besteding van de reserve is voor investeringen van vastgoed.
De raad heeft in de raadsvergadering van 13 oktober 2020 het beheerplan gemeentelijk vastgoed 2021-2025 vastgesteld. Hierbij is besloten om een voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen te vormen. Deze reserve wordt alleen nog gebruikt voor de kapitaallasten van de investeringen van het vastgoed.

Financiën

Door de reserves op te heffen moet de begroting worden aangepast. Het vrij te vallen bedrag van € 74.900,00 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Na besluitvorming bedraagt de Algemene reserve € 10.230.964,00.

Reserve Uitkering jeugdhulp AZC

€ 29.000,00

Reserve Taalhuis volwasseneneducatie

€   9.400,00

Reserve BWS renteverschil

€   6.500,00

Reserve Pilot huisartsen

€         0,00

Reserve De Mars

€         0,00

Reserve Zutphenfonds

€         0,00

Reserve Suppletie zwembad

€         0,00

Reserve Zero emissie stadslogistiek

€ 30.000,00

Totaal

€ 74.900,00

Bijlagen

Toelichting en beschrijving per reserve
Begrotingswijziging (2022-18)

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0039

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 april 2022 met nummer 319277


gelet op artikel(en) 189 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. De reserve Uitkering AZC jeugdhulp, de reserve Taalhuis volwasseneducatie, de reserve BWS renteverschil, de reserve Pilot huisartsen, de reserve De Mars, de reserve Zutphenfonds, de reserve Suppletie zwembad en de reserve Zero emissie stadslogistiek op te heffen en het saldo van € 74.900,00 toe te voegen aan de Algemene reserve;
 2. De naam van de reserve Parkeren te wijzigen in reserve Mobiliteit en de reserve Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen tewijzigen in de reserve Investeringen vastgoed;
 3. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-18).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 16 mei 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-05-2022 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend