Pagina delen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor), af te geven ten behoeve van de verplaatsing van de schoorsteen van GMB BioEnergie Zutphen B.V., Oostzeestraat 3b te Zutphen;
  2. De bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen, indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning zijn ingediend.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is op 24 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning (fase 2) ingediend door GMB BioEnergie Zutphen B.V. bij de provincie Gelderland. GMB BioEnergie Zutphen B.V. valt onder het bevoegd gezag van de provincie Gelderland.

Op 8 oktober 2019 is via de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), uitvoeringsdienst van de provincie Gelderland, het verzoek gekomen om te adviseren over verplaatsing van de schoorsteen van GMB aan de Oostzeestraat 3b te Zutphen.

De verplaatsing van de schoorsteen is nodig omdat het gebouw waarop de huidige schoorsteen staat moet worden vervangen. De schoorsteen wordt circa 20 meter richting het westen verplaatst. De huidige schoorsteen is bestemd en vergund op de bestaande locatie tot een hoogte van 85 meter.

Het bouwplan, het verplaatsen van de schoorsteen, is strijdig met het bestemmingsplan ‘De Mars midden en noord (veegplan)’ maar er kan met een buitenplanse afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo medewerking worden verleend.

Op 14 maart 2011 heeft uw raad een lijst met categorieën vastgesteld, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 Wabo in samenhang met artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht.
Het verplaatsen van de schoorsteen bij GMB past niet binnen de categorieën van deze lijst, dit omdat GMB een bedrijf is met een milieucategorie die groter is dan 3.2. Daarom moet er een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven door de raad.

Het College van gedeputeerde staten van Gelderland kan als bevoegd gezag de gevraagde omgevingsvergunning pas verlenen nadat de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, deze gezamenlijk met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen, eventuele zienswijzen zijn behandeld en tenslotte een definitieve verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad is afgegeven.

Beoogd effect

Het verplaatsen van de schoorsteen van 85 meter van GMB aan de Oostzeestraat 3b te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken. Met deze verplaatsing wordt ook de basis gelegd voor de voorgenomen verhoging van de schoorsteen tot een hoogte van 125 meter. Voor die verhoging dient echter een nieuwe procedure gevolgd te worden.

Argumenten

1.1 Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en daarmee is de uitvoerbaarheid aangetoond.
Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd waarbij wordt ingegaan op alle relevante omgevingsaspecten. Uit deze ruimtelijke onderbouwing, onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning, blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Daartoe is geen reden.

2.1 Het versnellen van de procedure omgevingsvergunning.
Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning worden ingediend, is de kans op beroep bij de Raad van State tegen het definitieve besluit zeer klein. Door de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen, wanneer blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend, kan de vergunning door de provincie Gelderland sneller worden afgegeven en heeft dit een positief effect op de (planning voor de) uitvoering van de werkzaamheden.De procedure kan met plusminus zes weken verkort worden.

Kanttekeningen

1.1 Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan de provincie Gelderland de vergunning niet verlenen voor het verplaatsen van de schoorsteen.
Dit heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering.

1.2 De verplaatsing van de schoorsteen is een tussenstap, uiteindelijk doel is verhoging van de schoorsteen tot 125 meter.
Er is door GMB gecommuniceerd dat het plan is de schoorsteen te verhogen tot 125 meter. De voorliggende aanvraag gaat enkel om het verplaatsen van de schoorsteen met een hoogte van 85 meter. Aanvrager heeft voor deze aanpak gekozen en is ook op de hoogte van de noodzaak tot het doorlopen van een nieuwe procedure voor de verhoging van de schoorsteen.

Risico’s

Door GMB is naar omwonenden gecommuniceerd dat er een verhoging van de schoorsteen nodig is om geuroverlast te verminderen. Omdat de huidige procedure alleen betrekking heeft op verplaatsing van de schoorsteen, kan dit vragen oproepen. Daarin schuilt een zeker risico op vertraging.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt samen met de ontwerp omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd door provincie Gelderland. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend bij de provincie.

Bijlagen

1. Ruimtelijke onderbouwing-verplaatsing schoorsteen GMB
2. Situatietekening-schoorsteen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0010

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 januari 2020 met nummer 152307b e s l u i t :

  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor), ten behoeve van de verplaatsing van de schoorsteen van GMB BioEnergie Zutphen B.V., Oostzeestraat 3b te Zutphen;
  2. de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning zijn ingediend.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

GMB heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het verplaatsen van de schoorsteen van 85 meter van GMB aan de Oostzeestraat 3b te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken. Met deze verplaatsing wordt ook de basis gelegd voor de voorgenomen verhoging van de schoorsteen tot een hoogte van 125 meter.

Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. De verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Daartoe is geen reden.
Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning worden ingediend, is de kans op beroep bij de Raad van State tegen het definitieve besluit zeer klein. Door de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen, wanneer blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend, kan de vergunning door de provincie Gelderland sneller worden afgegeven en heeft dit een positief effect op de (planning voor de) uitvoering van de werkzaamheden. De procedure kan met plusminus zes weken verkort worden.

De raad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verplaatsing van de schoorsteen van GMB BioEnergie Zutphen B.V., Oostzeestraat 3b te Zutphen, en de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen, indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning zijn ingediend.

Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-02-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor en M van Ast
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

Als voorzitters van het Technisch Blok hebben we met de griffie kritisch gekeken naar de verschillende agendaonderdelen en de toelichtingen hierop aangepast. De teksten zijn beschikbaar op de raadswebsite. In deze vergadering zal ik de bedoeling van ieder agendapunt kort duiden.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: De raad wil ik graag meegeven dat het college Stichting Buurthuis de Hoven laat weten dat de recent overgelegde stukken, en dan met name de financiële paragraaf, nog onvoldoende zijn. We geven de stichting tot 1 juli 2020 de tijd om dit op te lossen. We maken ons zorgen over de financiering. De gemeente heeft hiervoor geen middelen beschikbaar. De middelen die via de provincie beschikbaar zijn gekomen, blijven nog even op de plank liggen voor dit doel. Met de Stichting is dit ook gecommuniceerd.

3. Aankondiging moties en amendementen

Geen aankondigingen.

4. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB

Stadspartij: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We zien drie ontwikkelingen. GMB stuurt aan op vergroting van de capaciteit voor slipverwerking. Het verdiepen van de haven kost 150.000 euro. En nu ligt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor. We lijken af te koersen op een grotere capaciteit voor het bedrijf en meer stank en overlast in een groter gebied. De omwonenden zijn bovendien niet gehoord over de capaciteitsuitbreiding. We hebben behoefte aan een Forum om dit alles te bespreken.

Burgerbelang: Daar zijn wij het mee eens. We moeten alle schijn voorkomen dat met het voorliggende besluit ook het doorpakken naar een hogere schoorsteen al aan de orde is.

PvdA: Waarom is voor deze opzet gekozen? Is het mogelijk het verplaatsen en verhogen van de schoorsteen in één traject te doen? De behoefte aan een Forum deel ik niet direct, het lijkt beter eventueel in de raad verder te spreken.

Burgerbelang: De schijn wordt gewekt dat als we nu A zeggen en de schoorsteen verplaatsen, automatisch ook B, de verhoging van de schoorsteen, volgt.

BewustZW: We vragen ons af wat de best beschikbare technieken kunnen doen voor wat betreft het zuiveren van de lucht. En wat de schoorsteen in combinatie met de werking van de windmolen?

College: Als gemeente zijn we geen bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Het college van GS is bevoegd gezag, en is (voor de uitvoering) samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan zet. Ook wij hadden de vraag; waarom niet verplaatsen en verhogen in één procedure. Daar is niet voor gekozen in verband met de veiligheid. In deze procedure is alleen verplaatsing aan de orde. Het leek ons echter belangrijk u alvast te informeren over het door het bedrijf beoogde vervolg, de verhoging van de schoorsteen van 85 naar 125 meter. Dit moet via een nieuwe procedure lopen.

GroenLinks: Hebben we een bevoegdheid of niet?

College: We moeten handelen conform de procedure. Verhoging is formeel niet aan de orde nu.

Burgerbelang: Kan die zin over verhoging uit het voorstel worden geschrapt?

College: We hebben u gemeend de raad in het kader van zorgvuldigheid te moeten informeren over het door ons verwachte vervolg. Dit vervolg is overigens ook al lang bekend.

D66: Waarom wordt de procedure in tweeën geknipt?

College: Daar heeft de aanvrager voor gekozen.

D66: We zijn natuurlijk niet verplicht in te stemmen.

College: De vraag die voorligt van het bevoegd gezag is of een verplaatsing van 20 meter bezwaarlijk is. De zorgen gaan over een verhoging van de schoorsteen, daar komen we nog over te spreken in een nieuwe procedure.

Burgerbelang: Die zin kan dus beter uit het voorstel verdwijnen.

CDA: In het voorgestelde besluit is geen zin opgenomen over het verhogen van de schoorsteen. Het gaat er nu om of er bedenkingen zijn over het verplaatsen van de schoorsteen.

Voorzitter: Gelet op de vragen en meningen stel ik voor dit onderwerp als bespreekpunt in de aanstaande raadsvergadering te agenderen.

College: Ten aanzien van de technische vraag over eventuele stankoverlast door verplaatsing (i.c.m. de windmolens) zal ik navraag doen bij de omgevingsdienst. Dat antwoord koppel ik mondeling terug tijdens de bespreking in de raad.

Stadspartij: Kunt u ook navraag doen over de capaciteitsverhoging?

College: Nee dat zal ik niet doen, dat is op dit moment niet aan de orde.

Voorzitter: Nogmaals, dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad.

6. GGD Uitgangspuntennota 2021

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020

Burgerbelang: De brieven uit rubriek C, nummers 2 en 6 (geluidsoverlast café De Spaan) willen wij graag bespreken.

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

Voorzitter: Goed om alvast te weten dat de fractie van Burgerbelang dit onderwerp wil bespreken. Eventuele verzoeken om bespreking van onderwerpen lopen via het Presidium. Uw fractievoorzitter kan daar een verzoek doen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 februari 2020

GroenLinks: Er staan meerdere brieven over het horecabeleid op de lijst. Wij zullen in het Presidium een verzoek gaan doen dit beleid in een Forum te bespreken.

Voorzitter: Dat is inderdaad de juiste route.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad 7 februari 2020

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 13-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 13 januari 2020 wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 23-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 23 januari 2020 wordt vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage, deze vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):