Pagina delen

Ontwikkeling sociale werkvoorziening

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Voor de ontwikkeling van de sociale werkvoorziening de volgende kaders vast te stellen:

- Komen tot een doorontwikkeling van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Onderwijs en Praktijkonderwijs.

- Directer regie te voeren op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, inclusief de werkgeversdienstverlening.

2. Bij de uitwerking van deze kaders de inhoudelijke en financiële gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties Delta, Het Plein en de gemeente Zutphen in beeld te laten brengen.

3. Een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen, te dekken uit de reserve sociaal domein.

4. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De sociale problematiek in Zutphen is complex en groot. Middelen voor de aanpak hiervan zijn belegd in een door het rijk verkokerd aantal wetten en bijdragen. Zo regelt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) de (arbeidsmatige) dagbesteding, de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) aangepast en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is voor iedereen die kan werken maar ondersteuning nodig heeft bijvoorbeeld vanwege een afstand tot de arbeidsmarkt, een arbeidsbeperking of schoolverlaters. Onder meer om sociale, maatschappelijke en financiële redenen is het noodzakelijk dat de gemeente directer kan sturen op een integrale aanpak en uitvoering van deze problematiek. Vorm is daarbij ondergeschikt aan inhoud.

Geen instroom meer in Wsw

Met de invoering van de Participatiewet is er een einde gekomen aan de instroom in de sociale werkvoorziening. De huidige medewerkers behouden hun indicatie en hun arbeidscontract en hun arbeidsvoorwaarden. Deze medewerkers blijven de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeente Zutphen werkt met betrekking tot die verantwoordelijkheid samen met samen met de gemeenten Lochem, Voorst, Brummen en Bronckhorst in de Gemeenschappelijke Regeling Delta.

Veel Wsw’ers werken reeds “buiten”

Een groot deel van de Wsw’ers werkt inmiddels “buiten” bij reguliere werkgevers in een detacheringsconstructie. Dat kan individueel zijn of in groepsverband. Een deel van deze medewerkers valt (tijdelijk) terug. Om persoonlijke of bedrijfseconomische redenen wordt het detacheringscontract verbroken. Meestal is er niet meteen een geschikte, nieuwe detacheringsplek beschikbaar. Totdat die er wel is, zullen deze werknemers tijdelijk opgevangen moeten worden. Het is immers de wettelijke verplichting om de Wsw’ers van werk te voorzien.

De nieuwe voorziening “nieuw beschut”

Terwijl de Wsw geen instroom meer kent, is er wel een nieuwe voorziening binnen de Participatiewet ingevoerd voor mensen met een beperking en/of werkaanpassing die een grote mate van begeleiding nodig hebben: de voorziening “nieuw beschut”. In de Re-integratieverordening is de Participatievoorziening beschut werk (artikel 4) opgenomen. Uitvoering van deze verordening ligt bij Het Plein. Per 1 januari 2017 is het verplicht om uitvoering te geven aan deze voorziening. Samen met Het Plein werken we de voorziening beschut werk uit. Een voorstel hiertoe is in voorbereiding.

In het inkomens- en participatiebudget zijn middelen beschikbaar om (deels) in het inkomen te kunnen voorzien en begeleiding te organiseren. Medewerkers “nieuw beschut” krijgen een dienstverband tegen het minimum loon. Het rijk gaat er vanuit dat er uiteindelijk door gemeenten arbeidscontracten worden aangegaan in de verhouding 1 staat tot 3: voor elke drie Wsw’ers die uitstromen zal er plaats zijn voor 1 medewerker “nieuw beschut”.

Arbeidsmatige dagbesteding

Met de invoering van de 3 decentralisaties (3D) binnen het sociaal domein zijn gemeenten (ook) verantwoordelijk geworden voor arbeidsmatige dagbesteding. Het gaat om mensen met meestal een Wajong uitkering die (dus) geen arbeidsverplichting kennen. In Zutphen zijn hier veel organisaties bij betrokken, van werkgevers tot scholen tot gemeente en zorginstellingen. Zij experimenteren met nieuwe werkvormen, verkennen mogelijke samenwerkingsvormen en het mengen van groepen etc. Dat is nodig, want de beschikbare middelen voor (arbeidsmatige) dagbesteding (op basis van de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) nemen in de toekomst af. Innovatie en een integrale aanpak moeten de oplossing bieden om toch iedereen een passende plek te kunnen bieden.

Deze inzet staat ook centraal in het project Dagbesteding waarin samen met partners gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een doorgaande lijn van ondersteuning in de vorm van ontmoeting (zinvolle daginvulling) als algemene voorziening tot vernieuwing van het huidig aanbod van dagbesteding. Dit zodat er voor inwoners passende ondersteuning beschikbaar is die bijdraagt aan hun mogelijkheden om zelfstandig invulling aan hun leven te geven en daarbij zo veel mogelijk hun zelforganiserend vermogen aanspreekt.

Meedoenplekken

Voor inwoners met weinig perspectief op betaald werk, bieden we samen met Lochem, vanuit Het Plein, mogelijkheden om in de eigen wijk of buurt maatschappelijk actief te zijn in het kader van de Wmo (maatwerkoplossingen) én in het kader van de Participatiewet. We verwijzen naar activiteiten in de eigen woon- en leefomgeving, om te voorkomen dat mensen vereenzamen en om te bevorderen dat ze zich betrokken en gewaardeerd voelen in de samenleving.

Richting

We kennen een groot aantal voorzieningen en wetten die beschikbaar zijn voor mensen waar we als gemeente een directe of indirecte verantwoordelijkheid voor dragen. Hoewel de mensen ieder hun eigen problematiek kennen en we hen tekort zouden doen door ze te proberen te categoriseren, is er overlap in de groepen die gebruik maken van verschillende voorzieningen. Het gaat om overlap in inkomenssituatie (beschut nieuw en Wsw) arbeidscontract, in beperking etc. Vanuit die optiek is het zinvol om geïntegreerd te kijken naar de infrastructuur voor medewerkers, vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden etc. met een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt. In de visievorming op de Participatiewet zal dit aspect zeker ook naar voren komen.

Bij ontwikkeling van de sociale werkvoorziening is de inzet om te komen tot een integrale aanpak voor alle groepen, maar ook voor (startende) ondernemers en organisaties.

Uitgangspunt van de gemeente Zutphen is om deze groepen kwetsbare inwoners zo veel als mogelijk regulier werk, bij voorkeur in de (eigen) wijk een plaats te bieden (vastgesteld beleid Beleidsplan Participatiewet, 13-10-2014). En als dat niet mogelijk is, in een verband waarbij er zo veel mogelijk in de “gewone” werksituatie geparticipeerd wordt, bijvoorbeeld in een winkel, een andere werkgever, een school of een verpleeghuis. Deels gebeurt dat al bij arbeidsmatige dagbesteding ‘Wsw werken op locatie (wol)’ of de meedoenplekken. Deels gebeurt dat nog niet zoals in oud beschut Wsw. De ambitie van de gemeente is om de beweging maximaal te maken. Niet iedereen zal “naar buiten” kunnen, maar waar dat mogelijk is, moet daar zeker op worden ingericht. Omgekeerd geldt ook dat er dan ook voor zo veel mogelijk mensen een plaats moet zijn in wijken en buurten. Onderzocht moet worden wat de maximale opnamecapaciteit is en wat daar de kosten en baten van zijn.

Omdenken

De arbeid die nu bij Delta op de Handelskade wordt verricht is laagwaardig en de verdiensten zijn gering. Dit kan gezien worden als een kans. Dat betekent namelijk dat het (ook) verwisseld kan worden voor ander werk waar weinig financiële opbrengst tegenover staat maar waarvan de maatschappelijke meerwaarde hoger is. Dat kunnen bijvoorbeeld arbeidsplaatsen zijn binnen de zorg- en welzijn-infrastructuur, werk wat nuttig is maar waar nu geen geld of capaciteit voor is. Dit is passend in de strategische agenda, waarin uw raad heeft ingezet op de creatie van maatschappelijk zinvol werk.

Beoogd effect

Te komen tot een doorontwikkeling van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs waarbij er zo maximaal mogelijk in de (eigen) wijk of buurt zinvol werk gedaan wordt, of dat nu is mét of zonder uitkering.

Inzet daarbij is dat de mogelijkheden benut worden voor alle groepen, maar ook voor (startende) ondernemers. Er ontstaat een infrastructuur die de optelsom is van de verschillende instellingen en bedrijven. Maar waar die infrastructuur nu (vooral) gescheiden benut wordt, wordt zij toegankelijk voor alle inwoners met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij staat voorop de zorg die de gemeente draagt voor deze inwoners en hun begeleiding.

Het gevolg hiervan is dat directe sturing van de gemeente Zutphen op deze structuur gewenst is. De wijze waarop wordt nader uitgewerkt.

Argumenten

1.1  We denken niet meer vanuit regelingen maar in mogelijkheden en wensen van onze inwoners.

Daarvoor is een integrale benadering noodzakelijk. De scheidslijn tussen beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding is soms dun. De diensten/voorzieningen organiseren we dichtbij en het liefst zo regulier als mogelijk in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. We gaan daarbij uit van wat mensen wel kunnen en wensen, in plaats van vanuit wat mensen niet kunnen en het aanbod. Hier hoort een sterke werkgeversdienstverlening bij.

1.2 Door de invoering van de Participatiewet is instroom in de Wsw niet meer mogelijk.

De financiële gevolgen hiervan zijn groot, het volume in sociale werkvoorziening vermindert en de subsidie per Wsw’er daalt sterk. Redenen voor de gemeente Zutphen en de andere in de Gemeenschappelijke Regeling Delta deelnemende gemeenten na te gaan hoe zij verder willen met de uitvoering van de Wsw.

Na een verkennende inventarisatieronde (sinds het stopzetten van de integratie tussen Het Plein en Delta) blijkt dat de deelnemende gemeenten (nog) geen eenduidig antwoord op deze vraag hebben. Wel komt naar voren dat het huidige samenwerkingsverband en de governance structuur van de Gemeenschappelijke Regeling Delta niet meer past bij de huidige lokale opgaven binnen het sociaal domein. De gemeente Bronckhorst heeft aangegeven per 1-1-2018 uit de Gemeenschappelijke Regeling Delta te treden. Voor Zutphen is de problematiek anders dan voor de andere gemeenten. Zutphen heeft, ten opzichte van de andere gemeenten, meer een ‘grote steden’ problematiek, het (financiële) aandeel in de Wsw is groter. Dit en de wens om voorzieningen dichtbij, zo regulier mogelijk en integraal te benaderen vraagt om directere sturing op de uitvoering.

1.3 De uitgangspunten van een integrale en wijkgerichte aanpak zijn voor een groot gedeelte vastgelegd in de strategische visie Sociaal Domein..

Deze uitgangspunten zijn nog steeds valide. Een ontwikkeling is de visievorming op de uitvoering van de Participatiewet. De projectgroep die de kaders uit dit voorstel gaat uitwerken is nauw betrokken bij deze visieontwikkeling. De kaders (directer sturen, korte lijnen, integrale aanpak Participatiewet in samenhang met dagbesteding en onderwijs, wijkgerichte benadering, infrastructuur met instellingen en bedrijven, toegankelijk voor burgers met beperking of afstand tot de arbeidsmarkt) zullen naar verwachting niet strijdig zijn met de uitgangspunten van de visie op de uitvoering van de Participatiewet.

2.1 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het brede pallet aan regelingen en voorzieningen binnen het sociaal domein en is daarmee goed in staat om de verbindingen te leggen met andere beleidsterreinen.

Gezien de omvang van de opdracht is het college van mening dat de gemeente Zutphen zelf meer invloed moet uitoefenen op de dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie en de uitvoering van aangepast (beschut) werk en hierbij de verbinding moet zoeken met werkgevers, het onderwijs, voorzieningen Wet Maatschappelijk Ondersteuning en (vrijwilligers)organisaties.

3.1 De voorgestelde richting heeft mogelijk gevolgen voor Delta en de dienstverlening van Het Plein.

In de nadere uitwerking van de voorgestelde richting zullen de inhoudelijke, financiële en organisatorische consequenties hiervan in beeld worden gebracht.

3.2 De voorgestelde richting heeft mogelijk gevolgen voor de gemeentelijke organisatie.

Dit voorstel houdt niet in dat de gemeente alles zelf in huis haalt. De gemeente organiseert directe regie op de nieuwe structuur en plaatst een deel van de uitvoering buiten de gemeentelijke organisatie in een aparte entiteit maar wel op een zodanige wijze dat zij zelf maximale invloed kan uitoefenen. Hoe wordt nader uitgewerkt. Om het draagvermogen van de gemeentelijke organisatie niet te overstijgen zullen goede randvoorwaarden voor de uitvoering uitgewerkt worden.

4.1 Dit voorstel vraagt om een gedegen uitwerking.

Gelet op de complexiteit van het vraagstuk en de consequenties voor de uitvoeringsorganisaties is er een budget nodig om externe inhoudelijke, juridische en financiële adviezen in te winnen.

Kanttekeningen

Zutphen is niet de enige gemeente die voor deze keuzes staat. Dat geldt ook voor onze buurgemeenten. Bij een verdere uitwerking worden zij betrokken. Zutphen blijft hen de mogelijkheid bieden taken bij Zutphen te beleggen waarbij uitgangspunten zijn dat dat deze taken voor Zutphen geen extra kosten of risico’s met zich meebrengen.

Risico’s

In Zutphen staan veel inwoners op een te grote afstand van de arbeidsmarkt. De tekorten bij de Wsw lopen op. ‘Niets doen’ is geen optie. Bij de uitwerking van het voorstel worden de risico’s in beeld gebracht.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Er wordt een projectstructuur opgezet die zorgt voor de interne ambtelijke en bestuurlijke borging en externe betrokkenheid.

In een communicatieplan wordt de inzet van communicatie met de interne en externe stakeholders vastgelegd.

Ter uitwerking van dit voorstel volgt nog voor deze zomer een plan, inclusief scenario’s waarin de nieuwe infrastructuur en de consequenties voor de bestaande infrastructuur en uitvoeringsorganisaties geschetst wordt.

Rapportage/evaluatie

Uw raad wordt bij dit proces betrokken.

Financiën

De verwachting is dat het vervolgtraject -van uitwerking naar implementatie- twee jaar in beslag zal nemen. Voor externe advieskosten (inhoudelijk, juridisch en financieel) wordt hiervoor een budget geraamd van € 150.000 te dekken uit de reserve sociaal domein. Het saldo van deze reserve bedraagt € 8.936.168 (december 2016). Na aftrek van het gevraagde budget resteert een saldo van € 8.786.168.

Bijlagen

Begrotingswijziging.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0016

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 januari 2017 met nummer 96757b e s l u i t :

 1. Voor de ontwikkeling van de sociale werkvoorziening de volgende kaders vast te stellen:
  1. Komen tot een doorontwikkeling van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Onderwijs en Praktijkonderwijs.
  2. Directer regie te voeren op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, inclusief de werkgeversdienstverlening.
 2. Bij de uitwerking van deze kaders de inhoudelijke en financiële gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties Delta, Het Plein en de gemeente Zutphen in beeld te laten brengen.
 3. Een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen, te dekken uit de reserve sociaal domein.
 4. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 februari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld kaders voor de sociale werkvoorziening vast te stellen en bij de uitvoering hiervan de inhoudelijke en financiële gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties Delta, Het Plein en de gemeente Zutphen in beeld te laten brengen. Hiervoor een €150.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve sociaal domein, en de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd te komen tot een doorontwikkeling van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs waarbij er zo maximaal mogelijk in de (eigen) wijk of buurt zinvol werk gedaan wordt, of dat nu is mét of zonder uitkering. Inzet daarbij is dat de mogelijkheden benut worden voor alle groepen, maar ook voor (startende) ondernemers. Er ontstaat een infrastructuur die de optelsom is van de verschillende instellingen en bedrijven. Maar waar die infrastructuur nu (vooral) gescheiden benut wordt, wordt zij toegankelijk voor alle inwoners met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij staat voorop de zorg die de gemeente draagt voor deze inwoners en hun begeleiding.

Het gevolg hiervan is dat directe sturing van de gemeente Zutphen op deze structuur gewenst is. De wijze waarop wordt nader uitgewerkt.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Wat betreft de besluitvorming over dit voorstel is gekozen voor een 3-trapsbehandeling zodat de raad voldoende tijd krijgt voor het maken van een goede afweging. Dit betekent het volgende behandelproces:

 1. Presentatie (13-2): in een korte presentatie (max. 10 min.) wordt de strekking van het voorstel geschetst. Daarna is er gelegenheid om technische vragen te stellen over de presentatie. De behandeling op 13-02 kent een informatief karakter; er is geen ruimte voor politiek debat of politieke vragen. De info die tijdens de presentatie is verkregen kan door de Forumleden worden gebruikt bij de oordeelsvormende behandeling. De presentatie is opgenomen in Bijlage 2.
 2. Oordeelsvormend forum (13-03): debat over het raadsvoorstel.
 3. Besluitvorming (27-03): debat en besluitvorming in de raad.

 

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit informerende forum gaat over het vaststellen van de kaders voor de sociale werkvoorziening. Eerst geeft de heer Langendijk een korte presentatie.

Daarna is er gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Er is vanavond geen ruimte voor debat. Dit kan later in de oordeelsvormende vergadering.

College: Over de visie op de Participatiewet wordt de raad vanaf eind maart/begin april geïnformeerd. De besluitvorming hierover kan daarna worden meegenomen in dit onderwerp. Het college vraagt om ruimte op 2 kaders en het uitwerken van scenario’s binnen deze kaders.

VVD vraagt verduidelijking over het proces.
 
College. Nu informerend, op 13 maart inhoudelijke behandeling van dit onderwerp. En daarna behandeling in de raad. Eind maart / begin april een memo over de visie op de Participatiewet. Vóór de zomer kan besluitvorming plaatsvinden over de inhoudelijke koers van de Participatiewet en de uitvoering ervan. Daarmee is het hele pakket voor de zomervakantie afgerond.

De heer Langendijk geeft een presentatie over de landelijke ontwikkeling in de Wsw en de gevolgen voor Zutphen. Deze presentatie is bij de stukken gevoegd.

De voorzitter bedankt de heer Langendijk voor de presentatie en geeft gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen over de presentatie.

VVD: Over hoeveel mensen gaat? Hoe en door wie wordt bepaald of iemand voor de regeling in aanmerking komt?

De heer Langendijk: In Zutphen gaat het om 900 Wsw-ers. In de prognoses van het rijk voor de komende 7 a 8 jaar wordt uitgegaan van 6% uitstroom per jaar. Dat lijkt veel, maar een groot deel ontstaat door arbeidsongeschiktheid en andere redenen. In de praktijk blijkt het echter om 4% te gaan. Helaas heeft het rijk ook financieel gerekend met 6%. Er komt volgens de prognoses 2% Nieuw Beschut bij. Uitgaande van 6 % uitstroom betekent dit 18 mensen Nieuw Beschut.

College: Met betrekking tot Nieuw Beschut zijn er 2 manieren. Of via een toetsing na een melding bij de UWV of via de ‘praktijkroute’. Vorig jaar hebben 2 mensen een indicatie Nieuw Beschut ontvangen. Beiden zijn via de praktijkschool aangemeld bij het UWV.

Groenlinks vraagt om informatie over de samenwerking tussen de gemeenten met betrekking tot Delta. Ook vraagt Groenlinks hoe wordt omgegaan met de ontwikkeling van het arbeidspotentieel Nieuw Beschut.

College: Over de samenwerking kan gezegd worden dat aanvankelijk 5 gemeenten op één lijn zaten. In september 2016 zijn we hierop teruggekomen. Alle gemeenten kijken nu zelf omdat de opgave per gemeente divers is. Voorst en Brummen hebben al stappen gezet. Lochem, Brummen en Zutphen zijn nog onderzoekend. Zutphen onderscheidt zich van de andere gemeenten omdat de opgave vele malen groter is.

Hoe wordt omgegaan met het arbeidspotentieel? Hierover kan gezegd worden dat het om maatwerk gaat. Bij de één gaat het erg goed, de ander heeft meer begeleiding nodig.

D66 heeft vragen over de raadstukken waarin hij leest over “het opnieuw plaatsen in een aparte entiteit”. Waar gaat dit over? Is dit een bestaande organisatie; een SuperPlein, een organisatie in Apeldoorn of een nieuwe organisatie?

De tweede vraag van D66 gaat over de samenwerking. Staat dit onderzoek los van de onderzoeken bij de andere gemeenten?

De heer Langendijk antwoordt dat de andere 4 gemeenten wel worden betrokken in het proces. Zo wordt naar Voorst gekeken als het gaat om integraal werken.

Met betrekking tot de entiteit kan gezegd dat deze aan een aantal voorwaarden moet voldoen en dat de gemeente invloed moet kunnen uitoefenen op die nieuwe entiteit. En bij voorkeur gevestigd in Zutphen.

PvdA: Wat vinden de werknemers bij Delta ervan?

Het college heeft dit nog niet gevraagd. Ervaringen in Voorst (bij de Kruidentuin) leert dat het tijd vraagt en dat iedereen het uiteindelijk naar zijn zin heeft. Ook in Bronkhorst zijn de mensen gelukkig.
 
De heer Langendijk vult aan dat er nu 200 mensen beschut bij Delta werken. Voor niet iedereen zal er een oplossing komen.

Stadspartij: Hoe gaat het met de ontwikkelingen bij de Handelskade? Vervalt Delta?

College: De Handelskade staat te koop. Ondertussen wordt onderzocht of het pand geschikt is voor kleine ondernemers. Echter dit raadsvoorstel staat los van de discussie over het pand "De Handelskade". Delta onderzoekt of de mensen die er nu nog werken elders geplaatst kunnen worden. Of Delta vervalt? Eerst worden de scenario's uitgewerkt. Daarna komen we terug op de entiteit.

VVD:  Waarom blijven we niet bij Delta? Waarom gaan we op zoek naar een andere weg?

College: Door de verkokerde wetgeving is de gewenste integrale benadering niet mogelijk. Bovendien kennen we in Zutphen 2 uitvoerende organisaties. En als laatste vanwege het feit dat de opgave voor Zutphen anders is dan die van de buurgemeenten.

Stadspartij: Wil het college nog informatie van de raad?

College: Ja, graag op 13 maart.

VVD is benieuwd naar het traject tot de zomer, vindt de materie ingewikkeld en vraagt of de voorbereiding niet intensiever kan.

College onderschrijft dit en zal kijken of nog 2 extra bijeenkomsten kunnen worden gepland over dit onderwerp. Proces zal op papier worden gezet en via een memo aan de raad worden aangeboden. Zo mogelijk voor 13 maart.
 
VVD vraagt om de data zo snel mogelijk in te plannen en de onderwerpen die bij Het Plein spelen mee te nemen in het traject tot aan de zomer.

College wacht op rapportage van Het Plein. Deze rapportage zal in forum worden besproken.

VVD wil eerst helderheid over Het Plein en pas daarna de scenario’s uitwerken.

De voorzitter laat via het presidium 2 extra data inplannen voor dit onderwerp.

D66 vraagt wanneer het onderzoek van € 150.000,-- klaar is.

College: Voor de zomer.

De voorzitter concludeert dat er geen verhelderende vragen meer zijn en sluit de vergadering.

Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Forum van 13 maart 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld kaders voor de sociale werkvoorziening vast te stellen en bij de uitvoering hiervan de inhoudelijke en financiële gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties Delta, Het Plein en de gemeente Zutphen in beeld te laten brengen. Hiervoor een €150.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve sociaal domein, en de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd te komen tot een doorontwikkeling van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs waarbij er zo maximaal mogelijk in de (eigen) wijk of buurt zinvol werk gedaan wordt, of dat nu is mét of zonder uitkering.

Inzet daarbij is dat de mogelijkheden benut worden voor alle groepen, maar ook voor (startende) ondernemers. Er ontstaat een infrastructuur die de optelsom is van de verschillende instellingen en bedrijven. Maar waar die infrastructuur nu (vooral) gescheiden benut wordt, wordt zij toegankelijk voor alle inwoners met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij staat voorop de zorg die de gemeente draagt voor deze inwoners en hun begeleiding.

Het gevolg hiervan is dat directe sturing van de gemeente Zutphen op deze structuur gewenst is. De wijze waarop wordt nader uitgewerkt.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-03-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit oordeelsvormende forum is het vervolg op het informerende forum van 13 februari 2017 en gaat over het vaststellen van de kaders voor de sociale werkvoorziening. De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

D66 is niet blij met de volgorde van de besluitvorming. Waarom bespreken we niet eerst de visie en de missie? Bovendien wil D66 weten waarom de ontkoppeling is gedaan.

Stadspartij heeft geen vragen maar wil graag van de gelegenheid gebruik maken om iets mee te geven aan het college. Bijvoorbeeld over de vraag waar de sociale werkvoorziening aan moet voldoen. De Stadspartij wil het college meegeven dat bij de zoektocht naar de meewerkplekken de focus niet alleen op het sociaal domein moet liggen, maar bijvoorbeeld ook bij cultuur en toerisme.

VVD heeft ordevoorstel. Graag eerst een reactie van het college op de vragen van D66.

College vraagt nadere toelichting op de vraag van D66.

D66 verduidelijkt de vraag als volgt. De Participatiewet gaat over meerdere onderwerpen. Eerst moet duidelijkheid zijn over "wat we willen" en dan praten over "hoe we dat gaan doen".

VVD Er is behoefte aan een groter plaatje. Het in ontwikkeling zijnde visiestuk zal de onderlegger zijn voor dit onderwerp. Onderliggende en naastliggende stukken zijn niet beschikbaar.

GroenLinks: Risico dat we vanavond te veel op detailniveau dit onderwerp bespreken is groot.

PvdA: Werk is één van de speerpunten van het college en daar hebben we wel een visie over. Het gaat om een urgent vraagstuk.

VVD: Visiestuk waarover PvdA spreekt is van het college en niet van de raad. VVD is van goede wil om dossier op te pakken, maar heeft vragen over het proces.

College geeft antwoord en een toelichting op de orde en proces vragen. Het college stelt dat de raad niet tot de verleiding moet komen om vanavond een gesprek te voeren op detailniveau. De voorzieningen zijn nu ingewikkeld geregeld met verschillende regelingen en verschillende organisaties. Echter de mensen waarover het gaat zijn niet anders geworden. Het college wil het beste voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het college realiseert zich dat er gevolgen zullen zijn voor de bestaande organisaties. De visie op het sociale domein zoals die er nu ligt past niet meer bij het vraagstuk van vandaag. Het college is op zoek naar een goede uitvoeringsregeling. Het college vindt dat het werk lonend moet zijn. Daar horen instrumenten bij die dit mogelijk maken.

GroenLinks: Kan het college iets zeggen over het tijdspad?

College: Het tijdspad is ambitieus. Het besluit om niet te integreren geeft onzekerheid bij alle betrokkenen van Delta en Het Plein. Deze onzekerheid wil het college zo snel mogelijk wegnemen.

VVD: Onzekerheid is voor niemand fijn. Echter wel het verzoek aan alle fracties en het college om over de hectiek van het hier en nu te kijken en indien nodig extra tijd nemen.

ChristenUnie. Omdat de fusie tussen Delta en Het Plein is teruggedraaid kan een nieuw speelveld ontstaan. ChristenUnie is nieuwsgierig naar de scenario's. Het tijdsplan is ambitieus maar gelet op de urgentie wel wenselijk. ChristenUnie vraagt het college of er al scenario's in beeld zijn.

D66 wil eerst een visie en daarna scenario's.

VVD vraagt of het speelveld echt open ligt of dat het risico bestaat dat met dezelfde puzzelstukjes er een nieuwe puzzel gelegd moeten worden.

GroenLinks: Bronckhorst stopt. Wat zijn de consequenties? Graag meer informatie hierover. Bovendien wil GroenLinks weten of er behoefte is aan het maken van politieke keuzes voordat de scenario's worden uitgewerkt.

College geeft aan dat de huidige structuur niet leidend is.

D66 geeft nogmaals aan dat deze partij geen goed gevoel heeft over de juiste volgorde waarin dit vraagstuk aan de raad wordt voorgelegd.

CDA verwacht geen verrassingen met betrekking tot de visie op de Participatiewet.

College heeft al opdracht om integraal te kijken naar alle regelingen. Het grote kader maakt onderdeel uit van de strategische agenda. Er zijn echter verschillen per regeling. Zo hoort voor hetzelfde werk bij de ene regeling wel en bij de andere regeling geen salaris. Het college vraagt de raad om twee onderwerpen zoals genoemd in het raadsvoorstel uit te werken. Het gaat dan over de integrale benadering van de regelingen en het voeren van de directe regie. Het college wil hierbij vanuit de inhoud redeneren en niet vanuit bestaande structuren.

ChristenUnie: Dus ook minder gemeenschappelijke regelingen?

VVD is blij dat er wordt gekeken naar nieuwe structuren en met de keuze van de integrale benadering.

College merkt op dat sprake zal zijn van minder gemeenschappelijke regelingen. Bij de scenario's kan worden gedacht aan vormen van een werkbedrijf. Bronkhorst is net als Brummen snel. Wat dit betekent voor de gemeenschappelijke regelingen zal op papier worden gezet. Op de eerste vraag van de stadspartij merkt het college op dat er niet alleen naar het sociale domein wordt gekeken, maar dat meer waarden van de stad zullen worden gebruikt.

Stadspartij: Wat vinden de fracties belangrijk? De twee randvoorwaarden zijn teveel omvattend. We geven het college op dit moment niets mee.

D66 vraagt of opschalen geen vereiste is?

College geeft aan dat opschalen wel kan als het gaat om de relatie met bijvoorbeeld landelijke bedrijven. Tegelijkertijd heeft Zutphen wel een eigen opgave.

GroenLinks vraagt naar het aantal scenario's en de wijze waarop de discussie over de scenario's vorm krijgt.

De heer Langendijk antwoordt namens het college op de vraag van GroenLinks dat er kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een participatiebedrijf voor Zutphen, waarin regelingen integraal worden uitgevoerd en waarbij ook naar de regio wordt gekeken.

ChristenUnie: Er is alleen een gemeenschappelijke regeling nodig bij een zinvolle samenwerking.

VVD Naast regionale dimensie graag ook een private dimensie toevoegen. Hoe worden private partijen benaderd?

PvdA voegt graag ook de dimensie van het perspectief van de mensen zelf toe.

VVD voelt dat met name het gaat om cliënten van Sociale Werkvoorziening/Delta en vraagt aandacht voor Het Plein en voor private partijen.

College geeft aan dat er een visie is op de Participatiewet en dat deze door college is vastgesteld na samenspraak met private partijen en de mensen die het betreft.

Stadspartij: spreekt haar verbazing uit dat een aantal partijen die vroegen om het eerst bespreken van de visie, net daarvoor in het presidium aangegeven hadden dat dit geen prioriteit had waardoor de agendering hiervan twee weken is opgeschoven.

College: Die bespreken we volgens de planning over twee weken.

ChristenUnie stelt voor om het raadsvoorstel over ‘het bepalen van de kaders voor de sociale werkvoorziening’ vanavond te behandelen in de raad.

De voorzitter concludeert dat de fracties van Burgerbelang en D66 het voorstel vanavond niet willen behandelen in de raad, maar dat het voorstel wel rijp is voor behandeling in de raad over twee weken.
Hij sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend