Pagina delen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor), af te geven ten behoeve van de verhoging van de schoorsteen van GMB BioEnergie Zutphen B.V., Oostzeestraat 3b te Zutphen.
  2. De bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen, indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op omgevingsvergunning zijn ingediend.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Slibverwerkingsbedrijf GMB BioEnergie Zutphen B.V is gevestigd op het industrieterrein de Mars. In Zutphen en omstreken horen we vaak van bewoners over de ervaren geuroverlast. De afgelopen jaren is er daarom veelvuldig contact geweest met GMB over deze geuroverlast. Mede naar aanleiding daarvan is door de GGD een onderzoek gedaan naar het effect op de gezondheid van mensen. De uitkomst hiervan was dat het niet aannemelijk is dat er een verhoogd gezondheidsrisico aanwezig is. Dit neemt niet weg dat GMB bereid is deze geuroverlast te verminderen.

GMB is met een aantal betrokken bewoners in overleg geweest om te kijken naar mogelijkheden om de geuroverlast te beperken. Voor een aantal maatregelen is er onlangs al een omgevingsvergunning verleend door de provincie Gelderland. Dit had met name te maken met het aanbrengen van luchtwassers en het op een andere manier organiseren van het bedrijfsproces. De mogelijkheid voor een verdere reductie van de geuroverlast is gelegen in het verhogen van de schoorsteen, waardoor de geuroverlast nog verder afneemt.

GMB houdt bewoners op de hoogte via nieuwbrieven en app-verkeer indien zich een probleem voordoet. Op deze manier heeft GMB korte lijnen met inwoners van Zutphen en buurtbewoners in Eefde, wat goed wordt gewaardeerd. GMB heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met een uitleg over het (productie)proces en een uitnodiging op locatie om meer inzicht te krijgen in het (productie)proces van GMB en de gelegenheid te geven voor het stellen van vragen. Het is een mogelijkheid om GMB uit te nodigen bij de gemeenteraad om deze informatie te geven. Dit omdat er op 10 juli 2020 opnieuw een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend door GMB BioEnergie Zutphen B.V. bij de provincie Gelderland. GMB BioEnergie Zutphen B.V. valt onder het bevoegd gezag van de provincie Gelderland.

Op 4 augustus 2020 is via de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), uitvoeringsdienst van de provincie Gelderland, het verzoek gekomen aan de gemeente om te adviseren over verhoging van de schoorsteen van GMB aan de Oostzeestraat 3b te Zutphen.

De schoorsteen wordt verhoogd van 85 meter naar 125 meter hoog. De verhoging van de schoorsteen is aangevraagd om de geuroverlast te verminderen. De huidige schoorsteen is vergund op de bestaande locatie tot een hoogte van 85 meter.

Het bouwplan, het verhogen van de schoorsteen is strijdig met het bestemmingsplan 'De Mars midden en noord (veegplan)' maar er kan met een buitenplanse afwijking zoals bedoeld in artikel 2. 12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo medewerking worden verleend.

Op 14 maart 2011 heeft uw raad een lijst met categorieën vastgesteld, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 Wabo in samenhang met artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht.

Het verhogen van de schoorsteen bij GMB past niet binnen de categorieën van deze lijst.

GMB is een bedrijf met een milieucategorie die groter is dan 3.2. Daarom moet er een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven door de raad.

Het College van gedeputeerde staten van Gelderland kan als bevoegd gezag de gevraagde omgevingsvergunning pas verlenen nadat de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, deze gezamenlijk met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen, eventuele zienswijzen zijn behandeld en tenslotte een definitieve verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad is afgegeven.

Beoogd effect

Het verhogen van de schoorsteen naar een hoogte van 125 meter van GMB aan de Oostzeestraat 3b te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en daarmee is de uitvoerbaarheid aangetoond.
Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd waarbij wordt ingegaan op alle relevante omgevingsaspecten. Uit deze ruimtelijke onderbouwing, onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning, blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Daartoe is geen reden.

2.1 Dit leidt tot versnelling van de procedure omgevingsvergunning.
Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning worden ingediend, is de kans op beroep bij de Raad van State tegen het definitieve besluit zeer klein. Door de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen wanneer blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend, kan de vergunning door de provincie Gelderland sneller worden afgegeven en heeft dit een positief effect op de (planning voor de) uitvoering van de werkzaamheden. De procedure kan met plusminus zes weken worden verkort.

Kanttekeningen

1.1 De provincie Gelderland is bevoegd gezag: de verklaring van geen bedenkingen is een processtap in het traject bij het beoordelen van de omgevingsvergunning door de provincie Gelderland.
Deze processtap is nodig voor de beoordeling van de omgevingsvergunning door de provincie Gelderland, dit zodat de provincie een besluit kan nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de voorgenomen aanpassingen om de geuroverlast te verminderen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt samen met de ontwerp omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd door de provincie Gelderland. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend bij de provincie.

Financiën

Het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen brengt voor de gemeente geen kosten met zich mee.

Bijlagen

- Ruimtelijke Onderbouwing verhogen schoorsteen
- Situering schoorsteen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0104

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 november 2020 met nummer 171285b e s l u i t :

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor), af te geven ten behoeve van de verhoging van de schoorsteen van GMB BioEnergie Zutphen B.V., Oostzeestraat 3b te Zutphen.
  2. De bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Zutphen, indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op omgevingsvergunning zijn ingediend.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 december 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

21.30 uur
Opening door voorzitter Dolf Logemann

21.35-21.55 uur
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen vanuit het Forum, beantwoording door wethouder Laura Werger

21.55-22.00 uur
Afronding en conclusie van de voorzitter; is het raadsvoorstel rijp voor behandeling in de raad?

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 01-12-2020 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB. Het woord is aan inspreker de heer Van de Pol, bedrijfsdirecteur GMB.

De inspreker licht toe dat op dit moment twee schoorstenen op het terrein van GMB staan, de oude en een nieuwe. De technische staat van de oude schoorsteen maakte vervanging noodzakelijk. Over enkele maanden wordt deze ook afgebroken. GMB doet er alles aan geurhinder voor de omgeving te beperken. Een belangrijke stap was de geurwasser die dit jaar in gebruik is genomen. De afgelopen maanden zijn er geen klachten over geuroverlast uit de omgeving ontvangen. De nieuwe schoorsteen is straks 125 meter hoog, de oude is 85 meter hoog. Dit verschil zal de reductie van geuroverlast nog vergroten, naar verwachting tot een factor 3 op de grond. Wanneer het traject rondom de vergunning (via de provincie) soepel wordt doorlopen is de ingebruikname van de nieuwe (en verhoogde) schoorsteen in mei 2021 mogelijk. Aangezien veel voorwerk is gedaan, is het overige werk in één dag gedaan.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid vragen te stellen.

PvdA: Klopt het dat de hoogte van de nieuwe schoorsteen zou worden aangepast aan de nieuwe windmolens?

Inspreker: De oude schoorsteen is even hoog als de rotorkop van de bestaande windmolens. De nieuwe schoorsteen is even hoog als de tiphoogte van de bestaande windmolens.

De voorzitter vult aan dat voor de nieuwe windmolens geldt dat de rotorkop op 125 meter zit, op gelijke hoogte met de nieuwe schoorsteen. De tiphoogte van de nieuwe windmolens is 185 meter.

VVD: In mei moet alles draaien volgens het nieuwe plan, wat gebeurt er in januari?

Inspreker: We draaien nu nog op de oude schoorsteen, in januari gaan we de nieuwe schoorsteen in gebruik nemen. De verhoging van de nieuwe schoorsteen zou dan in mei gerealiseerd kunnen worden.

CDA: Is de geurvermindering met factor 3 op de grond gegarandeerd? En zijn er al zienswijzen ingediend?

Inspreker: Voor zienswijzen is het nog te vroeg, dat komt later. Volgens geurmodellen van Touw klopt de stelling van vermindering van geuroverlast met tenminste factor 3 in 98 procent van de gevallen. De windrichting is hiervoor bepalend.

D66: Is uitbreiding van de capaciteit ook aan de orde? Worden capaciteit en uitstoot vergroot? En vinden er metingen plaats wanneer de nieuwe schoorsteen in gebruik is genomen?

Inspreker: De verplaatsing van de schoorsteen is al vergund. Daar zat ook een kleine uitbreiding van de capaciteit bij, waardoor we 10 procent meer slib kunnen verwerken. De uitstoot is vanwege de nieuwe wasser waarschijnlijk al veel minder. Er zijn altijd metingen. Door de provincie, wanneer zij willen, en vier keer per jaar door GMB. We rapporteren hierover aan de provincie. Verder hebben we een buurtkrant en hadden we de mensen in de omgeving graag uitgenodigd, maar vanwege Corona is dit niet mogelijk. De nu aangevraagde vergunning gaat over de verhoging van de schoorsteen, de productie blijft gelijk.

Burgerbelang: Op veel plaatsen wil men af van schoorstenen, vanwege het instortingsgevaar. Zijn er andere mogelijkheden voor GMB om dezelfde doelen te bereiken?

Inspreker: De biologische filter die we gebruiken is bewezen techniek. En de zwavelwasser is de nieuwste techniek, veelbelovend maar nog niet gegarandeerd effectief.

Voorzitter: Hiermee sluiten we het spreekrecht af. Dan geef ik graag gelegenheid aan de fracties voor een bijdrage.

PvdA: Het bedrijf GMB heeft zich altijd gehouden aan de afspraken en onderhoudt goed contact met de omgeving. Onze fractie steunt dit voorstel van harte.

Kies Lokaal: We zullen instemmen met dit voorstel, maar hebben nog enkele vragen en opmerkingen. Het valt op dat er veel vanuit Eefde wordt geredeneerd, er is minder aandacht voor De Hoven. Terwijl het ook in De Hoven regelmatig stonk. Goed dat dit nu wordt opgepakt.

Er worden drie platanen gekapt. Vindt er ook herplanting plaats? Verder wordt in de stukken opgemerkt dat het geen interessant leefgebied voor dieren betreft. Wordt het dan een soort woestijngebied?

VVD: Wij zijn akkoord met het voorstel. Richting Kies Lokaal kan ik opmerken dat het gebied ter plaatse zeker geen woestijn is.

D66: Onze fractie ziet geen belemmeringen een verklaring van geen bezwaar af te geven.

College: We hebben een plicht om te herplanten, dus dat gaan we ook doen.

Verder zijn wij in deze zaak geen bevoegd gezag. We kijken als gemeente of deze ontwikkeling in de ruimtelijke plannen past. Dat hebben we gedaan conform de kaders die de raad heeft gesteld. Het resultaat is het voorstel dat we u hebben gedaan. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de komst van de directeur van GMB. In een later stadium kan ik de raad zeker ook een werkbezoek aanbevelen.

Voorzitter: Alle deelnemers, en met name de vertegenwoordigers van GMB, bedank ik voor hun bijdrage aan het Forum. Het voorstel is rijp is voor besluitvorming in de raad. De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend