Pagina delen

Ontwerpbegrotingen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1.a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijzen te sturen aan:
i. de GGD Noord- en Oost Gelderland;
ii. Basismobiliteit PlusOV,

conform bijgevoegde conceptbrieven;

1.b. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 zonder het plaatsen van opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:
i. de Cleantechregio (regio Stedendriehoek);
ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG);
iii. Tribuut belastingsamenwerking;
iv. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA),

conform bijgevoegde conceptbrieven;

2. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 van de onder 1. vermelde gemeenschappelijke regelingen;

3. In te stemmen met de eerste én tweede begrotingswijziging 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:
i. GGD Noord- en Oost Gelderland.
ii. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).

4. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 zonder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:
i. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Inhoud

Inleiding

De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt.
Deze gemeenschappelijke regelingen zijn:

 1. Cleantech Regio (Regio Stedendriehoek);                          
 2. GGD Noord Oost Gelderland;                   
 3. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG);
 4. Basismobiliteit Plus OV;
 5. Tribuut belastingsamenwerking;
 6. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)                       

Tevens ontvangt de raad hierbij ter informatie de jaarrekeningen.

Net zoals vorig jaar clusteren wij alles in één raadsvoorstel.

Beoogd effect

De raad informeren over de jaarrekeningen en de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover zienswijzen kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de gemeenschappelijke regelingen, waaraan wij als gemeente Zutphen deelnemen.

Argumenten

ALGEMEEN

1. Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kan invloed worden uitgeoefend op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regelingen
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

2. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd
Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

SPECIFIEK PER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

A. Cleantech Regio (Stedendriehoek)

Inleiding
In de Cleantech Regio werken we samen met gemeenten, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers. De Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied (de Stedendriehoek). Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio en werken daarin samen:

 1. Regio Stedendriehoek, een gemeenschappelijke regeling (GR) met acht deelnemende gemeenten (Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen);
 2. Stichting Strategische Board, een netwerkorganisatie waarin ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

In dit verzamelvoorstel gaat het over de ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Jaarrekening 2021
Ondanks beperkingen vanwege de coronacrisis, kijkt het Dagelijks Bestuur terug op een geslaagd jaar waarin is gewerkt aan het Regionaal Perspectief 2030, een nieuwe regionale agenda en aan het onderzoek naar een regionaal investerings- en samenwerkingsplatform.

Een greep uit de resultaten:

 • Vaststelling Regionale Energietransitie 1.0
 • Vaststelling duurzame principes voor de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen
 • Vaststelling Woonvisie. Gemeenten verkennen locaties voor groei en werken aan woningbouwlocaties.
 • Vernieuwing landbouwvisie en een start met een plan van aanpak stikstof.
 • Uitgevoerde lobby activiteiten:
  o   In dit kader heeft de ontwikkeling van een nieuwe agenda hoge prioriteit (gehad). Wensen en ambities kunnen niet zelfstandig worden waargemaakt, daarom is samenwerking met andere overheden onontbeerlijk. Hoe scherper onze regionale ambities, hoe beter hiervoor kan worden gelobbyd.
  o   Oost Nederland is als gebied neergezet waar kansen liggen onder de noemer van ‘Nederland Slim Benutten’. Er zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken over een mogelijke woondeal voor onze regio. Er is media aandacht georganiseerd voor de A1 corridor. En er is gelobbyd voor het verbeteren van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 152.515,-. Het saldo is ontstaan door:

 1. Lagere communicatiekosten dan begroot;
 2. Vacatures niet direct in te vullen;
 3. Lagere verhuiskosten dan begroot;
 4. Lagere kosten financiële dienstverlening;
 5. Lagere uitgaven in de agendabudgetten. Bij het programma ‘Slimme schone mobiliteit’ zijn er in 2021 minder acties uitgevoerd vanwege de corona-crisis. En de begroting van de fietsroutes was te hoog ingeschat.

De Regioraad heeft besloten om het saldo van 2022 toe te voegen aan de ‘Reserve overlopende budgetten 2021 en 2022’ met de bestemming ‘eenmalige kosten voorbereidingsfase Investeringsplatform’. Verder kunnen we vermelden dat de accountant van plan is om een goedkeurende verklaring af te geven.

Kadernota
Met de Kaderbrief 2023 is de raad begin 2022 geïnformeerd over de algemene regionale ontwikkelingen, de beleidsmatige voornemens, de organisatie en de financiële uitgangspunten voor de begroting. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kaderbrief 2023.

Ontwerpbegroting 2023
Via de ontwerpbegroting stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor de samenwerking in de regio Stedendriehoek. Na besluitvorming in alle acht gemeenteraden, volgt vaststelling door de Regioraad (het Algemeen Bestuur) van de regio.

Het beoogd effect van deze samenwerking is een gezonde, duurzame, goede bereikbare en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is. In 2030:

 • Is de regionale woningvoorraad gegroeid met 20.000 extra woningen. De ambitie is om het aantal extra woningen te laten groeien naar 40.000 extra woningen in 2040.
 • Zijn in de regio 20.000 woningen voorzien van een alternatieve duurzame energievoorziening.
 • Zijn de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en is tenminste 160 ha bedrijventerrein (extra) uitgegeven.

Belangrijke activiteiten in 2023 zijn:

 • Uitvoeren van de afspraken uit de geactualiseerde woonagenda. De start van het proces om te komen tot een nieuwe woonagenda waarin het groeiperspectief van de regio verankerd is.
 • Uitvoeren van de afspraken uit het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en uitvoeren van het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen (dit is een onderdeel van de regiodeal Cleantech Regio).
 • Voortzetten lobby-activiteiten gericht op het versterken van de bereikbaarheid van de regio.
 • Maatregelen uitvoeren die bijdragen aan het verduurzamen van mobiliteit (minder energieverbruik (CO2) en uitstoot van schadelijke stoffen).
 • Opleveren van de Regionale Energiestrategie 2.0 (RES). In deze 2.0-versie worden de nieuwste inzichten verwerkt en over de voortgang gerapporteerd.
 • Regionale afstemming over de impact van de verschillende ambities op de regionale ruimte, in het licht van het behoud van de schoonheid en kwaliteit van het landschap.

Bijdrage 2023
De bijdrage 2023 aan de Regio Stedendriehoek voor onze gemeente is bepaald op € 144.338,00. Dit bedrag is gebaseerd op een inwonerbijdrage van € 2,98 (in 2022 was dit € 2,89). In de programmabegroting 2022-2023, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 149.200 opgenomen. Een voordelig verschil van € 4.862.

Zienswijze
Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan de GR Stedendriehoek:
de Regioraad kan de voorliggende ontwerpbegroting 2023 als begroting 2023 vaststellen.

B. GGD Noord- en Oost Gelderland

Inleiding
De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert voor de 22 deelnemende gemeenten de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Deze taken liggen voor een groot deel vast in wet- en regelgeving, maar bieden enige ruimte voor accenten, bijvoorbeeld op het gebied van preventie.

De afgelopen jaren zijn voor de GGD NOG zeer bijzondere jaren geweest, door de grote extra inspanning die sinds voorjaar 2020 wordt gevraagd van de GGD in verband met COVID-19. De GGD-taken die voortvloeien uit de COVID-19 aanpak, worden aangestuurd en bekostigd vanuit het Rijk. Maar natuurlijk hebben deze ook hun invloed op het reguliere werk dat de GGD voor gemeenten uitvoert.

Jaarrekening 2021
Het saldo uit de normale bedrijfsvoering van de GGD NOG over 2021 is € 77.000 positief. Het voornemen is om dit positieve saldo te bestemmen als dekking voor de incidentele kosten uit GGD NOG Robuust en daarvoor toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Hierdoor worden de extra incidentele middelen die voor de komende jaren aan de gemeenten gevraagd worden voor GGD NOG Robuust lager. Het gaat om de kosten vanaf 2023, in 2022 worden deze kosten nog gedekt door de reserve Frictiebijdrage Apeldoorn.

Kadernota
De raad heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de Uitgangspuntennota 2023 (de Kadernota van de GGD). In die zienswijze heeft de raad veel waardering uitgesproken voor de buitengewone inzet en het belangrijke werk van de GGD rond de COVID-19 pandemie. In die zienswijze is ook benoemd dat onze gemeente zich kan vinden in de inhoudelijke kaders van de Uitgangspuntennota 2023. En dat we positief staan tegenover het voorstel om de jeugdgezondheid adolescenten met ingang van 2023 onderdeel van de inwonerbijdrage te maken.
Daarnaast is benoemd dat de extra financiële bijdrage die (structureel en incidenteel) van onze gemeente gevraagd wordt voor de aandachtspunten uit de Koersnotitie (GGD NOG Robuust) voor onze gemeente niet haalbaar is. In de zienswijze hebben we de GGD gevraagd om, gezamenlijk met de gemeenten, hierin een prioritering aan te brengen en pas extra kosten te maken nadat er op andere punten besparingen zijn gerealiseerd.

Ontwerpbegroting 2023
In de Programmabegroting 2023 van de GGD NOG (de Ontwerpbegroting van de GGD NOG) wordt ingegaan op de zienswijzen op de Uitgangspuntennota die gemeenten hebben ingediend. Onze zienswijze over de extra kosten van Koersnotitie (GGD NOG Robuust) en het verzoek tot prioritering en beperking van kosten werd niet door veel gemeenten gedeeld en heeft dan ook niet tot een aanpassing van de Programmabegroting geleid.

De Programmabegroting gaat uit van voortzetting van bestaand beleid. Als inhoudelijke prioriteiten daarbinnen worden genoemd: accent op veerkracht en weerbaarheid jongeren, jeugdgezondheid adolescenten, medische milieukunde in relatie tot de Omgevingswet, toezicht kinderopvang, mogelijk nog steeds COVID-19 bestrijding, NOG gezondere leefstijl en aandacht voor kwetsbare groepen.

Bijdrage 2023
De indexering voor 2023 bedraagt 2,63 % (gebaseerd op CBS-cijfers september 2021). De inwonerbijdrage 2023 voor Zutphen komt daarmee op € 840.100. Tegelijkertijd wordt alvast een ‘winstwaarschuwing’ gegeven voor 2023 dat de indexering uiteindelijk naar verwachting hoger uitvalt (raming CPB maart 2022 is 6,13%). De GGD wil de 3e begrotingswijziging hiervoor uiterlijk juli 2022 aan ons doorgeven zodat wij de juiste inwonersbijdrage kunnen opnemen in onze gemeentelijke begroting.

Nieuw beleid voor 2023 is verwerkt in de eerste en tweede begrotingswijziging 2023, zoals onder de volgende kopjes wordt beschreven. De eerste begrotingswijziging betreft het programma GGD NOG Robuust. Hierdoor wordt de inwonerbijdrage 2023 hoger. De tweede begrotingswijziging betreft jeugdgezondheid adolescenten.

Eerste begrotingswijziging 2023
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het programma GGD NOG Robuust. Dit is een uitwerking van de aanbevelingen uit de Koersnotitie, waarin de uitkomsten van de Takendiscussie zijn verwerkt. De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over het verloop van de Takendiscussie en de Koersnotitie, via de memo ‘GGD Takendiscussie; voortgang’ van juni 2021 (ter inzage liggende stukken technisch blok 28 juni 2021) en via het webinar van de GGD voor raadsleden over de Takendiscussie op 2 november 2021. Om de Koersnotitie in praktijk te brengen moet de GGD op meerdere punten versterkt worden en wordt ingezet op samenwerking met andere organisaties als het gaat om ondersteunende processen. Om de Koersnotitie uit te kunnen voeren, is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD nodig. (Achterliggende stukken zijn te vinden bij de vergaderstukken van de raad van 21 februari 2022 over de Uitgangspuntennota 2023 van de GGDNOG.) Deze verhoging van de inwonerbijdrage die nodig is voor GGD NOG Robuust past niet binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting. Nu, bij de behandeling van de Programmabegroting en eerste begrotingswijziging heeft de raad de gelegenheid hier een zienswijze op te geven.

Op basis van de Programmabegroting en de eerste begrotingswijziging 2023 samen, wordt de inwonerbijdrage GGD voor Zutphen in 2023 € 862.000,-.

Tweede begrotingswijziging 2023
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het opnemen van de jeugdgezondheid adolescenten in de inwonerbijdrage (in plaats van deze per gemeente door middel van subsidie te bekostigen). Deze begrotingswijziging is voor onze gemeente nagenoeg budgetneutraal.

Op basis van de Programmabegroting, de eerste begrotingswijziging en de tweede begrotingswijziging samen, wordt de inwonerbijdrage GGD voor Zutphen in 2023 € 889.500. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 814.600 opgenomen. Een nadelig verschil van € 74.900.

Zienswijze
Voorstel is om in de zienswijze te benoemen dat wij ons als deelnemende gemeente inhoudelijk kunnen vinden in de Programmabegroting 2023 en in de tweede begrotingswijziging, die over het extra contactmoment adolescenten gaat. Daarnaast is ons voorstel om in de zienswijze ook op te nemen dat we ons niet kunnen vinden in de eerste begrotingswijziging 2023 voor GGD NOG Robuust. De extra kosten NOG Robuust passen niet in onze meerjarenbegroting. Daarom vragen wij de GGD in deze zienswijze opnieuw om, gezamenlijk met de gemeenten, hierin een prioritering aan te brengen en pas extra kosten te maken nadat er op andere punten besparingen zijn gerealiseerd. Tenslotte willen we opnieuw onze waardering uitspreken voor de GGD, voor de langdurige grote extra inzet van de GGD, in verband met de bestrijding van de COVID-19 pandemie.

C. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Inleiding
De concept programmabegroting 2023-2026 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) voor 2023 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2026. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2023-2026 die op 9 december 2021 door het Algemeen Bestuur (AB) is vastgesteld. De Kadernota is vervolgens ter kennisname aangeboden aan de raad. De definitieve vaststelling is voorzien in het AB van 23 juni 2022.

Jaarrekening 2021
De VNOG heeft in 2021 haar Opgaven uitgevoerd, zoals die begin 2020 in de Toekomstvisie van de VNOG zijn vastgesteld. Deze Opgaven vormden de basis van de oorspronkelijke begroting 2021.
COVID-19 is, net als in 2020, van grote invloed geweest op de uitvoering van de Opgaven.
Zowel doordat de VNOG veel energie moest stoppen in de bestrijding van de crisis (wat ten koste ging van andere Opgaven), alsook het effect van de crisis op de mogelijkheid om reguliere taken van de Opgaven uit te kunnen voeren.
Het financieel-technische resultaat van de jaarrekening 2021 is dat de VNOG voor € 5,27 miljoen minder kon uitgeven dan begroot. Dat is in lijn met de prognose uit de tweede financiële verkenning. Hier kunnen we nog niet aangeven wat het resultaat voor de gemeente Zutphen is. De bestemming van het resultaat en eventuele reserveringen zijn nog niet bekend. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen in de jaarstukken worden aangebracht.

Kadernota 2022-2025
Op 9 december 2021 heeft het AB van de VNOG de Kadernota 2023-2026 vastgesteld. Deze Kadernota bevat de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2023, een overzicht van de (beleids-) ontwikkelingen en een risicoparagraaf. De raad heeft op 21 februari 2022 kennisgenomen van de Kadernota.

Concept programmabegroting 2023-2026
Zoals eerder aangegeven is in 2020 en 2021 de uitvoering van de plannen bij de VNOG enorm beïnvloed door COVID-19. Uiteraard geldt dit ook voor de gedane uitgaven en het (voorziene) resultaat van de jaarrekening. De VNOG heeft in deze twee jaren geld overgehouden. Een bijstelling van de begroting over de komende jaren ligt echter niet in de rede, omdat de begroting is gebaseerd op de plannen van de Toekomstvisie. En dan is er nog een ander belangrijk voorbehoud: de groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, heeft en zal effecten hebben op de realisatie van de begroting en komende begrotingen, die niemand op dit moment kan overzien of voorspellen. Het effect van de gestegen prijzen en de langere leveringstermijnen zijn al wel verwerkt in de planning en de becijfering van het materieel dekkings- en spreidingsplan – en in deze begroting 2023-2026.

Bijdrage 2023
De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van de loon- en prijsindexering en enige autonome ontwikkelingen. Het uitgangspunt is verder: géén nieuw beleid en daarmee gepaard gaande kostenstijgingen. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het verdeelmodel. Voor Zutphen komt de bijdrage neer op een bedrag van € 2.810.000 (5,68%) in 2023. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 2.741.000 opgenomen. Een nadelig verschil van € 69.000.

Eerste begrotingswijziging 2023
Op 9 december 2021 heeft het AB de Regeling demarcatie vastgesteld. In deze Regeling is de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en de VNOG op het gebied van de kazernes en de faciliteiten in de kazernes vastgelegd. De nieuwe taakverdeling gaat per 2023 in. Dit is dus een nieuwe inrichting van de samenwerking op dit terrein tussen gemeenten en VNOG. Dit heeft ook een financieel gevolg. Dit betreft het opnemen in de begroting van de VNOG van de facilitaire kosten en het herzien van de berekeningswijze van de vergoeding van de VNOG aan die gemeenten, waar regionale functies een plaats hebben in de kazernes (kantoren, werkplaatsen voor voertuigonderhoud en ademlucht) zoals in de kazerne van Zutphen.
Zutphen is door de VNOG actief betrokken bij de nieuwe Regeling demarcatie voor de brandweerkazerne aan de Gerard Doustraat 129.  In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 140.400 opgenomen voor huisvesting. Een nadelig verschil van € 19.500.

Zienswijze
Wij stellen voor om geen zienswijze kenbaar te maken aan de VNOG en dit aan de VNOG te berichten.

D. Basismobiliteit PlusOV

Inleiding
PlusOV is de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer in de Stedendriehoek. In de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit Plus OV werken 9 gemeenten samen, te weten Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen. De gemeente Zutphen is, samen met Apeldoorn en Deventer vanaf augustus 2019, gestopt met het routegebonden vervoer en voert dit nu in eigen beheer uit.

Naast de daling in de organisatiekosten zijn de vervoerskosten voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer ook aanmerkelijk lager dan begroot, dit door de impact van COVID-19. Voor de komende begroting is het de uitdaging om de vervoerskosten aan te laten sluiten bij het ‘nieuwe normaal'.

Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 wordt positief afgesloten. Dit is grotendeels toe te schrijven aan lagere kosten als gevolg van COVID-19. PlusOV heeft voldoende reserves in haar meerjarenbegroting opgenomen. De gezamenlijke bijdrage door de gemeenten aan organisatiekosten was € 430.000,- lager. Het laatste kwartaal van 2021 hebben alle gemeenten geen bijdrage betaald aan de uitvoeringsorganisatie PLUSOV. Uiteindelijk resteert er een positief resultaat van € 22.153.

De organisatiekosten zijn gedaald in 2021. De taakstelling zoals opgenomen in de meerjarenbegroting wordt gehaald.
De overige loonkosten ontwikkelen zich conform de meerjarenbegroting. De formatie is het afgelopen jaar verminderd en bedraagt eind 2021, 26,8 fte. Daarmee ontwikkelde de formatie zich in 2021 conform de taakstelling zoals die in de begroting is opgenomen.

Het toekennen van de continuïteitbijdrage vraagafhankelijk vervoer aan de vervoerders is verwerkt in de jaarrekening van PlusOV. Ook de kosten van een langlopend juridisch geschil met een vervoerder is opgenomen in de jaarrekening. In de conceptjaarrekening 2021 van de gemeente Zutphen zijn deze items nog niet verwerkt.

Kadernota
In de meerjarenbegroting van 2023-2026 staan de risico’s en beheersmaatregelen van PlusOV. Voor de gemeente Zutphen zijn die van belang voor zover deze betrekking hebben op het vraagafhankelijk vervoer.

In het jaar 2022 wordt zichtbaar wat de eerste effecten zijn van de investeringen in software voor het vraagafhankelijk en het routegebonden vervoer.
Daarnaast werkt PlusOV aan de uitvoering van het 'plan van aanpak kostenreductie'. De maatregelen in dit plan van aanpak - zoals het aanschaffen van verbeterde planningssoftware en het verminderen van het aantal loosmeldingen in het vraagafhankelijk vervoer - leiden tot optimalisatie van processen en verdere kostenreductie.

Ontwerpbegroting 2023
De in de kadernota 2023-2026 gedefinieerde uitgangspunten zijn vertaald naar de ontwerpbegroting 2023.

De onzekerheid van COVID-19 op de ontwikkeling van het vervoersvolume en de impact op de vervoerskosten blijft. De gevolgen van COVID-19 geven naar verwachting de komende jaren een lager vervoersvolume in het vraagafhankelijk vervoer. Het vervoersvolume van het vraagafhankelijk vervoer in heel 2021 was ca. 55% van het volume in 2019.
Als we het vervoersvolume van 2019 blijven aanhouden betekent dat een niet realistisch groot vervoersbudget met een onnodig groot beslag op de begrotingen van de gemeenten.
Uitgangspunt voor de vervoerskosten in 2023 is dat de vervoerskosten 80% zijn van de geïndexeerde kosten van 2019 (dus inclusief stijgingen NEA-index en hogere kosten door de nieuwe aanbesteding) verhoogd met een stijging van 5% per jaar vanaf 2023. Daarnaast is de aanname dat de kosten elk jaar stijgen met een NEA-index van 2%.

In 2022 wordt zichtbaar wat de eerste effecten zijn van de investeringen in software voor het vraagafhankelijk en het routegebonden vervoer.

De afbouw van de provinciale subsidie vindt plaats van 2021 t/m 2023, waardoor de bijdrage van de gemeenten hoger worden.

Bijdrage 2023
De gevraagde bijdrage in 2023 van PlusOV is € 763.400. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 797.100 opgenomen. Een voordelig verschil van € 33.700.
We zullen dit bedrag bij het opstellen van de begroting 2023 gemeente Zutphen naar beneden bijstellen.

Zienswijze
Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan PlusOV:

Tot grote tevredenheid wordt geconstateerd dat er blijvende aandacht is voor kostenreductie met behoud van kwaliteit. In de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt gesproken over een investeringsplan om de efficiency en daarmee kostenreductie van de vervoerscentrale blijvend te realiseren. De wens is om blijvend geïnformeerd te worden over de effecten daarvan.

Tegelijkertijd, echter, baren de mogelijke hogere NEA-index, waardoor lonen zullen stijgen, ons zorgen.
Ook het chauffeurstekort in de vervoerdersbranche baart ons zorgen op langere termijn.

1. Hogere NEA-index (index kostenontwikkeling vervoer)
We beseffen dat dit het logische gevolg is van onder andere het huidige conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Er zijn 3 factoren die de NEA (sterk) beïnvloeden, te weten:
- Nieuwe CAO en hogere lonen daarin;
- Hoge brandstofprijzen;
- Hoge inflatie (algemeen).

Anderzijds, echter, is het onze wens om het vervoer ook op termijn betaalbaar te houden. De verwachting is immers dat deze kosten ook autonoom zullen stijgen omdat er sprake is van een vergrijzende bevolkingsopbouw.

2. Chauffeurstekort in de vervoerdersbranche
We beseffen dat het chauffeurstekort in de taxibranche nog een gevolg is van COVID-19.
We zijn benieuwd naar uw kijk op de huidige situatie en uw visie op de toekomst.
We vernemen graag welke oplossingen u voor ogen heeft voor het verwachte tekort aan chauffeurs.

E. Tribuut belastingsamenwerking

Inleiding
Tribuut voert sinds 1 januari 2016 de belastingtaak uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Tribuut is een bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig bestuur. Daardoor blijft autonomie op beleid voor belastingen bij de afzonderlijke gemeenten. De begroting 2023 borduurt voort op de jaarrekening en het jaarverslag van 2021.

Jaarrekening 2021
De afgelopen maanden is de jaarrekening van Tribuut door de accountant van Baker Tilly gecontroleerd, dit heeft geresulteerd in een goedkeurende verklaring ten aanzien van de getrouwheid. Op 18 maart 2022 heeft het bestuur van Tribuut de definitieve jaarstukken 2021 (jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021) vastgesteld.

De jaarrekening van 2021 geeft een positief resultaat en is afgesloten met een batig saldo van € 163.000. Een deel van het positieve resultaat is ontstaan doordat er minder betaald is aan vergoedingen voor proceskosten dan voorzien. Een ander deel van het positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat een bedrag ad € 60.000 (nog) niet is besteed aan de herinrichting van de werkplekken, dit bedrag is echter wel nodig in 2022 om dit alsnog te realiseren.

Verder is via een begrotingswijziging in 2021 extra budget gevraagd, wat achteraf niet nodig bleek te zijn omdat dit kon worden gedekt uit het opstartbudget. Ook deze bedragen kunnen terug naar de gemeenten. De begroting 2023 valt iets hoger uit dan de eerder vastgestelde meerjarenbegroting (vanaf 2024 en verder weer lager), om gemeenten niet te belasten met een extra bijdrage voor 2023 wordt dit bedrag van € 40.000 gedekt uit de algemene reserve.

In de jaarrekening is een inschatting gemaakt van de belangrijkste risico’s, bij de oprichting van Tribuut is afgesproken dat Tribuut de financiële buffer om financiële tegenvallers op te vangen, zo beperkt mogelijk houdt. Het resultaat van de GR wordt verdeeld in dezelfde verhouding als de bijdrage van de gemeenten over de totale begroting. Tribuut loopt echter, zoals elke organisatie, wel verschillende risico’s. Het bestuur heeft aangegeven een beperkte reserve te willen aanleggen om de belangrijkste risico’s op te kunnen vangen. Tribuut begroot de kosten voor 2023 met de indexatie die in de septembercirculaire wordt gepubliceerd. We zien echter dat de stijging van de inflatie enkele procenten hoger blijkt te zijn dan in september 2021 werd aangenomen. De risico’s zijn te kwantificeren op € 280.000.

Tijdens de bestuursvergadering van 18 maart 2022 heeft het bestuur besloten om het restant van het positieve resultaat, de algemene reserve en het restant van het opstartbudget uit te keren aan de gemeenten volgens onderstaand schema:

 

Totaal

reserveren

uitkeren

Positief resultaat

€ 163.015

€ 60.000

€ 103.015

Algemene reserve

€ 327.194

-

€ 327.194

Reserve opstartbudget

€ 411.881

€ 240.000

€ 171.881

Totaal

€ 902.090

€ 300.000

€ 602.090

Conform de afgesproken verdeelsleutels leidt dit tot de volgende uitkering aan de deelnemende gemeenten:

Gemeente

 

Apeldoorn

€ 278.043

Epe

€ 60.717

Lochem

€ 69.195

Voorst

€ 59.302

Zutphen

€ 134.833

Totaal

€ 602.090

Kadernota
Ontwikkelingen en uitgangspunten, die normaal gesproken in de kadernota zijn verwerkt, zijn nu in dit toekomstplan/ deze begroting 2023-2026 opgenomen.

Ontwerpbegroting 2023
De begroting is opgesteld conform de kostenverdeelsystematiek, zoals die is vastgesteld door het bestuur in januari 2020. In deze systematiek worden per activiteit/ per cluster de kosten vastgesteld en op basis van verschillende verdeelsleutels naar de deelnemende gemeenten verdeeld. Indexatie vindt plaats op basis van de prijsontwikkeling 2023 die in de septembercirculaire 2021 van de overheid is aangegeven:

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers: 2,30%;
 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel: 1,50%;
 • Prijs bruto binnenlands product: 1.90%.

De nieuwe indexering is vergelijkbaar met die van voorgaande begroting en leidt daardoor niet tot substantiële afwijkingen.

Al sinds de oprichting van Tribuut is de ambitie uitgesproken om te groeien in deelnemende gemeenten. Op dit moment is er een concrete belangstelling vanuit Brummen om aan te sluiten bij Tribuut en loopt er een voorbereidingstraject. Bij deze begroting zit een bijlage met de financiële consequenties wanneer het definitieve besluit tot toetreding van Brummen is genomen. Deze bijlage is te zien als een kostenindicatie. Als Brummen besluit toe te treden dan wordt er nog een gewijzigde begroting aangeboden.

Bijdrage 2023
De bijdrage 2023 aan Tribuut voor onze gemeente is bepaald op € 1.180.000. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 1.195.000 opgenomen. Een voordelig verschil van € 15.000.

Zienswijze
Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

F. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Inleiding
De omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert voor onze gemeente de wettelijke taken uit op het gebied van milieu. De taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistische taken op het gebied van geluid, lucht en bijvoorbeeld externe veiligheid. De taken zijn vertaald in producten waarvoor wordt betaald door de deelnemers. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld meer bedrijven opstarten er meer vergunningen of meldingen worden aangevraagd en onze kosten stijgen.

Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 van de ODA sluit met een positief resultaat van € 104.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Bovenregionale taken (€ 271.000); doordat de kosten voor de complexe vergunningverlening worden doorberekend aan de partners.
- Hogere bijdragen van derden (€ 299.000); bestaande uit werkzaamheden aanpak en ondersteuning van het stikstofdossier en inzet voor het landelijk project zeer gevaarlijke stoffen.
- Personele lasten (€ 655.000 nadelig); de hogere lasten voor inhuur kwamen door de toenemende vraag voor dienstverlening van de ODA en het moeilijk vinden van geschikte mensen. Een aandachtspunt is het ziekteverzuim. Dit is toegenomen naar 5,41%. Dit is voor een deel te wijten aan hoge werkdruk, maar ook aan de coronapandemie.

Voor de gemeente Zutphen was er net iets meer gerealiseerd in 2021 dan begroot, namelijk € 9.500 meer. Op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving was minder afgenomen en op het gebied van specialistische adviezen meer.
De verdeling van het positieve resultaat van de jaarrekening 2021 van de ODA levert de gemeente Zutphen € 7.710 op. Totaal resultaat 2021 voor gemeente Zutphen is € 1.790 (negatief).

Kadernota
Deze GR heeft geen kadernota opgesteld.

Ontwerpbegroting 2023
Met het vaststellen van deze ontwerpbegroting 2023 stemt u in met de koers voor 2023 en het bijbehorende financiële kader. De koers betreft het goed en transparant uitvoeren van de wettelijke milieutaken binnen de lijnen van afgesproken prestatie-indicatoren en de landelijke kwaliteitscriteria.
Met de komst van de Omgevingswet verschuiven een groot deel van de bodemtaken van het Rijk en de provincie Gelderland naar de lokale overheden. In de begroting van de ODA is hiervoor een extra bedrag opgenomen van € 1.000.000. Daarnaast zijn extra uren opgenomen voor de inzet van het strafrechtelijke spoor, voortvloeiend uit de Landelijke Handhavingsstrategie en extra uren voor bestrijding druglabs en asbesttaken.

De bijdrage voor de gemeente Zutphen in 2023 is € 687.800. In de meerjarenraming van 2023 van de gemeente Zutphen is € 605.900 (exclusief indexering) opgenomen. Kortom € 81.900 (minus de indexering) meer dan zelf geraamd.
De ODA geeft aan dat de verhogingen in de bijdrage te maken hebben met de inschatting van de toename van afname van producten. Die producten houden verband met basistaken die verplicht bij de Omgevingsdienst zijn belegd. De nieuwe bodemtaak leidt wel tot een hogere bijdrage in het gemeentefonds maar hoeveel dit precies is, is nog niet bekend. Eveneens is het mogelijk om leges te gaan heffen op milieuvergunningen bij de komst van de Omgevingswet. Hierover wordt separaat een voorstel voorgelegd in afstemming met de regionale partners.

Bijdrage 2023
De bijdrage 2023 aan de ODA voor onze gemeente is bepaald op € 687.800. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 605.900 opgenomen. Een nadelig verschil van € 81.900.

Zienswijze
Gelet op bovenstaande wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Overige informatie
De begroting 2023 van de ODA is opgesteld in lijn met die van 2022 met enkele wijzigingen. De grootste verandering komt voort uit de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2023 en de daaruit voortvloeiende overheveling van de bodemtaken vanuit de provincie naar gemeenten. Met de partners is afgestemd dat de ODA deze werkzaamheden op zich neemt. Daarnaast zet de ODA in op de basistaken asbest voor alle partners en is er een relatieve kleine extra inzet voor BOA-uren geraamd, ingegeven vanuit de verdere doorwerking vanuit de LHS (Landelijke Handhaving Strategie).
De indexaties hebben plaatsgevonden aan de hand van de uitgangspunten zoals eerder vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODA in december 2021. Ondertussen zetten de prijsontwikkelingen zich verder voort. Daadwerkelijke ontwikkelingen van het prijspeil worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2023.

Kanttekeningen

De (algemeen) besturen van de gemeenschappelijke regelingen stellen uiteindelijk de begrotingen vast
De (algemeen) besturen bepalen zelf of zij de ingediende zienswijzen overnemen of niet.

Financiën

Financiële kaders jaarrekening
In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de gemeente Zutphen inzichtelijk gemaakt. Het voordeel van de gemeenschappelijke regelingen voor 2021 is al opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Zutphen. Na het afsluiten van de jaarrekening van de gemeente Zutphen zijn er nog resultaten bekend geworden van de gemeenschappelijke regelingen die gevolgen hebben voor de jaarrekening 2022.

Tabel:                                                                                    

GR

Verwerkt in de jaarrekening gemeente 2021

Gevolgen voor

jaarrekening gemeente 2022

Cleantechregio Stedendriehoek (Regio)

0

0

GGD Noord- en Oost Gelderland

0

0

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

0

0

Basismobiliteit Plus OV

+ € 22.153

0

Tribuut belastingsamenwerking

0

+€ 134.833

Omgevingsdienst ODA

-€ 9.500

+ € 7.710

Totaal

+€ 12.653

€ 142.543

+ = voordeel voor de jaarrekening

Basismobiliteit Plus OV
Het voordeel is grotendeels toe te schrijven aan lagere kosten als gevolg van COVID-19. Het laatste kwartaal van 2021 hebben alle gemeenten geen bijdrage betaald aan de uitvoeringsorganisatie Plus OV. Uiteindelijk resteert er een positief resultaat van € 22.153.

Tribuut belastingsamenwerking
Er is in 2021 sprake geweest van een beperkte stijging van de proceskostenvergoeding. Daarnaast wordt een deel van het positieve resultaat veroorzaakt omdat een bedrag ad € 60.000 (nog) niet is besteed aan de herinrichting van de werkplekken. Dit bedrag is echter wel nodig in 2022 om dit alsnog te realiseren. Het extra budget wat in 2021 is gevraagd is niet gebruikt. De reserve opstartbudget kan grotendeels vrijvallen. Door de afgesproken verdeling krijgt de gemeente Zutphen een bedrag terug van € 134.833.

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
In de jaarrekening 2021 van de gemeente Zutphen is een bedrag van € 9.500 al meegenomen door een hogere afname van producten (begroting van de ODA is op basis van output) van de omgevingsdienst. Het resultaat van de ODA is € 104.000 positief. Voor de gemeente Zutphen is het aandeel € 7.710.

Financiële kaders meerjarenbegroting
De eventuele financiële consequenties van de uiteindelijke begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Hieronder is aangegeven wat de financiële gevolgen zijn als de ontwerpbegrotingen zonder wijzigingen worden vastgesteld.

Tabel:

GR

Gevolgen voor gemeentebegroting 2023*

Cleantechregio Stedendriehoek

                       +€   4.862

GGD Noord- en Oost Gelderland

-€ 74.900

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

-€ 88.500

Basismobiliteit Plus OV

+€ 33.700

Tribuut belastingsamenwerking

+€ 15.000

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

- € 81.900

Totaal

                       - € 191.738

+ = voordeel voor de begroting.

* de bedragen opgenomen in de programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Zutphen
zijn exclusief indexatie.

VNOG
De hogere bijdrage van € 69.000 is het gevolg van de effecten van de kadernota. Hierin zijn opgenomen, naast de loon- en prijscompensatie, autonome ontwikkelingen (informatiebeveiliging) en een formatieplaats voor vastgoed.
De vaststelling van de demarcatie in het AB heeft als gevolg dat de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten is aangepast. De verhoging voor de gemeente Zutphen is € 19.500.

GGD Noord- en Oost Gelderland
In de eerste begrotingswijziging is het programma GGD NOG Robuust opgenomen. Dit programma past niet binnen de gemeentelijke begroting. Hierdoor stijgt de inwonerbijdrage met € 21.900. De tweede begrotingswijziging heeft betrekking op het opnemen van jeugdgezondheid adolescenten. De totale stijging van de inwonerbijdrage inclusief begrotingswijzigingen is € 74.900.

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
De verhoging in de bijdrage van € 81.900 aan de ODA komt door toename van de vraag naar de producten van de omgevingsdienst, die verplicht bij de Omgevingsdienst zijn belegd.

Communicatie

De ontwerpbegrotingen zijn ter inzage gelegd conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De door ons opgestelde voorlopige zienswijzen hebben wij alvast toegestuurd aan de gemeenschappelijke regelingen, zodat zij deze tijdig kunnen betrekken bij het opstellen van de definitieve begrotingen. Bij sommige gemeenschappelijke regelingen start de voorbereiding van de bestuursvergadering waarin de begroting definitief wordt vastgesteld al voordat de gemeenteraden de zienswijze zelf vast hebben kunnen stellen.

Uitvoering

Na besluitvorming in de raad, zorgen wij dat eventueel aangepaste zienswijzen aan de (algemeen) besturen worden gestuurd.

Evaluatie

De gemeenschappelijke regelingen leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Bijlagen

Cleantechregio (Stedendriehoek)
A1 Cleantechregio (Stedendriehoek) Jaarstukken 2021
A2 Cleantechregio (Stedendriehoek) Ontwerpbegroting 2023
A3 Cleantechregio (Stedendriehoek) Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023

GGD NOG
B1 GGD NOG Jaarstukken 2021
B2 GGD NOG Ontwerpbegroting 2023
B3 GGD NOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023
B4 GGD NOG 1e Begrotingswijziging 2023
B5 GGD NOG 2e Begrotingswijziging 2023

VNOG
C1 VNOG Jaarstukken 2021
C2 VNOG Ontwerpbegroting 2023
C3 VNOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023
C4 VNOG Begrotingswijziging demarcatie

Basismobiliteit Plus OV
D1 Plus OV Jaarstukken 2021
D2 Plus OV Ontwerpbegroting 2023
D3 Plus OV Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023

Tribuut
E1 Tribuut Jaarstukken 2021
E2 Tribuut Ontwerpbegroting 2023
E3 Tribuut Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
F1 ODA Jaarstukken 2021
F2 ODA Ontwerpbegroting 2023
F3 ODA Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023
F4 ODA Begrotingswijziging 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0037

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 april 2022 met nummer 333099


gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

1.a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijzen te sturen aan:
i. de GGD Noord- en Oost Gelderland;
ii. Basismobiliteit PlusOV,

conform bijgevoegde conceptbrieven;

1.b. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 zonder het plaatsen van opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:
i. de Cleantechregio (regio Stedendriehoek);
ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG);
iii. Tribuut belastingsamenwerking;
iv. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA),

conform bijgevoegde conceptbrieven;

2. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 van de onder 1. vermelde gemeenschappelijke regelingen;

3. In te stemmen met de eerste én tweede begrotingswijziging 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:
i. GGD Noord- en Oost Gelderland.
ii. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).

4. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 zonder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:
i. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 16 mei 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-05-2022 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Roerdink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ. van Donk
BurgerbelangA. Garritsen
PvdA
D66B.W. Sommer
VVDJ Lok
SPT.R. Vallentgoed
Partij voor de DierenH.M. Feenstra
Kies Bewust LokaalA.R. Nijenhuis
StadspartijJ.H. Weststrate
CDAM. Purperhart
ChristenUnieG.A. Kamp

Verslag van de vergadering

Het college zegt toe voorafgaand aan de raad van 30 mei schriftelijk terug te komen op:

 1. De vragen van de VVD fractie over met name het aantal/aandeel gegronde bezwaarschriften bij Tribuut.
 2. De vraag van de GroenLinks fractie over de werving van personeel, met name bodemdeskundigen voor de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
 3. De vragen van de PvdA fractie over (lokale) omgevingswaarden luchtkwaliteit en een programma met maatregelen (ODA).

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie