Pagina delen

Ontwikkelingen arbeidsmarktregio FactorWerk

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het college wil het Forum informeren over de ontwikkelingen arbeidsmarktregio Factor Werk. Aan de hand van een presentatie komen de volgende punten in deze Forumvergadering aan de orde:

1. De invlechtingsoperatie GelreWerkt!  (De raad wordt geïnformeerd over de nieuwe positie van GelreWerkt! binnen de gemeentelijke organisatie);

2. Uitvoering Participatiewet in Zutphen (kwantitatief en kwalitatief)

3. Regionale samenwerking arbeidsmarktregio Factor Werk (waarbij wordt ingegaan op het meerjarenplan Perspectief op Werk, en op de Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst).

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66I van Dijk
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM van Ast
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen over de presentatie inzake de ontwikkelingen arbeidsmarktregio factor werk (zie de bijlage voor de presentatie).

D66 wil weten wat er precies bedoeld wordt met sturingsinformatie ontwikkeling en wanneer kunnen we daar iets van verwachten.

Het college geeft aan dat bij de komende buraps iedere keer bestuurlijke informatie hierover gegeven zal worden. Deze zullen in het begin nog niet compleet zijn maar naar mate er steeds meer meer sturing gegevens binnenkomen, zal duidelijk worden dat we steeds meer grip op de hoogte van inkomsten en uitgaven krijgen.

PvdA wil weten hoe het zit met de verhouding tussen de krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal mensen met een uitkering in onze gemeente.

Het college kijkt heel gericht naar de samenstelling van de groep mensen met een uitkering waar een gerichte aanpak op zal moeten komen. Duidelijk is ook dat de Highfive methodiek werkt op alle leefgebieden en als het ware als coach functioneert. Hierdoor is een grotere uitstroom van uitkeringsgerechtigden gerealiseerd. Gekeken wordt of deze methode van werken nog verder uitgebreid kan worden.

Het CDA vraagt hoe de samenwerking met het onderwijs verloopt.

Het college vermeld dat er in principe maar weinig mensen met een uitkering zijn die in het onderwijs kunnen werken. Anders hadden die al lang een baan gevonden. Er zal goed moet worden gekeken naar wat voor soort arbeidskrachten het werkveld nodig heeft, waar het onderwijs dan op zal moeten anticiperen. Het onderwijs zal kennis moeten gaan leveren waar de markt om vraagt.

De ChristenUnie wil weten hoe groot “the gap” is en waar deze uit bestaat.

Het college vermeld dat dit verschil al ontstaat bij de opvoeding waar weinig gestuurd wordt op technische vakken, terwijl jongeren de praktijk best leuk vinden. Daarnaast zijn er in het onderwijs maar weinig mensen die les geven uit liefde voor de praktijk. Werkgevers en het onderwijs moeten veel meer met elkaar afstemmen in wat voor leerstof er nu eigenlijk nodig is. Dit kan per regio verschillen.

GroenLinks wil weten wat ‘onderwijs moet kleur bekennen’ betekent en wanneer wordt daar dan mee begonnen. Is dat ook ook op het niveau van het basis onderwijs ?

Het College verduidelijkt dat dit betekent dat het onderwijs kijkt naar de ontwikkelingen die er gaande zijn en aangeeft hoe zij daarop gaan anticiperen. Basisscholen kunnen ook meer aandacht geven aan techniek dan ze nu doen. Ook ouders zouden de jongeren in een vroeg stadium kunnen stimuleren om voor technische studie richting te kiezen, bijvoorbeeld in de ICT.

D66 vraagt zich af of er ook een link met Cleantech is gelegd.

Het college meldt daarop dat er altijd een link is met de Cleantechregio. Belangrijker is dat er efficiënt met de verschillende onderdelen van die Cleantechregio om wordt gegaan, zodat ze elkaar complementeren.

Op welke manier wordt daar dan invulling aan gegeven wil D66 weten?

Het college deelt mee dat de Cleantech regio subsidie heeft ontvangen die zal worden ingezet om de werkgelegenheid te bevorderen t.b.v. het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Het onderwijs maakt daar ook deel van uit. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet bekend.

De ChristenUnie vraagt zich af of de in leen vergoeding onderdeel is van het verlies op het tekort van de rest.

Het college verduidelijkt dat er binnen de gemeentelijke begroting geen tekorten zijn en dat de begrote W.S.W. opbrengst van 1,8 miljoen ook binnen is. Het totale plaatje werk en inkomen is echter nog niet bekend. In de meest recente Burap stond het totale plaatje werk, inkomen en participatie op - € 20.000,- Met een beetje mazzel is dat verlies weggewerkt aldus het college.

GroenLinks merkt op dat er een uitstroom is van 458 mensen echter dat het bestand van mensen in de uitkering is teruggelopen van 1700 naar 1500 mensen. Hoe zit het nu met dat verschil vraagt de partij zich af.

Het college verduidelijkt dat in de periode 2017-2019 er 200 mensen minder zijn die afhankelijk zijn van de bijstand. Echter de uitstroom van 458 geldt feitelijk alleen voor het jaar 2019 wat er op duidt dat er in het laatste jaar een grote uitstroom is gerealiseerd, mede door de ontwikkeling van Gelre Werkt.

Burgerbelang wil weten wat er met het inkomen van de mensen gebeurd als de wachttijden voor intake de wettelijke tijd van 8 weken overschrijdt en wat voor consequenties deze overschrijding dan heeft.

Het college beaamt dat de wachttijd voor een intake oploopt maar dat dit mede gebeurt doordat deze intakeprocessen zorgvuldig worden doorlopen. De mensen worden echter nooit aan hun lot overgelaten en zullen altijd geld krijgen om deze periode te overbruggen. Dit ondanks de gemiddelde wachttijd van 10 a 11 weken, wat natuurlijk nog steeds veel te lang is.

ChristenUnie vindt dat de biistanddichtheid met factor 9 nog steeds te hoog is t.o.v het gemiddelde van 4,5. Wat is nu de ambitie van het College hierin wil de partij weten.

Het College geeft aan dat we gezien de samenstelling van de Zutphense bevolking een te grote bijstandspopulatie hebben. Daar willen we op een andere manier vorm aan gaan geven. Het doel is om onder de hoeveelheid van 1000 inwoners te komen die uitkering ontvangen. Hiervoor zijn nu de juiste stappen gezet. Zutphen zal echter nooit op het landelijke gemiddelde komen maar dat hoeft ook niet. Van groot belang is dat onze mede burgers serieus worden genomen en dat hen de kans gegeven wordt om mee te doen in onze maatschappij. Dat kan door betaald of deels betaald werk, aldus het college.

De voorzitter concludeert uit de reacties van de raadsleden of het huidige proces voldoende besproken is.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in