Pagina delen

Opdrachten en Begroting decentralisaties Sociaal Domein 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het uitgangspunt ten aanzien van de bovengrens (max. 5% van het totaalbudget) voor middelen ten
behoeve van de uitvoeringskosten van de per 1-1-2015 overgehevelde taken los te laten en als
richtinggevende opdracht aan de toegangen en de gemeente mee te geven om samen te komen tot zo
laag mogelijke uitvoeringskosten van in beginsel maximaal 7,5%;

2. dDe gemeentelijke begroting te wijzigen conform bijgaand voorstel voor wat betreft de incidentele
uitvoeringskosten voor 2016 ter hoogte van € 1.284.000, inclusief mutatie Reserve Wwb/Participatie
ter hoogte van €514.000, mutatie Reserve Wmo/Jeugd ter hoogte van €345.000 en mutatie
saldireserve ter hoogte van €425.000;

3. kennis te nemen van de verdeling van de structurele uitvoeringsbudgetten ter hoogte van €1.847.430
welke gedekt worden uit de zorgbudgetten van de drie decentralisaties;

4. het reeds aan de reserve Wmo/jeugd toegevoegde restant Algemene oplossingen 2015 ter hoogte van
€474.000 in 2016 uit genoemde reserve beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven voor de inzet
van Algemene oplossingen en het verminderen van maatwerkvoorzieningen, dit in aanvulling op het
via beleidsregels beschikbaar komende budget 2016 voor dit doel.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het Rijk heeft op 1 januari 2015 een aantal taken in het Sociale Domein (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) overgeheveld naar de gemeenten. Gezien de omvang en complexiteit van deze operatie heeft Zutphen een tijdelijk programmateam Sociaal domein ingericht voor de coördinatie. Dit team heeft de gezamenlijke en de individuele opdrachten voor de toegangen sociaal domein (het Plein voor de WMO, het CJG voor het toegangsteam jeugd en Perspectief voor de sociale wijkteams) voor 2016 in kaart gebracht, evenals de benodigde zorgkosten van de nieuwe taken in het Sociale Domein, de uitvoeringskosten en de kosten voor algemene oplossingen (zie bijlage 1). Dit is samengevat in de hier voorliggende begroting inclusief dekkingsvoorstel (bijlage 2).

Beleidsuitgangspunt in 2015 was om zo veel mogelijk budget beschikbaar te hebben voor zorgkosten en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Als percentage voor uitvoeringskosten werd 5% van het totale budget gehanteerd en werden uitvoeringskosten op incidentele basis begroot. Uitgangspunt was ook om de ‘voorkant’ (de toegang) goed op orde te hebben om zo de beweging op gang te brengen van zware naar lichte zorg, maar ook op tijd zware ondersteuning in te zetten om escalatie te voorkomen (licht waar het kan, zwaar als het moet).

In 2015 zijn de toegangsteams ingericht op basis van een inschatting van de nieuwe taken. In de praktijk is gebleken dat het meer capaciteit en kwaliteit vraagt om de nieuwe taken goed uit te voeren dan nu het geval is. We hebben nu beter zicht op wat er structureel nodig is en het is belangrijk om nu de benodigde basis structureel te maken en meer zekerheid te bieden aan de organisaties en daarmee de kwaliteit beter te borgen.
Daarom wordt voorgesteld om voor de komende jaren voor de uitvoeringskosten voor de gemeente en de toegangen samen als richtinggevend uit te gaan van in beginsel maximaal 7,5% van het totale budget voor de drie decentralisaties. Dat is gereflecteerd in de begroting. Daarnaast is voor doorontwikkeling van de toegangen en transformatie van de zorg incidenteel (voor twee jaar) een bedrag opgenomen.

Beoogd effect

Voldoende middelen voor zorg, algemene oplossing en uitvoering van taken met betrekking tot de decentralisaties in het Sociale Domein.

Argumenten

1. Het uitgangspunt ten behoeve van het maximaliseren van de uitvoeringskosten past niet meer bij de opgaven van de toegangen en de gemeente.
In 2015 is een maximum van 5% gehanteerd voor de kosten die de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein mochten kosten. In de praktijk blijkt echter dat er meer nodig is om de nieuwe taken goed uit te voeren.
Bovendien zijn nu alle uitvoeringskosten toegangen ondergebracht onder het kopje uitvoeringskosten;
ook de kosten voor de sociale wijkteams die in 2015 waren begroot onder algemene oplossingen. Dit om de inzet door de sociale wijkteams op dezelfde manier te beoordelen als de inzet door het Toegangsteam Jeugd en Het Plein (immers, een gesprek met deze toegangsteams leidt vaak ook niet tot maatwerk, maar tot doorverwijzing naar algemene oplossingen).
Dit alles leidt tot een stijging van de uitvoeringskosten terwijl de totaalbudgetten die het Rijk beschikbaar stelt dalen. Hierdoor ontstaat de situatie dat de grens van 5% wordt overschreden en de vraag zich opwerpt of dit uitgangspunt nog van actuele waarde is. Voorgesteld wordt om de focus te richten op wat de partners daadwerkelijk nodig hebben voor optimale dienstverlening en daarmee de klant centraal te stellen. De Raad wordt voorgesteld om de maximalisatie van uitvoeringskosten derhalve los te laten. Als richtinggevende opdracht wordt aan de toegangen en gemeente meegegeven gezamenlijk te komen tot zo laag mogelijke uitvoeringskosten van in beginsel maximaal 7,5%.

2. Zonder extra (incidentele) middelen kunnen de decentralisatietaken niet uitgevoerd worden

Uitvoeringskosten

De decentralisaties vergen uitbreiding c.q. versterking van de organisatie en hogere bijdragen aan lokale en regionale partners. Dit is met name ingegeven vanuit de transitie van deze taken van Rijk naar gemeenten. Daarnaast is er een doorontwikkeling/transformatie nodig. Ook hiervoor zijn in 2016 nog middelen benodigd.

Zorgkosten

De begrote zorgkosten 2016 voor de WMO zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2015. Dat geldt ook voor jeugdhulp, met dien verstande dat voor sommige aanbieders een aanname van kosten is gedaan omdat het productieoverzicht van 2015 niet compleet was (zie kanttekeningen). Binnen het WMO budget is een post opgenomen voor extra middelen voor dagbesteding. Tot nu toe zitten de gelden voor dagbesteding gescheiden in de maatwerkcontracten Jeugd en WMO. Daarnaast biedt de Participatiewet mogelijkheden zoals het inzetten van meedoenplekken. Binnen het project dagbesteding/beschut oud waarin gekeken wordt naar het slimmer organiseren van de verschillende
vormen van dagbesteding en bevordering van de participatie is nu het uitgangspunt geformuleerd dat iedereen die op dit moment thuis zit met een (bijstands)uitkering via het Plein of andere instantie tenminste 4 dagdelen in de week iets zal gaan doen. Dat ‘iets doen’ kan variëren van belevingsgerichte dagbesteding (bijvoorbeeld schilderen) tot betaald werk en alles wat daar tussenin zit. Met de huidige financiering van Jeugd, WMO en Participatie hebben we niet de mogelijkheid om trajecten in te zetten. Gezien de mogelijkheden die trajecten bieden willen we graag starten met de invulling van trajecten voor jongeren (vroegtijdig schoolverlaters), volwassenen met een
(bijstands)uitkering en ouderen. Het gaat om trajecten van 12 tot 18 maanden met een nazorgperiode van minimaal 6 maanden die gemiddeld € 4.000,-- tot € 6.000,-- per traject kosten. De financiering is gebaseerd op PxQ.

3. Er is structurele dekking nodig voor de uitvoeringskosten.

De belangrijkste dekkingsmiddelen zijn de zorgbudgetten uit de integratieuitkering Sociaal Domein.
Met betrekking tot de uitname ten laste van het participatiebudget leidt dit tot een verlaging van het budget voor re-integratietaken.

4. Algemene oplossingen moeten leiden tot preventie en vroegsignalering en zijn van belang voor het inperken van de zorgkosten voor maatwerkvoorzieningen

In 2015 is gestart met het inrichten van Algemene oplossingen door de drie toegangen en andere partners in het sociaal domein. Door de turbulente situatie in de eerste helft van 2015 als gevolg van de invoering van de decentralisaties is het onderdeel Algemene oplossingen pas in de tweede helft goed op gang gekomen. Daardoor zijn niet alle beschikbaar gestelde middelen in 2015 besteed. Om in 2016 een voortvarend vervolg te geven aan de initiatieven die in 2015 zijn ontplooid wordt voorgesteld om de niet bestede middelen uit 2015 beschikbaar te stellen voor 2016 en samen met het voor dit doel beschikbare budget 2016 in te zetten.

Kanttekeningen

1. De begroting decentralisaties 2016 is op basis van de informatie die we nu beschikbaar hebben. Het is zaak om de werkelijke kosten goed te volgen om snel te kunnen reageren als dat nodig is.
Veel ramingen zijn gebaseerd op productiecijfers uit 2015, maar ook op aannames van zorgaanbieders waarvan de administratie nog niet helemaal op orde is. Dat is logisch omdat het nieuwe taken betreft en ook zorgaanbieders een grote omschakeling hebben moeten maken.
De begroting is afgestemd op de informatie die nu voorhanden is. De werkelijkheid in 2016 kan hiervan op enkele onderdelen (met name Jeugdzorg) substantieel afwijken. Dit levert een budgettair risico op. Op basis van de ervaringsgegevens in de loop van 2016 moet blijken of de aannames die ten grondslag liggen aan de geraamde uitvoeringskosten juist zijn.

Het is zaak om het verloop van de budgetten goed te volgen. Hiervoor is een strakke monitoring nodig. De gemeente vraagt, als opdrachtgever van CJG, SWT en Het Plein, om hierover in 2016 te rapporteren via de reguliere P&C-cyclus.

Voor wat betreft de uitvoeringskosten voor Het Plein geldt dat het middelen betreft voor het primaire proces. Tevens heeft Het Plein aangekondigd in een komende begrotingswijziging 2016 voor de GR middelen te vragen voor uitvoering van de vangnetmaatregelen alsmede voor investeringen in het ondersteunend proces. Hiervoor volgt nog een nader college- en raadsvoorstel.

Tevens heeft Het Plein een grote opgave om enerzijds de bedrijfsvoering op orde te krijgen en anderzijds de integratie Plein / Delta vorm te geven. Op 15 februari is het Forum hierover geïnformeerd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze opgave zich in financiële zin vertaalt. Op basis van de eerste bevindingen is het reëel om te veronderstellen dat bij een opgave van een dergelijke omvang de kosten uitgaan voor de baten. En dat daarmee een aanvullend verzoek om middelen wordt ingediend medio 2016.

2. Een deel van de dekking komt t.l.v. de Saldireserve. Hierdoor daalt het weerstandsvermogen van de gemeente.

De voorgestelde begroting is incidenteel niet sluitend. Voorgesteld wordt om het incidentele tekort te dekken uit enkele reserves, waaronder de saldireserve. Hierdoor daalt het weerstandsvermogen van de gemeente, maar blijft binnen de categorie ‘ruim voldoende’.

Risico’s

Zie kanttekeningen

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het College en de Raad worden frequent, via de Stuurgroep, Fora en presentaties, geïnformeerd over de status en voortgang van de operaties in het Sociale Domein.

Rapportage/evaluatie

Rapportage over de stand van zaken en voortgang van taken in het sociaal domein worden richting het College en de Raad verzorgd via de reguliere P&C-cyclus (Buraps en jaarrekening)

Financiën

De belangrijkste financiële consequenties zijn in dit collegevoorstel toegelicht. Een gedetailleerde begroting decentralisaties 2016 is als bijlage toegevoegd. De voorgestelde dekking is als volgt:

Structureel
Totale structurele uitvoeringskosten                         € 1.847.430

Dekking uitvoeringskosten WMO                              € 1.385.984
Dekking uitvoeringskosten Jeugd                             € 351.309
Dekking uitvoeringskosten Participatie                      € 110.137
Structurele dekkingsmiddelen                                  € 1.847.430

Incidenteel
Totale incidentele uitvoeringskosten                         € 1.284.000

Dekking uit reserve Wwb/Participatie:
Opplussen beleidscapaciteit Participatie                     € 40.000
Incidentele extra capaciteit primair proces Het Plein   € 474.000
                                                                             € 514.000

Dekking uit reserve Wmo/Jeugd:
Incidentele extra capaciteit CJG                                 € 150.000
Incidentele capaciteit Wmo (begroting Het Plein 2016) € 195.000
                                                                              € 345.000

Dekking restant uit Saldireserve:
Programmateam Sociaal domein                                € 240.000
Projectmanager Zorglandschap                                  € 17.500
Toezichthoudend ambtenaar Wmo                              € 17.500
Incidentele extra capaciteit toegang SWT                    € 150.000
                                                                               € 425.000

Beschikbaar stellen van het restant Algemene oplossingen 2015 voor inzet in 2016 vanuit egalisatiereserve Wmo/Jeugd: € 474.000.

Bijlagen

1. Notitie toegang sociaal domein 2016
2. Begroting decentralisaties 2016 (begroting decentralisaties 2016 deel 1 en deel 2)
3. Begrotingswijziging 2016-09

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0035

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 maart 2016 met nummer 79650b e s l u i t :

  1. het uitgangspunt ten aanzien van de bovengrens (max. 5% van het totaalbudget) voor middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten van de per 1-1-2015 overgehevelde taken los te laten en als richtinggevende opdracht aan de toegangen en de gemeente mee te geven om samen te komen tot zo laag mogelijke uitvoeringskosten van in beginsel maximaal 7,5%;
  2. de gemeentelijke begroting te wijzigen conform bijgaand voorstel voor wat betreft de incidentele uitvoeringskosten voor 2016 ter hoogte van € 1.284.000, inclusief mutatie Reserve Wwb/Participatie ter hoogte van €514.000, mutatie Reserve Wmo/Jeugd ter hoogte van €345.000 en mutatie saldireserve ter hoogte van €425.000;
  3. kennis te nemen van de verdeling van de structurele uitvoeringsbudgetten ter hoogte van €1.847.430 welke gedekt worden uit de zorgbudgetten van de drie decentralisaties;
  4. het reeds aan de reserve Wmo/jeugd toegevoegde restant Algemene oplossingen 2015 ter hoogte van€474.000 in 2016 uit genoemde reserve beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven voor de inzet van Algemene oplossingen en het verminderen van maatwerkvoorzieningen, dit in aanvulling op het via beleidsregels beschikbaar komende budget 2016 voor dit doel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 april 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het Rijk heeft op 1 januari 2015 een aantal taken in het Sociale Domein (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) overgeheveld naar de gemeenten. Gezien de omvang en complexiteit van deze operatie heeft Zutphen een tijdelijk programmateam Sociaal domein ingericht voor de coördinatie. Dit team heeft de gezamenlijke en de individuele opdrachten voor de toegangen sociaal domein (het Plein voor de WMO, het CJG voor het toegangsteam jeugd en Perspectief voor de sociale wijkteams) voor 2016 in kaart gebracht, evenals de benodigde zorgkosten van de nieuwe taken in het Sociale Domein, de uitvoeringskosten en de kosten voor algemene oplossingen. Dit is samengevat in de hier voorliggende begroting inclusief dekkingsvoorstel.

Beleidsuitgangspunt in 2015 was om zo veel mogelijk budget beschikbaar te hebben voor zorgkosten en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Als percentage voor uitvoeringskosten werd 5% van het totale budget gehanteerd en werden uitvoeringskosten op incidentele basis begroot. Uitgangspunt was ook om de ‘voorkant’ (de toegang) goed op orde te hebben om zo de beweging op gang te brengen van zware naar lichte zorg, maar ook op tijd zware ondersteuning in te zetten om escalatie te voorkomen (licht waar het kan, zwaar als het moet).

In 2015 zijn de toegangsteams ingericht op basis van een inschatting van de nieuwe taken. In de praktijk is gebleken dat het meer capaciteit en kwaliteit vraagt om de nieuwe taken goed uit te voeren dan nu het geval is. We hebben nu beter zicht op wat er structureel nodig is en het is belangrijk om nu de benodigde basis structureel te maken en meer zekerheid te bieden aan de organisaties en daarmee de kwaliteit beter te borgen.
Daarom wordt voorgesteld om voor de komende jaren voor de uitvoeringskosten voor de gemeente en de toegangen samen als richtinggevend uit te gaan van in beginsel maximaal 7,5% van het totale budget voor de drie decentralisaties. Dat is gereflecteerd in de begroting. Daarnaast is voor doorontwikkeling van de toegangen en transformatie van de zorg incidenteel (voor twee jaar) een bedrag opgenomen.

Met voorliggende raadsvoorstel wordt beoogd om voldoende middelen te hebben voor zorg, algemene oplossing en uitvoering van taken met betrekking tot de decentralisaties in het Sociale Domein.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting  overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van den Raad ex artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 11-04-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en het de aanwezigen welkom. Vervolgens leidt hij het onderwerp van vanavond in. Hierna krijgt het college het woord om het voorstel toe te lichten.

Het college geeft aan dat na een jaar na de transitie in het sociale domein duidelijk gebleken is dat de voorkant goed ingericht moet zijn. Hiervoor is meer nodig dan de initieel begrote 5% uitvoeringskosten. Er valt winst te behalen met een goed ingerichte voorkant. Wel is het doel om binnen de 7,5% te blijven. Punt 2 tot en met 4 betreffen het technisch dekken van het voorstel.

GroenLinks wil weten of er al beleid is inzake multiproblematiek zodat men hier niet voortdurend op terug hoeft te komen.

De Stadpartij wil weten of de 7,5% een harde grens is of een inspanningsverplichting.

D66 wil weten of er al meer bekend is over het budget 2015 van Jeugdzorg.

BewustZW wil weten wat het financiële risico van Jeugdzorg is. Kan dit eventueel opgevangen worden binnen de huidige reserves?

De PvdA vindt het onduidelijk wat nu tot de uitvoeringskosten gerekend wordt. Wijkteams leveren bijvoorbeeld ook eerstelijnszorg.

De VVD merkt op dat het van meet af aan duidelijk was dat de 5% een eerste aanname was. Men geeft aan de 7,5% vraag te steunen. Daarnaast wil men weten of de thuisgesprekken nog altijd met twee personen plaatsvinden. Verder noemt men het dekkingsvoorstel reëel.

Burgerbelang wil weten hoe reëel de verhoging is. Is er referentie bij andere gemeenten? Tevens wil men weten hoe de raad vinger aan de pols kan houden bij de doorontwikkeling van het plein. Per februari is het bestuur gewijzigd. Is de raad geïnformeerd? Daarnaast warende aanbevelingen van de heer noppen lastig te vinden in de stukken.

De SP is van mening dat een goed werkende toegang belangrijk is. Wel heft men moeite met een deel van de tekst die nogal stigmatiserend is. Het college heeft aan te geven iets te willen doen voor de groep die aan de onderkant zit en om hen 4 dagdelen iets te laten doen. Komt er een verplichte tegenprestatie bij de bijstand? Wat zijn de extra kosten voor de samenvoeging van het Plein en Delta?

Het CDA is benieuwd naar de verdere voortgang van het proces. Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk geld naar de daadwerkelijke zorg gaat.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen.

Men heeft veel steun voor het voorstel gehoord. De 7,5%wordt met dit voorstel in de begroting van 2016 vastgelegd. Ook voor de jaren er na is de 7,5% het doel. 
De raad wordt middels de burap gerapporteerd en niet meer middels een twee maandelijks verslag. Indien van belang worden extra gesprekken met de raad gevoerd. Voor het Plein, dit is een GR, zijn er ook afspraken over de informatiestromen.

Inzake de fusie tussen Plein en Delta volgt er voor de zomer nog een collegevoorstel.

De gemeente houdt geld over op de WMO maar komt op Jeugdzorg in 2015 1 a 2 miljoen te kort. Daar wordt gezocht naar dekking.

De PvdA vraagt wat er over is gebleven op de WMO.

Het college antwoordt dat het gaat om ongeveer 2,5 miljoen euro. Over de groep die aan de onderkant zit geeft het college aan dat hiervoor een miljoen apart is gezet. Over een tegenprestatie is eerder wel gesproken. Het college geeft tevens aan dat in het stuk een ongelukkige woordkeuze is gebruikt.

Bij multiproblematiek zijn de toegangen en aanpak verder door te ontwikkelen. Ook is er aandacht voor dubbelingen in het systeem.

Het verlagen van de algemene oplossingen is geen goed idee. We zijn nog te weinig toegekomen aan het ontwikkelen van algemene oplossingen

De risico’s op de jeugdzorg zijn nog op te vangen middels de reserve WMO. We hopen in 2016 beter uitte komen.

Het college vraagt zich af of de definitie van uitvoeringskosten heel relevant is. In de begroting is vastgelegd wat er onder valt.

De PvdA beschouwd ze wel relevant omdat het gaat om er gestuurd wordt op de 7,5% norm.

Ook de VVD zou graag zien dat er duidelijkheid komt over de uitvoeringskosten.

Het college geeft aan dat de situatie op dit moment door taakverschuivingen onoverzichtelijk is Wat tot de oude taken behoord en wat tot de nieuwe is diffuus. In de komende jaren wordt de materie overzichtelijker.

Inzake het referentiekader geeft het college aan dat dit er nog niet is. Iedere gemeente is nu en jaar bezig en iedereen doet het op zijn eigen manier. Het belangrijkste is dat het hele systeem goed werkt.

Het samenvoegen van Delta en Plein is erg complex. We denken dat het proces goed op de rit staat met voldoende besluitvormingsmomenten

Het benoemen van een bestuur is een collegebevoegdheid.

Het stuk van de heer Noppen is doorgestuurd naar het presidium

De VVD vraagt hoe het zit met de vraaggesprekken.

Het college geeft aan dat de gesprekken op dit moment nog met twee WMO consulenten worden gedaan maar dat dit in de toekomst wordt gedaan met twee expertises.

Het CDA vraagt in hoeverre de opzet voltooid is

Het college denkt dat men nooit uitontwikkeld is maar dat het eerder eenvoudiger moet worden.

De SP is gerustgesteld door de beantwoording.

De VVD denkt dat het goed is als de tegenprestatie nog een keer besproken wordt.

De SP is het daarmee eens.

Het college lijkt dit een goed idee.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor beraad. Op verzoek van het college, met instemming van het forum kan dit dezelfde avond.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend